Erasmus+ kraje trzecie niestowarzyszone: wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Uprzejmie przypominamy o konieczności wyboru uczelni przyjmującej i kodu ISCED zgodnie z listą aktualnych umów, która znajduje się poniżej. Lista umów jest na bieżąco uzupełniana, w razie pytań dot. statusu podpisywanych umów, prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi koordynatorami ds. współpracy międzynarodowej.

We kindly remind you to select the host university and ISCED code in accordance with the list of current agreements below. The list of agreements is updated on an ongoing basis. If you have any questions regarding the status of the agreements, please contact the relevant coordinators for international exchange directly.

2022-1-PL01-KA171-HED-000068795

Pula wyjazdów (2022-1-PL01-KA171-HED-000068795) do Albanii, Argentyny, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kanady i Wietnamu wyczerpana.

Mobilities (2022-1-PL01-KA171-HED-000068795) to Albania, Argentina, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Georgia and Vietnam have been exhausted.

29.11.2023 r.

Zasady realizacji wyjazdów

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem. Projekt 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 (1.08.2022 – 31.07.2025)

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795, których wykaz opublikowany jest na stronie Działu Spraw Międzynarodowych US.
 3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
 4. Pracownik wybiera mobilność w ramach umów oznaczonych kodem ISCED, odpowiadającym reprezentowanej przez Pracownika dyscyplinie naukowej.
 5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni (czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej). Dodatkowo doliczane są dwa dni na podróż.
 6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane od 03 kwietnia 2023 r. i maksymalnie do 06 lipca 2025 r.
 7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 20 marca 2023 r. do wyczerpania środków.
 8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
 9. W ramach projektu 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność w ramach projektu. Dopuszczalna jest zmiana rodzaju mobilności, o ile jest on zatwierdzona przez Prorektor właściwą ds. międzynarodowych.
 10. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwa ds. współpracy międzynarodowej.
 11. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 20 marca 2023 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu aplikacyjnego:
  a) Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (Indywidualny Program Nauczania / Szkolenia);
  b) Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru);
  c) Elektroniczny formularz aplikacyjny.
 12. Dokumenty składane w systemie aplikacyjny muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez właściwego koordynatora ds. wymiany oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.
 13. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:
  a) cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
  b) program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
  c) oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
  d) wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).
 14. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.
 15. W przypadku, gdy pracownik składa dokumenty aplikacyjne lub przystępuje do podpisania umowy stypendialnej w czasie trwania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w sytuacji, gdy obowiązują inne przepisy, m.in. sanitarne mogące mieć wpływ na realizację mobilności, Dział Spraw Międzynarodowych US zastrzega sobie prawo do wymagania innych dokumentów uprawdopodobniających realizację mobilności, np.
  a) Dodatkowe potwierdzenie uczelni partnerskiej o możliwości organizacji mobilności;
  b) Weryfikacja wytycznych rządowych związanych z podróżami zagranicznymi, np. publikowanych przez właściwe ministerstwa
 16. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie. Dodatkowo każdemu pracownikowi naliczane są dwa dodatkowe dni na odbycie podróży, które są uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.
 17. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 
 18. Pracownicy, którzy wybiorą podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (tzw. green travel) mają prawo do podwyższonej kwoty stypendium na koszty podróży oraz w uzasadnionych przypadkach do dodatkowych dni na podróż. Zasady wnioskowania i rozliczania green travel w ramach projektu 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 zostały uregulowane osobno.
 19. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.
 20. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między wszelkimi mobilnościami realizowanymi w ramach programu Erasmus+.
 21. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.
 22. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
 23. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych:
  – zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską zawierające co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę pobytu w uczelni partnerskiej, datę wystawienia certyfikatu (nie wcześniejsza niż ostatni dzień pobytu), ilość godzin przeprowadzonych zajęć (w przypadku wyjazdów STA), informację o zgodności zrealizowanego szkolenia z zaplanowanym programem (w przypadku wyjazdów STT) oraz
  – oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

Załączniki:

KA171_mobility-agreement-teaching

KA171_mobility-agreement-training

KA171_zgoda-na-wyjazd_daty-pobytu

Opracowanie:
mgr Małgorzata Kopalska, Z-ca Kierownika Działu Spraw Międzynarodowych US
Zatwierdzono:
dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US
Prorektor ds. Organizacji

na prośbę oryginały zatwierdzonych dokumentów
udostępniane są przez Dział Spraw Międzynarodowych US

Zasady finansowania "green travel"

Zasady rozliczania podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem.

 1. Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż innymi środkami komunikacji nie spełnia tych warunków.
 2. Pracownicy mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży, wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają w DSM deklarację o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji (Załącznik nr 1). Deklaracja następnie jest przekazywana prorektorowi właściwemu ds. współpracy międzynarodowej w celu uzyskania zgody.
 3. Realizacja zagranicznego wyjazdu służbowego samochodem prywatnym lub służbowym wymaga zgody prorektora właściwego ds. współpracy międzynarodowej (Załącznik nr 2). We wniosku należy wymienić współpasażerów jadących w to samo miejsce oraz w tym samym celu. Wniosek należy złożyć w DSM razem z deklaracją określoną w załączniku nr 1.
 4. Pracownicy realizujący wyjazdy w ramach projektów KA171 mają automatycznie przyznane dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania w ciągu dwóch dni podróży (łącznie w obie strony) bez względu na wybrany środek transportu.
 5. Ponadto pracownik może ubiegać się o wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na kolejne maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży (łącznie w obie strony). W tym celu należy złożyć wniosek o dodatkowe dofinansowanie (Załącznik nr 3).
 6. Liczba przyznanych dodatkowych dni na podróż (w jedną stronę) jest zależna od odległości dzielącej siedzibę US od siedziby instytucji przyjmującej, liczonej za pomocą kalkulatora on-line dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :
  a) Odległość 100 – 1999 km – 1 dzień podróży
  b) Odległość 2000 km lub więcej – 2 dni podróży
 7. Dodatkowe dofinansowanie z tytułu green travel, jeśli zostanie przyznane, będzie wypłacone wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+.
 8. Deklarowany sposób lub czas podróży potwierdzany jest po powrocie poprzez złożenie w DSM oświadczenia o odbyciu podróży green travel (Załącznik nr 4) wraz z wymienionymi w oświadczeniu dowodami odbycia podróży. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, pracownik zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień green travel.

Załączniki:
KA171_zał.-1-deklaracja-środek
KA171_zał.-2-wniosek-o-samochód
KA171_zał.-3-deklaracja-dni
KA171_zał.-4-oświadczenie

Opracowanie:
mgr Małgorzata Kopalska, Z-ca Kierownika Działu Spraw Międzynarodowych US
Zatwierdzono:
dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US
Prorektor ds. Organizacji

na prośbę oryginały zatwierdzonych dokumentów
udostępniane są przez Dział Spraw Międzynarodowych US

Formal procedures of applying for outgoing staff mobility

Formal procedures of applying for outgoing staff mobility for teaching assignment and for training at the University of Szczecin within Erasmus+, Key Action 171 Higher Education Mobility with Third Countries not associated to the Programme . 1 Aug 2022 – 31 Jul 2025 (2022-1-PL01-KA171-HED-000068795)

 1. The staff eligible for Erasmus+ staff mobility for teaching assignment (STA) and for training (STT) is academic staff employed at the University of Szczecin.
 2. STA and STT mobility are organized only at the partner Higher Education Institutions (HEIs) participating in the 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 project according to a list published on website of the International Relations Dept. of the University of Szczecin.
 3. STA and STT mobility are organized on the ground of Interinstitutional Agreements (IIA) that specify disciplines (ISCED codes) and a type of the Erasmus+ mobility.
 4. A staff member choses a mobility that is covered by the signed IIA with the ISCED code that corresponds to the discipline (research area) of the applying staff member.
 5. STA and STT mobility lasts 5 days (a period of stay at the receiving HEI). Additional 2 days of travel are granted to all participants.
 6. STA and STT mobility are organized between 03 April 2023 and 06 July 2025.
 7. International Relations Dept. organizes central qualification on an ongoing basis from 20 March 2023 until funds are exhausted.
 8. The applicants who have filed a set of required documents but were not granted a scholarship due to the insufficient funds are wait-listed.
 9. All academic staff can apply for the following mobilities in the 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 project. One person may apply only for one mobility (either STA or STT) within a project. The type of the mobility may be changed upon a decision of the vi-ce rector responsible for international relations of the University of Szczecin.
  Albania Marin Barleti University,
  European University of Tirana
  2 STA
  Argentina Universidad Nacional Del Sur 1 STA
  Armenia Armenian National Agrarian University, Northern University 1 STA
  Bosnia and Hercegowina ”Vitez” University, University of Sarajevo 2 STA
  Montenegro University of Montenegro 2 STA
  Georgia Grigol Robakidze University,
  Caucasus University,
  Shota Rustaveli State University
  2 STA
  Iraq Tishk International University 1 STA
  Iran University of Tehran 1 STA
  Canada Concordia University of Edmonton 2 STA
  Kenya Pwani University,
  Technical University of Mombasa
  5 STA
  Colombia Instituto Tecnologico Metropolitano 1 STA
  Nigeria University of Lagos 4 STA
  South Africa Durban University of Technology 2 STA
  Vietnam National Economics University,
  Foreign Trade University,
  HCMC Open University
  1 STA
 10. The numer of the mobilities may be increased upon a decision of the vi-ce rector responsible for international relations of the University of Szczecin, especially for the wait-listed applicants, if the budget changes are allowed on the ground of 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 financial agreement. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwa ds. współpracy międzynarodowej.
 11. The applicants may file from 20 March 2023 the following documents to the International Relations Dept. through the on-line application system:
  – Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement;
  – a date confiramtion (a template attached);
  – an on-line application form.
 12. Documents filed through the application system should be formally correct: all sections should be completed. The Staff Mobility Programme should be signed by a relevant coordinator for the international exchange and a partner HEI in the ‘commitment of the three parties’ section. A date of the mobility doesn not need to be specified.
 13. The partner HEIs assess Mobility Programmes of the University of Szczecin Staff members according to the following criteria:
  – overall objectives of the mobility (clear and precise objectives);
  – content of the teaching/training programme;
  – expected outcomes and impact;
  – added value of the mobility (in the context of the modernization and internationalization strategy).
 14. The application documents should be filed in the application system no later than 14 days before the start of the mobility.
 15. In case if the applicant files their documents or signs grant agreement in time of the epidemic state, epidemic emergency state or other situation when special provisions that may affect the mobility apply, for example sanitary rules, International Relations Dept. has the right to require additional documents that may assure that a mobility will be organized, for example:
  – Additional confirmation from the partner HEI that a mobilty can be organized;
  – Verification of the official rules and guidelines of the international travels that are published by the relevant governmental units.
 16. A daily rate of the Erasmus+ scholarship (Individual Support category) granted to the STA and STT participants amounts to 180 EUR. Additionally, each participant receives Individual Support for 2 travel days.
 17. The participants receive contribution towards costs incurred in connection with travel on a basis of the travel distance that is established with a distance calculator provided on the European Commission website http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
  Distance Amount Sustainable means of transport (green travel)
  10 – 99 km: 23 EUR x
  100 – 499 km: 180 EUR 210 EUR
  500 -1999 km 275 EUR 320 EUR
  2000 – 2999 km: 360 EUR 410 EUR
  3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
  4000 – 7999 km 820 EUR x
  8000 km and more 1500 x
 18. The applicants who choose sustainable means of transport (green travel) are eligible for a green travel top-up and additional days for travel, if necessary. Rules of financing of the green travel in the 2022-1-PL01-KA171-HED-000068795 project are regulated separately.
 19. The provisions of the Act of 26 July 1991 on personal income tax, including the provisions on income tax exemptions, will apply to the scholarship payment.
 20. The responsible party for taking the insurance coverage, complying with visa procedures and possible vaccinations is the participant.
 21. An applicant becomes a participant of the Erasmus+ programme when signing the grant agreement. The grant agreement is a basis of the grant payment. The grant agreement should be signed by the participant no later than 2 weeks before the planned travel.
 22. The participant after the mobility presents to the International Relations Dept. originals of the following documents:
  – Certificate of attendance confirmed by the partner HEI and including at least the following information: name and surname of the participant, dates of stay at the partner HEI, issue dat of the certificate (no earlier than the last day of the mobility), number of hours of the delivered lectures (in case of STA mobility), information that the training was conducted according to the Mobility Programme (in case of STT mobility)
  – Mobility Agreement signed by all parties with original signatures in ‘commitment of the three parties’ section.

Attachments:


KA171_mobility-agreement-teaching

KA171_mobility-agreement-training

KA171_date_confirmation_staff

Translation based on Polish text approved by the Vice-Rector for Organization.
Original documents available at the International Relations Dept. by request.

"Green travel" financial rules

Settlement rules of sustainable means of transport for staff members of the University of Szczecin within the Erasmus+ Key Action 171 – Higher Education Mobility with Third Countries not Associated to the Programme.

