UWAGA: Aplikując proszę wybierać umowy Erasmus+ w ramach reprezentowanej przez Państwa dyscypliny badawczej

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu z w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2020-1-PL01-KA103-079006 w roku akademickim 2020/21 oraz 2021/22,

 1. Punkt 25 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 31 lipca 2022r., w tym od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2022r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 31 lipca 2022r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 31 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2022r..

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

ZASADY OGÓLNE

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1 330 EUR.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 57. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach międzyinstytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 30 sierpnia 2020r.
 5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 21 grudnia 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 21 grudnia 2020r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 17 zostały odesłane do korekty uznaje się za przyjęte w dniu dostarczenia wersji pierwotnej, jeśli zostaną skorygowane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) o nieprawidłowościach.
 6. Wyjazd następuje tylkodo uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę międzyinstytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa międzyinstytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.
 7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Do dnia 31 października 2020r.:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie http://dsm.usz.edu.pl w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd dydaktyczny jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.

KWALIFIKACJA PODSTAWOWA I DODATKOWA

 1. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie  1-6 grudnia 2020r. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona jest w terminie: 1-7 marca 2021r.
 2. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Pracownicy zgłaszają się do kwalifikacji w ramach umowy międzyinstytucjonalnej w ramach dyscypliny badawczej którą reprezentują. Pracownicy, którzy reprezentują więcej niż jedną dyscyplinę mają prawo do aplikowania w ramach każdej z nich.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję wydziałową składającą się z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału. Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego,  odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 5. W przypadku gdy oceniany jest Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME pracownika będącego jednocześnie członkiem komisji kwalifikacyjnej, osoba ta opuszcza skład tej komisji na czas oceny jej wniosku, a skład komisji uzupełnia wówczas dodatkowo powołana osoba (dodatkowy członek komisji powołany na czas merytorycznej oceny Indywidualnego Programu Nauczania).
 6. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):

a) ocena celów nauczaniaoverall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme0-3 pkt
d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact0-3 pkt.

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– w zgłoszeniu o którym mowa punkcie 11 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2016 z dnia 01.11.2016r. §4, ustanawiającym sposób komunikacji z pracownikiem,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu dydaktycznego STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w następującej formie elektronicznej: zatwierdzony przez komisję protokół skopiowany do treści e-mail opatrzony potwierdzeniami jego treści całego składu komisji w terminie do 21 grudnia 2020r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 22 marca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 2. Wersję finalną protokołu do treści e-mail (nie w formie załącznika) wkleja przewodniczący komisji i przesyła drogą e-mail do wszystkich przedstawicieli komisji i Działu Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), następnie reprezentujący komisję zatwierdzają poprawność danych w protokole przesyłając odpowiedź do wszystkich.
 3. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia potwierdzeń e-mail całego składu komisji (potwierdzenia jw.).
 4. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 5. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej,dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 1 marca 2021r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego jw. Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 6. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA)przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o zakwalifikowaniu w ramach rezerwy – lista rezerwowa, lub o grancie zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

PO PIERWSZEJ KWALIFIKACJI

 1. Zakwalifikowany na wyjazd w ramach puli rezerwowej pracownik w terminie od 1 marca 2021r. załącza  w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 24 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching). Dokumenty załączone przed tą datą nie będą brane pod uwagę.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w kwalifikacji dodatkowej załącza w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 27 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) nie wcześniej niż przed otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu jak w punkcie nr 22. Dokumenty załączone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Środki w ramach rezerwy przyznawane są zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego przez wszystkie strony dokumentu zgodnie z punktami powyżej.

REALIZACJA

 1. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 30 września 2021r., w tym od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest pomyślny wynik kwalifikacji i załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement– Staff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru
 • Potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana w formie e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z koniecznością fizycznego pobytu face to face/zdalnej (wirtualnej, on-line)/formie łączonej (hybrydowej). W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny.
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. Potwierdzenie planowanych dat pobytu przez instytucję przyjmującą/goszczącą może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem, wymaga jednak załączenia w systemie DreamApply Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) z potwierdzonym terminem realizacji lub kopii informacji e-mail/indywidualnego zaproszenia z potwierdzonym terminem realizacji z instytucji przyjmującej/goszczącej.
 3. W czasie realizacji mobilności pracownik musi pozostawać w czynnym stosunku pracy z uczelnią macierzystą (nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie).
 4. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu.
 5. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2021r.

FINANSOWANIE

 1. Umowa stanowi podstawę do przekazania wskazanej w umowie kwoty (EUR) stypendium  na rachunek bankowy podany w formularzu aplikacyjnym DreamApply.
 2. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 3. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas faktycznego pobytu za granicą.

ROZLICZENIE ZE ZREALIZOWANEJ MOBILNOŚCI

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia z wyjazdu to:
 • dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji,
 • dostarczenie oryginału potwierdzenia ukończenia Programu Nauczania wraz z terminem jego realizacji i liczbą przeprowadzonych jednostek zajęć (min. 8 h zajęć na tydzień pobytu),
 • uzupełnienie ankiety on-line.

REZYGNACJA

 1. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA)o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

English version

PLEASE NOTE: When filing your application, please select Erasmus+ agreements within your research discipline.

The rules for carrying out teaching mobility (STA) to the programme countries within the framework of ERASMUS+ Key Action 1 - Educational Mobility at the University of Szczecin in the academic year 2020/21

GENERAL RULES

 1. Research-teaching and teaching staff, within the research disciplines conducted by the faculties of the University of Szczecin having Inter-institutional Agreements concluded with universities from the countries of the programme concerning the mobility of academic staff in order to teach within the ERASMUS+ programme, hereinafter referred to as the eligible departments, are entitled to take part in study visits within the STA programme.
 2. An STA teaching mobility can last minimum 2 days and maximum 2 months (excluding travel time), with a minimum funding period of 2 days and a maximum of 5 days and a maximum financing in the amount of EUR 1,330.
 3. The minimum number of teaching hours is 8 hours for travel up to 1 week and proportionally more for travel over 1 week.
 4. The total limit for STA teaching mobility is 57. The limit of individual eligible faculties is allocated based on the proportional share of the number of the STA teaching mobilities in the inter-institutional agreements of a given faculty in the total number of STA teaching mobilities resulting from the inter-institutional agreements concluded by all faculties as of 30 August 2020.
 5. Faculties shall have the right to the allocated STA teaching mobility limits by 21 December 2020. Failure to use the limit of mobilities, i.e. the failure to send the ranking list of qualification of candidates for mobilities by 21 December 2020 results in an automatic transfer of funds granted for mobilities of a given faculty to the pool intended for realisation of reserve mobilities. Ranking list that have been sent back for correction in accordance with point 17 shall be deemed to have been accepted on the date of delivery of the original version if they are corrected within 7 working days of receipt of information from the International Offfice  – DSM (contact person for STA mobilities) about the irregularities.
 6. The mobility can be carried out only at the partner university based on the current inter-institutional agreement concerning the mobility within ERASMUS+ Programme. The inter-institutional agreement must be concluded prior to the delivery of the qualification report.
 7. The mobility must be carried out in accordance with the rules set out in the Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) and with the guidelines of the National Agency of the programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System.
 8. By 31 October 2020:
 • On the website: http://dsm.usz.edu.pl, the International Office publishes  formal procedures for STA teaching mobilities to the programme countries and specimens of the required documents in the “For employees” section.
 • The University Coordinator of the Erasmus+ Programme, Educational Mobility: Programme Countries prepares, and the International Office (the contact person for STA mobilities) sends to the Coordinators for International Student and Academic Staff Exchange appointed for the disciplines of the entitled departments via electronic mail, an information concerning the possibility of applying for STA teaching mobilities to partner universities. This information includes a list of partner universities to which the teaching mobility is possible and the number of mobilities that can be carried out within the framework of the funding granted to the University of Szczecin and accepted allocation rules for a given faculty.
 1. Coordinators for international student and academic staff exchanges disseminate information about the possibility of applying for STA teaching mobilities and eligibility deadlines, allowing all eligible research and teaching staff equal access to information.

PRIMARY AND SUPPLEMENTARY QUALIFICATION

 1. Employees interested in the mobility apply for the STA teaching mobility qualification by filling in the on-line application form in the DreamApply system available on the website of the International Office and submitting the on-line application within the deadlines set for the primary qualification and supplementary qualification. The primary qualification is carried out from 1-6 December 2020. The supplementary qualification is carried out within: 1-7 March 2021.
 2. The application includes the content part of the Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching, PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Staff report for qualification under an inter-institutional agreement within the research discipline they represent. Employees, who conduct research in more than one discipline are entitled to apply within each discipline.
 4. The qualification procedure is conducted by a faculty committee of either three or five persons, including all Exchange Coordinators appointed for the disciplines taught by the faculty and the Deputy Dean for Education/Dean of a faculty concerned. The committee should appoint a chairperson, responsible for the delivery and any corrections to the ranking list.
 5. In case when the Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME of an employee who is at the same time a member of the selection committee is assessed, this person leaves the committee for the time of the assessment of their application and the composition of the committee is then completed by an additionally appointed person (an additional committee member appointed for the time of the substantive assessment of the Mobility for Teaching).
 6. The qualification is based on the assessment of the content of the Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME described by the employee in the application form according to the following point scale (discrete values, i.e. scores: 0, 1, 2, 3):
  a) assessment of the overall objectives of the mobility (objectives clearly and precisely formulated): 0-3 points
  b) assessment of the added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 point
  c) assessment of the content of the teaching programme0-3 points
  d) assessment of expected outcomes and impact0-3 points

In addition, the following eligibility rules shall apply:

– one employee may submit one application for the basic qualification and one application for each additional qualification,

– in the application referred to in piont 11, the employee is obliged to use the official email address, in accordance with the Order of the Rector No. 92/2016 dated 01/11/2016 § 4, establishing the method of communication with an employee,

– applications with identical PROPOSED MOBILITY PROGRAMME content for different mobilities of the same employee (including already completed mobilities) or by two or more employees will be rejected,

– Applications which cannot be awarded a minimum of 1 point for the assessment of the learning objectives and a minimum of 5 points in total will be rejected,

– In the event that an identical number of points is awarded for the qualitative assessment of two or more applications, an additional score of 0.5 points is taken into account if the employee has not carried out a STA teaching mobility in the last two academic years. The score is added by the International Office upon delivery of the ranking list from the Faulty.

 1. As a result of the qualification, a ranking list is created (indicating  all candidates and candidates who have qualified). The chair of the faculty committee sends to the International Office (the contact person for STA mobility) the agreed ranking list according to the required model in electronic form (excel file generated from the DreamApply system) and in the following electronic form: the ranking list approved by the committee copied to the content of the e-mail with confirmations of its content by the entire committee members by 21 December 2020 for the basic qualification and by 22 March 2021 for the supplementary qualification.
 2. The final version of the ranking list is pasted by the chairperson of the committee into an e-mail (not as an attachment) and sent via the e-mail to all the representatives of the committee and the International Office (contact person for STA mobilities), then the representatives of the committee validate the correctness of the data in the protocol by sending a reply to everyone.
 3. The date of acceptance of duly submitted ranking list shall be the date on which the e-mail confirmations of the entire committee are received (confirmations as above).
 4. The Department for International Affairs (the contact person for STA mobility), within 7 days of receiving the protocol, verifies the correctness of the protocol and the compliance of the content of the Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching with the rules defined in the Erasmus+ Programme Guide and FRSE guidelines and accepts the ranking list or sends it back to the president of the faculty committee for correction.
 5. In case of mobilities concerning the primary list, the funds for STA teaching mobilities within the allocated limits are granted in accordance with the order of the ranking list (considering additional points) and within the envelope of places covered by the limit. In case of reserve mobilities, i.e. for the mobilities of persons qualified over the limit and mobilities from supplementary qualifications, funds for STA teaching mobilities are granted from 1 March 2021according to the order (date and time) of uploading a scan of the approved The student has to upload the approved Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 6. By virtue of the accepted ranking list, the  International Office (the contact person for STA teaching mobilities) sends to candidates (via e-mail and/or DreamApply system) individual information about the results of the qualification, the amount of the scholarship granted (also about qualifying for the reserve list or a zero grant) and further proceedings connected with the mobility, including the obligation to conclude an individual scholarship agreement.

AFTER THE FIRST QUALIFICATION

 1. A staff member, who has been qualified for a mobility within the reserve envelope shall attach a scan of the approved (as in item 24 of these rules) Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system by 1 March 2021. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 2. A staff member qualified for the mobility in the supplementary qualification shall attach a scan of the approved (as in point 27 of these rules) Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system not earlier than before receiving the information about the qualification as in point 22. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 3. Funds within the reserve are allocated in accordance with the order (date and time) in which the scans approved by all parties to the document pursuant to the points above are attached.

IMPLEMENTATION

 1. STA teaching mobilities can be carried out from 1 January 2021 and by 30 September 2021 at the latest, including from 1 January 2021 to 31 July 2021 for mobilities  within the allocated limits and from 1 April 2021 to 30 September 2021 for reserve mobilities.
 2. The scholarship agreement is conditional on a successful qualification and the inclusion of scans of the following documents in the DreamApply system:
 • Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) according to an approved template with the same content as in Section I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME with the content identical to this section in the DreamApply application form, formally complete (filled in the required sections) and  approved/signed by respective exchange coordinator mentioned in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise and by the host university in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • CONFIRMATION OF PLANNED DATES OF STAY concerning the STA mobility according to the approved model
 • Confirmation from the host institution (e-mail is acceptable) stating unambiguously in which form the mobility will be carried out: with the necessity of physical presence face to face/remote (virtual, on-line)/combined (hybrid) form. If the mobility is carried out remotely/on-line/virtual only, the physical mobility/departure is not justified.
 1. The amount of the grant awarded and the method of its paying shall be determined by separate rules adopted by the University of Szczecin.
 2. Confirmation of the planned dates of stay by the host institution can be done at the latest 14 days before the planned departure, but it requires the Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching to be uploaded to the DreamApply system with the confirmed date of implementation or a copy of the e-mail/individual invitation with the confirmed date of implementation from the host institution.
 3. During the mobility, an employee must be in an active employment relationship with the home university (they cannot be on leave).
 4. A break of at least 5 days must be observed between mobilities within the framework of the programme.
 5. Having attached the required documents in the DreamApply system, the employee shall conclude a scholarship agreement for the STA teaching mobility at the International Office (at the contact person for STA mobilities) no later than 14 days before the planned departure and by 31 August 2021.

FINANCING

 1. The agreement constitutes the basis for the transfer of the scholarship amount (EUR) indicated in the agreement to the bank account specified in the DreamApply application form.
 2. The agreement specifies the rate and total amount of the grant received in EUR, the duration of the stay, the funding period and the mutual obligations of the staff member and the home university, including the obligation to settle accounts.
 3. The participant will receive a scholarship only for the duration of the actual stay abroad.

SETTLEMENT OF THE MOBILITY

 1. Within 14 days after returning from the host institution, the employee is obliged to account for the mobility to the International Office.
 2. The mandatory elements of the mobility settlement are as follows:
 • submission of the completed and approved original document of Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement submitted during the qualification process;
 • submission of the original copy of confirmation of completion of the Teaching Programme, including the date of completion and the number of teaching units completed (at least 8 h of classes per each week of stay), obtained at the hosting institution;
 • completing the on-line survey.

RESIGNATION

 1. Candidates are obliged to inform the International Office (the contact person for STA mobilities) about any withdrawal from the mobility in the form of an e-mail information. Resignation from the mobility will result in the funds allocated for the individual lump sum being transferred to the envelope of funds destined for reserve mobilities.

UWAGA: Aplikując proszę wybierać umowy Erasmus+ w ramach reprezentowanej przez Państwa dyscypliny badawczej

Aneks nr 3 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Punkt 6 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 30 września 2021 r., w tym od 01 marca 2020r. do 30 września 2021 r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020 r. do 30 września 2021 r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Punkt 6 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 31 lipca 2021r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 20 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i  w nieprzekraczalnym terminie 01 lipca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 do zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu z w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21,

 1. Punkt 6 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 31 marca 2021r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 20 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i  w nieprzekraczalnym  terminie 01 marca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1235 EUR.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 79. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów i dla poszczególnych dyscyplin jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach Inter-instytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 20 lutego 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 20 lutego 2020 r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 15 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.
 6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 30 września 2020r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2020r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 30 września 2020r. dla wyjazdów rezerwowych.
 7. Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 9. Do dnia 31 grudnia 2019r:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie http://dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd dydaktyczny jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.
 2. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 1- 31 stycznia 2020r. Kwalifikacje dodatkowe prowadzone są w termiach: 1-15 marca 2020 oraz 1-15 maja 2020r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję wydziałową składającą się z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału. Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego.
 4. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):

a) ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-3 pkt
d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact: 0-3 pkt.

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu dydaktycznego STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 20 lutego 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 marca 2020r. i do 01 czerwca 2020r. dla kwalifikacji dodatkowych.
 2. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 3. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.
 4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility AgreementStaff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2020r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 3. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2020 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.
 4. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.

UMOWY ERASMUS+ stan na 18.12.2018r.

2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.

4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 48. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach Inter-instytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 31 sierpnia 2018 r.

5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 28 lutego 2019r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2019r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 15 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 stycznia 2019 r. i maksymalnie do 30 września 2019r., w tym od 01 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2019r. do 30 września 2019r. dla wyjazdów rezerwowych.

7.Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Do dnia 15 września 2018r:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ wszystkich uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd nauczycieli akademickich danego wydziału jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dany wydział może zrealizować.

10. Wydziałowi koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym wydziałów równy dostęp do informacji. Koordynatorzy zobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

11. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminach wyznaczonych przez Wydziałowych Koordynatorów, przy czym początkowym terminem wysyłania zgłoszeń on-line jest 15 października 2018r. dla kwalifikacji podstawowej i 15 luty 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej, a najpóźniejszym terminem zakończenia wysyłania zgłoszeń określonym przez koordynatora jest 31 stycznia 2019r. dla kwalifikacji podstawowej i 30 czerwca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.

12. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym Koordynatora Wydziałowego danego wydziału.

13. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej:

a) ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-2 pkt

b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt

c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-2 pkt

d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact:0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

– program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską: 2 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i maksymalnie dwa zgłoszenia w kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane.

14. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokoły wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie: od dnia 01 listopada 2018 do 28 lutego 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz od 01 marca 2019r. do 31 lipca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej.

15. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół do korekty.

16. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

17. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:

 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility AgreementStaff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru

18. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

19. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2019r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.

20. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 15 sierpnia 2019 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

21. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/18

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy jednostek US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.

2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR.

3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.

4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 39. Limit poszczególnych uprawnionych jednostek dydaktycznych jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów w umowach Inter-instytucjonalnych danej jednostki w łącznej liczbie wyjazdów wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie jednostki na dzień 31 sierpnia 2017 r.

