Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Realizacji Wyjazdów oraz instrukcjami obsługi systemu DreamApply, gdzie krok po kroku wyjaśniony jest sposób składania aplikacji w systemie.

Gdzie znajdę informacje dotyczące zasad wyjazdów w ramach programu Erasmus+?

Zasady wyjazdów opublikowane są na stronie dsm.usz.edu.pl w zakładce: Erasmus+ -> Wyjazdy do krajów programu/partnerskich-> dla pracowników

Mam problem ze złożeniem aplikacji w systemie Dream Apply

Na stronie dsm.usz.edu.pl w zakładce DreamApply -> instrukcja obsługi systemu DreamApply umieszczone są prezentacje z instrukcją składania aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu ze stypendium, czy mogę przed wyjazdem zmienić planowane daty mobilności?

Na etapie kwalifikacji nie trzeba ustalać dat wyjazdu, wystarczy podać ilość planowanych dni. Daty wyjazdu można ustalić bezpośrednio przed podpisaniem umowy stypendialnej (3 tyg. przed wyjazdem).

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu ze stypendium, czy mogę przed wyjazdem zmienić program szkoleniowy/ dydaktyczny?

Programu nie można zmienić, ponieważ podlegał on ocenie komisji i na tej podstawie został Pan/ Pani zakwalifikowany/a na danym miejscu w liście rankingowej.

Czy podpis na dokumencie Mobility Agreement może mieć formę skanu?

W przypadku zakwalifikowania ze stypendium – przed realizacją mobilności wystarczą skany dokumentów. W terminie 14 dni od zakończenia mobilności należy dostarczyć do DSM oryginał dokumentu, wraz ze wszystkimi wymaganymi podpisami. W przypadku zakwalifikowania w ramach listy rezerwowej – w celu uzyskania kolejnego miejsca na liście rezerwowej należy dostarczyć oryginały dokumentów. Oznacza to, że podpisy muszą być złożone długopisem w wersji oryginalnej, ewentualnie podpisane KWALIFIKOWANYM podpisem elektronicznym

Jeśli w ramach jednego projektu jestem uplasowany/a na liście rezerwowej i możliwość wyjazdu jest niepewna, to czy mogę zaaplikować z identycznym programem w kwalifikacji w ramach nowego projektu?

Zgodnie z zasadami „zgłoszenia o identycznej treści MA: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (…) będą odrzucane.” W tej sytuacji, nie możemy przyjąć jednoznacznie, że nie zrealizuje Pan/Pani programu z listy rezerwowej trwającego projektu. Należałoby w takiej sytuacji, złożyć mailową rezygnację z wyjazdu w jednym projekcie i zaaplikować w nowym projekcie z tym samym programem.

Planuję wyjazd ze współpracownikiem. Będziemy realizować ten sam program – czy możemy przygotować aplikację wspólnie?

Niestety zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME są odrzucane. Dotyczy to zarówno wniosków skopiowanych przez dwóch/ kilku pracowników jak i  dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika.

W ubiegłych latach akademickich otrzymałem stypendium na wyjazd, ale nigdy go nie zrealizowałem. Czy mogę w obecnym roku akademickim ponownie złożyć aplikację o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME?

Program był już oceniany przez komisję, dlatego wskazana jest modyfikacja programu. Jeżeli została złożona oficjalna rezygnacja do DSM z poprzedniego wyjazdu to złożona w nowym projekcie identyczna aplikacja będzie rozpatrzona.

Kto powinien podpisać moje dokumenty?

Dokument Mobility Agreement powinien być podpisany

– w przypadku pracowników nie będących kadrą dydaktyczną – przez kierownika jednostki

– w przypadku pracowników dydaktycznych – przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej

Dokument Planowane Daty Pobytu powinien być podpisany

– w przypadku pracowników nie będących kadrą dydaktyczną – przez kierownika jednostki

– w przypadku pracowników dydaktycznych – przez Dyrektora Instytutu

Czy mogę zrealizować mobilność w formie zdalnej lub hybrydowej?

– Mobilności przyznane w roku akademickim 2020/21 – można realizować zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej oraz hybrydowej. Stypendium (ryczałt za pobyt) jest wypłacane wyłącznie za dni realizowane z fizycznym pobytem face to face. W przypadku formy wyłącznie zdalnej wyjazd nie jest zasadny i tym samym finansowanie.

Chciałbym zrealizować wyjazd dydaktyczny STA w uczelni, z którą nie mamy podpisanej umowy. Czy jest to możliwe?

