Wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy ECTS odpowiedzialni są – w odniesieniu do wyjazdu na studia za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu na studia oraz bezkolizyjne uznanie powracającym studentom okresu odbytych studiów zagranicznych i zaliczenie w maksymalnym zakresie, w jakim to jest możliwe egzaminów zdanych w uczelni zagranicznej; zaś w odniesieniu do wyjazdu na praktykę – za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu oraz zatwierdzenie Programu o Porozumieniu Praktyki (Training Agreement).

Przygotowanie merytoryczne studenta polega na:

  • Udostępnianiu studentom informacji o programach studiów uczelni zagranicznej – wyjazd na studia;
  • Współpracy z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów studiów i wspólnym ze studentem dokonaniu wyboru przedmiotów, które powinien zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby po powrocie mógł uzyskać pełne uznanie okresu studiów i zdanych egzaminów (uzyskanych zaliczeń) – wyjazd na studia.
  • Współpracy z instytucjami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów praktyki – wyjazd na praktykę.

Koordynatora ds. wymiany międzynarodowej studentów podczas jego nieobecności zastępuje dziekan wydziału lub upoważniony przez niego prodziekan.

Koordynatora szkoły doktorskiej ws. wymiany międzynarodowej doktorantów podczas jego nieobecności zastępuje dyrektor szkoły doktorskiej lub jego zastępca.

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (Faculty of Economics, Finance and Management)

Ekonomia i Finanse (Economics and IT Applications I, ekonomia I i II, ekonomiczno-prawny I i II, finanse i rachunkowość I i II, gospodarka nieruchomościami I, informatyka i ekonometria I i II, rynek nieruchomości II): dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
e-mail: agnieszka.majewska@usz.edu.pl

Zarządzanie i Jakość (informatyka w biznesie I, logistyka I i II, przedsiębiorczość i inwestycje I, Public management II, zarządzanie I i II, zarządzanie i inżynieria produkcji I): dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

Geografia Społeczno-ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna (gospodarka przestrzenna I, turystyka i rekreacja I i II): dr Leszek Gracz
e-mail: leszek.gracz@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny (Faculty of Humanities)

Językoznawstwo oraz Literaturoznawstwo:

dr Witosław Awedyk: filologia germańska I i II, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I, filologia norweska I, przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II, filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I, lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
e-mail: witoslaw.awedyk@usz.edu.pl

dr Małgorzata Sokół: dziennikarstwo i komunikacja społeczna I, dziennikarstwo i zarządzanie mediami II, filologia I i II, filologia angielska I i II, filologia hiszpańska I, filologia polska I i II, filologia romańska II, filologia romańska z językiem obcym do wyboru I, Global Communication I, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II , bałtyckie studia kulturowe I, studia pisarskie I
e-mail: malgorzata.sokol@usz.edu.pl

dr hab. Pierre-Frederic Weber, prof. US: archeologia (archeologia I i II), historia (historia I i II, media i cywilizacja I, menedżer dziedzictwa kuturowego II, studia nad wojną i wojskowością I i II, stosunki międzynarodowe I i II), filozofia (filozofia I i II, kognitywistyka komunikacji I i II, mediacja międzykulturowa I)
e-mail: pierre.weber@usz.edu.pl

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia (Faculty of Health and Physical Education)

dr Anna Nowakowska: nauki o kulturze fizycznej (diagnostyka sportowa I, wychowanie fizyczne I i II oraz – w roku akademickim 2020/2021 – kierunek : bezpieczeństwo wodne I ), nauki o zdrowiu (zdrowie publiczne I i II)
e-mail: anna.nowakowska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych (Faculty of Social Sciences)

dr Mateusz Smolaga: nauki o polityce i administracji ( bezpieczeństwo narodowe I i II, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II, management instytucji publicznych i PR
I i II, nauki o polityce I i II)

e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska: pedagogika (animacja kultury I, pedagogika DWA PROFILE, pedagogika specjalna I i II, pedagogika specjalna jsm , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną I i II, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jsm, praca socjalna I i II), psychologia (psychologia), nauki socjologiczne (socjologia I i II)
e-mail: kalina.rogozinska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences)

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US: nauki biologiczne (biologia I i II, biologiczne podstawy kryminalistyki II, biotechnologia I i II, genetyka i biologia eksperymentalna I, mikrobiologia I i II, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I i II)
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

dr Jekatierina Sklyar: nauki fizyczne (fizyka I i II, optyka okularowa I), matematyka (matematyka I i II)
e-mail: jekatierina.sklyar@usz.edu.pl

dr Krystyna Osadczuk: nauki o Ziemi i środowisku (geografia I i II, geologia I i II, oceanografia I) oraz – w roku akademickim 2019/2020 – kierunek : bezpieczeństwo wodne I (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w , kierunek prowadzony przez WNŚiP)
e-mail: krystyna.osadczuk@usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of Law and Administration)

dr hab. Krystyna Nizioł, prof US: nauki prawne (administracja I i II, prawo)
e-mail:  krystyna.niziol@usz.edu.pl

Wydział Teologiczny (Faculty of Theology)

ks. dr hab Cezary Korzec, prof. US: nauki teologiczne (teologia jsm, familiologia I i II nauki o rodzinie)
e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

Szkoła Doktorska

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl