Zasady realizacji wyjazdów studentów/doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2020-1-PL01-KA107-079886 (1.08.2020 – 31.07.2023)

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów partnerskich uprawnione są osoby formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci studiów III stopnia lub doktoranci w Szkole Doktorskiej US, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy semestr studiów III stopnia/doktoranckich.
 3. Wyjazd na studia w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-079886 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:
  a)Albania: European University of Tirana, Marin Barleti University;
  b)Bośnia i Hercegowina: University “VITEZ”;
  c) Czarnogóra: University of Montenegro.
 1. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia” w dyscyplinie, w której kształci się student/doktorant.
 2. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do pięciu miesięcy (1 semestr) i jest realizowany w roku akademickim: 2021/22 i 2022/23, najpóźniej do 10.07.2023 r.
 3. Uczestnicy mobilności powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważne z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się skalę określoną przez uczelnie w Projekcie nr 2020-1-PL01-KA107-079886.
 4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na stypendiach wynosi 12 miesięcy na studiach III stopnia/doktoranckich. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus na studiach lub praktyce (ze stypendium lub bez).
 5. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie.

Aspekty finansowe

9. Uczestnicy wymiany wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka wynosi 700 Euro miesięcznie. 

10. Uczestnicy wymiany otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

11. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym minimalnym okresem finansowania i pobytu jest 90 dni, a maksymalnym okresem dofinansowania i pobytu jest 150 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty).

12. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Kwalifikacja

13. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest umotywowanie wyjazdu stypendialnego w kontekście pisanej rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań. Ponadto należy udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, który będzie językiem wykładowym / roboczym.

14. Dodatkowo studenci/doktoranci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Koordynator przeprowadzający kwalifikację przyznaje 0,5 punktu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku aplikacyjnego przez studenta/doktoranta, zgodnie z załączonym protokołem.

15. W celu weryfikacji znajomości języka obcego, osoby posiadające certyfikat językowy poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) powinny załączyć go do wniosku aplikacyjnego. Weryfikacja nie dotyczy absolwentów filologii języków obcych, o ile jest to język wykładowy w uczelni partnerskiej.

16. Znajomość języka obcego na wymaganym poziomie oraz akceptacja i przydzielenie opiekuna naukowego są warunkami koniecznymi do zakwalifikowania się do wyjazdu na studia. Natomiast ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego jest kryterium rankingującym decydującym o przyznaniu stypendium.

17. Pierwsza kwalifikacja wydziałowa na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 odbywa się w okresie 20 maja – 20 czerwca 2021 r. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.

18. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w pierwszej kwalifikacji, koordynatorzy przeprowadzają kolejne kwalifikacje (do wyczerpania środków) w okresie 15 października – 15 listopada 2021 r. (semestr letni 2021/22), 1 – 30 marca 2022 r. (semestr zimowy 2022/23), 20 maja -20 czerwca 2022 r. (semestr zimowy 2022/23), 2 listopada – 5 grudnia 2022 r. (semestr letni 2022/2023).

19. Kandydaci składają formularz aplikacyjny w j. angielskim wraz z wymaganymi załącznikami w systemie Dream Apply.

20. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 7 dni roboczych po zakończeniu kwalifikacji.

21. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do Dziekana Wydziału/ Dyrektora Szkoły Doktorskiej US. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji Dziekana Wydziału/ Dyrektora Szkoły Doktorskiej US, przysługuje odwołanie do Prorektora właściwego ds. Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

22. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową, a nie posiadają odpowiedniego certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, mogą przystąpić do testu poziomującego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

23. Dział Spraw Międzynarodowych w ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji przekazuje dokumenty zakwalifikowanych studentów/doktorantów uczelniom partnerskim.

24. Uczelnie partnerskie w ciągu 14 dni weryfikują przesłane przez DSM kandydatury oraz przydzielają opiekunów naukowych w ramach limitu mobilności określonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w budżecie projektu.

Podpisanie umowy stypendialnej Erasmus+

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, nr rachunku bankowego, na który ma zostać ono przekazane, termin pobytu (okres finansowania) oraz zobowiązania stron umowy. Umowa stypendialna jest umową trójstronną i podpisywana jest przez studenta/doktoranta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego i uczelni partnerskiej (goszczącej).
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta/doktoranta następujących dokumentów:
 • Learning Agreement for Studies (Porozumienie o Programie Studiów) zatwierdzonego przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej oraz pełnomocnika ds. studiów doktoranckich w przypadku osób studiujących nawydziałach US albo koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US;
 • zgoda na wyjazd Dziekana Wydziału, pełnomocnika ds. studiów doktoranckich i promotora albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej US i promotora;
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia.
 1. Studenci/doktoranci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności na zajęciach dotyczących także pozostałych kierunków, np. indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański.

Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. W sytuacji, kiedy Porozumienie o Programie Studiów nie może zostać zrealizowane w pierwotnym kształcie z różnych przyczyn niezależnych od studenta/doktoranta, można dokonać zmian w Porozumieniu, polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego Wydziału/Szkoły Doktorskiej w terminie 1 miesiącaod rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Zgoda wyrażona jest poprzez zatwierdzenie części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”.
  Brak zgody lub nie wystąpienie o zgodę i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów innych niż te w zatwierdzonym może być uznany za niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. W celu wprowadzenia zmian w Porozumieniu o Programie Studiów student/doktorant powinien: wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie koordynatorów uczelni partnerskiej. Następnie załączyć zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY” w systemie Dream Apply, w celu zatwierdzenia przez właściwego koordynatora/rów (pkt.26). Koordynator zatwierdza zmiany i załącza skan dokumentu w w/w systemie.

Rozliczenie ze stypendium

31. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Oryginał Porozumienia o Programie Studiów, zatwierdzonego przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą.

32. Student/doktorant ma obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium.

33. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

34. Uznanie studentom/doktorantom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem Studiów US/Regulaminem Szkoły Doktorskiej US. Właściwy koordynator uzupełnia Tabelę D Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” i przesyła w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych.

Rekrutacja w ramach projektu zakończona, proszę sprawdzić informacje na temat kwalifikacji w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886

Aneks do zasad z dnia 10 grudnia 2020 r. w związku ze zmianą organizacyjną US i powstaniem Szkoły Doktorskiej US.

 1. Ilekroć w zasadach jest mowa o studencie, rozumiane jest to także jako doktorant.
 2. Ilekroć w zasadach jest mowa o studiach III stopnia, rozumiane jest to także jako studia doktoranckie.
 3. Ilekroć w zasadach jest mowa o wydziale, rozumiane jest to także jako Szkoła Doktorska US.

Pozostałe zmiany zostały zaznaczone w tekście kursywą.

Zasady realizacji wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt nr 2019-1-PL01-KA107-064828 (1.08.2019 – 31.07.2022)

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów partnerskich uprawnione są osoby formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci studiów III stopnia, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy semestr studiów III stopnia.
 3. Wyjazd na studia w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064826 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:
 • Albania: European University of Tirana;
 • Kambodża: National University of Management;
 • Czarnogóra: University of Montenegro.
 1. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia” w dyscyplinie, w której kształci się student.
 2. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do pięciu miesięcy (1 semestr) i jest realizowany w semestrze letnim 2019/2020, w roku akademickim 2020/2021 lub w roku akademickim 2021/22.
 3. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się skalę określoną przez uczelnie w Projekcie nr 2019-1-PL01-KA107-064826.
 4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na stypendiach wynosi 12 miesięcy na III stopniu studiów. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus na studiach lub praktyce (ze stypendium lub bez).
 5. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie.

II. Aspekty finansowe

9. Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka wynosi 700 Euro miesięcznie.

10. Studenci otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

11. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym minimalnym okresem finansowania i pobytu jest 90 dni, a maksymalnym okresem dofinansowania i pobytu jest 150 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty).

12. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.11. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym minimalnym okresem finansowania i pobytu jest 90 dni, a maksymalnym okresem dofinansowania i pobytu jest 150 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty).

III. Kwalifikacja

13. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest umotywowanie wyjazdu stypendialnego w kontekście pisanej rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Ponadto należy udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, który będzie językiem wykładowym / roboczym.

14. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Koordynator przeprowadzający kwalifikację przyznaje 0,5 punktu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku aplikacyjnego przez studenta, zgodnie z załączonym protokołem.

15. W celu weryfikacji znajomości języka obcego, osoby posiadające certyfikat językowy poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) powinny załączyć go do wniosku aplikacyjnego. Weryfikacja nie dotyczy absolwentów filologii języków obcych, o ile jest to język wykładowy w uczelni partnerskiej.

16. Znajomość języka obcego na wymaganym poziomie oraz akceptacja i przydzielenie opiekuna naukowego są warunkami koniecznymi do zakwalifikowania się do wyjazdu na studia. Natomiast ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego jest kryterium rankingującym decydującym o przyznaniu stypendium.

17. Pierwsza kwalifikacja wydziałowa na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w okresie 10 grudnia 2019 – 10 stycznia 2020. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.

18. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w pierwszej kwalifikacji, koordynatorzy przeprowadzają kolejne kwalifikacje (do wyczerpania środków) w okresie 1 – 31 marca 2020 (semestr zimowy 2020/2021), 1-30 czerwca 2020 (semestr zimowy 2020/2021), 2 listopada – 5 grudnia 2020 (semestr letni 2020/2021), 1 – 31 marca 2021 (semestr zimowy 2021/2022), 20 maja – 20 czerwca 2021 r. (semestr zimowy 2021/2022), 15 października – 15 listopada 2021 r. (semestr letni 2021/2022).

19. Kandydaci składają formularz aplikacyjny w j. angielskim wraz z wymaganymi załącznikami w systemie Dream Apply.

20. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 7 dni roboczych po zakończeniu kwalifikacji.

21. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do Dziekana Wydziału/ Dyrektora Szkoły Doktorskiej US. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji Dziekana Wydziału/ Dyrektora Szkoły Doktorskiej US, przysługuje odwołanie do Prorektora właściwego ds. Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

22. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową, a nie posiadają odpowiedniego certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, mogą przystąpić do testu poziomującego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

23. Dział Spraw Międzynarodowych w ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji przekazuje dokumenty zakwalifikowanych studentów/doktorantów uczelniom partnerskim.

24. Uczelnie partnerskie w ciągu 14 dni weryfikują przesłane przez DSM kandydatury oraz przydzielają opiekunów naukowych w ramach limitu mobilności określonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w budżecie projektu.

IV. Podpisanie umowy stypendialnej Erasmus+

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, nr rachunku bankowego, na który ma zostać ono przekazane, termin pobytu (okres finansowania) oraz zobowiązania stron umowy. Umowa stypendialna jest umową trójstronną i podpisywana jest przez studenta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego i uczelni partnerskiej (goszczącej).
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta następujących dokumentów:
 • Learning Agreement for Studies (Porozumienie o Programie Studiów) zatwierdzonego przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej oraz pełnomocnika ds. studiów doktoranckich w przypadku osób studiujących na wydziałach US albo koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US;
 • zgoda na wyjazd Dziekana Wydziału, pełnomocnika ds. studiów doktoranckich i promotora albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej US i promotora;
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia.
 1. Studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności na zajęciach dotyczących także pozostałych kierunków, np. indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. W sytuacji, kiedy Porozumienie o Programie Studiów nie może zostać zrealizowane w pierwotnym kształcie z różnych przyczyn niezależnych od studenta, student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego Wydziału/Szkoły Doktorskiej w terminie 1 miesiącaod rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Zgoda wyrażona jest poprzez zatwierdzenie części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”. Brak zgody lub nie wystąpienie o zgodę i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów innych niż te w zatwierdzonym może być uznany za niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. W celu wprowadzenia zmian w Porozumieniu o Programie Studiów student/doktorant powinien: wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie koordynatorów uczelni partnerskiej. Następnie załączyć zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY” w systemie Dream Apply, w celu zatwierdzenia przez właściwego koordynatora/rów (pkt.26). Koordynator zatwierdza zmiany i załącza skan dokumentu w w/w systemie.

VI. Rozliczenie stypendium

31. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Oryginał Porozumienia o Programie Studiów, zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą.

32. Student ma obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium.

33. Student powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

34. Uznanie studentom/doktorantom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem Studiów US/Regulaminem Szkoły Doktorskiej US. Właściwy koordynator uzupełnia Tabelę D Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” i przesyła w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych.