Białoruś - WNoZ - Dział Spraw Międzynarodowych

Pula wyczerpana

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Wyjazdy na Białoruś. Projekt 2016-1-PL01-KA107-025244 (1.06.2016 – 31.07.2018)

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US w ramach umów międzyinstytucjonalnych dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+ podpisanych z Belarusian State University.

2. Umowa międzyinstytucjonalna powinna zostać podpisana i dostarczona do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej w dniu podpisywania umowy stypendialnej przez pracownika wyjeżdżającego w ramach projektu 2016-1-PL01-KA107-025244.

3. Wyjazd dydaktyczny STA trwa 5 dni.

4. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 listopada 2016 r. i maksymalnie do 30 czerwca 2018 r.

5. Kwalifikacja wydziałowa na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzona jest przez koordynatora wydziałowego ds. wymiany pracowników na zasadach i w terminach przez niego wyznaczonych, przy uwzględnieniu terminów zawartych w punkcie 7.

6. W ramach projektu 2016-1-PL01-KA107-025244 przewidziana jest 1 mobilność dydaktyczna z Belarusian State University.

7. Koordynator wydziałowy ds. wymiany pracowników przekazuje następujące dokumenty do Działu Spraw Międzynarodowych:

 • Application form for Teaching Staff Mobility (wniosek aplikacyjny);
 • Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement (indywidualny program nauczania).

Dokumenty muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. Indywidualny Program Nauczania musi być zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji (oryginalny podpis) oraz przez uczelnię partnerską (skan podpisu) w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej daty przyjazdu do uczelni partnerskiej (arrival date) i wyjazdu z uczelni partnerskiej (departure date).

8. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania, biorąc pod uwagę:

 • cele szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
 • program zajęć/ content of the teaching programme;
 • oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
 • wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni)

9. Dokumenty wymienione w punkcie 7 powinny być dostarczone do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 21 dni przed planowanym wyjazdem.

10. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi 160 Euro dziennie.

11. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.

12. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

13. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy oraz ubezpieczenia leży po stronie pracownika.

15. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika na 2 tygodnieprzed planowanym wyjazdem.

16. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską oraz Indywidualny Program Nauczania zatwierdzony przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208