🇵🇱 Proszę wybrać zakładkę z odpowiednim rokiem akademickim Państwa wyjazdu!
🇬🇧 Please choose a tab with the proper academic year of your mobility!

🇵🇱 Zasady weryfikacji językowej (drugi etap kwalifikacji): https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/ 
🇬🇧 Rules of central linguistic verification (second stage of the qualification): https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/

English version below

Zasady kwalifikacji dodatkowej na wyjazdy studentów/absolwentów/doktorantów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022

Kwalifikacja na praktykę

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
  • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
  • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.

  Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 4. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 22 października 2021 do 05 listopada 2021r.
 5. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
 6. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech osób (gdy liczba koordynatorów wyznaczonych na wydziale nie przekracza trzech), z pięciu osób (gdy koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale jest trzech lub więcej), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych  przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Zastępcy/Dyrektora Szkoły Doktorskiej US, wydziałowych pełnomocników rektora ds. studiów doktoranckich.

  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej w obu wariantach:

  • plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply
  • w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji,

  przesłany do osoby kontaktowej przez przewodniczącego komisji najpóźniej do 15 listopada 2021r.

 7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora ds. Organizacji, którego postanowienie jest ostateczne.
 8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych. W przypadku kwalifikacji dodatkowej w następujących terminach:
  • 22-28.11.2021 I weryfikacja językowa on-line, podanie wyniku następuje do dnia 07.12.2021 r. , przy uzyskaniu pozytywnego wyniku wyjazd możliwy od dnia 10.12.2021 r.;
  • 13-19.12.2021 II weryfikacja językowa on-line (poprawkowa), po której wyniki są podawane do dnia 28.12.2021 r., jeśli został uzyskany wynik pozytywny wyjazd możliwy jest od dnia 02.01.2022 r.
 9. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

 

W pozostałych kwestiach mają zastosowanie:

 • Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową/przeprowadzoną w szkole doktorskiej kwalifikację podstawową i dodatkową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP)w roku akademickim 2021/2022 w programie Erasmus+ 2021-2027, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu;
 • Zasady realizacji wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022. Wyjazdy długoterminowe.

zatwierdzone dn. 20.10.2021

ZASADY PRZEJŚCIOWE REALIZACJI MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 - dot. wyjazdów rozpoczynających się we wrześniu/na początku października 2021

Z uwagi na opóźnienia związane z implementacją nowej perspektywy programu Erasmus+ na lata 2021-2027, do momentu pełnego wprowadzenia programu, studenci zakwalifikowani na wyjazdy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w ramach umowy projektowej KA131-2021 otrzymają wsparcie indywidulane z projektu KA103-2020. Rozwiązanie będzie miało zastosowanie do momentu opublikowania przez Narodową Agencję w Polsce ostatecznych wytycznych dotyczących realizacji mobilności przez z studentów w nowej perspektywie, w tym wzorów umów z beneficjentami projektu 2021.

Studentów rozpoczynających mobilność przed terminem ich publikacji obowiązują:
– zasady realizacji wyjazdów w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2021/22  z wyłączeniem zasad finansowych;
– zasady finansowe obowiązujące w projekcie 2020, wg. następujących stawek na miesiąc:

 1. wysokość stypendium Erasmus+ wyjazd na studia wynosi:
  520 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  500 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  450 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 2. wysokość stypendium Erasmus+ wyjazd na praktykę wynosi:
  620 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  600 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  550 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

– wzory umów z beneficjentem programu dla projektu 2020.

Dodatkowo:
– Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Wyjazdy studentów z niepełnosprawnościami

Kraj Miesięczna stawka
stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 217 PLN 2 643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

– Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US.

Wyjazdy studentów z prawem do” dodatku socjalnego”

Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 771 PLN

 

UWAGA:
uzyskanie wsparcia indywidulanego ze środków POWER wyklucza finansowanie ze środków Erasmus+

 

zatwierdzone dn. 13.08.2021

Zasady realizacji wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022.
Wyjazdy długoterminowe.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/Szkoły Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W trakcie trwania wyjazdu na praktyki w programie Erasmus+ student/doktorant nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej/doktorskiej.
 3. Wyjazd na praktykę może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ tzw. krajach programu i krajach partnerskich uwzględnionych w Przewodniku po Programie.
 4. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 5. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 września 2021 do 30 września 2022. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
 6. Studenci/doktoranci i absolwenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów/Szkoły Doktorskiej US.
 7. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące.
 8. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/04/14/1jtc7f/2021-erasmusplus-programme-guide-v2-pl.pdf
  oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

II. Kwalifikacja na praktykę

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
  • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
  • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.

  Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji jest ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostaje ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 4. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 08 lutego 2021 – 14 marca 2021r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01– 23 maja 2021r.
 5. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty: potwierdzające uprawnienie do stypendium socjalnego US, potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 6. Średnia ocen uzupełniana jest przez Dział Obsługi Studenta (DOS) [Sekcję ds. studenckich, dalej Dziekanat] w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech osób (gdy liczba koordynatorów wyznaczonych na wydziale nie przekracza trzech), z pięciu osób (gdy koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale jest trzech lub więcej), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Zastępcy/Dyrektora Szkoły Doktorskiej US, wydziałowych pełnomocników rektora ds. studiów doktoranckich.

  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej w obu wariantach:

  • plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply
  • w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji,

  przesłany do osoby kontaktowej przez przewodniczącego komisji najpóźniej do 21 marca 2021r. dla kwalifikacji podstawowej oraz najpóźniej do 07 czerwca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.

 7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora ds. Organizacji, którego postanowienie jest ostateczne.
 8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 9. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

III. Aspekty finansowe

 1. Osoby wyjeżdżające na praktykę do instytucji zagranicznych otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Stypendium wypłacane jest tylko za czas pobytu w kraju instytucji goszczącej, a minimalny pobyt wynosi 2 miesiące. Uczestnikowi realizującemu praktykę lub jej część w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na ten czas trwania kształcenia nie przysługuje.
 2. Stawki dla długoterminowych wyjazdów studentów na praktykę do krajów programu:
  GRUPA KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY STAWKA MIESIĘCZNA
  1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 670 €
  2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 650 €
  3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 €
 3. Stawki dla długoterminowych wyjazdów studentów do krajów partnerskich:
  Grupa Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
  14 Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania 670 €
  5 Andora, Monako, San Marino, Watykan 650 €
  1-4, 6-13 pozostałe kraje, szczegółowo wymieniowe w Przewodniku po programie 700 €
 4. Stawki na wsparcie indywidualne na koszty podróży dotyczą tylko studentów/doktorantów i absolwentów podróżujących do krajów partnerskich z regionów 1-4 i 6-13 wymienionych w Przewodniku po programie Erasmus+. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:
  ODLEGŁOŚĆ W KM RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY NA UCZESTNIKA
  10 – 99 23 €
  100-499 180 €
  500-1999 275 €
  2000-2999 360 €
  3000-3999 530 €
  4000-7999 820 €
  8000 i więcej 1 500 €

  Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 5. Jeżeli podróż w obie strony przebiega środkami transportu o niskiej emisji tzw. „green travel”, czyli najdłuższe odcinki trasy pokonywane są za pomocą autobusu/autokaru, pociągiem lub poprzez wspólne korzystanie z samochodu, osoby którym przysługuje ryczałt na koszty podróży mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży, oraz ryczałt na koszty podróży w wysokości  stawki obejmującej „green travel”:
  ODLEGŁOŚĆ W KM RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY NA UCZESTNIKA GREEN TRAVEL
  10 – 99 23 € 0 €
  100-499 180 € 210 €
  500-1999 275 € 320 €
  2000-2999 360 € 410 €
  3000-3999 530 € 610 €
  4000-7999 820 € 0 €
  8000  i więcej 1 500 € 0 €
  wyjazd do krajów programu 0 € 50 €

  Osoby, które nie są uprawnione do standardowego ryczałtu na koszty podróży, są uprawnione do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”.
  Podróż „green travel” wymaga udokumentowania: kopie biletów, rachunków za noclegi, oświadczenie o przejechanych km na trasie w przypadku dzielenia środka transportu, inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

 6. Osoby, które udokumentują w aplikacji DA, że w momencie realizacji wyjazdu są uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymują wsparcie indywidualne o podwyższonej stawce w kwocie dodatkowego 250 € / miesiąc, niezależnie od kraju docelowego.
 7. Osoby, które udokumentują w aplikacji DA, że posiadają stwierdzony stopień niepełnosprawności otrzymują wsparcie indywidualne o podwyższonej stawce w kwocie dodatkowego 250 € / miesiąc, niezależnie od kraju docelowego.
 8. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, finasowanie przyznane jest na liczbę miesięcy określoną we wniosku, przy czym maksymalny okres dofinansowywany przez uczelnię to 3 miesiące (90 dni).
 9. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 38 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 10. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej nie będą miały pierwszeństwa przy przyznawaniu środków przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 11. Z uwagi na zasadę wynikająca z warunków realizacji projektu, stanowiącej, że wydatki związane ze współpracą z krajami partnerskimi nie mogą przekroczyć 20% całości budżetu programu, stypendium na wyjazd do kraju partnerskiego (ustęp 21 niniejszych zasad) może zostać przyznane dopiero po skumulowaniu jego wartości z 20% wszystkich wypłaconych stypendiów do krajów programu.
 12. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu określony w ust. 26 niniejszych zasad.
 13. Przyznany uczestnikowi grant/wsparcie indywidualne stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą;
 14. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów/doktorantów/absolwentów na praktykę (SMP) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu (jeśli mobilność fizyczna/on site/ z koniecznością wyjazdu), okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej.
 2. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
 3. Uczestnik najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności podpisuje umowę finansową z uczelnią macierzystą.
 4. Mobilności zaplanowane przez uczestnika do kraju pochodzenia mogą być realizowane w przypadku braku innych chętnych na realizacje mobilności. Student wyjeżdzający do kraju pochodzenia ma mniejsze szanse na zdobycie dodatkowych kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.
 5. Zaleca się aby studenci/doktoranci/absolwenci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia o programie praktyki w Dziale Obsługi Studenta [Dziekanacie].
 6. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
  • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
   • dokumentu Learning Agreement w formie papierowej; zatwierdzonego wszystkimi podpisami:
    • studenta/doktoranta/absolwenta,
    • właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej na wydziale US lub w Szkole Doktorskiej,
    • przedstawiciela instytucji goszczącej.

    Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej

   • w przypadku [realizacji] części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego – zgoda macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta/doktoranta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z DOS [Dziekanatu] US/skan dyplomu z datą egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates
   • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022 wydanego przez DOS [Dziekanatu] właściwego wydziału/Szkoły Doktorskiej US lub zaświadczenie z DOS [Dziekanatu] US/skan dyplomu z datą egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates’,
   • studenci/doktoranci ostatnich roczników realizujących praktykę w czasie trwania roku akademickiego dodatkowo zobowiązani są załączyć zgodę promotora na wyjazd;
   • w przypadku mobilności z koniecznością wyjazdu dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia: obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
   • w przypadku mobilności realizowanej tylko w formie zdalnej/online student/doktorant/absolwent zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca;
   • informacji z instytucji przyjmującej – w jakiej formie realizowana będzie praktyka, forma online/zdalna nie uzasadnia konieczności wyjazdu; konieczność realizacji mobilności w formie fizycznej/na miejscu, czyli z koniecznością wyjazdu wynika z potwierdzenia przez instytucję goszczącą, że przynajmniej część obowiązków będzie wymagała realizacji w formie tradycyjnej, tj. z koniecznością przebywania na miejscu;
   • jeśli dotyczy: zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uzyskanym stypendium socjalnym w roku akademickim, w którym następuje wyjazd;
   • w przypadku recent graduates: podpisany weksel in blanco wraz z podpisaną deklaracją wekslową.
  • Dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych pełnego oryginału Learning Agreement for Traineeship oraz, w przypadku recent graduates, oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant/absolwent jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

V. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej na przedłużenie pobytu na formularzu ERASMUS+2021-2027 traineeship extension form.
 2. Student/doktorant/absolwent na miesiąc (30 dni) przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:

  oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+ w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej/koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.

 3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” i przekazuje dokumenty do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy lub dyrektora Szkoły Doktorskiej US (nie dotyczy absolwentów oraz osób realizujących praktykę w okresie wakacyjnym), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” [do DSM w formie elektronicznej (skan)] oraz pocztą wewnętrzną. W przypadku gdy koordynator nie akceptuje zmiany, informuje o tym bezzwłocznie Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową SMP).
 4. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
  • zaświadczenie w języku angielskim dot. przedłużenia pobytu
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwego koordynatora/prodziekana/pełnomocnika/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 5. Student/doktorant/absolwent załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem (jeśli dotyczy) i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NNW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ w DSM.
 6. DSM przesyła studentowi/doktorantowi/absolwentowi w formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 7. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 8. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VI. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Jeśli dotyczy: część Porozumienia „DURING THE MOBILITY”, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział /Szkołę Doktorską US i instytucję przyjmującą – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Praktyki (LA for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą– oryginał do DSM.
 2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (MT+).
 3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorem macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 4. Uznanie studentom/doktorantom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem Studiów/Studiów Doktoranckich/Szkoły Doktorskiej w US.
 5. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta/absolwenta.

zatwierdzone dn. 10.06.2021

Aneks nr 1 do Zasad rozliczenia „green travel”

 1. Niniejszym postanawia się, ze ust. 1 zasad otrzymuje brzmienie:
  1. Studenci/doktoranci/absolwenci mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają w DSM oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

zatwierdzone dn. 25.10.2021

Zasady rozliczenia „green travel”

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) składają w DSM oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium E+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
 • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. BUS, autokar, kolej) obowiązane są załączyć w systemie Dream Apply skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
 • Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia wg. wzoru US.
 1. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.

WZÓR-deklaracja GT
WZÓR-oświadczenie GT

zatwierdzone dn. 24.06.2021

English version

Rules of an additional qualification of students/recent graduates/doctoral students for traineeship within Erasmus+ 2021-2027, Educational Mobility: Programme Countries at the University of Szczecin in the academic year 2021/2022.

Qualification for the traineeship

 1. The basic qualification criteria are:
  • academic performance – grade point average for the last completed semester of studies – minimum 3,0.
  • • knowledge of the language of the traineeship – at least level B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. Qualification for traineeship mobility in the Erasmus+ programme is carried out in two stages:
  • Qualification conducted at the student’s/doctoral student’s home faculty by International Exchange Coordinators or at the Doctoral School of the University of Szczecin by the Doctoral School Coordinator for International Exchange,
  • Verification of knowledge of the foreign language in which the traineeship will be carried out.