Wyjazdy dydaktyczne STA można realizować wyłącznie do uczelni z którą wydział ma podpisaną umowę interinstytucjonalną. Proszę zwrócić uwagę, że umowa musi być podpisana dla właściwego kodu ISCED. Za podpisywanie umów odpowiedzialni są koordynatorzy.

Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek w danym roku akademickim?

W każdej kwalifikacji można złożyć po jednym wniosku na wyjazd szkoleniowy STT oraz wyjazd dydaktyczny STA, przy czym nie można w kolejnych kwalifikacjach składać wniosków do tej samej instytucji. Drugi wyjazd w ramach projektu zostanie zrealizowany wyłącznie w przypadku gdy po realizacji wszystkich wyjazdów z listy rezerwowej zostaną wolne środki do wykorzystania. Niezależnie można także składać aplikacje na wyjazdy do krajów partnerskich.

Planuję wyjazd do krajów partnerskich, czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium na wyjazd do krajów programu?

Tak, traktujemy to jako dwa niezależne programy. Przyznanie stypendium na wyjazd do krajów partnerskich nie wyklucza możliwości aplikowania do krajów programu.

Czy mogę ponownie wyjechać do tej samej instytucji?

W przypadku realizacji dwóch mobilności tego samego typu (np. dwie mobilności STT lub dwie mobilności STA)  instytucje przyjmujące dla obu wyjazdów muszą być różne. W przypadku realizacji jednej mobilności STT i jednej STA – obie mobilności można odbyć w tej samej placówce.

Czy mogę ponownie zrealizować ten sam program w innej instytucji?

Niestety, aplikacje o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME są odrzucane. Program może być podobny, ale nie skopiowany.

Podczas składania aplikacji pojawia się błąd - Nieprawidłowy Erasmus code instytucji przyjmującej.

Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter oraz odstępy, prawidłowy format kodu to, np. PL SZCZECI01. (spacja o PL)

Jak przenieść treść wniosku aplikacyjnego do Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia

Na etapie składania wniosku o wyjazd STA i STT do krajów programu nie trzeba załączać skanu programu nauczania/szkolenia, treść tego programu jest wpisywana we wniosku online. System nie generuje programu automatycznie, pracownik powinien sam przenieść wcześniej wpisaną treść do odpowiednich formularzy obowiązujących w programie Erasmus+

Gdzie znaleźć dokumenty do pobrania?

Na stronie DSM pod treścią zasad danego typu wyjazdu są opublikowane dokumenty do pobrania, odpowiednie dla danej mobilności. Proszę zwrócić uwagę, że projekty mogą nakładać się na siebie w czasie. Proszę upewnić się, że znajdujecie się Państwo w zakładce zgodnej z projektem, w ramach którego realizowana jest mobilność. Zakładki z projektami znajdują się z lewej strony i są oznaczone np. KA131-2022, KA131-2023.

W tabeli z umowami Erasmus plus oznaczone są daty ważności umowy. Jak rozumieć datę zakończenia umowy np. 2022/2023?

Taki zapis sygnalizuje, że w momencie składania wniosku, można zaaplikować w ramach tej umowy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wyjazd do danej uczelni będzie mógł zostać zrealizowany najpóźniej do 30.09.2023 r.  Po tym terminie wyjazd w ramach nieaktywnej umowy będzie niemożliwy, chyba, że w między czasie umowa zostanie przedłużona.

Co oznacza oryginał dokumentu

Wersją oryginalną nie jest skan dokumentu. Dokument musi być podpisany oryginalnie długopisem lub elektroniczne. Jeśli dokument ma być podpisany elektronicznie to podpis musi być kwalifikowalny oraz możliwy do weryfikacji przez DSM. Informacje nt. podpisów kwalifikowalnych: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest honorowanym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest jak najbardziej akceptowalnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego, przy założeniu, że wyjazd jest realizowany do kraju, w którym ta karta jest honorowana. Nie będzie obowiązywała np. w Turcji.

Na dokumencie Mobility Agreement należy skompletować 3 podpisy w wersji oryginalnej. Jedna ze stron podpisała dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ja takiego podpisu nie posiadam, co powinnam w tej sytuacji zrobić?

W takiej sytuacji dokument będzie musiał funkcjonować w dwóch wersjach – elektronicznej i papierowej. Formalnie jest to akceptowalne rozwiązanie. Egzemplarz z podpisem ręcznym należy dostarczyć do DSM w formie papierowej, egzemplarze z podpisem elektronicznym należy przesłać w wersji elektronicznej.