Zasady realizacji „Preparatory visits – Uczelnie” w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018: kraje programu

1. Preparatory visit – instytucje bez ECHE to wizyta w potencjalnej zagranicznej instytucji partnerskiej w kraju programu¹ , której celem jest podpisanie umowy z instytucją inną niż uczelnia, nie posiadającą Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w zakresie wyjazdów studentów na praktykę SMP w programie Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego.

2. Do realizacji Preparatory visits – instytucje bez ECHE uprawnieni są:

  • koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów w programie Erasmus+ lub koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów w programie Erasmus+ po uzyskaniu akceptacji koordynatora wydziałowego
  • koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

Wydziału Humanistycznego
Wydziału Matematyczno-Fizycznego
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydziału Biologii
Wydziału Prawa i Administracji
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydziału Teologicznego
Wydziału Filologicznego
Wydziału Nauk o Ziemi
Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

3. Na zrealizowanie Preparatory visit – instytucje bez ECHE koordynatorzy mogą otrzymać środki – w kwocie do 900 EUR – ze środków na wsparcie organizacyjne (OS) programu Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu 2017/2018.

4. Środki otrzymane na pokrycie kosztów preparatory visit – instytucje bez ECHE tj. diet, noclegu i podróży, podlegają rozliczeniu zgodnie z zasadami dotyczącymi delegacji zagranicznych przyjętymi w US.

5. Limit wyjazdów preparatory visit – instytucje bez ECHE poszczególnych uprawnionych wydziałów jest równy 1. Łączny limit wyjazdów preparatory visit wynosi 10.

6. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów preparatory visit – instytucje bez ECHE do dnia 30 marca 2018r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. niezłożenie wniosku o realizację preparatory visit – instytucje bez ECHE z do dnia 30 marca 2018r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazd danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Przyznanie środków w ramach puli rezerwowej następuje wg kolejności składania wniosków.

7. Wniosek o realizację preparatory visit 2017/2018 – instytucje bez ECHE składa się w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dofinansowanie następuje po zaopiniowaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu i uzyskaniu zgody dysponenta środków na organizację wymiany, tj. Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

  • od 10 stycznia 2018 do 10 kwietnia 2018 dla preparatory visits realizowanych w ramach limitów
  • od 11 kwietnia 2018 do 10 czerwca 2018 dla preparatory visits realizowanych w ramach puli rezerwowej.

8. Wyjazdy preparatory visit – instytucje bez ECHE mogą być zrealizowane począwszy od 15 stycznia 2018 i maksymalnie do 15 czerwca 2018.

9. Rozliczenie wyjazdu, w tym dostarczenie dokumentów dotyczących kosztów noclegu i podróży do Działu Spraw Międzynarodowych musi nastąpić do 14 dni po zakończeniu preparatory visit i w nieprzekraczalnym terminie 29 czerwca 2018 r. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, decyzja o przyznaniu środków może zostać cofnięta, a pracownik wezwany do zwrotu pobranej zaliczki.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
Zatwierdził: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Górski

¹ – W roku 2017/2018 krajami programu są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.