O programie

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Erasmus

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w programie SOCRATES oraz programy LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-Learning i European Language Label.

Celem programu "Uczenie się przez całe życie" jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Podstawą prawną Programu LLP jest decyzja Rady Europy nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006, bazująca na artykułach 149 i 150 Traktatu o Unii Europejskiej oraz założeniach dotyczących procesu bolońskiego.

Na LLP składa kilka komponentów. Są nimi cztery programy sektorowe, skierowane do wyszczególnionej grupy odbiorców kształcących się w ramach określonego sektora edukacji:

 • Comenius
 • Erasmus
 • Leonardo da Vinci
 • Grundtvig
 • oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.

Erasmus jest programem przeznaczonym dla szkolnictwa wyższego, a więc skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Powyższe cele realizowane są poprzez następujące, wzajemnie powiązane działania:

 • Wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni
 • Kursy Intensywne
 • Europejską współpracę między uczelniami (w ramach tzw. projektów wielostronnych)
 • Sieci Tematyczne

Kraje, których uczelnie mogą uczestniczyć w programie Erasmus to:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Wszystkie uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa do Komisji Europejskiej.

Posiadanie Karty Erasmusa (w przypadku US rodzaj karty: rozszerzona) daje uczelni prawo uczestniczenia w Programie w roku akademickim 2007/2008-2012/2013 oraz ubiegania się o fundusze na zaakceptowane działania (m.in. wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktykę). Karta wymienia również podstawowe zasady Programu oraz obowiązki uczelni - w przypadku ich niedotrzymania dokument może zostać anulowany. Wśród szeregu zobowiązań znalazł się zapis o obowiązku stosowania systemu ECTS oraz pełnego zaliczenia studentowi przedmiotów ujętych w zaakceptowanym Porozumieniu o Programie Studiów po jego powrocie - w przypadku wyjazdu na studia, oraz określenie trybu uznawalności praktyki - w przypadku wyjazdu na praktykę.

Każdy student wyjeżdżający za granicę otrzyma Kartę Studenta Erasmusa wymieniającą podstawowe prawa i obowiązki „Erasmusowców” takie jak ustalenie i przestrzeganie Porozumienia o Programie Studiów bądź Porozumienia o Programie Praktyki, zaliczenie okresu studiów odbytego za granicą czy zachowanie praw do przysługujących stypendiów krajowych. Ogólne informacje o Programie ERASMUS dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu: www.erasmus.org.pl
Program ERASMUS na Uniwersytecie Szczecińskim

Program ERASMUS do roku akademickiego 2006/2007 stanowił komponent programu SOCRATES. Uniwersytet Szczeciński przystąpił do Programu SOCRATES/ERASMUS w roku akademickim 1997/1998 (faza przygotowawcza), składając swój pierwszy Kontrakt Uczelniany w listopadzie 1997. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998 r. Realizację działań objętych Kontraktem rozpoczęto w roku 1998/1999, koncentrując się przede wszystkim na współpracy europejskiej, wprowadzeniu Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS) oraz wymianie studentów i kadry, intensyfikowanych w kolejnych latach realizacji Programu:

Od roku akademickiego 2003/2004 Program Erasmus realizowany jest według nowych zasad określonych przez Komisję Europejską. Uczelnie zobowiązane zostały do zastąpienia corocznego wniosku o Kontrakt Uczelniany wnioskiem o Kartę Erasmusa. Dnia 17 marca 2003 opublikowano listę uczelni, których aplikacje zostały pozytywnie rozpatrzone. W grupie 151 uczelni polskich znalazł się również Uniwersytet Szczeciński.

Otrzymanie Karty Erasmusa daje uczelni prawo uczestniczenia w Programie oraz ubiegania się o fundusze na zaakceptowane działania (m.in. wyjazdy studentów). Karta wymienia również podstawowe zasady Programu oraz obowiązki uczelni - w przypadku ich niedotrzymania dokument może zostać anulowany. Wśród szeregu zobowiązań znalazł się zapis o obowiązku stosowania systemu ECTS oraz pełnego zaliczenia studentowi przedmiotów ujętych w zaakceptowanym Porozumieniu o Programie Studiów po jego powrocie.

Karta Erasmusa nadana uczelniom w roku 2003 zachowała ważność do roku akademickiego 2006/2007 włącznie, tj. do końca obowiązywania programu Sokrates Erasmus. Kontynuowanie udziału w programie – już LLP Erasmus – w roku akademickim 2007/2008 i kolejnych wymagało od wszystkich uczelni ponownego ubiegania się o nadanie Karty.

Każdy student wyjeżdżający za granicę otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa wymieniającą podstawowe prawa i obowiązki „Erasmusowców” takie jak ustalenie i przestrzeganie Porozumienia o Programie Studiów, zaliczenie okresu studiów odbytego za granicą czy zachowanie praw do przysługujących stypendiów krajowych.


Strony, które warto odwiedzić

Strona programu ERASMUS
Giełda Informacji Studentów Erasmusa
Erasmus Student Network
Erasmus Student Network Szczecin
Erasmus Student Network Szczecin (Facebook)
Fanpage Erasmus Polska (Facebook)
Przewodnik finansowy studentów Erasmusa
Film o Erasmusie przygotowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatny link w celu samodzielnego poszukiwania praktyki
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Just Landed - strona która przybliża kulturę, zwyczaje, walutę i inne aspekty życia w wybranego kraju
Zespół Ekspertów Bolońskich
Komisja Europejska - Erasmus
Poradnik MSZ dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę
Polskie placówki dyplomatyczne zagranicą
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić