Zasady zawierania umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w zakresie wyjazdów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na praktykę (SMP) w programie ERASMUS +, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku akademickim 2017/2018

 1. Umowa Erasmus + z instytucją partnerską nie posiadającą Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w zakresie wyjazdów studentów na praktykę SMP w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku 2017/2018 (Erasmus+ Partnership Agreement on student placements with the institution without Erasmus Charter for Higher Education in the programme country 2017/18) jest zawierana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej po wcześniejszym przyjęciu warunków umowy przez dziekana właściwego wydziału.
 2. Umowa musi być zawarta zgodnie z wzorem obowiązującym w US.
 3. Umowa może być realizowana tylko z partnerską instytucją zagraniczną uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus +: kraje programu, tzn. zarejestrowaną w jednym z krajów :
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).
 4. Mobilności dotyczące umowy muszą rozpocząć się i zakończyć w okresie: 01.02.2018r. – 30.09.2018r.
 5. Mobilności dotyczące umowy mogą być realizowane przez studentów US ( nie dotyczą absolwentów US)
 6. Osobami uprawnionymi do przygotowania umowy w imieniu US są koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów oraz koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów, zgodnie z zarządzeniami Rektora US nr 73/2012 i 65/2014.
 7. Osobami kontaktowymi, odpowiedzialnymi za realizację umów po stronie US są koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów i doktorantów oraz koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów.
 8. Przygotowanie umowy obejmuje:
  1. sprawdzenie, czy potencjalna instytucja partnerska jest zarejestrowana w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ poprzez weryfikację danych ewidencyjnych zadeklarowanych przez potencjalną instytucję partnerską
  2. stwierdzenie możliwości realizacji umowy przez potencjalną instytucję partnerską
  3. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów realizowanych w US,
  4. ustalenie innych istotnych warunków umowy, w tym w szczególności: liczbę mobilności oraz kwestie związane z zapewnieniem jakości praktyki
  5. sporządzenie umowy zgodnie z zatwierdzonym wzorem
  6. przedłożenie umowy do zatwierdzenia przez dziekana wydziału
  7. przedłożenie Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Działu Spraw Międzynarodowych 2 egzemplarzy oryginału umowy podpisanych przez dziekana właściwego wydziału,
  8. przekazanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez Prorektorowa ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej do podpisu przedstawiciela instytucji partnerskiej,
  9. przekazanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela instytucji partnerskiej do Działu Spraw Międzynarodowych w celu rejestracji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania podpisanej umowy.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
Skonsultowano na spotkaniu Wydziałowych i Kierunkowych Koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów 05 grudnia 2017 r.

 

Partnership agreement Erasmus+ placements without ECHE template US 20172018