System oceniania w Uniwersytecie Szczecińskim

Po zakończeniu każdego trwającego 15 tygodni semestru studenci są zobowiązani do uzyskania zaliczenia semestru oraz zaliczenia wszystkich egzaminów wymaganych programem. Studenci, którzy nie zaliczyli wszystkich egzaminów wymaganych w danym semestrze mogą powtarzać egzaminy, których nie zaliczyli; oznacza to, że każdy student może przystąpić do każdego egzaminu dwukrotnie. Student ma prawo nie przystąpić do egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie, ale w takim przypadku traci możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu, jeśli go nie zaliczy.

Na Uniwersytecie jest stosowana następująca skala ocen:

Polska ocena Opis Ocena ECTS
5 BARDZO DOBRY znakomity wynik, z niewielkimi błędami A
4+ (4,5) DOBRY PLUS powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami B
4 DOBRY solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów C
3+ (3,5) DOSTATECZNY PLUS wynik zadowalający, ale ze znaczącymi brakami D
3 DOSTATECZNY praca spełnia minimalne kryteria E
2 NIEDOSTATECZNY praca nie spełnia minimalnych kryteriów F, FX

 

Tabele statystycznego rozkładu ocen:
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny