Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Realizacji Wyjazdów oraz instrukcjami obsługi systemu DreamApply, gdzie krok po kroku wyjaśniony jest sposób składania aplikacji w systemie.

Gdzie znajdę informacje dotyczące zasad wyjazdów w ramach programu Erasmus+?

Zasady wyjazdów opublikowane są na stronie dsm.usz.edu.pl w zakładce: Erasmus+ -> Wyjazdy do krajów programu/partnerskich-> dla pracowników

Mam problem ze złożeniem aplikacji w systemie Dream Apply

Na stronie dsm.usz.edu.pl w zakładce DreamApply -> instrukcja obsługi systemu DreamApply umieszczone są prezentacje z instrukcją składania aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu ze stypendium, czy mogę przed wyjazdem zmienić planowane daty mobilności?

Na etapie kwalifikacji nie trzeba ustalać dat wyjazdu, wystarczy podać ilość planowanych dni. Daty wyjazdu można ustalić bezpośrednio przed podpisaniem umowy stypendialnej (3 tyg. przed wyjazdem).

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu ze stypendium, czy mogę przed wyjazdem zmienić program szkoleniowy/ dydaktyczny?

Programu nie można zmienić, ponieważ podlegał on ocenie komisji i na tej podstawie został Pan/ Pani zakwalifikowany/a na danym miejscu w liście rankingowej.

Czy podpis na dokumencie Mobility Agreement może mieć formę skanu?

Przed realizacją mobilności wystarczą skany. W terminie 14 dni od zakończenia mobilności należy dostarczyć do DSM oryginał dokumentu, wraz ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Planuję wyjazd ze współpracownikiem. Będziemy realizować ten sam program – czy możemy przygotować aplikację wspólnie?

Niestety zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME są odrzucane. Dotyczy to zarówno wniosków skopiowanych przez dwóch/ kilku pracowników jak i  dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika.

W ubiegłych latach akademickich otrzymałem stypendium na wyjazd ale nigdy go nie zrealizowałem. Czy mogę w obecnym roku akademickim ponownie złożyć aplikację o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME?

Program był już oceniany przez komisję. Treść PROPOSED MOBILITY PROGRAMME nie może być identyczna z poprzednio składanymi. Niestety takie aplikacje są dyskwalifikowane.

Kto powinien podpisać moje dokumenty?

Dokument Mobility Agreement powinien być podpisany

– w przypadku pracowników nie będących kadrą dydaktyczną – przez kierownika jednostki

– w przypadku pracowników dydaktycznych – przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej

Dokument Planowane Daty Pobytu powinien być podpisany

– w przypadku pracowników nie będących kadrą dydaktyczną – przez kierownika jednostki

– w przypadku pracowników dydaktycznych – przez Dyrektora Instytutu

Czy mogę zrealizować mobilność w formie zdalnej lub hybrydowej?

– Mobilności przyznane w roku akademickim 2019/20 – można realizować wyłącznie w formie tradycyjnej (face to face)

– Mobilności przyznane w roku akademickim 2020/21 – można realizować zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej oraz hybrydowej. Stypendium (ryczałt za pobyt) jest wypłacane wyłącznie za dni realizowane z fizycznym pobytem face to face. W przypadku formy wyłącznie zdalnej wyjazd nie jest zasadny i tym samym finansowanie.

Chciałbym zrealizować wyjazd dydaktyczny STA w uczelni, z którą nie mamy podpisanej umowy. Czy jest to możliwe?

Wyjazdy dydaktyczne STA można realizować wyłącznie do uczelni z którą wydział ma podpisaną umowę interinstytucjonalną. Za podpisywanie umów odpowiedzialni są koordynatorzy.

Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek w danym roku akademickim?

W każdej kwalifikacji można złożyć po jednej aplikacji na wyjazd szkoleniowy STT oraz wyjazd dydaktyczny STA. Niezależnie można także składać aplikacje na wyjazdy do krajów partnerskich.

Planuję wyjazd do krajów partnerskich, czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium na wyjazd do krajów programu?

Tak, traktujemy to jako dwa niezależne programy. Przyznanie stypendium na wyjazd do krajów partnerskich nie wyklucza możliwości aplikowania do krajów programu.

Czy mogę ponownie wyjechać do tej samej instytucji?

Tak, można realizować wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne w tych samych instytucjach, należy jednak pamiętać, by sam program szkolenia był każdorazowo inny.

Czy mogę ponownie zrealizować ten sam program w innej instytucji?

Niestety, aplikacje o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME są odrzucane. Program może być podobny, ale nie skopiowany.

Podczas składania aplikacji pojawia się błąd - Nieprawidłowy Erasmus code instytucji przyjmującej.

Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter oraz odstępy, prawidłowy format kodu to, np. PL SZCZECI01. (spacja o PL)

Jak przenieść treść wniosku aplikacyjnego do Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia

Na etapie składania wniosku o wyjazd STA i STT do krajów programu nie trzeba załączać skanu programu nauczania/szkolenia, treść tego programu jest wpisywana we wniosku online. System nie generuje programu automatycznie, pracownik powinien sam przenieść wcześniej wpisaną treść do odpowiednich formularzy obowiązujących w programie Erasmus+