Erasmus+ 2021-2027

English version below

Zasady realizacji zagranicznych wyjazdów dydaktycznych (STA) w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim (US) w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000010088

I. Kryteria formalne

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+.
 2. Wyjazd STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Wyjazdy STA mogą być zrealizowane począwszy od 01/08/2022 i maksymalnie do 30/09/2023, w tym od 01/08/2022 do 31/12/2022 dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01/08/2022 do 30/09/2023 dla wyjazdów rezerwowych.
 5. Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę międzyinstytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa międzyinstytucjonalna musi zostać zawarta przed rozpoczęciem kwalifikacji.
 6. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce (NA) – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Mobilności dydaktyczne STA można realizować wyłącznie w ramach podpisanych umów inter-instytucjonalnych oraz w ramach dyscyplin, które Państwo reprezentują.
Proszę upewnić się, że na liście znajduje się podpisana umowa z uczelnią, do której planujecie Państwo zaaplikować. Proszę zwrócić uwagę, żeby umowa była podpisana w ramach Państwa wydziału oraz kodu ISCED, który Państwo reprezentujecie.

Lista uczelni partnerskich, do których można aplikować – stan na 19/05/2022.
Umowy uszeregowane są alfabetycznie wg nazw w ramach wydziałów.

W przypadku chęci wyboru uczelni, której nie ma na liście, prosimy o pilny kontakt z koordynatorem na Państwa wydziale – lista umów do kwalifikacji podstawowej zostanie zamknięta 16/05/2022 i tylko do tego dnia jest czas na dosyłanie nowych umów z uczelniami partnerskimi.

II. Kwalifikacja

 1. Łączny limit wyjazdów STA wynosi 24, a podstawowy limit każdego z wydziałów wynosi 3 wyjazdy.
 2. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply (DA) i przesyłając go w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowej. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 23/05 – 06/06/2022. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona jest w terminie: 29/08 – 12/09/2022.
 3. W zgłoszeniu, o którym mowa punkcie 8 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail.
 4. Jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej, przy czym instytucje przyjmujące dla obu wyjazdów muszą być różne.
 5. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.
 6. Pracownicy zgłaszają się do kwalifikacji w ramach umowy międzyinstytucjonalnej w ramach dyscypliny badawczej, którą reprezentują. Pracownicy, którzy reprezentują więcej niż jedną dyscyplinę mają prawo do aplikowania w ramach każdej z nich.
 7. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję na poziomie wydziału składającą się z trzech (gdy liczba koordynatorów na wydziale nie przekracza dwóch) albo z pięciu osób (gdy koordynatorów na wydziale jest trzech lub więcej), w tym wszystkich koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału.
  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego, odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 8. W przypadku, gdy oceniany jest formularz zgłoszeniowy pracownika będącego jednocześnie członkiem komisji kwalifikacyjnej, osoba ta opuszcza skład tej komisji na czas oceny jej wniosku, a skład komisji uzupełnia wówczas dodatkowo powołana osoba.
 9. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching; MA), części PROPOSED MOBILITY PROGRAMME, opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):
  • ocena celów nauczania (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
  • ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji): 0-1 pkt
  • ocena zawartości programu zajęć: 0-3 pkt
  • ocena oczekiwanych rezultatów: 0-3 pkt.

Zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane.

 1. Zgłoszenia błędnie złożone nie podlegają ocenie.
 2. W sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń i jeżeli uniemożliwia to rozstrzygnięcie przyznania miejsc na liście rankingowej dla danych pracowników, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu dodanego pracownikowi, który nie zrealizował wyjazdu STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych (DSM) po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.
  W sytuacji, gdy dodanie dodatkowej punktacji wciąż nie rozstrzyga przyznania miejsc na liście rankingowej, decyduje kolejność nazwisk na protokole.
 3. Zgłoszenia o identycznej treści MA: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (także wyjazdów już zrealizowanych w poprzednich latach) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane.
 4. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przesyła do DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej w dwóch wariantach:
  • plik Excel wygenerowany na podstawie danych z DA
  • w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji

najpóźniej do 20/06/2022 dla kwalifikacji podstawowej oraz najpóźniej do 23/09/2022 dla kwalifikacji dodatkowej.

 1. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia potwierdzeń e-mail całego składu komisji.
 2. DSM (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 5 dni roboczych od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści MA z zasadami określonymi w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji na wydziale do korekty.
 3. Protokoły, które zgodnie z punktem 21 zostały odesłane do korekty uznaje się za przyjęte w dniu dostarczenia wersji pierwotnej, jeśli zostaną skorygowane w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji z DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) o nieprawidłowościach.
 4. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów lub niewykorzystanie wszystkich miejsc w ramach limitu w kwalifikacji podstawowej skutkuje automatycznym przeniesieniem środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych.
 5. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem.
 6. Środki w ramach rezerwy przyznawane są zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego przez wszystkie strony dokumentu MA.
  • Pracownik zakwalifikowany w kwalifikacji podstawowej w ramach puli rezerwowej (ponad limit) załącza w systemie DA skan zatwierdzonego (jak w punkcie 38 niniejszych zasad) MA nie wcześniej niż 12/07/2022. Dokumenty załączone przed tą datą nie będą brane pod uwagę.
  • Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w kwalifikacji dodatkowej załącza w systemie DA skan zatwierdzonego (jak w punkcie 38 niniejszych zasad) MA nie wcześniej niż 14/10/2022. Dokumenty załączone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę.
 7. Na podstawie przyjętego protokołu DSM (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DA) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji (także o zakwalifikowaniu w ramach rezerwy – lista rezerwowa) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

III. Aspekty finansowe

 1. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas fizycznego pobytu za granicą.
 2. Maksymalna łączna kwota dofinansowania pojedynczego wyjazdu to 1 570 EUR, wliczając ewentualne dodatkowe środki przyznane w ramach tzw. green travel.
 3. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) oraz ryczałt na podróż (koszty podróży).
 4. Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Uczestnikowi realizującemu mobilność w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania mobilności nie przysługuje. Dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów STA wynosi:
  Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka w EUR
  1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 180
  2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
  3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140
 5. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (siedziba US, tj. Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według stawek przedstawionych w poniższej tabeli. Jeżeli podróż w obie strony przebiega środkami transportu o niskiej emisji tzw. „green travel”, czyli najdłuższe odcinki trasy pokonywane są za pomocą autobusu, pociągu, roweru lub poprzez wspólne korzystanie z samochodu, uczestnicy Programu mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży w wysokości stawki obejmującej „green travel”:
  Odległość Ryczałt na koszty podróży na uczestnika Ryczałt na koszty podróży z uwzględnieniem „green travel”
  0-99 km 23 EUR
  100-499 km 180 EUR 210 EUR
  500-1999 km 275 EUR 320 EUR
  2000-2999 km 360 EUR 410 EUR
  3000-3999 km 530 EUR 610 EUR
  4000-7999 km 820 EUR
  8000 km lub więcej 1500 EUR

  Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Dodatkowo uczestnicy wybierający podróż „green travel” mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży.

  Zasady przyznawania oraz rozliczania „green travel” są dostępne na stronie DSM.

 6. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych niż pierwotnie planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu – zostanie przeniesiona do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.
  W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy pracowników poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS) oraz poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez FRSE w procesie redystrybucji.
 7. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia DSM (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej.
 8. Osoby, które udokumentują w aplikacji DA, że posiadają stwierdzony stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie na podstawie wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów określającego potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności które:
  • są inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą,
  • nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł,
  • są niezbędne do realizacji wyjazdu.

ZASADY OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA W FORMIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+: podpisanie umowy stypendialnej

 1. W czasie realizacji mobilności pracownik nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie na US.
 2. Umowa stanowi podstawę do przekazania wskazanej w umowie kwoty (EUR) stypendium na rachunek bankowy podany w formularzu aplikacyjnym DA.
 3. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest pomyślny wynik kwalifikacji i załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DA:
  • MA wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DA, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz zaakceptowanego/podpisanego przez wyjeżdżającego pracownika, właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution,
  • potwierdzenia planowanych dat pobytu wg zatwierdzonego wzoru,
  • potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana forma e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z konicznością fizycznego pobytu face to face/formie mieszanej (na miejscu oraz online) – nie może być wystawione wcześniej niż 2 miesiące przed mobilnością.
   W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny,
  • deklaracja Green Travel – jeśli dotyczy.
 5. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między różnymi mobilnościami realizowanymi w ramach Programu.
 6. Po załączeniu w systemie DA wymaganych dokumentów pracownik zawiera w DSM (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu STA nie później niż na 14 dni i nie wcześniej niż dwa miesiące przed planowanym wyjazdem.

V. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w DSM.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia z wyjazdu to:
  • dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego MA złożonego podczas kwalifikacji,
  • dostarczenie oryginału potwierdzenia ukończenia mobilności wraz z terminem jej realizacji i liczbą przeprowadzonych jednostek zajęć (min. 8h zajęć na tydzień pobytu),
  • uzupełnienie ankiety on-line, do której link zostanie przesłany przez odpowiedni system Komisji Europejskie.

dokumenty do pobrania

English version

Rules for the implementation of teaching mobility (STA) within the framework of ERASMUS+ Key Action 1 - Educational Mobility at the University of Szczecin (US) within the project no. 2021-1-PL01-KA131-HED-000010088

I. Formal criteria

 1. Research-teaching and teaching staff who conduct classes within the research disciplines taught by the faculties of the US which have valid Inter-institutional Agreements with universities from the programme countries concerning the mobility of academic staff in order to teach within the ERASMUS+ Programme are entitled to take part in teaching mobility (STA).
 2. STA mobility can last minimum 2 days and maximum 2 months (excluding travel time), with a minimum funding period of 2 days and a maximum of 5 days.
 3. The minimum number of teaching hours is 8 hours per mobility up to 1 week and proportionally more for mobility over 1 week.
 4. STA mobility can take place from 01/08/2022 and up to 30/09/2023, including from 01/08/2022 to 31/12/2022 for departures within the granted limits and from 01/08/2022 until 30/09/2023 for reserve mobility.
 5. The mobility can be carried out only in a partner university based on the current inter-institutional agreement concerning the mobility within ERASMUS+ Programme. An inter-institutional agreement must be concluded before the beginning of qualification.
 6. The mobility must be carried out in accordance with the rules set out in the Erasmus+ Programme Guide and with the guidelines of the National Agency of the programme in Poland (NA) – Foundation for the Development of the Education System (FDES).

Teaching mobilities STA can be realized only within the signed inter-institutional agreements and within the disciplines which you represent.
Please make sure that there is a signed agreement with the university to which you plan to apply. Please pay attention whether the agreement was signed with your faculty and for the ISCED code you represent.

List of partner universities to which one can apply – updated on 19/05/2022
The agreements are in alphabetical order within faculties.

If you want to apply to a university which is not on the list, please urgently contact the coordinator at your faculty – the list of agreements for the basic qualification will be closed on 16/05/2022 and so only until this date new agreements with partner universities can be registered.

II. Qualification

 1. The total limit of STA mobilities is 24, and the basic limit of each of the faculties is 3 mobilities..
 2. Employees interested in the mobility apply for the STA mobility qualification by filling in the on-line application form in the DreamApply system (DA) and submitting it within the deadlines set for the basic and additional qualifications. The basic qualification takes place between 23/05 and 06/06/2022. The additional qualification is carried out between 29/08 and 12/09/2022.
 3. In the application referred to in point 8, the employee is obliged to use their work email address.
 4. One employee may submit one application for the basic qualification and one application for each additional qualification, provided that the host institutions for both mobilities are different.
 5. International exchange coordinators for students and academic staff disseminate information about the possibility of applying for STA mobilities and qualification deadlines, allowing all eligible research-teaching and teaching staff equal access to information.
 6. Employees take part in the qualification under an inter-institutional agreement within the research discipline they represent. Employees who represent more than one discipline are entitled to apply within each of them.
 7. Qualification is conducted by a commission at the faculty level consisting of three (when the number of coordinators at the faculty does not exceed two) or five people (when there are three or more coordinators at the faculty), including all international exchange coordinators appointed for the disciplines conducted by a given faculty and the Vice-Dean for Student Affairs/Dean of a given faculty.
  The committee should appoint its president responsible for the submission and possible corrections of the protocol.
 8. If the application form being assessed is the one of an employee who is also a member of the selection committee, this person leaves the committee for the time the application is assessed, and the committee is then additionally supplemented by an appointed person.
 9. The qualification is based on the assessment of the content of the Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching, MA), section PROPOSED MOBILITY PROGRAMME, described by the employee in the application form according to the following point scale (discrete values, i.e. scores: 0, 1, 2, 3):
  • assessment of the teaching objectives (objectives clearly and precisely formulated): 0-3 points
  • assessment of the added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 point
  • assessment of the content of the teaching programme: 0-3 points
  • assessment of expected outcomes: 0-3 points

Applications which cannot be awarded a minimum of 1 point for the assessment of the teaching objectives and a minimum of 5 points in total will be rejected.

 1. Incorrectly submitted applications will not be assessed.
 2. In the event that the same number of points for the qualitative assessment is awarded for two or more applications, and if this prevents the award of places on the ranking list for the given employees, an additional score of 0.5 points is taken into account for the employee who did not complete the STA mobility within the last two academic years. Points are added by the International Relations Department (IRD) upon delivery of the protocol of the faculty qualification.
  In a situation where the addition of additional scores still does not determine the allocation of places on the ranking list, the order of names on the protocol is decisive.
 3. Applications with the same content of the MA: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME for different mobilities of the same employee (including mobilities already realized in previous years) or submitted by two or more employees will be rejected.
 4. As a result of the qualification, a protocol including all candidates taking part in the qualification and a ranking list of the qualified persons are created. The president of the faculty committee sends to the IRD (contact person for STA mobility) the protocol according to an approved template in electronic form in both variants:
  • Excel file generated on the basis of data from the DA
  • in the form of an e-mail in which the protocol is a pasted section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire committee

by 20/06/2022 at the latest for the basic qualification and by 23/09/2022 at the latest for the additional qualification.

 1. The date of acceptance of duly submitted protocol shall be the date on which the e-mail confirmations of the entire committee are received.
 2. The IRD (contact person for STA mobility), within 5 working days from receiving the protocol, verifies the correctness of the protocol and the compliance of the content of the MA with the rules defined in the Erasmus+ Programme Guide and FDES guidelines and accepts or sends the protocol back to the president of the faculty committee for correction.
 3. Protocols that were sent back for correction in accordance with point 21 shall be deemed accepted on the day of delivery of the original version if they are corrected within 5 working days of receiving information from the IRD (contact person for STA mobility) about the irregularities.
 4. Failure to use the mobility limits, i.e. failure to send the protocols or not filling all the places within the basic qualification limit, results in the automatic transfer of funds allocated to the mobility of a given faculty to the pool allocated to reserve mobility.
 5. In case of mobilities from the basic list, the funds for STA mobilities within the allocated limits are granted in accordance with the order of the ranking list (considering additional points) and within the pool of places covered by the limit.
 6. The funds in the reserve are allocated according to the order (date and time) of enclosing the scan of the MA document approved by all parties.
  • An employee qualified in the basic qualification within the reserve pool (above the limit) shall include in the DA a scan of the approved (as in point 38 of these rules) MA not earlier than 12/07/2022. Documents attached before this date will not be taken into account.
  • An employee qualified for a mobility in the additional qualification shall include in the DA a scan of the approved MA (as in point 38 of these rules) not earlier than on 14/10/2022. Documents submitted before this date will not be taken into account.
 7. On the basis of the accepted protocol, the IRD (contact person for STA mobilities) sends to candidates (via e-mail and/or DA) individual information about the results of the qualification (also about qualifying for the reserve list) and further proceedings connected with the mobility, including the obligation to conclude an individual scholarship agreement.

III. Financial aspects

 1. The participant will receive a scholarship only for the duration of the physical stay abroad.
 2. The maximum total amount of co-financing for a single mobility is EUR 1 570, including any additional funds granted under the so-called “green travel”.
 3. The scholarship includes a lump sum for individual support (subsistence allowance) and a lump sum for travel (travel costs).
 4. The subsistence allowance is paid only for dates of stay in the host institution. Participants realizing only remote/on-line/virtual mobility from their home country (without going abroad) are not entitled to a scholarship for the duration of the mobility. The daily flat rate for Erasmus+ individual support for STA mobility is:
  Group Countries belonging to the group Daily rate in EUR
  1 Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 180
  2 Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 160
  3 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 140
 5. The lump sum for travel costs depends on the distance between the place of departure (seat of the US,  i.e. Szczecin) and the destination (location of the host institution) according to the rates presented in the table below. If the round route takes place by means of low-emission transport, the so-called „green travel”, i.e. the longest parts of the route are covered by bus, train, bicycle or by carpooling, Programme participants can apply for a lump sum for travel costs in the amount of the rate including „green travel”:
  Distance Lump sum for travel costs per participant Lump sum for travel costs including „green travel”
  0-99 km 23 EUR
  100-499 km 180 EUR 210 EUR
  500-1999 km 275 EUR 320 EUR
  2000-2999 km 360 EUR 410 EUR
  3000-3999 km 530 EUR 610 EUR
  4000-7999 km 820 EUR
  8000 km or more 1500 EUR

  The appropriate lump sum for the travel is determined on the basis of the online calculator available at the website of the European Commission (EC): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  In addition, participants choosing a „green travel” may apply for additional individual support for subsistence allowance for a maximum of additional 4 days of travel.

  The rules for granting and settling a „green travel” are available on the IRD website.

 6. The non-allocated amount, as well as any further grant reserves arising during the realization of mobilities, resulting from shorter than originally planned stays, lesser than planned number of mobilities, resignation of employees from mobility – will be transferred to the pool of funds allocated for reserve mobility.
  Whenever possible, the university will make efforts to increase the amount of funds for employee mobilities by making transfers from the pool of funds allocated to the organizational support (OS) and by applying for additional funds to be allocated by the FDES in the redistribution process.
 7. Candidates are obliged to inform the IRD (contact person for STA mobility) about their resignation from the mobility in the form of an e-mail information.
 8. Applicants who document in the DA application that they have a confirmed degree of disability may apply for additional support on the basis of a request to co-finance additional costs, specifying the needs resulting directly from the disability, which:
  • are other than standard travel and subsistence costs during the stay abroad,
  • are not provided by the host university/institution or are not financed from other sources,
  • are necessary for the mobility.

RULES FOR OBTAINING FINANCING IN THE FORM OF REAL COSTS

IV. Accession to the Erasmus + programme: signing a scholarship agreement

 1. During the mobility, the employee may not be on a leave of absence at the US.
 2. The agreement constitutes the basis for the transfer of the scholarship amount (EUR) indicated in the agreement to the bank account specified in the DA application form.
 3. The agreement specifies the rate and total amount of the scholarship received in EUR, the dates of the stay, the funding period and the mutual obligations of the employee and the home university, including the obligation to settle the mobility.
 4. The signing of the scholarship agreement is conditional on a successful qualification and the inclusion of scans of the following documents in the DA:
  • MA according to an approved template with the same content in Section I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME as the content of this section in the DA application form, formally complete (filled in the required sections) and approved/signed by the employee, respective international exchange coordinator in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise and by the host university in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution,
  • confirmation of planned dates of stay according to an approved template,
  • confirmation from the host institution (e-mail is acceptable) stating unambiguously in which form the mobility will be carried out: with the necessity of physical presence face to face/blended (on-site and on-line) – it cannot be issued earlier than 2 months prior the mobility.
   In case of mobility carried out remotely/on-line/virtual only, the physical departure is not justified,
  • deklaracja Green Travel – jeśli dotyczy.
 5. Green Travel declaration – if applicable.
 6. Having attached the required documents in the DA, the employee shall conclude a scholarship agreement for the STA mobility at the IRD (with the contact person for STA mobility) no later than 14 days and not earlier than two months before the planned departure.

V. Settlement of the scholarship

 1. Within 14 days after returning from the host institution, the employee is obliged to settle the mobility in the IRD.
 2. The mandatory elements of the mobility settlement are as follows:
  • delivery of the completed and approved original MA document which had been submitted during qualification,
  • delivery of the original confirmation of completing the mobility with the dates of its realization and the number of classes conducted (at least 8 hours of classes per week of stay),
  • completing the on-line questionnaire, the link to which will be sent by the relevant system of the European Commission.

documents to download

Erasmus + 2014-2020

UWAGA: Aplikując proszę wybierać umowy Erasmus+ w ramach reprezentowanej przez Państwa dyscypliny badawczej

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu z w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2020-1-PL01-KA103-079006 w roku akademickim 2020/21 oraz 2021/22,

 1. Punkt 25 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 31 lipca 2022r., w tym od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2022r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 31 lipca 2022r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 31 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2022r..

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

ZASADY OGÓLNE

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1 330 EUR.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 57. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach międzyinstytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 30 sierpnia 2020r.
 5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 21 grudnia 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 21 grudnia 2020r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 17 zostały odesłane do korekty uznaje się za przyjęte w dniu dostarczenia wersji pierwotnej, jeśli zostaną skorygowane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) o nieprawidłowościach.
 6. Wyjazd następuje tylkodo uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę międzyinstytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa międzyinstytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.
 7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Do dnia 31 października 2020r.:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie http://dsm.usz.edu.pl w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd dydaktyczny jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.

KWALIFIKACJA PODSTAWOWA I DODATKOWA

 1. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie  1-6 grudnia 2020r. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona jest w terminie: 1-7 marca 2021r.
 2. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Pracownicy zgłaszają się do kwalifikacji w ramach umowy międzyinstytucjonalnej w ramach dyscypliny badawczej którą reprezentują. Pracownicy, którzy reprezentują więcej niż jedną dyscyplinę mają prawo do aplikowania w ramach każdej z nich.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję wydziałową składającą się z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału. Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego,  odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 5. W przypadku gdy oceniany jest Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME pracownika będącego jednocześnie członkiem komisji kwalifikacyjnej, osoba ta opuszcza skład tej komisji na czas oceny jej wniosku, a skład komisji uzupełnia wówczas dodatkowo powołana osoba (dodatkowy członek komisji powołany na czas merytorycznej oceny Indywidualnego Programu Nauczania).
 6. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):

a) ocena celów nauczaniaoverall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme0-3 pkt
d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact0-3 pkt.