5. Jednostki zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 28 lutego 2018r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2018r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danej jednostki do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 18 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 15 października 2017 r. i maksymalnie do 30 września 2018r., w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r.dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2018r. dla wyjazdów rezerwowych.

7. Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Do dnia 15 września 2017r:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie www.dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) rozsyła do kierowników wszystkich uprawnionych jednostek elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd nauczycieli akademickich danej jednostki jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dana jednostka może zrealizować. W przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału, informacja kierowana jest do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+.

10. Kierownicy uprawnionych jednostek/Wydziałowi koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom danej jednostki równy dostęp do informacji. Kierownicy/Koordynatorzyzobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

11. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy w terminach wyznaczonych przez kierowników uprawnionych jednostek/Wydziałowych koordynatorów poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny STA (Staff Mobility for Teaching):kraje programu
 • Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne :

 • muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Nauczania zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej I. Planned period of the teaching activity: from [….day/…..month/……year] till [….day/….month…./year], która ma pozostać nieuzupełniona,
 • muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Nauczania II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES:The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona. Dokumenty niekompletne pod względem formalnym są odsyłane kandydatom bez dalszego rozpatrzenia w ciągu 1 tygodnia od daty ich otrzymania.

12. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym kierownika uprawnionej jednostki lub – w przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału – Koordynatora Wydziałowego danego wydziału.

13. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę przedłożonego przez pracownika Indywidualnego Programu Nauczania według poniższej skali punktowej:

 1. ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-2 pkt
 2. ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-2 pkt
 3. ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt
 4. ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact:0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

 • program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską: 2 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt

14. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, tj. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2018r. na podstawie potwierdzenia przyjęcia pracownika na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie przesłanego mailem przez pracownika, którego dotyczy kwalifikacja do osoby kontaktowej ds. STA. Potwierdzenie może stanowić formę:

 • załącznika np. wystawionego przez uczelnię goszczącą potwierdzenie rejestracji, zaproszenia itp.,
 • fragment korespondencji uczestnika z uczelnią goszczącą, z której wynika w sposób klarowny, że jest on zaproszony na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie i że proponowany program nauczania został zaakceptowany . Stosowny fragment korespondencji powinien zostać przesłany do osoby kontraktowej ds. STA
 • osobnego maila wysłanego z uczelni goszczącej do osoby kontaktowej ds. STA potwierdzającego przyjęcie uczestnika na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie że proponowany program nauczania został zaakceptowany. Mail powinien wyjaśniać której mobilności dotyczy oraz zostać wysłany przez osobę kontaktową wpisaną w programie Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching.

15. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

16. Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych /Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) zatwierdzony przez komisję protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wg wymaganego wzoru wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników w procesie kwalifikacji w terminie: od dnia 01 października 2017r. do 28 lutego 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 marca 2018r. do 31 lipca 2018r. dla kwalifikacji dodatkowych.

17. Kierownicy/Koordynatorzy mają prawo do dokonywania większej liczby kwalifikacji w ramach określonych zasadami terminów i limitów.

18. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i potwierdza przyjęcie protokołu (informacja mailowa) lub odsyła protokół do korekty. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej . Informacja przesyłana jest na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny STA. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej otrzymują także informację o wysokości przyznanego dofinansowania.

 • Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu dydaktycznego STA dostarcza zatwierdzony dokument POTWIERDZENIE DAT WYJAZDU STA do osoby kontaktowej dla wyjazdów STA w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dokument musi dostarczony najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

19. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 15 sierpnia 2018 r.

20. Przy podpisywaniu umowy stypendialnej pracownik odbiera oryginał Indywidualnego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji w celu uzupełnienia dat pobytu i uzyskania podpisu osoby zatwierdzającej program w imieniu uczelni goszczącej. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu stanowi element rozliczenia z wyjazdu.

21. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ 23 czerwca 2017 r.