  Information on dates and eligibility criteria is generally available to potential candidates for mobility and is announced by the faculty, among others, by posting information on the website.

 3. The qualification applies to one course of study, so students registered in several courses are obliged to settle the question of their absence in the manner adopted in the given faculty (individual study organisation, dean’s leave).
 4. The additional faculty qualification takes place between 22 October 2021 and 05 November 2021.
 5. Persons taking part in the qualification shall complete an on-line application form in the DreamApply system available on the website of the International Office. The application should include documents related to the POWER entitlements and certificates confirming language knowledge.
 6. The grade point average is completed by the Dean’s Office in the DreamApply system. Eligibility is decided by a selection committee at the faculty level or within the Doctoral School of the University of Szczecin consisting of three persons (when the number of coordinators in a faculty is less than three), or five persons (when there are three or more designated coordinators in a faculty), including:
  • in case of the faculties of the University of Szczecin, all exchange coordinators appointed for the disciplines taught by a given faculty and the Deputy Dean for Students/Dean of a given faculty,
  • in case of the Doctoral School of the University of Szczecin – the Doctoral School Coordinator for International Exchange and the Director/of the Doctoral School of the University of Szczecin, the Rector’s departmental plenipotentiaries for doctoral studies.

  The committee should appoint its president. The committee’s eligibility decision is made by assigning a „nominee” status in the DreamApply system and creating committee protocol according to an approved template. The protocol of the committee meeting is provided to the International Relations Department in electronic form in both variants:

  • excel file generated on the basis of data from the DreamApply system
  • in the form of an e-mail in which the protocol is a pasted section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire commission,

  sent to the contact person by the president of the committee no later than by 15 November 2021.

 7. The candidate has the right to appeal against the decision of the Committee within 5 working days of the announcement of the result of the qualification, to the Vice-Rector for Organisations, whose decision is final.
 8. Those who have successfully passed the qualification at the faculty/Doctoral School of the University of Szczecin level, proceed to the foreign language verification in the mode determined by the International Relations Department. In the case of additional qualification, the dates are as follows:
  • 22-28.11.2021 I verification round on-line, the results are given no later than 07.12.2021, in the case of a positive result the traineeship is possible from 10.12.2021;
  • 13-19.12.2021 II verification round on-line, the results are given no later than 28.12.2021, in the case of a positive result the traineeship is possible from 02.01.2022.
 9. Qualified students are informed by the International Relations Department – the contact person for traineeships in the Erasmus+ programme: programme countries – about further formalities and documents regarding the mobility (drawing up a Learning Agreement for Traineeships, obtaining consent of the home faculty to the mobility, required insurance coverage). Information is provided by email and/or through the DreamApply system.

In other matters, the following applies:

 • Rules of central linguistic verification for students/doctoral candidates who were successfully qualified by faculties/doctoral school in the primary basic and additional qualification for studies (SMS) and/or placement (SMP) in the academic year 2021/2022 in Erasmus+ 2021-2027, Key Action 1 – Learning Mobility: Programme Countries;
 • Rules for the implementation of student, doctoral student and graduate traineeships in the Erasmus+ programme, Educational Mobility: programme countries at the University of Szczecin in the academic year 2021/2022. Long-term mobilities.

approved on 20.10.2021

TRANSITIONAL FORMAL PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF ERASMUS+ MOBILITY IN WINTER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2021/22 – concerns mobility beginning in September/early October 2021

Due to the delays in the implementation of the new Erasmus + programme perspective for 2021-2027, students[/doctoral students] qualified for their mobility in the winter semester of the academic year 2021/2022 under the project KA131-2021 will receive individual support from the project KA103-2020. The solution will apply until the National Agency in Poland publishes final guidelines for realization of mobility in the new perspective, including templates of agreement with beneficiaries in the project 2021.

The following rules apply to students[/doctoral students/graduates] who start their mobility before that date:
– rules for the implementation of mobility in the academic year 2021/2022 excluding the financial aspects;
– financial aspects that are in force in the project 2020, with the following amounts of individual support in monthly rates:

 1. Erasmus+ scholarship rates for mobility to study:
  520 euro Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain
  500 euro Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
  450 euro Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey
 2. Erasmus+ scholarship rates for mobility for traineeship:
  620 euro Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain
  600 euro Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
  550 euro Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey

– templates of agreements with beneficiaries accepted for the project 2020.

Additionally:
– Students/doctoral students who have a recognised degree of disability are entitled to receive an individual support at an increased rate in PLNs. Individual support is financed on the terms and conditions of the operational programme PO WER within the funds received by the US.

Mobilities of students with a recognized disability

Country Monthly rate in PLN for mobility for studies Monthly rate in PLN for mobility for traineeship
Group 1 – Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain 2 217 PLN 2 643 PLN
Group 2 – Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 2 131 PLN 2 558 PLN
Group 3 – Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 1 918 PLN 2 345 PLN
Additional amount resulting from the needs of the person Depending on the needs resulting from the application submitted to the FRSE. FRSE has the right to reduce the amount requested, also in order to allow more people to leave. This amount is settled on the basis of financial evidence

– Students/doctoral students who are entitled to a social grant at the time of submitting their application for the mobility, are entitled to receive an individual support at an increased rate of an additional funds in PLNs. Individual support is financed on the terms and conditions of the operational programme PO WER within the funds received by the US.

Mobilities of students entitled to social support

Country Monthly rate for mobility for studies or traineeship
Group 1 – Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, Great Britain 3 069 PLN
Group 2 – Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 2 984 PLN
Group 3 – Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 2 771 PLN

 

ATTENTION:
obtaining individual support from PO WER funds excludes financing from Erasmus + funds

 

approved on 13.08.2021

Rules for the implementation of student, doctoral student and graduate traineeships in the Erasmus+ programme, Educational Mobility: programme countries at the University of Szczecin in the academic year 2021/2022.
Long-term mobilities.

I. Formal eligibility criteria for the mobility

 1. The following persons are eligible for traineeship in the Erasmus+ programme:
  • formally registered at the University of Szczecin as students in a field of study leading to a bachelor’s/engineer’s or master ‚s degree or as participants in doctoral studies/doctoral students at the Doctoral School of the University of Szczecin,
  • those, who have graduated from the University of Szczecin, so called recent graduates – under the condition of entering the qualification in the last year of studies and completing the traineeship within 12 months from graduation from the studies/Doctoral School of the University of Szczecin,
  • those, who successfully passed the recruitment process and were qualified for the mobility.
 2. During the Erasmus+ traineeship mobility, the student/doctoral student may not take the diploma examination/defence of the diploma/doctoral thesis.
 3. The traineeship mobility can be carried out in institutions registered in countries participating in the Erasmus+ programme, so called programme countries and partner countries included in the Programme Guide.
 4. Institutions where the traineeship can be carried out are e.g. universities, scientific institutes, research institutions, educational institutions, enterprises, church organisations, associations, political parties, NGOs etc. The traineeship cannot be carried out in the institutions of the European Union, institutions managing Union programmes listed at https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 5. The traineeship period lasts from 2 to 12 months and is carried out within the academic year. The traineeship must be started and completed between 01 September 2021 and 30 September 2022. The traineeship is carried out on a continuous basis, i.e. without breaks.
 6. Students/doctoral students and graduates should be guaranteed recognition of the period of traineeship completed at the partner institution. As a rule, the traineeship is recognised by entering information about the realisation of the traineeship in the Diploma Supplement in the section concerning additional achievements (recognition of the Erasmus+ traineeship as an optional one), although the possibility of an alternative recognition of the traineeship as a compulsory one in the programme of studies/Doctoral School of the University of Szczecin is not excluded.
 7. A traineeship mobility within the Erasmus+ programme can be realised several times in the entire period of study, with the maximum total duration of study period and/or traineeship being 12 months at each cycle of study (1st, 2nd, or 3rd cycle), and in case of a student of a uniform master’s degree programme – 24 months.
 8. In each case, the period when a student/doctoral student stayed as a scholarship holder in the LLP-Erasmus or Erasmus+ (with or without a scholarship) will be deducted from the maximum total duration.
 9. The mobility must be carried out in accordance with the rules laid down in the Erasmus+ Programme Guide: https://erasmusplus.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/04/14/1jtc7f/2021-erasmusplus-programme-guide-v2-pl.pdf
  and with the guidelines of the National Agency of the programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

II. Qualification for traineeship

 1. The basic qualification criteria are as follows:
  • academic performance – grade point average for the last completed semester of study – minimum 3.0.
  • knowledge of the language of the traineeship, at least level B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. Qualification for traineeship mobility in the Erasmus+ programme is carried out in two stages:
  • Qualification conducted at the student’s/doctoral student’s home faculty by the International Exchange Coordinator or at the Doctoral School of the University of Szczecin by the Doctoral School Coordinator for International Exchange,
  • Verification of knowledge of the foreign language in which the traineeship will be carried out.

  Information on dates and eligibility criteria is generally available to potential candidates for mobility and is announced by the faculty, among others, by posting information on the website.

 3. The qualification applies to one course of study, so students registered in several courses are obliged to settle the question of their absence in the manner adopted in the given faculty (individual study organisation, dean’s leave).
 4. The basic faculty qualification takes place between 08 February 2021 and 14 March 2021. Additional qualification shall be carried out between 01 and 23 May 2021.
 5. Persons taking part in the qualification shall complete an on-line application form in the DreamApply available on the website of the International Office. The application should include documents: confirming entitlement to a social scholarship at the University of Szczecin, confirming the degree of disability.
 6. The grade point average is completed by the Dean’s Office in the DreamApply system. Eligibility is decided by a selection committee at the faculty level or within the Doctoral School of the University of Szczecin consisting of three persons (when the number of coordinators in a faculty is less than three), or five persons (when there are three or more designated coordinators in a faculty), including:
  • in case of the faculties of the University of Szczecin, all exchange coordinators appointed for the disciplines taught by a given faculty and the Deputy Dean for Students/Dean of a given faculty,
  • in case of the Doctoral School of the University of Szczecin – the Doctoral School Coordinator for International Exchange and the Director/Deputy Director of the Doctoral School of the University of Szczecin, the Rector’s departmental plenipotentiaries for doctoral studies.

  The committee should appoint its president. The committee’s eligibility decision is made by assigning a „nominee” status in the DreamApply system and creating committee protocol according to an approved template. The protocol of the committee meeting is provided to the International Office in electronic form in both variants:

  • excel file generated on the basis of data from the DreamApply system
  • in the form of an e-mail in which the protocol is a pasted section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire commission,

  sent to the contact person by the president of the committee no later than by 21 March 2021 for the basic qualification and no later than by 07 June 2021 for the additional qualification.

 7. The candidate has the right to appeal against the decision of the Committee within 5 working days of the announcement of the result of the qualification, to the Vice-Rector for Organisations, whose decision is final.
 8. Those who have successfully passed the qualification at the Faculty/Doctoral School of the University of Szczecin level, proceed to the foreign language verification in the mode determined by the International Office.
 9. Qualified students are informed by the International Office– the contact person for traineeships in the Erasmus+ programme: programme countries – about further formalities and documents regarding the mobility (drawing up a Learning Agreement for Traineeships, obtaining consent of the home faculty to the mobility, required insurance coverage). Information is provided by email and/or through the DreamApply system.

III. Financial aspects

 1. Those, who are going to a traineeship at international institutions receive funding in the form of a grant, the monthly rate of which depends on the destination country of the mobility. The scholarship is only paid for the duration of stay in the host institution’s country, and the minimum stay is 2 months. A participant pursuing a traineeship or part of a traineeship remotely/on-line/in virtual from their home country (without going abroad) is not entitled to a grant for that period of study.
 2. Rates for long-term student traineeship mobility in programme countries:
  GROUP COUNTRIES BELONGING TO THE GROUP MONTHLY RATE
  1 Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 670 €
  2 Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain 650 €
  3 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 600 €
 3. Rates for long-term student mobility in partner countries:
  GROUP COUNTRIES BELONGING TO THE GROUP MONTHLY RATE
  14 Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom 670 €
  5 Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City 650 €
  1-4, 6-13 other countries, as detailed in the Programme Guide 700 €
 4. Individual support rates for travel costs only apply to students/doctoral candidates and graduates travelling to partner countries from Regions 1-4 and 6-13 listed in the Erasmus+ Programme Guide. The amount of the lump sum for travel costs depends on the distance between the place of departure (Szczecin) and the destination (location of the host institution) according to the following rates:
  DISTANCE IN KM LUMP SUM FOR TRAVEL COSTS PER PARTICIPANT
  10 – 99 23 €
  100-499 180 €
  500-1999 275 €
  2000-2999 360 €
  3000-3999 530 €
  4000-7999 820 €
  8000 and more 1 500 €

  The appropriate travel lump sum rate is determined using an on-line calculator available at the European Commission (EC) website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 5. If the round mobility is made by low-emission modes of transportation, so-called „green travel”, i.e. the longest part of the journey is made by bus/coach, train or car-sharing, persons eligible for the travel allowance may apply for additional individual support for subsistence costs for up to an additional 4 days of travel and a travel allowance at the „green travel” rate:
  DISTANCE IN KM LUMP SUM FOR TRAVEL COSTS PER PARTICIPANT GREEN TRAVEL
  10 – 99 23 € 0 €
  100-499 180 € 210 €
  500-1999 275 € 320 €
  2000-2999 360 € 410 €
  3000-3999 530 € 610 €
  4000-7999 820 € 0 €
  8000  i więcej 1 500 € 0 €
  wyjazd do krajów programu 0 € 50 €

  Those who are not entitled to the standard lump sum for travel costs are entitled to EUR 50 for meeting “green travel” requirements.
  “Green travel” needs to be documented: copies of tickets, receipts for accommodation, a statement of the kilometres travelled on the route if the means of transport is shared, other documents proving the costs incurred.

 6. Applicants who document in their DA application that they are entitled by the University of Szczecin to a social scholarship at the time of the realization of the mobility, receive individual support at an increased rate of an additional € 250/month, regardless of the destination country.
 7. Individuals who document in their DA application that they have a recognised degree of disability receive individual support at an increased rate of an additional €250/month, regardless of the destination country.
 8. The scholarship period is specified in the scholarship agreement concerning the mobility, the grant is awarded for the number of months specified in the application, with the maximum period of 3 months (90 days) to be co-financed by the university.
 9. The scholarship is awarded to qualified applicants in the order in which the set of documents specified in par. 38 is delivered to the International Office (the date on which the last of the set of documents is received is decisive) until the funds allocated to the University of Szczecin by the Foundation for the Development of the Education System are exhausted.
 10. Applicants qualified in the basic qualification will not be given priority for allocation over applicants qualified in the additional qualification.
 11. Due to the rule resulting from the project implementation conditions stipulating that the expenditure related to the cooperation with partner countries cannot exceed 20% of the total programme budget, a grant for a mobility to a partner country (par. 21 of these rules) may be awarded only after accumulating its value from 20% of all scholarships paid to the programme countries.
 12. Funding for extensions of stay may be granted after funding has been granted for the basic period of stay as defined in par. 26 of these rules.
 13. The grant/individual support awarded to a participant is a subsidy to compensate for the difference between the cost of living in their home country and the cost of living in the host institution country. It is not assumed that the grant covers the full costs associated with the stay abroad;
 14. As far as possible, the university will endeavour to increase the amount of funds for student/doctoral student/graduate traineeships mobility (SMP) by transferring from the pool of funds allocated to support mobility (OS), by applying for additional funds allocated by the Foundation for the Development of the Education System in the redistribution process.

IV. Accession to the Erasmus+ programme, traineeship mobility (scholarship agreement)

 1. A person qualified for the mobility becomes formally a beneficiary of the Erasmus+ programme – traineeship mobility by signing a scholarship agreement. The agreement is the basis for the transfer of the grant amount to the bank account number provided in the DreamApply application form. The rate and total amount of the grant received, the duration of the stay (if physical/on-site mobility), the funding period and the mutual obligations of the student and the home university are specified in the agreement.
 2. Students/doctoral students/graduates entitled to traineeships within the Erasmus Programme contact the institutions of their choice independently (taking into account what kind of institutions are excluded from this action).
 3. The participant signs a scholarship agreement with the home university at least 14 days before the planned start date of mobility.
 4. Mobility planned by the participant to their home country may be carried out if there are no other applicants for mobility. Students going to their country of origin are less likely to acquire additional cultural, social, and language competences.
 5. It is recommended that students/doctoral students/graduates leave 1 copy of the Learning Agreement for Traineeships with the Dean’s Office.
 6. The condition for signing the scholarship agreement is:
  • attaching scans of the following documents in the DreamApply system:
   • a paper Learning Agreement document; validated with all signatures:
    • student/doctoral student/graduate,
    • responsible International Exchange Coordinators in the faculty of the University of Szczecin or in the Doctoral School,
    • a representative of a host institution.

    The Learning Agreement for Traineeships is a substantive document based on which the traineeship at the home university is recognised.

   • in case of [realisation of] a part or all of the traineeship during the academic year – a consent of the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin to the student’s mobility in order to complete the traineeship within a specified period and to the manner in which the student will be credited for the period of studies during which the traineeship was carried out, or a certificate from the Dean’s Office of the University of Szczecin/a scan of the diploma with the date of the diploma examination/thesis defence – in case of recent graduates
   • in case of realisation of the whole traineeship in a period other than during the academic year: a document confirming the status of a student of the University of Szczecin in the academic year 2021/2022 issued by the Dean’s Office of the relevant faculty/Doctoral School of the University of Szczecin or a certificate from the Dean’s Office of the University of Szczecin/a scan of the diploma with the date of the diploma exam/thesis defence – in case of recent graduates,
   • students/doctoral students in their final year of studies who complete their traineeships during the academic year are additionally required to enclose the supervisor’s consent to their mobility;
   • in case of mobility involving travel, documents providing evidence of the insurance coverage required: obligatorily health insurance, accident insurance, covering medical transport, and third party liability insurance;
   • in case of mobility carried out only remotely/on-line, the student/doctoral student/graduate is obliged to have a third-party insurance for the duration of the mobility if it is required by the host institution;
   • information from the host institution – in which form the traineeship will be carried out, the on-line/remote form does not justify the necessity to leave; the necessity to carry out mobility in a physical form/on-site, i.e. with the necessity to leave results from the confirmation by the host institution that at least some duties will have to be performed in a traditional form, i.e. with the necessity to stay on-site;
   • if applicable: certificate concerning the degree of disability, certificate concerning the social scholarship received in the academic year in which the mobility is being made;
   • in case of recent graduates: a signed blank promissory note accompanied by a signed promissory note declaration.
  • delivering to the International Office the full original of the Learning Agreement for Traineeships and, in case of recent graduates, the original blank promissory note together with the promissory note declaration [agreement].
 1. Before going on the scholarship, the student/doctoral student/graduate is obliged to take a language test in the Online Linguistic Support (OLS) platform.

V. Extension of the scholarship stay

 1. The student/doctoral student/graduate shall obtain the host institution’s consent to extend their stay on theERASMUS+2021-2027 traineeship extension form.
 2. The student/doctoral student/graduate shall attach scans of the following documents in the DreamApply system one month (30 days) before the end date of the scholarship stay specified in the agreement:

  and notify a contact person for Erasmus+ traineeship mobility at IO via e-mail and the relevant International Exchange Coordinator or the Doctoral School Coordinator for International Exchange.

 3. Within 5 working days of receiving the notification, the coordinator approves the form and the LA, „DURING THE MOBILITY” part and forwards the documents to the Vice-Dean for Students/Plenipotentiary of the Rector of the University of Szczecin for Doctoral Studies/Deputy or Director of the Doctoral School of the University of Szczecin (not applicable to graduates or trainees doing the traineeship during summer holidays) for approval, and upon approval, sends the form and the approved LA „DURING THE MOBILITY” part to the International Office [in the electronic version (scan) and] by internal mail. If the coordinator does not accept the change, they shall immediately notify the International Office (SMP contact person).
 4. Upon receipt of the approved documents, the IO attaches the scans of the following documents in the DreamApply system:
  • certificate in English for extension of stay
  • certificate to the National Health Fund for the renewal of insurance/EHIC card
  • Learning Agreement for Traineeships with signatures of the relevant coordinator/deputy dean/plenipotentiary/deputy director of the Doctoral School of the University of Szczecin.
 5. The student/doctoral student/graduate arranges the insurance (if applicable) and attaches a scan of the EHIC/equivalent insurance card and the accident and personal liability insurance for the extended period of study in the DreamApply system and notifies by e-mail the contact person for Erasmus+ countries in the IO.
 6. The IO sends the student/doctoral student/graduate an electronic addendum to the scholarship agreement concerning the extension of the stay.
 7. The student/doctoral student/graduate sends back the scholarship agreement addendum signed in duplicate to the IO (original copy of the document).
 8. A student/doctoral student/graduate extending a grant stay does not receive funding for the extended period of the traineeship. A subsidy may be granted in case of a financial reserve of funds received from the National Agency of the Erasmus+ Programme or in case the University of Szczecin obtains additional funds, respecting the principle of equal treatment of all students.

VI. Settlement of a scholarship

 1. Within two weeks of the end date of the scholarship period, the student/doctoral student/graduate must provide the following documents:
  • If applicable: part of the Agreement „DURING THE MOBILITY”, changes to the original Learning Agreement” approved (signed) by the home faculty/Doctoral School of the University of Szczecin and the host institution – original to the IO,
  • Part of the Learning Agreement for Traineeships: “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” approved by the host institution – original to the IO.
 2. The student/doctoral student/graduate is required to complete an on-line survey about their stay at the scholarship in the Mobility Tool+ (MT+) system.
 3. A student/doctoral student returning from a scholarship stay is also obliged to contact the coordinators of their home faculty/Doctoral School and settle/credit the stay at the University of Szczecin.
 4. Recognition of students’/doctoral students’ period of stay abroad as equivalent to their stay at their home institution is done in accordance with the Rules and Regulations of Studies/Doctoral Studies/Doctoral School at the University of Szczecin.
 5. The start date of the stay as recognised/accounted for by the University of Szczecin cannot be earlier than the date the student/doctoral student/graduate signs the scholarship agreement.

approved on 10.06.2021

Annex no. 1 to „Green travel” settlement rules

 1. It is hereby decided that par. 1 of the Rules is replaced by the following:
  1. Students/doctoral students/graduates applying for a lump sum for travel costs resulting from using low-emissions means of transport (so-called „green travel”) for the main part of the travel (for more than a half of the travel distance) shall submit to the International Relations Department a declaration [statement] of the planned itinerary indicating the means of transport.
 2. Other conditions remain unchanged.

approved on 25.10.2021

"Green travel" settlement rules

 1. Students/doctoral students/graduates applying for a lump sum for travel costs resulting from a return journey of the entire route (and not part of it) by means of low-emission transport (so-called „green travel”) shall submit to the International Office a declaration of the planned itinerary indicating the means of transport.
 2. The lump sum in question shall be paid together with the other components of the E+ grant in accordance with the declaration submitted.
 3. The declared method of arrival at the venue shall be confirmed on return as follows:
 • Persons travelling by public transport (e.g. bus, coach, railway) are required to upload into DreamApply a scan of their receipts/tickets;
 • The date on the uploaded receipt/voucher may not coincide with the date of implementation of the mobility (dates in the financing agreement) nor may the journey take place more than one month (30 days) before the start of the mobility and one month (30 days) after the end of the mobility (the exception is the start/end date of travel, which may be the same as the start/end date of mobility);
 • Persons travelling on the basis of a shared car journey (min 2 persons) are obliged to submit a declaration [statement] according to the US model.
 1. If the trip is not confirmed in the aforementioned way (paragraph 3 of the rules), the student/doctoral student/graduate will be asked to refund the amount resulting from the „green travel” entitlement.

TEMPLATE-declaration GT
TEMPLATE-statement GT

approved on 24.06.2021

Zasady kwalifikacji na wyjazdy studentów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022

Zasady realizacji mobilności studentów zostaną opracowane i w tym miejscu umieszczone po opublikowaniu przez Komisję Europejską (KE) Przewodnika po programie i publikacji wytycznych przez Narodową Agencję programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (NA-FRSE). Ponieważ przybliżony znany termin publikacji to marzec 2021, prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji dot. roku akademickiego 2020/21, większość zapisów może zostać aktualna w zależności od kształtu nowego programu.

Aneks nr 1 do Zasad kwalifikacji na wyjazdy studentów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 uściślający kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

W związku z koniecznością doprecyzowania Zasad postanawia się, że:

 1. Nazwa zasad otrzymuje brzmienie:Zasady kwalifikacji na wyjazdy studentów i doktorantów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022.
 2. Nagłówek I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu, ustęp 1, otrzymuje brzmienie:
  1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia/ zakończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji wydziałowej (pierwszego etapu kwalifikacji) na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/Szkoły Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu.
 3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 września 2021 do 30 września 2022. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
 5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów/Szkoły Doktorskiej US.
 6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
 7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + 2021-2027 oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Powyższe kryteria mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od zasad wynikających z ust. 8. niniejszych kryteriów.

II. Kwalifikacja na praktykę

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
  • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
  • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.

  Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 4. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 08 lutego 2021 – 14 marca 2021r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01– 23 maja 2021r.
 5. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
 6. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech osób (gdy liczba koordynatorów wyznaczonych na wydziale nie przekracza trzech) z pięciu osób (gdy koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale jest trzech lub więcej), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych  przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.

  Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej w obu wariantach:

  • plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply
  • w formie e-mail, w którym protokół stanowi część wklejoną do jego treści (nie w załączeniu) z zebranymi wcześniej potwierdzeniami uzyskanymi od całego składu komisji,

  przesłany do osoby kontaktowej przez przewodniczącego komisji najpóźniej do 21 marca 2021r. dla kwalifikacji podstawowej oraz najpóźniej do 07 czerwca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.

 7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora Organizacji, którego postanowienie jest ostateczne.
 8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 9. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

zatwierdzone dn. 03.02.2021

Rules of qualifying for traineeship of students within Erasmus+ 2021-2027, Educational Mobility: Programme Countries at the University of Szczecin in the academic year 2021/2022

Rules for the implementation of student mobility will be developed and published here after the publication of the Programme Guide by the European Commission (EC) and the publication of guidelines by the National Agency for the programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System (NA-FRSE). As the approximate known publication date is March 2021, please refer to the implementation rules for the academic year 2020/21, most of the provisions may remain valid depending on the shape of the new programme.

Annex n. 1 will be translated as soon as possible
Aneks nr 1 do Zasad kwalifikacji na wyjazdy studentów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 uściślający kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

W związku z koniecznością doprecyzowania Zasad postanawia się, że:

 1. Nazwa zasad otrzymuje brzmienie:Zasady kwalifikacji na wyjazdy studentów i doktorantów na praktykę w programie Erasmus+ 2021-2027, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022.
 2. Nagłówek I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu, ustęp 1, otrzymuje brzmienie:
  1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia/ zakończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji wydziałowej (pierwszego etapu kwalifikacji) na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

 

I. Formal criteria entitling for the mobility

 1. The following persons are eligible for traineeship in the Erasmus+ programme:
  • formally registered at the University of Szczecin as students in the field of study leading to the award of a bachelor’s/engineer’s or master’s degree or as participants in doctoral studies/doctoral students at the Doctoral School of the University of Szczecino,
  • those, who graduated from the University of Szczecin, so called recent graduates – under the condition of entering the qualification in the last year of studies and completing the traineeship within 12 months since the graduation from the studies/Doctoral School of the University of Szczecin,
  • those, who passed the recruitment process and were qualified for the mobility successfully.
 2. A traineeship within the Erasmus+ programme can be carried out in institutions registered in countries participating in the Erasmus+ programme, the so-called programme countries.
 3. Institutions where the traineeship can be carried out are e.g. universities, scientific institutes, research institutions, educational institutions, enterprises, church organisations, associations, political parties, non-governmental organisations and others. The traineeship cannot be carried out in the institutions of the European Union, institutions managing Union programmes listed in https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 4. The traineeship period lasts from 2 to 12 months and is completed within an academic year. The traineeship must commence and be completed between 01 September 2021 and 30 September 2022. The traineeship is carried out on a continuous basis, i.e. without breaks.
 5. Students/doctoral students should be guaranteed recognition of the period of traineeship completed at the partner institution. As a rule, the traineeship is recognised by entering information about the completed traineeship in the Diploma Supplement in the section on additional achievements (recognition of the Erasmus+ traineeship as optional), although the possibility of an alternative recognition of the traineeship as compulsory in the study programme/doctoral school at the University of Szczecin is not excluded.
 6. A traineeship in the Erasmus+ programme can be completed several times in the entire period of study, with the maximum total length of stay for a study period and/or traineeship being 12 months at each level of study (I, II or III), or 24 months in the case of a student of a uniform master’s degree programme. In the case of recent graduates, the total length of stay is calculated taking into account the degree of study completed during which the qualification took place.
 7. In each case, the period for which the student/doctoral student stayed as an LLP-Erasmus or/and Erasmus+ scholarship holder in the past (with or without funding) will be deducted from the maximum total grant period.
 8. The mobility must take place in accordance with the rules defined in the Guide to the Erasmus + 2021-2027 Programme and with the guidelines of the National Agency for the Programme in Poland – Foundation for the Development of the Education System.

The above criteria are subject to minor changes depending on the rules resulting from paragraph 8 of these criteria.

II. Qualification for the traineeship

 1. The basic qualification criteria are:
  • learning achievements – grade point average for the last completed semester of studies – minimum 3,0.
  • knowledge of the language in which the traineeship will be carried out – at least B1 level in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 2. The qualification for the traineeship within the Erasmus+ programme is carried out in two stages:
  • Qualification conducted at the student’s/doctoral student’s home faculty by International Exchange Coordinators or at the US Doctoral School by the Doctoral School Coordinator for International Exchange,
  • Verification of knowledge of the foreign language in which the traineeship will be carried out.

  Information about the dates and eligibility criteria should be generally available to potential candidates for the mobility and should be announced by the faculty, among other things, by posting information on the website.

 3. The qualification relates to one course of study, therefore students registered in several courses are obliged to regulate their absence in a manner adopted at a given faculty (individual curriculum, dean’s leave).
 4. The basic faculty qualification shall be held from 08 February 2021 to 14 March 2021. Additional qualification is being conducted between 01 and 23 May 2021.
 5. Applicants who qualify fill out an on-line application form in the DreamApply system available on the International Office website. Documents related to POWER programme eligibility and language certifications/qualifications should be included.
 6. Grade point average is completed by the Dean’s Office in the DreamApply system. The decision on the qualification is adopted by a selection committee at the faculty level or within the US Doctoral School consisting of three persons (when the number of coordinators appointed in a faculty is not more than three), of five persons (when there are three or more coordinators appointed in a faculty), including:
  • in case of faculties of the University of Szczecin – all exchange coordinators appointed for the disciplines taught by a given faculty and the Deputy Dean for Students/Dean of a given faculty,
  • • for the Doctoral School of the University of Szczecin – the Coordinator of Doctoral School for International Exchange and the Director of the Doctoral School of the University of Szczecin.

  The Commission should designate its president. The committee’s decision on the qualification is made by assigning a „nominee” status in the DreamApply system and creating committee protocol according to an approved template. The protocol of the commission’s meeting together with the ranking list of qualified persons is delivered to the International Office in electronic form in both variants:

  • excel file generated from data in DreamApply system
  • in the form of an e-mail in which the protocol are a pasted section (not attached) with pre-completed confirmations from the entire commission,

  sent to the contact person by the chairman of the committee no later than 21 March 2021 for the basic qualification and no later than 07 June 2021 for the additional qualification.

 7. A candidate has the right to appeal against the decision of the Committee within 5 working days from the announcement of the qualification result to the Vice-Rector for Organisations, whose decision is final.
 8. Those, who have successfully passed the qualification at the level of the Faculty/Doctoral School of the University of Szczecin proceed to foreign language verification in the manner prescribed by the International Office.
 9. Qualified students are informed by the International Office – the contact person for traineeships in the Erasmus+ programme: programme countries – about further formalities and documents regarding the mobility (drawing up a Learning Agreement for Traineeships, obtaining consent of the home faculty to the mobility, required insurance coverage). Information is provided via email and/or through the DreamApply system.

approved on 03.02.2021

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Aneks nr 1

Niniejszym postanawia się, że  punkt I. 4 Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 otrzymuje brzmienie:

Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 października 2020 do 30 września 2021. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 2

Aneks nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Rozdział III, punkt 20 Zasad dotyczący wymaganego zakresu ubezpieczenia otrzymuje brzmienie:

załączyć do systemu DreamApply dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy  mobilności, która  w terminie objętym umową będzie realizowana tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej (bez wyjazdu za granicę).  W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej student/absolwent/doktorant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca.

 1. Rozdział IV punkt 23 Zasad otrzymuje brzmienie:

Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Uczestnikowi realizującemu praktykę w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania praktyki nie przysługuje.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 3

Aneks nr 3 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 uściślający kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

W związku z koniecznością doprecyzowania Zasad postanawia się, że:

1.Nazwa zasad otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji wyjazdów studentów i doktorantów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

2.Nagłówek I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu, ustęp 1, otrzymuje brzmienie:

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
 • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • które ukończyły studia/zakończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji wydziałowej (pierwszego etapu kwalifikacji) na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej US,
 • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/Szkoły Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2020/2021 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania[1], Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.
 3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2020 do 30 września 2021. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
 5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów/Szkoły Doktorskiej US.
 6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
 7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1).

[1] pod warunkiem spełnienia kryterium kwalifikowalności przez cały okres trwania dotacji

II. Kwalifikacja na praktykę

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
  • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
  • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
 • Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 20 stycznia 2020 – 08 marca 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2020 r.
 3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
 4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply.. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech albo pięciu osób (w zależności od liczby koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 • Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 10 marca 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 25 maja 2020r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 3. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Umowa stypendialna powinna zostać podpisana na min. 2 tygodnie przed wyjazdem!

III. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
 2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
 3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
  • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta/doktoranta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej w przypadku osób studiujących na wydziałach US lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej w przypadku osób kształcących się w Szkole Doktorskiej US.
  •  w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału/Szkoły Doktorskiej US lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates,
  • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego: zgody macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta/doktoranta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates,
  • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż 20 czerwca 2020r. dla kwalifikacji podstawowej i 01 lipca 2020 r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 2. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant/absolwent jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

IV. Aspekty finansowe

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
620 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
600 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
550 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 20 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

 1. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
 2. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

V. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant/absolwent,  na 30 dni przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową,załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktorant/absolwenta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student,
 • podpisane przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY”

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz przekazuje formularz do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
 2. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Praktyki zatwierdzone przez właściwego koordynatora
 3. Student/doktorant/absolwent załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 4. DSM przesyła studentowi/doktorantowi/absolwentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 5. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 6. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
 7. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

VI. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
 2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorem macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.
 5. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta/absolwenta.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+: kraje programu w r.a. 2019/2020 niezrealizowane przed 18/06/2020 są niemożliwe do zrealizowania.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd w r.a. 2019/2020, które nie zrealizowały wyjazdu przed 18/06/2020 mogą zrealizować wyjazd w r.a. 2020/2021 pod warunkiem dopełnienia formalności przed wyjazdem.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1.Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:

   • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego,
   • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów,
   • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:

   • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
   • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2019 do 30 września 2020. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie  z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf)  oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1).

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

II. Kwalifikacja na praktykę

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
   • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
   • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
   1. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
   • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1],
   • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

   1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 01 – 25 lutego 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2019 r.
   3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do dnia 06 marca 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 maja 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej.
   5. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora  ds. Nauki  i Współpracy Międzynarodowej.
   6. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   7. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

III. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
   • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów– w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
   • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
   • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego: zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
   • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
   1. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż 20 czerwca 2019r. dla kwalifikacji podstawowej i 01 lipca 2019 r. dla kwalifikacji dodatkowej.
   2. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

IV. Aspekty finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
600 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
550 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
   1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 19 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

   1. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
   2. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

V. Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent,  na 30 dni przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową,załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • wypełniony, podpisany przez studenta/doktorant/absolwenta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student,
    • podpisane przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY”oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów w US
   1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator kierunkowy zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   2. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatora i dziekana dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego
   3. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
   4. DSM przesyła studentowi/doktorantowi/absolwentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
   5. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
   6. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   7. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

VI. Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.
   5. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta/absolwenta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

   1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
    • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
    • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów
    • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
   2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2018/2019 są to następujące kraje:
    • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
    • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM ((Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
   3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en .
   4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2018 do 30 września 2019. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
   5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
   6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
   7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
   8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 )

Kwalifikacja na praktykę

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjanych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internerowej. 
   2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
    • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów,
    • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjanych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
   3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   4. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 15 marca – 15 kwietnia 2018 r. Dodatkowe kwalifikacje prowadzone są w terminach 01– 15 czerwca 2018 r. oraz 05 – 31 października 2018r.
   5. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   6. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej, a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 25 czerwca 2018 r. i 10 listopada 2018r.
   7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   9. Osoby zakwalifikowane informowane są przez osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Kwalifikacja na praktykę w ramach umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
   • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów określona przez komisję kwalifikacyjną (minimum 3,6)
   • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka na poziomie określonym w umowie partnerskiej zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
   • Zgodność realizowanego kierunku studiów i minimalnego poziomu językowego kandydatów z zapisami w umowie Erasmus+ z instytucją partnerską.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

   1. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:
   • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1],
   • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
   • Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem instytucji partnerskiej (skype, telefon) w Dziale Spraw Międzynarodowych
   1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   2. Kwalifikacja wydziałowa prowadzona jest w terminie 01– 20 maja 2019 r.
   3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 31 maja 2019r.
   5. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora  ds. Nauki  i Współpracy Międzynarodowej.
   6. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji znajomości języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych. Osoby, które pomyślnie przeszły weryfikację przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem instytucji partnerskiej w terminie wyznaczonym przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu. Protokół z ostatniego etapu kwalifikacji z listą osób zakwalifikowanych oraz listą rankingową osób zakwalifikowanych rezerwowo sporządzany jest przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   7. Osoby zakwalifikowane/zakwalifikowane rezerwowo informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych i Kierunkowych Koordynatorów ds. wymiany studentów 25 stycznia 2019 r.

Zatwierdził:  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Górski

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
    • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów i doktorantów – w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
    • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego:zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
   4. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż w terminie od 20 czerwca 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz odpowiednio od 20 lipca 2018r. i od 01 grudnia 2018r. dla kwalifikacji dodatkowych.
   5. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

Aspekty finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
 600 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 550 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 500 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
   1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 19 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
    Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
   4. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
   5. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent przesyła – w terminie co najmniej 30 dni przed datą upływu pierwotnie ustalonego okresu pobytu na praktyce – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej w DSM.
   3. DSM przesyła formularz do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
   4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   5. Po otrzymaniu zgody koordynatora kierunkowego oraz dziekana na przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej, DSM przekazuje studentowi/doktorantowi/absolwentowi w formie zeskanowanej lub/i pocztą tradycyjną:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwych koordynatorów oraz w formie elektronicznej: aneks do umowy stypendialnej.
   6. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu) wraz z kopią karty EKUZ/ubezpieczenia na przedłużony okres praktyki.
   7. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   8. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.

Online Linguistic Support - testy OLS

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

   1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
    • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
    • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów
    • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
   2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2017/2018 są to następujące kraje:
    • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
    • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).
   3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en .
   4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2017 do 30 września 2018. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
   5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
   6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
   7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
   8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie (w momencie jego opublikowania).

Kwalifikacja na praktykę

   1. odstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

    Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punktach 18. i 20. do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

   2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
    • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów.
    • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
   3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   4. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w okresie 01 lutego – 31 marca 2017r. w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy. Koordynatorzy mogą przeprowadzić dodatkową kwalifikację w okresie 01 – 31 maja oraz 15 – 30 października 2017r.
   5. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów, a w przypadku kwalifikacji centralnej – w Dziale Spraw Międzynarodowych – Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd SMP 20172018 wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.
   6. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wydziałowej wraz z listą osób zakwalifikowanych oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi uprawnień POWER, jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 31 maja 2017 r. i 30 października 2017r.
   7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

Kwalifikacja na praktykę w ramach umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów określona przez komisję kwalifikacyjną (minimum 3,6)
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka na poziomie określonym przez komisję kwalifikacyjną (minimum B1) zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) z ewentualnym uwzględnieniem komponentu dot. wiedzy o kraju docelowym.
    • Wykazane w liście motywacyjnym szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc., za którą student może uzyskać od 0 do 1,0 punktu doliczanego po uzyskaniu wymaganej średniej.
    • Zgodność realizowanego kierunku studiów i minimalnego poziomu językowego kandydatów z zapisami w umowie Erasmus+ z instytucją partnerską.
   2. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punktach 19 i 20. do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się na macierzystym wydziale studenta/doktoranta i prowadzona jest przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów.
   4. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   5. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.
   6. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów, a w przypadku kwalifikacji centralnej – w Dziale Spraw Międzynarodowych – Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd SMP 20172018 wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.
   7. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wydziałowej wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. Liczba studentów zakwalifikowanych nie może przekroczyć liczby mobilności uzgodnionej w umowie z instytucją partnerską. Komisja może także zakwalifikować studentów na rankingową listę rezerwową.
   8. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   9. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na macierzystym wydziale mogą przystąpić do kompletowania dokumentów określonych w punktach 19 i 20.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych i Kierunkowych Koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów 05 grudnia 2017 r.

Dokumenty związane z realizacją praktyki wymagane w Programie Erasmus+

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Instytucja, która wyrazi zgodę na przyjęcie na praktykę powinna zostać zapoznana z warunkami Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów i doktorantów – w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
   3. Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni.
   4. Poza Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships), osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktykę przed przystąpieniem do podpisania umowy stypendialnej zobowiązane są ponadto do dostarczenia:
    • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego:zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • Oświadczenia, w którym student podaje swoje dane personalne, dane o rachunku bankowym, na który należy przekazywać stypendium oraz niezbędne dane odnoszące się do sprawozdawczości do Komisji Europejskiej. Oświadczenie zawiera też zobowiązanie do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniem na czas podróży i pobytu za granicą.
   5. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż w terminie od 28 czerwca 2017 r. , a w dla kwalifikacji przeprowadzonej w październiku – od 01 grudnia 2017r.

Aspekty Finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
600 euro Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
550 euro Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
450 euro Bułgaria, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
   1. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
    Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
   3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 5 miesięcy.
   4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Umowa stypendialna

   1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta/doktoranta/absolwenta zatwierdzonego Porozumienia o programie praktyki oraz dokumentów określonych w punkcie 21 w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczecia pobytu stypendialnego*.
   3. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant/absolwent jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie realizować praktykę w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

* – zmiana wprowadzona na podstawie aneksu nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018z dnia 13.12.2017r.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent przesyła – w terminie co najmniej 30 dni przed datą upływu pierwotnie ustalonego okresu pobytu na praktyce – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej w DSM.
   3. DSM przesyła formularz do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
   4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   5. Po otrzymaniu zgody koordynatora kierunkowego oraz dziekana na przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej, DSM przekazuje studentowi/doktorantowi/absolwentowi w formie zeskanowanej lub/i pocztą tradycyjną:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwych koordynatorów oraz w formie elektronicznej: aneks do umowy stypendialnej.
   6. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu) wraz z kopią karty EKUZ/ubezpieczenia na przedłużony okres praktyki.
   7. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   8. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz testu poziomującego znajomość języka, w którym była realizowana praktyka w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.

Online Linguistic Support - testy OLS