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– w zgłoszeniu o którym mowa punkcie 11 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2016 z dnia 01.11.2016r. §4, ustanawiającym sposób komunikacji z pracownikiem,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu dydaktycznego STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w następującej formie elektronicznej: zatwierdzony przez komisję protokół skopiowany do treści e-mail opatrzony potwierdzeniami jego treści całego składu komisji w terminie do 21 grudnia 2020r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 22 marca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 2. Wersję finalną protokołu do treści e-mail (nie w formie załącznika) wkleja przewodniczący komisji i przesyła drogą e-mail do wszystkich przedstawicieli komisji i Działu Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), następnie reprezentujący komisję zatwierdzają poprawność danych w protokole przesyłając odpowiedź do wszystkich.
 3. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia potwierdzeń e-mail całego składu komisji (potwierdzenia jw.).
 4. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 5. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej,dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 1 marca 2021r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego jw. Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 6. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA)przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o zakwalifikowaniu w ramach rezerwy – lista rezerwowa, lub o grancie zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

PO PIERWSZEJ KWALIFIKACJI

 1. Zakwalifikowany na wyjazd w ramach puli rezerwowej pracownik w terminie od 1 marca 2021r. załącza  w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 24 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching). Dokumenty załączone przed tą datą nie będą brane pod uwagę.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w kwalifikacji dodatkowej załącza w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 27 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) nie wcześniej niż przed otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu jak w punkcie nr 22. Dokumenty załączone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Środki w ramach rezerwy przyznawane są zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego przez wszystkie strony dokumentu zgodnie z punktami powyżej.

REALIZACJA

 1. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 30 września 2021r., w tym od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest pomyślny wynik kwalifikacji i załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement– Staff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru
 • Potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana w formie e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z koniecznością fizycznego pobytu face to face/zdalnej (wirtualnej, on-line)/formie łączonej (hybrydowej). W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny.
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. Potwierdzenie planowanych dat pobytu przez instytucję przyjmującą/goszczącą może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem, wymaga jednak załączenia w systemie DreamApply Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) z potwierdzonym terminem realizacji lub kopii informacji e-mail/indywidualnego zaproszenia z potwierdzonym terminem realizacji z instytucji przyjmującej/goszczącej.
 3. W czasie realizacji mobilności pracownik musi pozostawać w czynnym stosunku pracy z uczelnią macierzystą (nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie).
 4. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu.
 5. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2021r.

FINANSOWANIE

 1. Umowa stanowi podstawę do przekazania wskazanej w umowie kwoty (EUR) stypendium  na rachunek bankowy podany w formularzu aplikacyjnym DreamApply.
 2. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 3. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas faktycznego pobytu za granicą.

ROZLICZENIE ZE ZREALIZOWANEJ MOBILNOŚCI

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia z wyjazdu to:
 • dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji,
 • dostarczenie oryginału potwierdzenia ukończenia Programu Nauczania wraz z terminem jego realizacji i liczbą przeprowadzonych jednostek zajęć (min. 8 h zajęć na tydzień pobytu),
 • uzupełnienie ankiety on-line.

REZYGNACJA

 1. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA)o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

English version

PLEASE NOTE: When filing your application, please select Erasmus+ agreements within your research discipline.

The rules for carrying out teaching mobility (STA) to the programme countries within the framework of ERASMUS+ Key Action 1 - Educational Mobility at the University of Szczecin in the academic year 2020/21

GENERAL RULES

 1. Research-teaching and teaching staff, within the research disciplines conducted by the faculties of the University of Szczecin having Inter-institutional Agreements concluded with universities from the countries of the programme concerning the mobility of academic staff in order to teach within the ERASMUS+ programme, hereinafter referred to as the eligible departments, are entitled to take part in study visits within the STA programme.
 2. An STA teaching mobility can last minimum 2 days and maximum 2 months (excluding travel time), with a minimum funding period of 2 days and a maximum of 5 days and a maximum financing in the amount of EUR 1,330.
 3. The minimum number of teaching hours is 8 hours for travel up to 1 week and proportionally more for travel over 1 week.
 4. The total limit for STA teaching mobility is 57. The limit of individual eligible faculties is allocated based on the proportional share of the number of the STA teaching mobilities in the inter-institutional agreements of a given faculty in the total number of STA teaching mobilities resulting from the inter-institutional agreements concluded by all faculties as of 30 August 2020.
 5. Faculties shall have the right to the allocated STA teaching mobility limits by 21 December 2020. Failure to use the limit of mobilities, i.e. the failure to send the ranking list of qualification of candidates for mobilities by 21 December 2020 results in an automatic transfer of funds granted for mobilities of a given faculty to the pool intended for realisation of reserve mobilities. Ranking list that have been sent back for correction in accordance with point 17 shall be deemed to have been accepted on the date of delivery of the original version if they are corrected within 7 working days of receipt of information from the International Offfice  – DSM (contact person for STA mobilities) about the irregularities.
 6. The mobility can be carried out only at the partner university based on the current inter-institutional agreement concerning the mobility within ERASMUS+ Programme. The inter-institutional agreement must be concluded prior to the delivery of the qualification report.
 7. The mobility must be carried out in accordance with the rules set out in the Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) and with the guidelines of the National Agency of the programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System.
 8. By 31 October 2020:
 • On the website: http://dsm.usz.edu.pl, the International Office publishes  formal procedures for STA teaching mobilities to the programme countries and specimens of the required documents in the “For employees” section.
 • The University Coordinator of the Erasmus+ Programme, Educational Mobility: Programme Countries prepares, and the International Office (the contact person for STA mobilities) sends to the Coordinators for International Student and Academic Staff Exchange appointed for the disciplines of the entitled departments via electronic mail, an information concerning the possibility of applying for STA teaching mobilities to partner universities. This information includes a list of partner universities to which the teaching mobility is possible and the number of mobilities that can be carried out within the framework of the funding granted to the University of Szczecin and accepted allocation rules for a given faculty.
 1. Coordinators for international student and academic staff exchanges disseminate information about the possibility of applying for STA teaching mobilities and eligibility deadlines, allowing all eligible research and teaching staff equal access to information.

PRIMARY AND SUPPLEMENTARY QUALIFICATION

 1. Employees interested in the mobility apply for the STA teaching mobility qualification by filling in the on-line application form in the DreamApply system available on the website of the International Office and submitting the on-line application within the deadlines set for the primary qualification and supplementary qualification. The primary qualification is carried out from 1-6 December 2020. The supplementary qualification is carried out within: 1-7 March 2021.
 2. The application includes the content part of the Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching, PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Staff report for qualification under an inter-institutional agreement within the research discipline they represent. Employees, who conduct research in more than one discipline are entitled to apply within each discipline.
 4. The qualification procedure is conducted by a faculty committee of either three or five persons, including all Exchange Coordinators appointed for the disciplines taught by the faculty and the Deputy Dean for Education/Dean of a faculty concerned. The committee should appoint a chairperson, responsible for the delivery and any corrections to the ranking list.
 5. In case when the Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME of an employee who is at the same time a member of the selection committee is assessed, this person leaves the committee for the time of the assessment of their application and the composition of the committee is then completed by an additionally appointed person (an additional committee member appointed for the time of the substantive assessment of the Mobility for Teaching).
 6. The qualification is based on the assessment of the content of the Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME described by the employee in the application form according to the following point scale (discrete values, i.e. scores: 0, 1, 2, 3):
  a) assessment of the overall objectives of the mobility (objectives clearly and precisely formulated): 0-3 points
  b) assessment of the added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 point
  c) assessment of the content of the teaching programme0-3 points
  d) assessment of expected outcomes and impact0-3 points

In addition, the following eligibility rules shall apply:

– one employee may submit one application for the basic qualification and one application for each additional qualification,

– in the application referred to in piont 11, the employee is obliged to use the official email address, in accordance with the Order of the Rector No. 92/2016 dated 01/11/2016 § 4, establishing the method of communication with an employee,

– applications with identical PROPOSED MOBILITY PROGRAMME content for different mobilities of the same employee (including already completed mobilities) or by two or more employees will be rejected,

– Applications which cannot be awarded a minimum of 1 point for the assessment of the learning objectives and a minimum of 5 points in total will be rejected,

– In the event that an identical number of points is awarded for the qualitative assessment of two or more applications, an additional score of 0.5 points is taken into account if the employee has not carried out a STA teaching mobility in the last two academic years. The score is added by the International Office upon delivery of the ranking list from the Faulty.

 1. As a result of the qualification, a ranking list is created (indicating  all candidates and candidates who have qualified). The chair of the faculty committee sends to the International Office (the contact person for STA mobility) the agreed ranking list according to the required model in electronic form (excel file generated from the DreamApply system) and in the following electronic form: the ranking list approved by the committee copied to the content of the e-mail with confirmations of its content by the entire committee members by 21 December 2020 for the basic qualification and by 22 March 2021 for the supplementary qualification.
 2. The final version of the ranking list is pasted by the chairperson of the committee into an e-mail (not as an attachment) and sent via the e-mail to all the representatives of the committee and the International Office (contact person for STA mobilities), then the representatives of the committee validate the correctness of the data in the protocol by sending a reply to everyone.
 3. The date of acceptance of duly submitted ranking list shall be the date on which the e-mail confirmations of the entire committee are received (confirmations as above).
 4. The Department for International Affairs (the contact person for STA mobility), within 7 days of receiving the protocol, verifies the correctness of the protocol and the compliance of the content of the Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching with the rules defined in the Erasmus+ Programme Guide and FRSE guidelines and accepts the ranking list or sends it back to the president of the faculty committee for correction.
 5. In case of mobilities concerning the primary list, the funds for STA teaching mobilities within the allocated limits are granted in accordance with the order of the ranking list (considering additional points) and within the envelope of places covered by the limit. In case of reserve mobilities, i.e. for the mobilities of persons qualified over the limit and mobilities from supplementary qualifications, funds for STA teaching mobilities are granted from 1 March 2021according to the order (date and time) of uploading a scan of the approved The student has to upload the approved Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 6. By virtue of the accepted ranking list, the  International Office (the contact person for STA teaching mobilities) sends to candidates (via e-mail and/or DreamApply system) individual information about the results of the qualification, the amount of the scholarship granted (also about qualifying for the reserve list or a zero grant) and further proceedings connected with the mobility, including the obligation to conclude an individual scholarship agreement.

AFTER THE FIRST QUALIFICATION

 1. A staff member, who has been qualified for a mobility within the reserve envelope shall attach a scan of the approved (as in item 24 of these rules) Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system by 1 March 2021. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 2. A staff member qualified for the mobility in the supplementary qualification shall attach a scan of the approved (as in point 27 of these rules) Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching in the DreamApply system not earlier than before receiving the information about the qualification as in point 22. Documents enclosed before that date shall not be taken into consideration.
 3. Funds within the reserve are allocated in accordance with the order (date and time) in which the scans approved by all parties to the document pursuant to the points above are attached.

IMPLEMENTATION

 1. STA teaching mobilities can be carried out from 1 January 2021 and by 30 September 2021 at the latest, including from 1 January 2021 to 31 July 2021 for mobilities  within the allocated limits and from 1 April 2021 to 30 September 2021 for reserve mobilities.
 2. The scholarship agreement is conditional on a successful qualification and the inclusion of scans of the following documents in the DreamApply system:
 • Individual Teaching Programme (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) according to an approved template with the same content as in Section I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME with the content identical to this section in the DreamApply application form, formally complete (filled in the required sections) and  approved/signed by respective exchange coordinator mentioned in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise and by the host university in section II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • CONFIRMATION OF PLANNED DATES OF STAY concerning the STA mobility according to the approved model
 • Confirmation from the host institution (e-mail is acceptable) stating unambiguously in which form the mobility will be carried out: with the necessity of physical presence face to face/remote (virtual, on-line)/combined (hybrid) form. If the mobility is carried out remotely/on-line/virtual only, the physical mobility/departure is not justified.
 1. The amount of the grant awarded and the method of its paying shall be determined by separate rules adopted by the University of Szczecin.
 2. Confirmation of the planned dates of stay by the host institution can be done at the latest 14 days before the planned departure, but it requires the Individual Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching to be uploaded to the DreamApply system with the confirmed date of implementation or a copy of the e-mail/individual invitation with the confirmed date of implementation from the host institution.
 3. During the mobility, an employee must be in an active employment relationship with the home university (they cannot be on leave).
 4. A break of at least 5 days must be observed between mobilities within the framework of the programme.
 5. Having attached the required documents in the DreamApply system, the employee shall conclude a scholarship agreement for the STA teaching mobility at the International Office (at the contact person for STA mobilities) no later than 14 days before the planned departure and by 31 August 2021.

FINANCING

 1. The agreement constitutes the basis for the transfer of the scholarship amount (EUR) indicated in the agreement to the bank account specified in the DreamApply application form.
 2. The agreement specifies the rate and total amount of the grant received in EUR, the duration of the stay, the funding period and the mutual obligations of the staff member and the home university, including the obligation to settle accounts.
 3. The participant will receive a scholarship only for the duration of the actual stay abroad.

SETTLEMENT OF THE MOBILITY

 1. Within 14 days after returning from the host institution, the employee is obliged to account for the mobility to the International Office.
 2. The mandatory elements of the mobility settlement are as follows:
 • submission of the completed and approved original document of Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement submitted during the qualification process;
 • submission of the original copy of confirmation of completion of the Teaching Programme, including the date of completion and the number of teaching units completed (at least 8 h of classes per each week of stay), obtained at the hosting institution;
 • completing the on-line survey.

RESIGNATION

 1. Candidates are obliged to inform the International Office (the contact person for STA mobilities) about any withdrawal from the mobility in the form of an e-mail information. Resignation from the mobility will result in the funds allocated for the individual lump sum being transferred to the envelope of funds destined for reserve mobilities.