Proszę wybrać zakładkę z odpowiednim rokiem akademickim Państwa wyjazdu!

ENGLISH VERSION BELOW

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową/przeprowadzoną w szkole doktorskiej kwalifikację podstawową i dodatkową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w roku akademickim 2021/2022 w programie Erasmus+ 2021-2027, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

1. Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5  języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy studia (SMS) lub/i praktyka (SMP) realizowane będą w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.

2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.

3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:

 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – weryfikacji osiągniętego przez studenta/doktoranta wyniku dokonuje DSM,
 • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply,
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń  przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia –  do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).

4. Przeprowadzenie testów przez ACKJ odbywa się w formie zdalnej/on-line.

5. Testy przeprowadzane są w trzech rundach weryfikacyjnych. Runda weryfikacyjna określona jest przez szczegółowy termin, w którym konkretna wersja testu (podstawowa lub/i poprawkowa) jest dostępna do wypełnienia przez uczestników (po tym terminie następuje zablokowanie możliwości wypełnienia testu). Szczegółowe terminy przeprowadzenia testów z wykorzystaniem testów w danej wersji (podstawowej/poprawkowej) są następujące:

I runda weryfikacyjna, test w wersji podstawowej dla kwalifikacji podstawowej – 29.03.2021-02.04.2021

II runda weryfikacyjna, test w wersji podstawowej dla kwalifikacji dodatkowej i wersji poprawkowej dla poprawy testu z kwalifikacji podstawowej – 14.06.2021-20.06.2021

III runda weryfikacyjna, test w wersji poprawkowej dla poprawy testu z kwalifikacji dodatkowej – 06.09.2021-12.09.2021.

6. Osoby zgłoszone w kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego  mają prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminie II rundy weryfikacyjnej. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.

7. Osoby zgłoszone w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach w terminie III rundy weryfikacyjnej. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.

8. Do 26 marca osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w I rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

9. Do 13 kwietnia 2021r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie I rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

10. Do 11 czerwca 2021r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby z kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w II rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

11. Do 30 czerwca 2021r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie II rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

12. Do 03 września 2021r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w III rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

13. Do 18 września 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie III rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

ENGLISH VERSION:
Rules_of_central_linguistic_verification EN

ENGLISH VERSION BELOW

Aneks nr 1 do Zasad prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową kwalifikację  podstawową i dodatkową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP)
w roku akademickim 2020/2021 w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

 Niniejszym postanawia się, że:

 1. Przeprowadzenie testów przez ACKJ odbywa się w formie zdalnej.
 2. Testy przeprowadzane są w trzech rundach weryfikacyjnych. Runda weryfikacyjna określona jest przez szczegółowy termin, w którym konkretna wersja testu (podstawowa lub/i poprawkowa) jest dostępna do wypełnienia przez uczestników (po tym terminie następuje zablokowanie możliwości wypełnienia testu). Szczegółowe terminy przeprowadzenia testów z wykorzystaniem testów w danej wersji (podstawowej/poprawkowej) są następujące:
 • I runda weryfikacyjna, test w wersji podstawowej dla kwalifikacji podstawowej – 08.06.2020-14.06.2020
 • II runda weryfikacyjna, test w wersji podstawowej i poprawkowej dla kwalifikacji dodatkowej i poprawy testu z kwalifikacji podstawowej – 01.07.2020-07.07.2020
 • III runda weryfikacyjna, test w wersji poprawkowej dla poprawy testu z kwalifikacji dodatkowej – 01.09.2020-07.09.2020.
 1. Osoby zgłoszone w kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego  mają prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminie II rundy weryfikacyjnej. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.
 2. Osoby zgłoszone w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach w terminie III rundy weryfikacyjnej. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.
 3. Do 05 czerwca osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w I rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 4. Do 19 czerwca 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie I rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.
 5. Do 30 czerwca 2020 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby z kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w II rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 6. Do 15 lipca 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie II rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.
 7. Do 30 sierpnia 2020 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują wytyczne dla uczestników testu związanej z logowaniem do systemu/formularza i wymogami technicznymi dotyczącymi sposobu wypełniania testu w III rundzie weryfikacyjnej oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 8. Do 15 września 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminie III rundy weryfikacyjnej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową kwalifikację  podstawową i dodatkową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w roku akademickim 2020/2021 w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

 1. Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5  języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy studia (SMS) lub/i praktyka (SMP) realizowane będą w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.
 2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.
 3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:
 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – pod warunkiem załączenia skanu oświadczenia w systemie DreamApply i potwierdzeniu wyniku przez DSM (wzór oświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń  przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia –  do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 1. Testy poziomujące odbywają się w siedzibie ACKJ, ul. