English version below

Zasady rozliczenia „green travel” w programie Erasmus+ 2021-2027

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”) jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają w DSM deklarację wg wzoru US o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób podróży potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
  • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. bus, autokar, kolej) obowiązane są załączyć w systemie DreamApply skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
  • Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
  • Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia wg wzoru US.
 4. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.

WZÓR-deklaracja GT
WZÓR-oświadczenie GT

zatwierdzone dn. 04/01/2022

English version

"Green travel" settlement rules for the programme Erasmus+ 2021-2027

 1. Students/doctoral students/graduates can apply for a lump sum for travel costs resulting from using low-emissions means of transport (so-called „green travel”) if the main part of the travel (more than a half of the return route) is made with such means. Such persons shall submit to the International Relations Department a declaration, according to the US template, of the planned itinerary indicating the means of transport.
 2. The lump sum in question shall be paid together with the other components of the Erasmus+ grant in accordance with the submitted declaration.
 3. The declared method of travel shall be confirmed on return as follows:
  • Persons travelling by public transport (e.g. bus, coach, railway) are required to upload into the DreamApply system a scan of their receipts/tickets;
  • The date on the uploaded receipt/voucher may not coincide with the date of implementation of the mobility (dates in the financing agreement) nor may the journey take place more than one month (30 days) before the start of the mobility and one month (30 days) after the end of the mobility (the exception is the start/end date of travel, which may be the same as the start/end date of mobility);
  • Persons travelling on the basis of a shared car journey (min. 2 persons) are obliged to submit a statement according to the US template.
 4. If the journey is not confirmed in the aforementioned way (par. 3 of the rules), the student/doctoral student/graduate will be asked to refund the amount resulting from the „green travel” entitlement.

declaration GT EN
statement GT EN

approved on 04/01/2022