 1. Buses, train, bicycle, and carpooling (a shared travel by car, belonging to one of the passengers, on the same route and with the same goal) are considered by the Erasmus+ programme to be ecological means of transportation. Travel by any other means of transportation does not meet those criteria.
 2. A staff member can apply for a lump sum for travel costs resulting from using low-emissions means of transportation (so-called „green travel”) if the main part of the travel (more than a half of the return route) is made with such means. Such persons shall submit to the IRD a declaration of the planned itinerary indicating the means of transportation (Attachment no. 1). The declaration is then forwarded to the vice-rector responsible for international cooperation for approval.
 3. The use of a private or university car for the international business trip should be approved by the vi-ce rector responsible for international cooperation (Attachment no. 2). The request has to include all the co-passengers travelling to the same place and with the same goal. The request is to be submitted, along with the declaration determined in Attachment no. 1, to the IRD.
 4. All participants of the KA171 mobilities receive Individual Support for 2 travel days (return route) regardless of the means of transport.
 5. Furthermore, a participant may apply for additional maximum 4 days of travel (return route) by filing a request for the additional funding (attachment no. 3).
 6. A number of granted additional travel days (one way) depends on the distance between the seat of the University of Szczecin and the seat of the host institution, calculated with the on-line calculator available at the website of the European Commission (EC): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, according to the following distribution list :
  a) Distance: 100 – 1999 km – 1 travel day
  b) Distance: 2000 and more – 2 travel days
 7. Any additional co-financing due to „green travel”, if granted, will be paid along with other Erasmus+ scholarship components.
 8. The declared means or time of travel is confirmed after return by submitting in the IRD a statement of realizing „green travel” (Attachment no. 4), along with the proofs listed in the statement. If the travel is not confirmed in the above-mentioned manner, the employee will be requested to reimburse the amount resulting from the „green travel” entitlements.

Attachments:

KA171 green travel_appendix 1_staff

KA171 green travel-appendix 2_staff

KA171 green travel_appendix 3_staff

KA171 green travel_appendix 4_staff

KA171 green travel_appendix 4a_staff

Translation based on Polish text approved by the Vice Rector for Organization.
Original documents available at the International Relations Dept. by request.

2023-1-PL01-KA171-HED-000121878

Zasady realizacji wyjazdów

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem. Projekt 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 (1.08.2023 – 31.07.2026)

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878, których wykaz opublikowany jest na stronie Działu Spraw Międzynarodowych US.
 3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
 4. Pracownik wybiera mobilność w ramach umów oznaczonych kodem ISCED, odpowiadającym reprezentowanej przez Pracownika dyscyplinie naukowej.
 5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni (czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej). Dodatkowo doliczane są dwa dni na podróż.
 6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane od 01 stycznia 2024 r. i maksymalnie do 05 lipca 2026 r.
 7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 18 grudnia 2023 r. do wyczerpania środków.
 8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
 9. W ramach projektu 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność w ramach projektu. Dopuszczalna jest zmiana rodzaju mobilności, o ile jest on zatwierdzona przez Prorektor właściwą ds. międzynarodowych.
  Albania Marin Barleti University,
  European University of Tirana
  2 STA
  Argentyna Universidad Nacional Del Sur 1 STA
  Armenia Armenian National Agrarian University, Northern University 1 STA
  Bośnia i Hercegowina ”Vitez” University, University of Sarajevo 2 STA
  Czarnogóra University of Montenegro 2 STA
  Gruzja Grigol Robakidze University,
  Caucasus University,
  Shota Rustaveli State University
  2 STA
  Irak Tishk International University 1 STA
  Kanada Concordia University of Edmonton 2 STA
  Kenia Pwani University,
  Technical University of Mombasa
  3 STA
  Kolumbia Instituto Tecnologico Metropolitano 1 STA
  Korea Pukyong National University 1 STA
  Maroko Universite Hassan II de Casablanca 2 STA
  Mongolia

