Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Mobilność z krajami partnerskimi umożliwia wymianę akademicką z uczelniami, które są zarejestrowane w większości krajów nieobjętych mobilnością z tzw. krajami programu. Na mapie kraje partnerskie są zaznaczone na niebiesko. Lista uczelni, z którymi obecnie możliwa jest wymiana, znajduje się w zakładce Uczelnie partnerskie

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  1. Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  2. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni oraz przyjazdy specjalistów/ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polskiej uczelni;
  3. Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Wysokość dofinansowania przyznanego uczelni będzie uzależniona od wyniku oceny jakościowej wniosku oraz dostępności środków. Po zakończeniu oceny jakościowej Narodowa Agencja uzgodni z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego sposób podziału dostępnych środków pomiędzy wnioskujące uczelnie.