Wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy ECTS odpowiedzialni są – w odniesieniu do wyjazdu na studia za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu na studia oraz bezkolizyjne uznanie powracającym studentom okresu odbytych studiów zagranicznych i zaliczenie w maksymalnym zakresie, w jakim to jest możliwe egzaminów zdanych w uczelni zagranicznej; zaś w odniesieniu do wyjazdu na praktykę – za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu oraz zatwierdzenie Programu o Porozumieniu Praktyki (Training Agreement).

Przygotowanie merytoryczne studenta polega na:

  • Udostępnianiu studentom informacji o programach studiów uczelni zagranicznej – wyjazd na studia;
  • Współpracy z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów studiów i wspólnym ze studentem dokonaniu wyboru przedmiotów, które powinien zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby po powrocie mógł uzyskać pełne uznanie okresu studiów i zdanych egzaminów (uzyskanych zaliczeń) – wyjazd na studia.
  • Współpracy z instytucjami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów praktyki – wyjazd na praktykę.

Koordynatora ds. wymiany międzynarodowej studentów podczas jego nieobecności zastępuje dziekan wydziału lub upoważniony przez niego prodziekan.

Koordynatora szkoły doktorskiej ws. wymiany międzynarodowej doktorantów podczas jego nieobecności zastępuje dyrektor szkoły doktorskiej lub jego zastępca.

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (Faculty of Economics, Finance and Management)

Ekonomia i Finanse: Economics and IT Applications I, ekonomia I i II, ekonomiczno-prawny I i II, finanse i rachunkowość I i II, gospodarka nieruchomościami I, informatyka i ekonometria I i II, rynek nieruchomości II: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
e-mail: agnieszka.majewska@usz.edu.pl

Zarządzanie i Jakość: nauki o zarządzaniu i jakości: informatyka w biznesie I, logistyka I i II, przedsiębiorczość i inwestycje I, Public management  II, zarządzanie I i II, zarządzanie i inżynieria produkcji I: dr Marta Szaja
e-mail: marta.szaja@usz.edu.pl

Geografia Społeczno-ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: gospodarka przestrzenna I, turystyka i rekreacja I i II, bezpieczeństwo wodne I: dr Tomasz Duda
e-mail: tomasz.duda@usz.edu.pl 

Wydział Humanistyczny (Faculty of Humanities)

Językoznawstwo oraz Literaturoznawstwo:

dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska: językoznawstwo, literaturoznawstwo (w dalszym podziale na kierunki): filologia germańska I i II (językoznawstwo w), filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I (językoznawstwo w), filologia norweska I  (językoznawstwo w), przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II (językoznawstwo w), filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I (językoznawstwo w), lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I (językoznawstwo w), filologia romańska II (językoznawstwo w), filologia romańska z językiem obcym do wyboru I (językoznawstwo w), italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II (literaturoznawstwo w)
e-mail: malgorzata.osiewicz-maternowska@usz.edu.pl

dr Małgorzata Sokół: językoznawstwo, literaturoznawstwo (w dalszym podziale na kierunki) dziennikarstwo i komunikacja społeczna I (literaturoznawstwo w): dziennikarstwo i zarządzanie mediami II (literaturoznawstwo w), filologia I i II (językoznawstwo w) filologia angielska I i II (językoznawstwo w), filologia hiszpańska I (językoznawstwo w), filologia polska I i II (literaturoznawstwo w), Global Communication I (językoznawstwo w), Bałtyckie studia kulturowe II (literaturoznawstwo), studia pisarskie I i II (literaturoznawstwo)
e-mail: malgorzata.sokol@usz.edu.pl

dr hab. Pierre-Frederic Weber, prof. US: archeologia: archeologia I i II, historia: historia  I i II, media i cywilizacja I, menedżer dziedzictwa kulturowego II, studia nad wojną i wojskowością  I i II, stosunki międzynarodowe I i II), filozofia: filozofia I i II, kognitywistka komunikacji I i II, mediacja międzykulturowa I,
e-mail: pierre.weber@usz.edu.pl

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia (Faculty of Health and Physical Education)

dr Halina Budis: nauki o kulturze fizycznej: diagnostyka sportowa I i II, wychowanie fizyczne I i II, nauki o zdrowiu: zdrowie publiczne I i II
e-mail: halina.budis@usz.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych (Faculty of Social Sciences)

dr Mateusz Smolaga: nauki o polityce i administracji: bezpieczeństwo narodowe I i II, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II, management instytucji publicznych i PR I i II, nauki o polityce I i II, Social Sciences I, socjotechnika i oddziaływanie społeczne I), nauki socjologiczne (socjologia I i II)
e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

dr Aneta Makowska: pedagogika: animacja kultury I, II, pedagogika I i II, pedagogika specjalna II, pedagogika specjalna jsm , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną I, edukacja artystyczna I, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jsm, praca socjalna I i II, psychologia (psychologia jsm)
e-mail: aneta.makowska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences)

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US: nauki biologiczne: biologia I i II, biologiczne podstawy kryminalistyki II, biotechnologia I i II, genetyka i biologia eksperymentalna I, mikrobiologia I i II, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I i II
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

dr hab. Vincenzo Salzano, prof. US: nauki fizyczne: fizyka I i II, optyka okularowa I, matematyka: matematyka I i II
e-mail: vincenzo.salzano@usz.edu.pl 

dr hab. Dominik Zawadzki: nauki o Ziemi i środowisku: geografia I i II, geologia I i II, oceanografia I
e-mail: dominik.zawadzki@usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of Law and Administration)

dr Kamil Dąbrowski: nauki prawne: prawo jsm, prawo Internetu i ochrony informacji I, prawo medyczne II, prawo służb mundurowych I, administracja I i II
e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl

Wydział Teologiczny (Faculty of Theology)

dr Diana del Mastro: nauki teologiczne: teologia jsm, familiologia I i II
e-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl

Szkoła Doktorska (Doctoral School)

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl