• 17 STY 23

  Znak Dziedzictwa Europejskiego – nabór ekspertów

  W ramach inicjatywy Znaku Dziedzictwa Europejskiego Komisja Europejska poszukuje specjalistów z różnych dziedzin, by zasilić grono ekspertów. Eksperci panelu europejskiego są odpowiedzialni za przeprowadzenie selekcji na poziomie Unii Europejskiej. Termin składania wniosków upływa 5 lutego 2023 r.

  Celem niniejszego zaproszenia jest stworzenie puli ekspertów na potrzeby europejskiego etapu procesu selekcji znaku dziedzictwa europejskiego. Komisja Europejska wybierze z tej puli 4 ekspertów i powoła ich na członków panelu na trzyletnią kadencję. Zaproszenie jest otwarte dla obywateli Unii Europejskiej.

  Kryteria wyboru
  Podczas procesu selekcji Komisja rozważy następujące kwestie

  • komplementarność kompetencji
  • zrównoważony rozkład geograficzny
  • równowaga płci

  Kandydaci muszą wykazać w swoim CV i liście motywacyjnym, że spełniają następujące kryteria:

  • posiadać tytuł magistra nauk politycznych, historii, nauk społecznych, polityki pamięci, dziedzictwa kulturowego lub pokrewnych
  • mieć co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w środowisku akademickim, dydaktycznym, badawczym lub w podobnej dziedzinie
  • mieć wcześniejsze doświadczenie w przygotowywaniu raportów dla UE lub innych organizacji międzynarodowych, rządów lub podobnych
  • mieć doskonałe umiejętności w mowie i piśmie w języku angielskim
  • mile widziana znajomość zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym w Europie lub europejskiej polityki kulturalnej
  • być w stanie poświęcić odpowiednią liczbę dni roboczych w roku na pracę panelu

  Procedura składania wniosków
  Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek w języku angielskim online. Kandydaci proszeni są ponadto o złożenie

  • CV w formacie Europass, wskazujące na to, w jaki sposób jego/jej profil spełnia wskazane powyżej kryteria wyboru;
  • List motywacyjny wyjaśniający, dlaczego kandydat chciałby zostać członkiem panelu europejskiego i w jaki sposób mógłby wnieść wartość dodaną do pracy panelu.

  Pełna treść zaproszenia