  University of the Humanities

  Mongolian University Of Life Sciences

  National University of Mongolia

  1 STA
  Nigeria University of Lagos 4 STA
  Republika Południowej Afryki Durban University Of Technology 1 STA
  Sri Lanka University of Kelaniya
  University of Ruhuna
  University Of Peradeniya
  1 STA
 10. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwa ds. współpracy międzynarodowej.
 11. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 18 grudnia 2023 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu aplikacyjnego:
  a) Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (Indywidualny Program Nauczania / Szkolenia);
  b) Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru);
  c) Elektroniczny formularz aplikacyjny.
 12. Dokumenty składane w systemie aplikacyjny muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez właściwego koordynatora ds. wymiany oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.
 13. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:
  a) cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
  b) program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
  c) oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
  d) wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).
 14. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.
 15. W przypadku, gdy pracownik składa dokumenty aplikacyjne lub przystępuje do podpisania umowy stypendialnej w czasie trwania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w sytuacji, gdy obowiązują inne przepisy, m.in. sanitarne mogące mieć wpływ na realizację mobilności, Dział Spraw Międzynarodowych US zastrzega sobie prawo do wymagania innych dokumentów uprawdopodobniających realizację mobilności, np.
  a) Dodatkowe potwierdzenie uczelni partnerskiej o możliwości organizacji mobilności;
  b) Weryfikacja wytycznych rządowych związanych z podróżami zagranicznymi, np. publikowanych przez właściwe ministerstwa
 16. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie. Dodatkowo każdemu pracownikowi naliczane są dwa dodatkowe dni na odbycie podróży, które są uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.
 17. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  Odległość Wysokość dofinansowania Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu
  10 – 99 km: 23 EUR x
  100 – 499 km: 180 EUR 210 EUR
  500 -1999 km 275 EUR 320 EUR
  2000 – 2999 km: 360 EUR 410 EUR
  3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
  4000 – 7999 km 820 EUR x
  8000 km lub więcej 1500 EUR x
 18. Pracownicy, którzy wybiorą podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (tzw. green travel) mają prawo do podwyższonej kwoty stypendium na koszty podróży oraz w uzasadnionych przypadkach do dodatkowych dni na podróż. Zasady wnioskowania i rozliczania green travel w ramach projektu 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 zostały uregulowane osobno.
 19. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.
 20. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między wszelkimi mobilnościami realizowanymi w ramach programu Erasmus+.
 21. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.
 22. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
 23. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych:
  – zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską zawierające co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę pobytu w uczelni partnerskiej, datę wystawienia certyfikatu (nie wcześniejsza niż ostatni dzień pobytu), ilość godzin przeprowadzonych zajęć (w przypadku wyjazdów STA), informację o zgodności zrealizowanego szkolenia z zaplanowanym programem (w przypadku wyjazdów STT) oraz
  – oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

Załączniki:

KA171_mobility-agreement-teaching

KA171_mobility-agreement-training

KA171_zgoda-na-wyjazd_daty-pobytu

Opracowanie zasad wraz z załącznikami:
mgr Małgorzata Kopalska, Z-ca Kierownika Działu Spraw Międzynarodowych US
Zatwierdzono:
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

na prośbę oryginały zatwierdzonych dokumentów
udostępniane są przez Dział Spraw Międzynarodowych US

Zasady finansowania "green travel"

Zasady rozliczania podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem.

 1. Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż innymi środkami komunikacji nie spełnia tych warunków.
 2. Pracownicy mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży, wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają w DSM deklarację o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji (Załącznik nr 1). Deklaracja następnie jest przekazywana prorektorowi właściwemu ds. współpracy międzynarodowej w celu uzyskania zgody.
 3. Realizacja zagranicznego wyjazdu służbowego samochodem prywatnym lub służbowym wymaga zgody prorektora właściwego ds. współpracy międzynarodowej (Załącznik nr 2). We wniosku należy wymienić współpasażerów jadących w to samo miejsce oraz w tym samym celu. Wniosek należy złożyć w DSM razem z deklaracją określoną w załączniku nr 1.
 4. Pracownicy realizujący wyjazdy w ramach projektów KA171 mają automatycznie przyznane dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania w ciągu dwóch dni podróży (łącznie w obie strony) bez względu na wybrany środek transportu.
 5. Ponadto pracownik może ubiegać się o wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na kolejne maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży (łącznie w obie strony). W tym celu należy złożyć wniosek o dodatkowe dofinansowanie (Załącznik nr 3).
 6. Liczba przyznanych dodatkowych dni na podróż (w jedną stronę) jest zależna od odległości dzielącej siedzibę US od siedziby instytucji przyjmującej, liczonej za pomocą kalkulatora on-line dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :
  a) Odległość 100 – 1999 km – 1 dzień podróży
  b) Odległość 2000 km lub więcej – 2 dni podróży
 7. Dodatkowe dofinansowanie z tytułu green travel, jeśli zostanie przyznane, będzie wypłacone wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+.
 8. Deklarowany sposób lub czas podróży potwierdzany jest po powrocie poprzez złożenie w DSM oświadczenia o odbyciu podróży green travel (Załącznik nr 4) wraz z wymienionymi w oświadczeniu dowodami odbycia podróży. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, pracownik zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień green travel.

Załączniki:
KA171_zał.-1-deklaracja-środek
KA171_zał.-2-wniosek-o-samochód
KA171_zał.-3-deklaracja-dni
KA171_zał.-4-oświadczenie

Opracowanie:
mgr Małgorzata Kopalska, Z-ca Kierownika Działu Spraw Międzynarodowych US
Zatwierdzono:
dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US
Prorektor ds. Organizacji

na prośbę oryginały zatwierdzonych dokumentów
udostępniane są przez Dział Spraw Międzynarodowych US

Formal procedures of applying for outgoing staff mobility

Formal procedures of applying for outgoing staff mobility for teaching assignment and for training at the University of Szczecin within Erasmus+, Key Action 171 Higher Education Mobility with Third Countries not associated to the Programme . 1 Aug 2023 – 31 Jul 2026 (2023-1-PL01-KA171-HED-000121878)

 1. The staff eligible for Erasmus+ staff mobility for teaching assignment (STA) and for training (STT) is academic staff employed at the University of Szczecin.
 2. STA and STT mobility are organized only at the partner Higher Education Institutions (HEIs) participating in the 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 project according to a list published on website of the International Relations Dept. of the University of Szczecin.
 3. STA and STT mobility are organized on the ground of Interinstitutional Agreements (IIA) that specify disciplines (ISCED codes) and a type of the Erasmus+ mobility.
 4. A staff member choses a mobility that is covered by the signed IIA with the ISCED code that corresponds to the discipline (research area) of the applying staff member.
 5. STA and STT mobility lasts 5 days (a period of stay at the receiving HEI). Additional 2 days of travel are granted to all participants.
 6. STA and STT mobility are organized between 01 January 2024 and 05 July 2026.
 7. International Relations Dept. organizes central qualification on an ongoing basis from 18 December 2023 until funds are exhausted.
 8. The applicants who have filed a set of required documents but were not granted a scholarship due to the insufficient funds are wait-listed.
 9. All academic staff can apply for the following mobilities in the 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 project. One person may apply only for one mobility (either STA or STT) within a project. The type of the mobility may be changed upon a decision of the vi-ce rector responsible for international relations of the University of Szczecin.
  Albania Marin Barleti University,
  European University of Tirana
  2 STA
  Argentina Universidad Nacional Del Sur 1 STA
  Armenia Armenian National Agrarian University, Northern University 1 STA
  Bosnia and Herzegovina ”Vitez” University, University of Sarajevo 2 STA
  Montenegro University of Montenegro 2 STA
  Georgia Grigol Robakidze University,
  Caucasus University,
  Shota Rustaveli State University
  2 STA
  Iraq Tishk International University 1 STA
  Canada Concordia University of Edmonton 2 STA
  Kenya Pwani University,
  Technical University of Mombasa
  3 STA
  Colombia Instituto Tecnologico Metropolitano 1 STA
  Korea Pukyong National University 1 STA
  Morocco Universite Hassan II de Casablanca 2 STA
  Mongolia

  University of the Humanities

  Mongolian University Of Life Sciences

  National University of Mongolia

  1 STA
  Nigeria University of Lagos 4 STA
  South Africa Durban University Of Technology 1 STA
  Sri Lanka University of Kelaniya
  University of Ruhuna
  University of Peradeniya
  1 STA
 10. The numer of the mobilities may be increased upon a decision of the vi-ce rector responsible for international relations of the University of Szczecin, especially for the wait-listed applicants, if the budget changes are allowed on the ground of 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 financial agreement.
 11. The applicants may file from 18 December 2023 the following documents to the International Relations Dept. through the on-line application system:
  – Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement;
  – a date confiramtion (a template attached);
  – an on-line application form.
 12. Documents filed through the application system should be formally correct: all sections should be completed. The Staff Mobility Programme should be signed by a relevant coordinator for the international exchange and a partner HEI in the ‘commitment of the three parties’ section. A date of the mobility doesn not need to be specified.
 13. The partner HEIs assess Mobility Programmes of the University of Szczecin Staff members according to the following criteria:
  – overall objectives of the mobility (clear and precise objectives);
  – content of the teaching/training programme;
  – expected outcomes and impact;
  – added value of the mobility (in the context of the modernization and internationalization strategy).
 14. The application documents should be filed in the application system no later than 14 days before the start of the mobility.
 15. In case if the applicant files their documents or signs grant agreement in time of the epidemic state, epidemic emergency state or other situation when special provisions that may affect the mobility apply, for example sanitary rules, International Relations Dept. has the right to require additional documents that may assure that a mobility will be organized, for example:
  – Additional confirmation from the partner HEI that a mobilty can be organized;
  – Verification of the official rules and guidelines of the international travels that are published by the relevant governmental units.
 16. A daily rate of the Erasmus+ scholarship (Individual Support category) granted to the STA and STT participants amounts to 180 EUR. Additionally, each participant receives Individual Support for 2 travel days.
 17. The participants receive contribution towards costs incurred in connection with travel on a basis of the travel distance that is established with a distance calculator provided on the European Commission website http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
  Distance Amount Sustainable means of transport (green travel)
  10 – 99 km: 23 EUR x
  100 – 499 km: 180 EUR 210 EUR
  500 -1999 km 275 EUR 320 EUR
  2000 – 2999 km: 360 EUR 410 EUR
  3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
  4000 – 7999 km 820 EUR x
  8000 km and more 1500 x
 18. The applicants who choose sustainable means of transport (green travel) are eligible for a green travel top-up and additional days for travel, if necessary. Rules of financing of the green travel in the 2023-1-PL01-KA171-HED-000121878 project are regulated separately.
 19. The provisions of the Act of 26 July 1991 on personal income tax, including the provisions on income tax exemptions, will apply to the scholarship payment.
 20. The responsible party for taking the insurance coverage, complying with visa procedures and possible vaccinations is the participant.
 21. An applicant becomes a participant of the Erasmus+ programme when signing the grant agreement. The grant agreement is a basis of the grant payment. The grant agreement should be signed by the participant no later than 2 weeks before the planned travel.
 22. The participant after the mobility presents to the International Relations Dept. originals of the following documents:
  – Certificate of attendance confirmed by the partner HEI and including at least the following information: name and surname of the participant, dates of stay at the partner HEI, issue dat of the certificate (no earlier than the last day of the mobility), number of hours of the delivered lectures (in case of STA mobility), information that the training was conducted according to the Mobility Programme (in case of STT mobility)
  – Mobility Agreement signed by all parties with original signatures in ‘commitment of the three parties’ section.

Attachments:


KA171_mobility-agreement-teaching

KA171_mobility-agreement-training

KA171_date_confirmation_staff

Developed by mgr Małgorzata Kopalska,
Deputy Head of the International Office

Approved by prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
Rector of the University of Szczecin

Original documents available
at the International Relations Dept. by request.

"Green travel" financial rules

Settlement rules of sustainable means of transport for staff members of the University of Szczecin within the Erasmus+ Key Action 171 – Higher Education Mobility with Third Countries not Associated to the Programme.

 1. Buses, train, bicycle, and carpooling (a shared travel by car, belonging to one of the passengers, on the same route and with the same goal) are considered by the Erasmus+ programme to be ecological means of transportation. Travel by any other means of transportation does not meet those criteria.
 2. A staff member can apply for a lump sum for travel costs resulting from using low-emissions means of transportation (so-called „green travel”) if the main part of the travel (more than a half of the return route) is made with such means. Such persons shall submit to the IRD a declaration of the planned itinerary indicating the means of transportation (Attachment no. 1). The declaration is then forwarded to the vice-rector responsible for international cooperation for approval.
 3. The use of a private or university car for the international business trip should be approved by the vi-ce rector responsible for international cooperation (Attachment no. 2). The request has to include all the co-passengers travelling to the same place and with the same goal. The request is to be submitted, along with the declaration determined in Attachment no. 1, to the IRD.
 4. All participants of the KA171 mobilities receive Individual Support for 2 travel days (return route) regardless of the means of transport.
 5. Furthermore, a participant may apply for additional maximum 4 days of travel (return route) by filing a request for the additional funding (attachment no. 3).
 6. A number of granted additional travel days (one way) depends on the distance between the seat of the University of Szczecin and the seat of the host institution, calculated with the on-line calculator available at the website of the European Commission (EC): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, according to the following distribution list :
  a) Distance: 100 – 1999 km – 1 travel day
  b) Distance: 2000 and more – 2 travel days
 7. Any additional co-financing due to „green travel”, if granted, will be paid along with other Erasmus+ scholarship components.
 8. The declared means or time of travel is confirmed after return by submitting in the IRD a statement of realizing „green travel” (Attachment no. 4), along with the proofs listed in the statement. If the travel is not confirmed in the above-mentioned manner, the employee will be requested to reimburse the amount resulting from the „green travel” entitlements.

Attachments:

KA171 green travel_appendix 1_staff

KA171 green travel-appendix 2_staff

KA171 green travel_appendix 3_staff

KA171 green travel_appendix 4_staff

KA171 green travel_appendix 4a_staff

Translation based on Polish text approved by the Vice Rector for Organization.
Original documents available at the International Relations Dept. by request.

 • 2020-1-PL01-KA107-079886

  Kwalifikacja zamknięta.

  Zasady realizacji wyjazdów w projekcie nr 2020-1-PL01-KA107-079886

  Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2020-1-PL01-KA107-079886 (1.08.2020 – 31.07.2023)

  1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego. 
  2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2020-1-PL01-KA107-079886. Wykaz znajduje się na stronie „Uczelnie partnerskie”.
  3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
  4. Pracownik wybiera mobilność w ramach umów oznaczonych kodem ISCED, odpowiadającym reprezentowanej przez Pracownika dyscyplinie naukowej.
  5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni (czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej). Dodatkowo doliczane są dwa dni na podróż.
  6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 22 marca 2021 r. i maksymalnie do 02 lipca 2023 r.
  7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 1 marca 2021 r. do wyczerpania środków.
  8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
  9. Pracownicy aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 nie mogą mieć zaplanowanych (przyznane stypendium) i niezrealizowanych wyjazdów w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826. Dokumenty aplikacyjne można złożyć najwcześniej 1 dnia mobilności rozpoczętej w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826.
  10. Pracownik aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886, o ile zostanie mu przyznane stypendium, automatycznie rezygnuje ze wszystkich swoich wyjazdów w ramach list rezerwowych w projektach 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826.
  11. W ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność (łącznie) w ramach projektu.
   Albania: 3 STA,  2 STT;
   Argentyna:  1 STA, 0 STT
   Armenia:  1 STA, 0 STT
   Białoruś: 1 STA, 0 STT
   Bośnia i Hercegowina:  3 STA, 0 STT
   Czarnogóra: 6 STA, 0 STT
   Gruzja: 1 STA, 0 STT
   Kambodża: 3 STA, 0 STT
   Kanada: 2 STA, 0 STT
   Korea Południowa: 1 STA, 0 STT
   Iran: 3 STA, 2 STT
   Rosja:  2 STA, 0 STT
   Ukraina: 1 STA, 0 STT
   Wietnam: 1 STA, 0 STT
  12. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 1 marca 2021 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu Dream Apply:
   Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement(indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia);
   Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru zgoda-na-wyjazd-staff KA107-2020);
   Elektroniczny formularz aplikacyjny.
  13. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2020-1-PL01-KA107-079886. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.
  14. Dokumenty składane w systemie Dream Apply muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez właściwego koordynatora ds. wymiany oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.
  15. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:
   cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
   program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
   oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
   wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).
  16. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie Dream Apply nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.
  17. W przypadku, gdy pracownik składa dokumenty aplikacyjne lub przystępuje do podpisania umowy stypendialnej w czasie trwania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w sytuacji, gdy obowiązują inne przepisy, m.in. sanitarne mogące mieć wpływ na realizację mobilności, Dział Spraw Międzynarodowych US zastrzega sobie prawo do wymagania innych dokumentów uprawdopodobniających bezpieczną realizację mobilności, np.
   Dodatkowe potwierdzenie uczelni partnerskiej o możliwości organizacji mobilności;
   Weryfikacja wytycznych rządowych związanych z podróżami zagranicznymi, np. publikowanych przez właściwe ministerstwa
  18. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.19.
  19. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.
  20. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu Erasmus+.
  21. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

   Odległość – Kwota

   10 – 99 km:  20 EUR
   100 – 499 km:  180 EUR
   500 -1999 km:  275 EUR
   2000 – 2999 km:  360 EUR
   3000 – 3999 km:  530 EUR
   4000 – 7999 km:  820 EUR
   8000 km lub więcej:  1500 EUR
  22. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.
  23. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.
  24. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
  25. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych:
   zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską zawierające co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę pobytu w uczelni partnerskiej, datę wystawienia certyfikatu (nie wcześniejsza niż ostatni dzień pobytu), ilość godzin przeprowadzonych zajęć (w przypadku wyjazdów STA), informację o zgodności zrealizowanego szkolenia z zaplanowanym programem (w przypadku wyjazdów STT)
   oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.
  26. Zasady realizacji mobilności zdalnych (on-line) zostaną uregulowane odrębnymi zasadami.

  Dokumenty do pobrania

  W przypadku problemów z pobraniem plików, proszę spróbować innej przeglądarki.

  KA107 zgoda-na-wyjazd-staff

  KA107 STA-MA-form-outgoing

  KA107 STT-MA-form-outgoing