English version below

Uwaga! Student przystępujący do kwalifikacji ma możliwość wybrania maksymalnie 3 uczelni partnerskich na każdy z planowanych wyjazdów (na jeden semestr lub cały rok). Większa ilość zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę.

ZASADY PRZEJŚCIOWE REALIZACJI MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 - dot. wyjazdów rozpoczynających się we wrześniu/na początku października 2021

Z uwagi na opóźnienia związane z implementacją nowej perspektywy programu Erasmus+ na lata 2021-2027, do momentu pełnego wprowadzenia programu, studenci zakwalifikowani na wyjazdy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w ramach umowy projektowej KA131-2021 otrzymają wsparcie indywidulane z projektu KA103-2020. Rozwiązanie będzie miało zastosowanie do momentu opublikowania przez Narodową Agencję w Polsce ostatecznych wytycznych dotyczących realizacji mobilności przez z studentów w nowej perspektywie, w tym wzorów umów z beneficjentami projektu 2021.

Studentów rozpoczynających mobilność przed terminem ich publikacji obowiązują:
– zasady realizacji wyjazdów w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2021/22  z wyłączeniem zasad finansowych;
– zasady finansowe obowiązujące w projekcie 2020, wg. następujących stawek na miesiąc:

 1. wysokość stypendium Erasmus+ wyjazd na studia wynosi:
  520 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  500 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  450 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 2. wysokość stypendium Erasmus+ wyjazd na praktykę wynosi:
  620 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  600 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  550 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

– wzory umów z beneficjentem programu dla projektu 2020.

Dodatkowo:
– Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Wyjazdy studentów z niepełnosprawnościami

Kraj Miesięczna stawka
stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 217 PLN 2 643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

– Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US.

Wyjazdy studentów z prawem do” dodatku socjalnego”

Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 771 PLN

 

UWAGA:
uzyskanie wsparcia indywidulanego ze środków POWER wyklucza finansowanie ze środków Erasmus+

 

zatwierdzone dn. 13.08.2021

Zasady realizacji wyjazdów studentów i doktorantów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022. Wyjazdy długoterminowe.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. W trakcie trwania wyjazdu na studia w programie Erasmus+ student/doktorant nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej/doktorskiej.
 4. Wyjazd na studia może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu i krajów partnerskich uwzględnionych w Przewodniku po Programie.
 5. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów/doktorantów „wyjazd na studia” podpisaną przed rozpoczęciem mobilności. Uczelnia partnerska w krajach programu musi posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2021/2022, uprawniającą do uczestnictwa w programie. Uczelnia partnerska spoza krajów programu musi być instytucją szkolnictwa wyższego uznaną przez odpowiednie organy.
 6. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od dwóch (obejmuje jeden lub dwa semestry akademickie) do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 7. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 8. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/04/14/1jtc7f/2021-erasmusplus-programme-guide-v2-pl.pdf
  oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

II. Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
 • wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0)
 • znajomość języka, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 2021-2027.
 1. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
 • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.
  Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji jest ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy poprzez ogłoszenia na wydziałach m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów. Studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2021/2022 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 08 lutego 2021 – 14 marca 2021r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01– 23 maja 2021r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane pod warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.
 3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply (DA), formularz jest dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami do stypendium socjalnego, czy posiadanym stopniu niepełnosprawności i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.
 4. Średnia ocen uzupełniana jest przez Dział Obsługi Studenta (DOS) [Sekcja ds. studenckich, dalej Dziekanat] w systemie DreamApply (DA). Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej/koordynatora szkoły doktorskiej wymiany międzynarodowej w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech osób (gdy liczba koordynatorów na wydziale nie przekracza trzech), albo pięciu osób (gdy koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale jest trzech lub więcej), w tym:
 • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
 • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora/Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej US; wydziałowych pełnomocników rektora ds. studiów doktoranckich.
  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych przez przewodniczącego komisji w formie elektronicznej w obu wariantach:
  plik Excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DA
  – oraz w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji, przesyłany do osoby kontaktowej przez przewodniczącego komisji
  najpóźniej do 21 marca 2021 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 07 czerwca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, do Prorektora ds. Organizacji, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 3. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+) o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu: zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia. Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.Osoby zakwalifikowane przed podpisaniem umowy stypendialnej załączają do zgłoszenia w systemie DreamApply Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY”.
  Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia musi być zgodna z liczbą punktów ECTS przewidzianą programem studiów dla semestru, w którym student realizuje mobilność, zgodnie z zapisem obowiązującego Regulaminu Studiów (dotyczy studentów, nie dotyczy doktorantów). Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w Dziale Obsługi Studenta [Dziekanacie]/sekretariacie Szkoły Doktorskiej.

III. Aspekty finansowe

 1. Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Stypendium wypłacane jest tylko za czas pobytu w kraju uczelni goszczącej, a minimalny pobyt wynosi 2 miesiące. Uczestnikowi realizującemu kształcenie lub jego część w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na ten czas trwania kształcenia nie przysługuje.
 2. Stawki dla długoterminowych wyjazdów studentów na studia do krajów programu:
  Grupa Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
  1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 520 €
  2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 €
  3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 €
 3. Stawki dla długoterminowych wyjazdów studentów do krajów partnerskich:
  Grupa Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
  14 Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania 520 €
  5 Andora, Monako, San Marino, Watykan 500 €
  1-4, 6-13 pozostałe kraje, szczegółowo wymieniowe w Przewodniku po programie 700 €
 4. Stawki na wsparcie indywidualne na koszty podróży dotyczą tylko studentów/doktorantów podróżujących do krajów partnerskich z regionów 1-4 i 6-13 wymienionych w Przewodniku po programie Erasmus+. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:
  Odległość w km Ryczałt na koszty podróży na uczestnika
  10-99 23 €
  100-499 180 €
  500-1999 275 €
  2000-2999 360 €
  3000-3999 530 €
  4000-7999 820 €
  8000 i więcej 1500 €

  Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 5. Jeżeli podróż w obie strony przebiega środkami transportu o niskiej emisji tzw. „green travel”, czyli najdłuższe odcinki trasy pokonywane są za pomocą autobusu/autokaru, pociągiem lub poprzez wspólne korzystanie z samochodu, osoby którym przysługuje ryczałt na koszty podróży mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży, oraz ryczałt na koszty podróży w wysokości  stawki obejmującej „green travel”:
  Odległość w km Ryczałt na koszty podróży na uczestnika Green Travel
  10-99 23 € 0 €
  100-499 180 € 210 €
  500-1999 275 € 320 €
  2000-2999 360 € 410 €
  3000-3999 530 € 610 €
  4000-7999 820 € 0 €
  8000 i więcej 1500 € 0 €
  Wyjazd do krajów programu 0 € 50 €

  Osoby, które nie są uprawnione do standardowego ryczałtu na koszty podróży, są uprawnione do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”. Podróż „green travel” wymaga udokumentowania: kopie biletów, rachunków za noclegi, oświadczenie o przejechanych km na trasie w przypadku dzielenia środka transportu, inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

 6. Osoby, które udokumentują w aplikacji DA, że w momencie realizacji wyjazdu są uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymują wsparcie indywidualne o podwyższonej stawce w kwocie dodatkowego 250 € / miesiąc, niezależnie od kraju docelowego.
 7. Osoby, które udokumentują w aplikacji DA, że posiadają stwierdzony stopień niepełnosprawności otrzymują wsparcie indywidualne o podwyższonej stawce w kwocie dodatkowego 250 € / miesiąc, niezależnie od kraju docelowego.
 8. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowywanym przez uczelnię jest 4,5 miesiąca (135 dni) w przypadku wyjazdu semestralnego i 9 miesięcy (270 dni) w przypadku wyjazdu rocznego.
 9. Przyznanie środków jakie uczelnia otrzymuje na realizację długoterminowych wyjazdów studentów na studia następuje poprzez proporcjonalny podział środków w skali wydziałów, wg kolejności listy rankingowej (średnia ocen) począwszy od wydziału o najmniejszym udziale studentów/doktorantów zakwalifikowanych w kwalifikacji podstawowej względem pozostałych wydziałów.
 10. Rezerwa finansowa powstaje np. w wyniku krótszych okresów mobilności niż planowane lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu. Rozdysponowanie rezerwy następuje analogicznie do redystrybucji puli podstawowej.
 11. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej (prowadzonej w terminie 08 lutego – 14 marca 2021 r.) oraz dodatkowej (prowadzonej w terminie 01–23 maja 2021 r.) przed osobami zakwalifikowanymi w ewentualnych kolejnych kwalifikacjach.
 12. Przyznanie środków na przedłużenia okresu mobilności  będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu wszystkim zakwalifikowanym, określony w ustępie 27 niniejszych zasad.
 13. Przyznany uczestnikowi grant/wsparcie indywidualne stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą;
 14. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów/doktorantów na studia (SMS) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu (jeśli mobilność fizyczna/on site/ z koniecznością wyjazdu), okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej.
 2. Uczestnik najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności podpisuje umowę finansową z uczelnią macierzystą.
 3. Mobilności zaplanowane przez uczestnika do kraju pochodzenia mogą być realizowane w przypadku braku innych chętnych na realizacje mobilności. Student wyjeżdzający do kraju pochodzenia ma mniejsze szanse na zdobycie dodatkowych kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.
 4. Liczba punktów ECTS powinna wynieść od 28 do 32 punktów na semestr za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej w zależności od liczby punktów ECTS przewidzianych dla konkretnego programu studiów w semestrze, w którym mobilność jest przez studenta realizowana. Przyjmuje się, że z okresem studiów za granicą w wymiarze pełnego roku akademickiego wiąże się obowiązek uzyskania 60 punktów ECTS. Jeśli na etapie przygotowania OLA/LA okazuje się, że występują różnice programowe do zaliczenia przez studenta po powrocie, to liczbę punktów przynależną tym przedmiotom odejmuje się od liczby punktów przypadającej na semestr (np. 30 punktów ECTS minus 9 punktów ECTS za różnicę, pozostaje 21). Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 21 (tabela A i B). Wyjątek mogą stanowić uczestnicy programu, u których różnica programowa dotyczy tylko jednego przedmiotu o wartości powyżej 9 punktów ECTS, zaleca się jednak wówczas realizację przedmiotów nadprogramowych/dodatkowych. Studenci/doktoranci powinni zostawiać 1 egzemplarz Porozumienia w Dziale Obsługi Studenta [Dziekanacie].

Informacje dodatkowe:

– do katalogu różnic programowych zalicza się takie przedmioty jak: na kierunkach filologicznych tłumaczenia z języka polskiego i odwrotnie, metodyka nauczania języka obcego, dydaktyka, część praktyczna – nauczanie w szkole;
– różnicę programową może stanowić seminarium jeśli promotor nie wyrazi pisemnej zgody na realizację przez studenta jego ekwiwalentu na uczelni przyjmującej; ekwiwalentem mogą być seminaria, konwersatoria i inne formy różniące się od wykładów, zakładające czynny udział studenta w merytorycznych dyskusjach;
– o uznaniu przedmiotu w programie studiów US za różnicę programową decyduje właściwy koordynator ds. wymiany międzynarodowej na wydziałach/w Szkole Doktorskiej, po porównaniu sylabusów umieszczonych w ofercie innych uczelni, biorąc pod uwagę znaczące różnice w efektach kształcenia/uczenia się uniemożliwiające realizację tego przedmiotu za granicą, w uczelni partnerskiej.

 1. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:

a) przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
b) załączenie do zgłoszenia w systemie DreamApply 

 • wygenerowanego za pomocą OLA (on-line Learning Agreement) https://learning-agreement.eu/
  lub za pomocą ErasmusApp https://dsm.usz.edu.pl/erasmus-app/
  Porozumienia o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY” dokument pobrany w formie PDF z On-line Learning Agreement -OLA podpisany przez studenta/doktoranta i zatwierdzonego wszystkimi elektronicznymi podpisami:

  • właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej w przypadku osób studiujących na wydziałach US,
  • koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US w przypadku osób kształcących się w Szkole Doktorskiej US,
  • przedstawiciela uczelni goszczącej;
 • jeśli uczelnia (wysyłająca lub partnerska) nie funkcjonuje jeszcze w systemie OLA, dokumentu Learning Agreement w formie papierowej; zatwierdzonego wszystkimi podpisami:
  • studenta/doktoranta,
  • właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej na wydziale US lub w Szkole Doktorskiej,
  • przedstawiciela uczelni goszczącej.

c) załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:

 • zgoda macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich (studenci I i II stopnia)/pełnomocnika ds. studiów doktoranckich (słuchacze studiów doktoranckich)/dyrekcji Szkoły Doktorskiej US, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci/doktoranci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych;
 • studenci/doktoranci ostatnich roczników dodatkowo zobowiązani są załączyć zgodę promotora na wyjazd;
 • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji;
 • w przypadku mobilności z koniecznością wyjazdu dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia: obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • w przypadku mobilności realizowanej tylko w formie zdalnej/on-line student/doktorant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca;
 • informacji z instytucji przyjmującej – w jakiej formie prowadzone będą zajęcia, forma zajęć on-line/zdalna nie uzasadnia konieczności wyjazdu; konieczność realizacji mobilności w formie fizycznej/na miejscu, czyli z koniecznością wyjazdu wynika z potwierdzenia przez uczelnię goszczącą, że przynajmniej jeden wybrany przez studenta przedmiot/komponent będzie prowadzony w formie tradycyjnej, tj. z koniecznością udziału na miejscu;
 • jeśli dotyczy: zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uzyskanym stypendium socjalnym w roku akademickim, w którym następuje wyjazd.
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 2. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, która zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na jeden semestr. Doktorant, w zależności od terminów wynikających z umowy z uczelnią partnerską, może wyjechać na semestr lub dwa semestry.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Stypendysta ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu w terminie nie później niż do 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku gdy z Porozumienia LA w tabeli A zostaje usunięty przedmiot, którego nie ma możliwości zastąpienia innym przedmiotem zgodnym z realizowanym programem studiów – odpowiednikiem w tabeli B, przedmiot powinien zostać zrealizowany po powrocie w uczelni macierzystej.
 3. Jeśli student/doktorant realizuje przedmioty dodatkowe w uczelni goszczącej tj. poza kierunkiem studiów, uznanie tych przedmiotów następuje na podstawie LA i jest uwzględnione w suplemencie do dyplomu.
 4. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany międzynarodowej) lub Szkoły Doktorskiej US (koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 5. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów należy:
 • jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem ds. wymiany/koordynatorem Szkoły Doktorskiej US (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę,
 • (po uzyskaniu wstępnej zgody) wypełnić część Porozumienia on-line (OLA) lub papierową LA „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT”, uzyskać potwierdzenie koordynatorów uczelni partnerskiej,
 • Uzyskać potwierdzenie OLA lub papierowa formę LA część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” od właściwego koordynatora.Po zatwierdzeniu zmian załączyć wygenerowany dokument OLA (wszystkie podpisy łącznie z własnym) lub skan dokumentu LA do aplikacji w systemie DreamApply.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu na formularzu ERASMUS+2021-2027 studies extension form.
 2. Student/doktorant nie później niż do 30 listopada 2021 r. załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ 2021-2027 studies extension form
 • podpisane przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą wygenerowane z OLA Porozumienie o Programie Studiów lub Porozumienie w wersji papierowej LA część „DURING THE MOBILITY”
  oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+ w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.
 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” i przekazuje dokumenty do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy lub dyrektora Szkoły Doktorskiej US, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” [do DSM w formie elektronicznej (skan)] oraz pocztą wewnętrzną. W przypadku gdy koordynator nie akceptuje zmiany, informuje o tym bezzwłocznie Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową SMS).
 2. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zaświadczenie w języku angielskim dot. przedłużenia pobytu
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwego koordynatora/prodziekana/pełnomocnika/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 1. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem (jeśli dotyczy) i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NNW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 2. DSM przesyła studentowi/doktorantowi w formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 3. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 4. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VII. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty (chyba, że umowa inter-instytucjonalna stanowi inaczej, co do terminów ich wydania):
 • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział /Szkołę Doktorską US i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy,– oryginał do DSM jeśli brana pod uwagę była forma papierowa,
 • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY”, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział /Szkołę Doktorską US i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM jeśli brana pod uwagę była forma papierowa,
 • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) wygenerowane z OLA i załączone do DA – oryginał do DSM jeśli brana była pod uwagę wersja papierowa LA,
  lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)
 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz  Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
 • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzona przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US (część: recognition) za pośrednictwem OLA i stąd wygenerowany plik– oryginał do DSM jeśli brana była pod uwagę wersja papierowa,
 • Złożenie w Dziale Obsługi Studenta [Dziekanacie] wewnętrznego dokumentu uczelni dotyczącego osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się w czasie realizacji studiów za granicą, zatwierdzonego przez właściwego koordynatora ds. wymiany (wzór do pobrania).
 1. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+).
 2. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorem macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 3. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem Studiów/Studiów Doktoranckich/Szkoły Doktorskiej w US.
 4. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta.

zatwierdzone dn. 31.05.2021

Aneks nr 1 do Zasad rozliczenia „green travel”

 1. Niniejszym postanawia się, ze ust. 1 zasad otrzymuje brzmienie:
  1. Studenci/doktoranci/absolwenci mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają w DSM oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

zatwierdzone dn. 25.10.2021

Zasady rozliczenia „green travel”

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) składają w DSM oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium E+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
 • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. BUS, autokar, kolej) obowiązane są załączyć w systemie Dream Apply skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
 • Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia wg. wzoru US.
 1. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.

WZÓR-deklaracja GT
WZÓR-oświadczenie GT

zatwierdzone dn. 24.06.2021

English version

While applying please choose no more than 3 partner universities for each mobility planned (for one semester or an academic year).

TRANSITIONAL FORMAL PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF ERASMUS+ MOBILITY IN WINTER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2021/22 – concerns mobility beginning in September/early October 2021

Due to the delays in the implementation of the new Erasmus + programme perspective for 2021-2027, students[/doctoral students] qualified for their mobility in the winter semester of the academic year 2021/2022 under the project KA131-2021 will receive individual support from the project KA103-2020. The solution will apply until the National Agency in Poland publishes final guidelines for realization of mobility in the new perspective, including templates of agreement with beneficiaries in the project 2021.

The following rules apply to students[/doctoral students/graduates] who start their mobility before that date:
– rules for the implementation of mobility in the academic year 2021/2022 excluding the financial aspects;
– financial aspects that are in force in the project 2020, with the following amounts of individual support in monthly rates:

 1. Erasmus+ scholarship rates for mobility to study:
  520 euro Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain
  500 euro Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
  450 euro Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey
 2. Erasmus+ scholarship rates for mobility for traineeship:
  620 euro Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain
  600 euro Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
  550 euro Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey

– templates of agreements with beneficiaries accepted for the project 2020.

Additionally:
– Students/doctoral students who have a recognised degree of disability are entitled to receive an individual support at an increased rate in PLNs. Individual support is financed on the terms and conditions of the operational programme PO WER within the funds received by the US.

Mobilities of students with a recognized disability

Country Monthly rate in PLN for mobility for studies Monthly rate in PLN for mobility for traineeship
Group 1 – Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain 2 217 PLN 2 643 PLN
Group 2 – Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 2 131 PLN 2 558 PLN
Group 3 – Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 1 918 PLN 2 345 PLN
Additional amount resulting from the needs of the person Depending on the needs resulting from the application submitted to the FRSE. FRSE has the right to reduce the amount requested, also in order to allow more people to leave. This amount is settled on the basis of financial evidence

– Students/doctoral students who are entitled to a social grant at the time of submitting their application for the mobility, are entitled to receive an individual support at an increased rate of an additional funds in PLNs. Individual support is financed on the terms and conditions of the operational programme PO WER within the funds received by the US.

Mobilities of students entitled to social support

Country Monthly rate for mobility for studies or traineeship
Group 1 – Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain 3 069 PLN
Group 2 – Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 2 984 PLN
Group 3 – Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 2 771 PLN

 

ATTENTION:
obtaining individual support from PO WER funds excludes financing from Erasmus + funds

 

approved on 13.08.2021

Formal procedures for the implementation of student and doctoral student mobility for studies in the Erasmus+ programme, Educational Mobility: programme countries at the University of Szczecin in the academic year 2021/2022. Long-term mobilities.

I. Formal eligibility criteria for mobility

 1. The following persons are eligible for mobility for studies within the Erasmus+ programme:
  • formally registered at the University of Szczecin as a student in a field of study leading to a bachelor’s/engineer’s or master ‚s degree or as participants in doctoral studies/doctoral students at the Doctoral School of the University of Szczecin,
  • those, who successfully passed the recruitment process and were qualified for the mobility.
 2. At the time of the departure, a person qualified for the mobility within the Erasmus+ programme should have completed at least the first year of the first-cycle studies.
 3. During the Erasmus+ study mobility, the student/doctoral student may not take the diploma examination/defence of the diploma/doctoral thesis.
 4. Study mobilities can be carried out at partner universities in countries participating in the Erasmus+ programme, the so-called programme countries and partner countries included in the Programme Guide.
 5. A study mobility within the Erasmus+ programme can be realised only under an agreement with a partner university, which provides for student/doctoral student mobility – a “study mobility” signed before its commencement. The partner university in the programme countries must have a so-called ECHE Charter (Erasmus Charter for Higher Education), granted by the European Commission, valid for the academic year 2021/2022, authorising participation in the programme. The partner university outside the programme countries must be a higher education institution recognised by the relevant authorities.
 6. The period of study at the partner university lasts from two (covering one or two academic semesters) to twelve months and is completed within the academic year.
 7. Students/doctoral students should have guaranteed the recognition of the period of study completed at the partner university as equivalent to the period of study at the University of Szczecin. The ECTS (European Credit Transfer System) is applied for this purpose.
 8. A study mobility within the Erasmus+ programme can be realised several times in the entire period of study, with the maximum total duration of the study period and/or traineeship being 12 months at each level of study (1st, 2nd, or 3rd cycle), and in case of a student of a uniform master’s degree programme – 24 months. In each case, the period when a student/doctoral researcher stayed as a scholarship holder in the LLP-Erasmus or Erasmus+ (with or without a scholarship) will be deducted from the maximum total duration.
 9. The mobility must be carried out in accordance with the rules laid down in the Erasmus+ Programme Guide: https://erasmusplus.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/04/14/1jtc7f/2021-erasmusplus-programme-guide-v2-pl.pdf and with the guidelines of the National Agency of the programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

II. Qualification

 1. The primary qualification criteria are as follows:
 • performance (minimum grade point average in the last completed semester of study is 3.0)
 • knowledge of the language of study at the partner university at least at the level specified in the agreement with the partner university. Additionally, candidates may receive 0.5 points for special achievements, activities for the university, etc. Knowledge of a foreign language is a prerequisite for eligibility for the study mobility, while the criterion of grade point average is a prerequisite for funding in case of limited funds allocated to the University of Szczecin from the National Agency of the Erasmus+ Programme 2021-2027.
 1. Qualification for study mobility in the Erasmus+ programme is carried out in two stages:
 • Qualification conducted at the student’s/doctoral student’s faculty by the International Exchange Coordinators or at the Doctoral School of the University of Szczecin by the Doctoral School Coordinator for International Exchange,
 • Verification of the knowledge of the foreign language in which the studies at the partner university will be conducted.

Information on dates and eligibility criteria is generally available to potential candidates for mobility and its  announced by the faculties, among others, by posting information on the website.

 1. The qualification applies to one field of study. Students registered in several faculties are obliged to regulate their absence in the way adopted in the given faculty (individual study organisation, dean’s leave).
 2. The basic qualification at the faculty for both semesters of the academic year 2021/2022 (for both winter term and summer term) shall take place between 08 February 2021 and 14 March 2021. Additional qualification shall be carried out between 01 and 23 May 2021. The additional qualification applies primarily to mobilities carried out in the summer semester. Mobilities in the winter semester will be implemented provided that the deadlines for sending applications set by the partner universities can be met.
 3. Persons taking part in the qualification shall complete an on-line application form in the DreamApply (DA) system available on the website of the International Office. The application should include documents relating to entitlement to a maintenance grant, degree of disability, and language certificates/qualifications and special achievements. Submitting an application in DreamApply is not equivalent to submitting an application at a partner university.
 4. The grade point average is completed by the Dean’s Office in the DreamApply (DA) system. The points for additional achievements are completed by the International Exchange Coordinator/Doctoral School Coordinator for International Cooperation in the DreamApply system. Eligibility is decided by a selection committee at the faculty level or within the Doctoral School of the University of Szczecin consisting of three persons (when the number of coordinators in a faculty is less than three), or five persons (when there are three or more designated coordinators in a faculty), including:
 • in case of the faculties of the University of Szczecin, all exchange coordinators appointed for the disciplines taught by a given faculty and the Deputy Dean for Students/Dean of a given faculty,
 • in case of the Doctoral School of the University of Szczecin – the Doctoral School Coordinator for International Exchange/Deputy Director of the Doctoral School of the University of Szczecin; the Rector’s faculty plenipotentiaries for doctoral studies.

The committee should appoint its president. The committee’s eligibility decision is made by assigning a „nominee” status in the DreamApply system and creating committee ranking list according to an approved template. The ranking list of the committee’s meeting (with qualified and rejected candidates included) is delivered to the International Office by the president of the committee in electronic form in both variants:

excel file generated on the basis of data from the DA system

– and in the form of an e-mail in which the ranking list is a pasted section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire committee, sent to the contact person by the chairman of the committee

by 21 March 2021 at the latest for the basic qualification and by 07 June 2021 for the additional qualification.

 1. The candidate has the right to appeal against the decision of the Committee within 5 working days of the announcement of the result of the qualification, to the Vice-Rector for Organisations, whose decision is final.
 2. Those who have successfully passed the qualification at the Faculty/Doctoral School of the University of Szczecin level, proceed to the foreign language verification in the mode determined by the International Office.
 3. Qualified students are informed by the International Office (the contact person for study mobilities in the Erasmus+ programme) about further formalities and documents related to the mobility: application at the partner university, drawing up a Learning Agreement for Studies, obtaining consent of the home faculty to the mobility, required insurance coverage. Information is provided by email and/or through the DreamApply system.

Qualified applicants shall attach the „BEFORE THE MOBILITY” part of the Learning Agreement for Studies to their application in the DreamApply system before the conclusion of the scholarship agreement.

The minimum number of the ECTS credits required for approval of the Agreement must be in compliance with the number of ECTS credits specified in the study programme for the semester in which the student is going to be mobile, as stipulated in the applicable Study Regulations (applies to students, does not apply to doctoral students). It is recommended that students/doctoral students leave 1 copy of the Agreement with the Dean’s Office/Doctoral School Secretariat.

III. Financial aspects

 1. Those who are going to study at partner universities receive funding in the form of a grant, the monthly rate of which depends on the destination country of the scholarship. The scholarship is only paid for the duration of stay in the host university country, and the minimum stay is 2 months. A participant pursuing a course or part of a course remotely/on-line/virtual from their home country (without going abroad) is not entitled to a grant for that period of study.
 2. Rates for long-term student mobility to study in programme countries:
Group Countries belonging to the group Monthly rate
1 Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden € 520
2 Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain € 500
3 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey € 450
 1. Rates for long-term student mobility to study in partner countries:
Region Countries belonging to a given region Monthly rate
14 Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom € 520
5 Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City € 500
1-4, 6-13 other countries, as detailed in the Programme Guide € 700
 1. Individual support rates for travel costs only apply to students/doctoral candidates travelling to partner countries from Regions 1-4 and 6-13 listed in the Erasmus+ Programme Guide. The amount of the lump sum for travel costs depends on the distance between the place of departure (Szczecin) and the destination (location of the host institution) according to the following rates:
Distance in km Lump sum for travel costs per participant
10-99 € 23
100-499 € 180
500-1999 € 275
2000-2999 € 360
3000-3999 € 530
4000-7999 € 820
8000 and more € 1,500

The appropriate travel lump sum rate is determined using an on-line calculator available at the European committee (EC) website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 1. If the round mobility is made by low-emission „green travel”, i.e. the longest part of the journey is made by bus/coach, train, or car-sharing, persons eligible for the travel allowance may apply for additional individual support for subsistence costs for up to an additional 4 days of travel and a travel allowance at the “green travel” rate:
Distance in km Lump sum for travel costs per participant Green travel
10-99 23 € 0 €
100-499 180 € 210 €
500-1999 275 € 320 €
2000-2999 360 € 410 €
3000-3999 530 € 610 €
4000-7999 820 € 0 €
8000 and more 1,500 € 0 €
mobility in programme countries 0 € 50 €

Those who are not entitled to the standard lump sum for travel expenses are entitled to EUR 50 for meeting “green travel” requirements.

“Green travel” needs to be documented: copies of tickets, receipts for accommodation, a statement of the kilometres travelled on the route if the means of transport is shared, other documents proving the costs incurred.

 1. Applicants who document in the DA application the fact that they are entitled by the University of Szczecin to a social grant at the time of the realization of the mobility, receive individual support at an increased rate of an additional € 250 / month, regardless of the destination country.
 2. Individuals who document in their DA application the fact that they have a recognised degree of disability receive individual support at an increased rate of an additional € 250/month, regardless of their country of destination.
 3. The period of co-financing is specified in the scholarship agreement for the mobility, with the maximum period being 4.5 months (135 days) in case of a semester mobility and 9 months (270 days) in case of an annual mobility.
 4. The funds which the university receives for the realisation of long-term student mobility for studies are allocated by proportional distribution of the funds at the faculty level, according to the order of the ranking list (grade point average) starting from the faculty with the lowest share of students/doctoral students qualified in the primary qualification in relation to the other faculties.
 5. The financial reserve is made, for example, as a result of shorter mobility periods than planned or students’/doctoral candidates’ withdrawal from the mobility. The redistribution of the reserve follows the same pattern as the redistribution of the primary pool.
 6. Priority for allocation will be given to those qualified in the primary qualification (held between 08 February and 14 March 2021) and the secondary qualification (held between 01-23 May 2021) over those qualified in any subsequent qualification.
 7. The granting of funds for extensions of the mobility period will be possible after funds for the primary period of stay have been granted to all qualified persons, as defined in paragraph 27 of these rules.
 8. The grant/individual support awarded to a participant is a subsidy to compensate for the difference between the cost of living in their home country and the cost of living in the host country. It is not assumed that the grant covers the full costs associated with the stay abroad.
 9. As far as possible, the university will endeavour to increase the amount of funds for student mobility for studies (SMS) by transferring from the pool of funds allocated to support mobility (OS), by applying for additional funds granted by the Foundation for the Development of the Education System in the redistribution process.

IV. Accession to the Erasmus+ programme, study mobility (scholarship agreement)

 1. A person qualified for the mobility becomes formally a beneficiary of the Erasmus+ – study mobility programme by signing a scholarship agreement. The agreement is the basis for the transfer of the grant amount to the bank account number provided in the DreamApply application form. The agreement specifies the rate and total amount of the grant received, the duration of the stay (if physical/on-site mobility), the funding period and the mutual obligations of the student and the home university.
 2. The participant signs a financial agreement with the home university at least 14 days before the planned start date of mobility.
 3. Mobility planned by a participant to their home country may be carried out if there are no other applicants for mobility. Students going to their country of origin are less likely to acquire additional cultural, social, and language competences.
 4. The number of ECTS credits should be between 28 and 32 per semester for the courses/components completed at the host university, depending on the number of ECTS credits foreseen for the specific study programme in the semester in which the student’s mobility takes place. It is assumed that a study period abroad of a full academic year requires 60 ECTS credits. If, during the OLA/LA preparation phase, it turns out that there are programme differences to be completed by the student on their return, the number of credits allocated to these courses is subtracted from the number of credits per semester (e.g. 30 ECTS credits minus 9 ECTS credits for the difference, leaving 21). The minimum number of ECTS credits to validate the Agreement is 21 (Table A and B). An exception can be made for programme participants with a programme difference of only one subject worth more than 9 ECTS credits, but it is recommended that they take extra/additional subjects. Students/doctoral students should leave 1 copy of the Agreement with the Dean’s Office.

Additional information:

– the curriculum differences include subjects such as: translation from Polish and vice versa for language studies, methodology of foreign language teaching, didactics, practical part – teaching at school;

– the programme difference may be a seminar if the supervisor does not agree in writing for the student to realise its equivalent at the receiving university; the equivalent may be seminars, conversation classes, and other forms differing from lectures, assuming the student’s active participation in substantive discussions;

– the recognition of a given subject in the study programme of the University of Szczecin as a programme difference is decided by the relevant International Exchange Coordinator at faculties/Doctoral School, after comparing syllabuses included in the offer of other universities, taking into account significant differences in learning outcomes that make it impossible to realise the subject abroad at the partner university.

 1. The condition for the scholarship agreement to be signed is:
  A. sending an application to the partner university by a qualified applicant
  B. attaching to the application in the DreamApply system

or via ErasmusApp https://dsm.usz.edu.pl/erasmus-app/

Learning Agreement for Studies part of the agreement „BEFORE THE MOBILITY” document downloaded as PDF from the On-line Learning Agreement – OLA signed by the student/doctoral student and validated with all electronic signatures:

– the relevant International Exchange Coordinator in case of those studying at the faculties of the University of Szczecin,

– the Doctoral School Coordinator for International Exchange and the deputy director of the Doctoral School of the University of Szczecin for those studying at the Doctoral School of the University of Szczecin,

– a representative of a host university;

 • if the university (sending or partner university) is not yet in the OLA system, a paper Learning Agreement document; validated with all signatures:

– student / doctoral student,

– the responsible International Exchange Coordinators in the department of the University of Szczecin or in the Doctoral School

– a representative of a host university.

C. attaching scans of the following documents in the DreamApply system:

 • consent of the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin to the mobility. Departure is conditional on obtaining the consent of the Dean’s authorities (1st and 2nd cycle students)/ Rector’s plenipotentiaries for doctoral studies (doctoral students)/director of the Doctoral School of the University of Szczecin, which can be applied for after successfully passing the session in the semester preceding the departure. Students/doctoral students attending seminars should also inform their supervisors about the mobility and agree on the method of contact and settlement of the seminar. Students/doctoral students are also required to agree on how any curriculum differences are to be credited.
 • students in their final year of studies are additionally obliged to enclose the supervisor’s consent to mobility;
 • acceptance letter/email from the host university confirming acceptance of the application
 • in case of mobility involving travel, documents providing evidence of the insurance cover required: obligatorily: health insurance, accident insurance, covering medical transport, and third party liability insurance;
 • in case of mobility carried out only remotely/on-line, the student/doctoral student is obliged to have a third-party liability insurance for the duration of the mobility if required by the host institution;
 • information from the host institution – in what form the classes will be conducted; the form of on-line/remote classes does not justify the necessity to leave; the necessity to realise mobility in a physical form/on-site, i.e. with the necessity to leave results from the confirmation by the host university that at least one course/component chosen by the student will be taught in a traditional form, i.e. with the necessity to participate onsite;
 • if applicable: certificate concerning the degree of disability, certificate concerning the social grant received in the academic year in which the mobility is being made.
 1. Before going on the scholarship, the student/doctoral student is obliged to take a language test in the Online Linguistic Support (OLS) platform.
 2. The study mobility agreement is concluded for the period resulting from the agreement with the partner university, i.e. a semester or 2 semesters (1 academic year). A person who has applied for a semester stay under the annual agreement signs a scholarship agreement for one semester. A doctoral student may be away for a semester or two semesters, depending on the terms of the agreement with the partner university.

V. Amending the Learning Agreement for Studies during the scholarship stay

 1. The scholarship holder has the right to amend the Learning Agreement by substituting, dropping, or adding subjects no later than 4 weeks after the start of classes.
 2. If a course is removed from the LA in Table A and cannot be replaced by another course consistent with the study programme pursued – the equivalent in Table B, the course should be completed upon return at the home university.
 3. If a student/doctoral student pursues additional courses at the host university, i.e. outside their field of study, these courses are recognised on the basis of the LA and are included in the diploma supplement.
 4. Changes can be introduced subject to the approval of the home faculty (International Exchange Coordinator) or the Doctoral School (Doctoral School Coordinator for International Exchange) of the University of Szczecin within 1 month after start of classes at the partner university. It is unacceptable that a student/doctoral student changes courses arbitrarily without informing the university of the changes and returns with credits that do not correspond to the approved Learning Agreement. This may be treated as a failure to comply with the terms of the agreement and may lead to the consequent need to return the grant and the non-recognition of completed but not previously accepted courses.
 5. In order to make changes to the Learning Agreement, one has to:
  • contact the International Exchange Coordinator/Doctoral School Coordinator for International Exchange of the University of Szczecin (email) as soon as possible (beginning of semester) and get primary approval for the proposed change,
  • (after pre-approval) fill in the Online Learning Agreement (OLA) or the paper LA part „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT„, get confirmation from the coordinators of the partner university,
  • Obtain the confirmation of the OLA or the paper form of the LA part of „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” from the relevant coordinator

After approving the changes, attach the generated OLA document (all signatures including your own) or a scan of the LA document to the application in DreamApply.

VI. Extension of the scholarship stay

 1. Student/doctoral student obtains permission from the partner university to extend their stay using the ERASMUS+2021-2027 studies extension form.
 2. The student/doctoral candidate shall attach scans of the following documents in the DreamApply system no later than 30 November 2021:
 • a completed, signed by the student/doctoral student and accepted by the host institution ERASMUS+ 2021-2027 studies extension form
 • Learning Agreement signed by the student/doctoral student and accepted by the host institution generated from the OLA or Learning Agreement in paper version part „DURING THE MOBILITY”

and notify a contact person for Erasmus+ study mobilities at the IO via e-mail and the relevant International Exchange Coordinator or the Doctoral School Coordinator for International Exchange.

 1. Within 5 working days of receiving the notification, the coordinator approves the form and the Learning Agreement, „DURING THE MOBILITY” part, and forwards the documents to the Deputy Dean for Students/Rector’s plenipotentiary for Doctoral Studies/Deputy or Director of the Doctoral School of the University of Szczecin for approval, and upon approval, sends the form and the approved Learning Agreement, „DURING THE MOBILITY” part, to the International Office [in the electronic version (scan) and] by internal mail. If the coordinator does not accept the change, they shall immediately inform the International Office (SMS contact person).
 2. Upon receipt of the approved documents, the IO shall attach the scans of the following documents in the DreamApply system:
 • certificate in English for extension of stay
 • certificate to the National Health Fund for the renewal of insurance/EHIC card
 • Learning Agreement for Studies with signatures of the relevant coordinator/deputy dean/plenipotentiary/deputy director of the Doctoral School of the University of Szczecin.
 1. The student/doctoral student arranges the insurance (if applicable) and attaches a scan of the EHIC/equivalent insurance card and the accident and personal liability insurance for the extended period of study in the DreamApply system and notifies by e-mail the contact person for study mobilities in the Erasmus+: Programme countries in the IO.
 2. The IO sends the student/doctoral student an electronic addendum to the scholarship agreement concerning the extension of the stay.
 3. The student sends back the scholarship agreement addendum signed in duplicate to the IO (original document).
 4. A student extending a scholarship stay does not receive funding for the extended period of study. A subsidy may be granted in case of a financial reserve of funds received from the National Agency of the Erasmus+ Programme or in case the University of Szczecin obtains additional funds, respecting the principle of equal treatment of all students.

VII. Settlement of a scholarship

 1. Within two weeks of the end of the scholarship period, the student/doctoral student must provide the following documents (unless the inter-institutional agreement stipulates otherwise regarding the deadlines for their issuance):
  • Learning Agreement, part „BEFORE THE MOBILITY”, approved (signed) by the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin and the host university,- original to the IO if paper form was considered,
  • Learning Agreement, part „DURING THE MOBILITY”, changes to the original Learning Agreement” approved (signed) by the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin and the host university, if applicable – original to the IO if paper form was considered,
  • Learning Agreement for Studies, part “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” approved by the host institution (including a list of grades and dates of stay on the scholarship) generated from OLA and attached to DA – original to the IO if paper version of LA was considered,

or (optionally, issued as separate documents by the host university)

 • Certificate of attendance of the host university with the start and end dates of the scholarship – scan in DreamApply and Transcript of Records corresponding to the list of courses approved in the Learning Agreement (final programme approved by the University of Szczecin) – scan in DreamApply
 • Part of the Learning Agreement for Studies: “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” approved by the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin (section: recognition) via OLA and from there generated file – original to the IO if paper version was considered,
 • Submission to the Dean’s Office of the university’s internal document on the learning outcomes achieved while studying abroad, approved by the relevant exchange coordinator (sample to be downloaded).
 1. The student/doctoral student is required to complete an on-line questionnaire about their stay at the scholarship in the Mobility Tool+ (MT+) system.
 2. A student/doctoral student returning from a scholarship stay is also obliged to contact the coordinator of their home faculty/Doctoral School and settle/credit the stay at the University of Szczecin.
 3. Recognition of students’ period of stay abroad as equivalent to their stay at their home institution is done in accordance with the Rules and Regulations of Studies/Doctoral Studies/Doctoral School at the University of Szczecin.
 4. The start date of the stay as recognised/accounted for by the University of Szczecin cannot be earlier than the date the student/doctoral student signs the scholarship agreement.

approved on 31.05.2021

Annex no. 1 to „Green travel” settlement rules

 1. It is hereby decided that par. 1 of the Rules is replaced by the following:
  1. Students/doctoral students/graduates applying for a lump sum for travel costs resulting from using low-emissions means of transport (so-called „green travel”) for the main part of the travel (for more than a half of the travel distance) shall submit to the International Relations Department a declaration [statement] of the planned itinerary indicating the means of transport.
 2. Other conditions remain unchanged.

approved on 25.10.2021

"Green travel" settlement rules

 1. Students/doctoral students/graduates applying for a lump sum for travel costs resulting from a return journey of the entire route (and not part of it) by means of low-emission transport (so-called „green travel”) shall submit to the International Office a declaration of the planned itinerary indicating the means of transport.
 2. The lump sum in question shall be paid together with the other components of the E+ grant in accordance with the declaration submitted.
 3. The declared method of arrival at the venue shall be confirmed on return as follows:
 • Persons travelling by public transport (e.g. bus, coach, railway) are required to upload into DreamApply a scan of their receipts/tickets;
 • The date on the uploaded receipt/voucher may not coincide with the date of implementation of the mobility (dates in the financing agreement) nor may the journey take place more than one month (30 days) before the start of the mobility and one month (30 days) after the end of the mobility (the exception is the start/end date of travel, which may be the same as the start/end date of mobility);
 • Persons travelling on the basis of a shared car journey (min 2 persons) are obliged to submit a declaration [statement] according to the US model.
 1. If the trip is not confirmed in the aforementioned way (paragraph 3 of the rules), the student/doctoral student/graduate will be asked to refund the amount resulting from the „green travel” entitlement.

TEMPLATE-declaration GT
TEMPLATE-statement GT

approved on 24.06.2021

Zasady Kwalifikacji studentów/doktorantów na studia w ramach programu Erasmus+ 2021-2027, akcja kluczowa 1, kraje programu na rok akademicki 2021/2022

Zasady realizacji mobilności studentów zostaną opracowane i w tym miejscu umieszczone po opublikowaniu przez Komisję Europejską (KE) Przewodnika po programie i publikacji wytycznych przez Narodową Agencję programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (NA-FRSE). Ponieważ przybliżony znany termin publikacji to marzec 2021, prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji dot. roku akademickiego 2020/21, większość zapisów może zostać aktualna w zależności od kształtu nowego programu.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. W trakcie trwania wyjazdu na studia w programie Erasmus+ student/doktorant nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej/doktorskiej.
 4. Wyjazd na studia może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu.
 5. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów/doktorantów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska musi posiadać  tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2021/2022, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 6. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 7. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 8. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Powyższe kryteria mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od zasad wynikających a ust. 9. niniejszych kryteriów.

II. Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 2021-2027. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.

  Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 2. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 3. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2021/2022 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 08 lutego 2021 – 14 marca 2021r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01– 23 maja 2021r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane pod warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.
 4. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.
 5. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej/koordynatora szkoły doktorskiej  ds. wymiany międzynarodowej w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech osób (gdy liczba koordynatorów na wydziale nie przekracza trzech) pięciu osób (gdy koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale jest trzech lub więcej), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych  przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.

  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych przez przewodniczącego komisji w formie elektronicznej w obu wariantach:
  plik Excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply
  – oraz w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji , przesyłany do osoby kontaktowej przez przewodniczącego komisji
  najpóźniej do 21 marca 2021 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 07 czerwca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej. 

 6. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Prorektora ds. Organizacji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, którego postanowienie jest ostateczne.
 7. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 8. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.Osoby zakwalifikowane przed podpisaniem umowy stypendialnej załączają do zgłoszenia w systemie DreamApply Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY”.Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia musi być zgodna z liczbą punktów ECTS przewidzianą programem studiów dla semestru, w którym student realizuje mobilność, zgodnie z zapisem obowiązującego Regulaminu Studiów (dotyczy studentów, nie dotyczy doktorantów). Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w Dziale Obsługi Studenta.

zatwierdzone dn. 03.02.2021

Rules for the eligibility of students/doctoral candidates for studies under the Erasmus+ 2021-2027 programme, Key Action 1, Programme Countries for the academic year 2021/2022

Rules for student mobility will be elaborated and published here after the publication of the Programme Guide by the European Commission (EC) and the publication ofguidelines by the National Agency for the Erasmus+ Programme in Poland Foundation for the Development of the Education System (NA-FRSE). As the approximate known date of publication is March 2021, please read the implementation rules for the academic year 2020/21, most of the provisions may be updated depending on the shape of the new programme.

I. Formal eligibility criteria for mobility

 1. People are entitled to go to study in the Erasmus+ programme countries:
  • formally registered at the University of Szczecin as a student in a field of study leading to a bachelor’s/engineer’s or master’s degree or as a participant in a doctoral/doctoral programme at the Doctoral School of the University of Szczecin,
  • who successfully passed the recruitment process and were qualified for the mobility.
 2. At the time of departure, a person qualified for a mobility for studies within the Erasmus+ programme should have completed at least the first year of undergraduate studies.
 3. During the Erasmus+ mobility for studies, the student/doctoral student may not take the diploma examination/defence of the diploma/doctoral thesis.
 4. Study visits can be made to partner universities from countries participating in the Erasmus+ programme, the so-called programme countries.
 5. A mobility for studies within the Erasmus+ programme can be realised only under an interinstitutional agreement with a partner university, which provides for student’s/doctoral students’ „mobility for studies”. The partner university must have the so-called ECHE Charter (Erasmus Charter for Higher Education), granted by the European Commission, valid for the academic year 2021/2022, authorising participation in the programme.
 6. The period of study at the partner university lasts between three and twelve months and is completed within a given academic year.
 7. Students/doctoral students should be guaranteed recognition of the period of study completed at the partner university as equivalent to the period of study at the University of Szczecin. For this purpose, the ECTS system (European Credit Transfer System) is used.
 8. The same student may participate in mobility periods totalling up to 12 months maximum per each cycle of study (I,II or III) independently of the number and type of mobility activities. In one-cycle study programmes, students can be mobile for up to 24 months.Participation with a zero-grant from EU funds counts as well towards this maximum duration.Prior experience under LLP-Erasmus Programme and/or as Erasmus Mundus scholarship holders counts towards the 12/24 months per study cycle.
 9. The mobility  must be implemented in accordance with the rules defined in the Erasmus + Programme Guide and with the guidelines of the National Agency for the Erasmus+ Programme – Foundation for the Development of the Education System.

These criteria may be subject to minor changes depending on the rules resulting from paragraph 9 of these criteria.

II. Qualification

 1. The basic eligibility criteria are academic performance (the minimum average grade in the last completed semester of studies is 3.0) and knowledge of the language of studies at the partner university, at least at the level specified in the interinstitutional agreement with the partner university. Additionally, candidates may be awarded 0.5 point for special achievements, activities for the benefit of the university, etc. Knowledge of a foreign language is a prerequisite for eligibility for study mobility, whereas the criterion of the grade point average is a prerequisite for granting the subsidy in the case of limited funds allocated to the US from the National Agency for the Erasmus+ Programme. The eligibility for a mobility for studies in the Erasmus+ programme is carried out in two stages:
  • Qualification conducted at the student’s/doctoral candidates home faculty by the International Exchange Coordinators or at the US Doctoral School by the Doctoral School International Exchange Coordinator,
  • Verification of the knowledge of the foreign language in which the studies at the partner university will be conducted is organized on the central level.

  Information on dates and eligibility criteria should be made generally available to potential candidates for mobility and should be announced by the faculty inter alia, by posting information on its website.

 2. The qualification applies to one field of study, so students registered in several degree programmes  are obliged to settle the question of their absence in the manner adopted in the given faculty (individual study organisation, dean’s leave).
 3. The primary faculty qualification for both semesters of the academic year 2021/2022 (for both winter term and summer term) is conducted between 08 February 2021 – 14 March 2021. The additional qualification is conducted between 01- 23 May 2021r. The additional qualification concerns mainly mobilities in the summer semester. Departures in the winter semester will be organised provided that the deadlines for sending applications set by partner universities can be met.
 4. Applicants for the qualification shall fill in an online application form in the DreamApply system available on the website of the International Office. The application form should include documents related to POWER programme eligibility and language certificates/qualifications held and special achievements. Submitting an application in DreamApply is not the same as submitting an application to a partner university.
 5. The grade point average is completed by the Dean’s Office in the DreamApply system. Points for additional achievements are completed by the International Exchange Coordinator/Doctoral School International Exchange Coordinator in the DreamApply system. The eligibility decision is made by a selection committee at the faculty level or within the US Doctoral School consisting of three persons (when the number of coordinators in the faculty does not exceed three) five persons (when there are three or more designated coordinators in the faculty), including:
  • in the case of US faculties, all exchange coordinators appointed for the disciplines taught by a given faculty and the Deputy Dean for Students/Dean of a given faculty,
  • in the case of the US Doctoral School, the coordinator of the doctoral school for international exchange and the Director of the US Doctoral School.

  The committee should appoint a chairperson. The decision on the committee’s eligibility is made by assigning the status of “nominowany” („nominee”) in the DreamApply system and creating the ranking list according to the approved template.  The ranking list of the qualified persons shall be delivered to the International Office  by the chair of the committee in electronic form in both variants:
  Excel file generated from DreamApply data
  – and in the form of an e-mail in which the ranking list is a pastedown section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire committee, sent to the contact person by the chairman of the committee
  by 21 March 2021 at the latest for the primary  qualification and by 07 June 2021 for the additional qualification

 6. The candidate has the right to appeal against the decision of the Committee to the Vice-Rector  for Organisation within 5 working days of the announcement of the result of the qualification, whose decision is final.
 7. Those who have successfully passed the qualification at the Faculty/Doctoral School level of the US, proceed to the foreign language verification in the mode determined by the International Office.
 8. Qualified students are informed by the International Office – the contact person for mobility for studies  in the Erasmus+ programme: programme countries  about further formalities and documents regarding the mobility  (application at the partner university, drawing up a Learning Agreement for Studies, obtaining consent of the home department to the trip, required insurance coverage). Information is provided by e-mail and/or through the DreamApply system.Qualified applicants attach the „BEFORE THE MOBILITY” part of the Learning Agreement for Studies to their application in the DreamApply system.The minimum number of ECTS credits required for approval of the Learning Agreement must be in compliance with the number of ECTS credits specified in the study programme for the semester in which the student is granted mobility, as stipulated in the binding Study Regulations (applies to students, does not apply to doctoral students). It is recommended that students/doctoral students leave 1 copy of the Agreement in the Student Services Department.

approved on 03.02.2021

ENGLISH VERSION BELOW

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Aneks nr 1

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Rozdział II Aspekty finansowe, punkt 10 Zasad otrzymuje brzmienie:

Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Uczestnikowi realizującemu kształcenie w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania kształcenia nie przysługuje.

 1. Rozdział IV punkt 25 Zasad dotyczący zakresu ubezpieczenia otrzymuje brzmienie:

Załączyć do systemu Dream Apply dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy  mobilności, która  w terminie objętym umową będzie realizowana tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej (bez wyjazdu za granicę).  W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej student/doktorant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. W trakcie trwania wyjazdu na studia w programie Erasmus+ student/doktorant nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej/doktorskiej.
 4. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2020/2021 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania[1], Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.
 5. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów/doktorantów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska musi posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2020/2021, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 6. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 7. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 8. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

[1] pod warunkiem spełnienia kryterium kwalifikowalności przez cały okres trwania dotacji

II. Aspekty finansowe

 1. Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
520 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 1. Osoby uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
 3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.
 4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
 • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2020/2021 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 20 stycznia 2020 – 08 marca 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane po warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.
 3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.
 4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej/koordynatora szkoły doktorskiej wymiany międzynarodowej w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech albo pięciu osób (w zależności od liczby koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale), w tym:
 • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
 • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.

Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 10 marca 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 25 maja 2020r. dla kwalifikacji dodatkowej.

 1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 3. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową w dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
 • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
 • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział lub Szkołę Doktorską US oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej oraz Prodziekana ds. Studentów/pełnomocnika ds. studiów doktoranckich w przypadku osób studiujących na wydziałach US lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US w przypadku osób kształcących się w Szkole Doktorskiej US. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 18 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 18 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US (dotyczy studentów, nie dotyczy doktorantów). W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
 • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zgoda macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich (studenci I i II stopnia)/pełnomocnika ds. studiów doktoranckich (słuchacze studiów doktoranckich)/dyrekcji Szkoły Doktorskiej US, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci/doktoranci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Porozumienie o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 2. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, która zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na jeden semestr.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Stypendysta ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany międzynarodowej) lub Szkoły Doktorskiej US (koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów należy:
  • jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem ds. wymiany/koordynatorem Szkoły Doktorskiej US (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę,
  • (po uzyskaniu wstępnej zgody) wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej,
  • przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora do akceptacji przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US, koordynator odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant na miesiąc przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową i nie później niż do 30 listopada 2020 r. załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student
 • podpisane przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneks)

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks i przekazuje dokumenty do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 2. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwego koordynatora/prodziekana/pełnomocnika/zastępcę dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 1. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 2. DSM przesyła studentowi/doktorantowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 3. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 4. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VII. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,

lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)

 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
 • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do DSM.
 1. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 2. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 3. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.
 4. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
  • Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
 3. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2019/2020, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 4. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 6. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

II. Aspekty finansowe

9. Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

10. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:

500 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
450 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
400 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

11. Osoby uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

12. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

13. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.

14. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

15. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:

 • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1]
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

16. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).

17. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 01 – 25 lutego 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane po warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.

18. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.

19. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora kierunkowego w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 06 marca 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 maja 2019r. dla kwalifikacji

20. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

21. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

22. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową w dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
 • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
 • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 20 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 20 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US (dotyczy studentów). W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
 • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zgoda macierzystego wydziału na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci/doktoranci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Porozumienie o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 2. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, które zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na semestr.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Stypendysta ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów należy:
  • jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym wymiany studentów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
  • (po uzyskaniu wstępnej zgody) wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej
  • przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego wymiany studentów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant na miesiąc przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową i nie później niż do 30 listopada 2019 r. załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student
 • podpisane przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneks)

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów w US.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator kierunkowy zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks i przekazuje dokumenty do akceptacji koordynatora wydziałowego.
 2. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów od koordynatora kierunkowego, koordynator wydziałowy zatwierdza przedłużenie pobytu i przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 3. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów
 1. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 2. DSM przesyła studentowi/doktorantowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 3. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 4. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VII. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,

lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)

 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
 • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do
 1. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 2. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 3. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.
 4. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2018/2019 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
 4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2018/2019, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

Aspekty finansowe

 1. Studenci/doktoranci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
 500 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 450 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 400 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
 1. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
  Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
 3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.
 4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów wymiany studentów i doktorantów
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej.Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 2. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 3. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2018/2019 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 15 marca – 15 kwietnia 2018 r. Dodatkowe kwalifikacje prowadzone są w terminach 01– 15 czerwca 2018 r. oraz 05 – 31 października 2018r.
 4. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia.
 5. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora kierunkowego w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisjinajpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej, a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 25 czerwca 2018 r. i 10 listopada 2018r.
 6. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 7. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 8. Osoby zakwalifikowane informowane są przez osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów (WZÓR Learning Agreement for studies- US 20182019).
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
  • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
  • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 15 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 15 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US . W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
  • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • zgoda macierzystego wydziału na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych
    • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
    • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
    • Porozumienie o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 3. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 4. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, które zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na semestr.

Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. miany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien:
  • Jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym ds. wymiany studentów i doktorantów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
  • Po uzyskaniu wstępnej zgody należy wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej
  • Przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form 20182019).
 2. Student przesyła – w terminie do 30 listopada 2018 r. – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ studies extension form:programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneksem) podpisanym przez studenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 3. DSM przesyła formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
 4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz i Porozumienie do akceptacji koordynatora wydziałowego.
 5. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator wydziałowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 6. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM przekazuje studentowi w formie zeskanowanej i/lub pocztą tradycyjną:
  • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów
 7. Student załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i przesyła na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSMkopię karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania
 8. DSM przesyła studentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 9. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 10. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,
   lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)
  • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen(transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
  • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do DSM.
 2. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 4. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.

Online Linguistic Support - testy OLS

https://erasmusplusols.eu/

https://erasmusplusols.eu/

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:

 • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
 • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

3. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2017/2018 są to następujące kraje:

 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).

4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2017/2018, uprawniającą do uczestnictwa w programie.

5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.

6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).

7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie (w momencie jego opublikowania).

II. Aspekty finansowe

9. Studenci/doktoranci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

10. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:

 500 euro Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 450 euro Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 350 euro Bułgaria, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

11. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

12. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

13. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.

14. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

15. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia mimimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

16. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:

 • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów wymiany studentów i doktorantów
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej.

17. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).

18. Kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2017/2018 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w okresie 01 lutego – 31 marca 2017 r. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy. Koordynatorzy mogą przeprowadzić dodatkową kwalifikację w okresie 01– 31 maja 2017 r. oraz 15 – 30 października 2017r.

19. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów  Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.

20. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi uprawnień POWER jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r., a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 31 maja 2017 r. i 30 października 2017r.

21. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

22. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

IV. Postępowanie wobec zakwalifikowanych osób

23. Osoby zakwalifikowane otrzymują od osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu informację mailową zawierającą:

 • Oświadczenie, w którym student podaje swoje dane personalne, dane o rachunku bankowym, na który należy przekazywać stypendium, niezbędne dane odnoszące się do sprawozdawczości do Komisji Europejskiej. Oświadczenie zawiera też zobowiązanie do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniem na czas podróży i pobytu za granicą.
 • Opis procedury zgłoszeniowej w uczelni partnerskiej (link do strony uczelni)
 • Formularz Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement.Studenci/doktoranci sporządzają Porozumienie o Programie Studiów w co najmniej dwóch egzemplarzach (formularz dostępny w DSM oraz w załączniku). Porozumienie zostaje podpisane przez studenta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego.
 • Formularz podania do władz macierzystego wydziału o zgodę na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • Formularz Transcript of Records dotyczący dotychczasowych osiągnięć studenta w US.

V. Przystąpienie do programu Erasmus – wyjazd na studia (umowa stypendialna)

24. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w oświadczeniu. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu (okres finansowania) oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.

25. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta oryginału Porozumienia o Programie Studiów zatwierdzonego przez macierzysty wydział, zgody na wyjazd oraz listu/maila akceptacyjnego z uczelni przyjmującej, Oświadczenia i dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Studenci powinni zostawić 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.

26. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

27. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki).

VI. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

28. Student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.

29. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.

30. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien:

 • Jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym ds. wymiany studentów i doktorantów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
 • Po uzyskaniu wstępnej zgody należy wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej.
 • Przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VII. Przedłużenie pobytu stypendialnego

31. Student uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).

32. Student przesyła – w terminie do 30 listopada 2017 r. – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ studies extension form:programme countrystudent jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.

33. DSM przesyła formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.

34. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz i Porozumienie do akceptacji koordynatora wydziałowego.

35. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator wydziałowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.

36. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM przekazuje studentowi w formie zeskanowanej i/lub pocztą tradycyjną:

 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów

37. Student załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i przesyła na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSMkopię karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW na przedłużony okres studiowania

38. DSM przesyła studentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.

39. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).

40. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VIII. Rozliczenie ze stypendium

41. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Oryginał Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą lub
 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który wypłacone zostało stypendium oraz
 • Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (w razie naniesienia zmian należy rozliczyć ostateczny program zatwierdzony przez US).
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział.

42. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz testu poziomującego znajomość języka, w którym studiował w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

43. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

44. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.

Online Linguistic Support - testy OLS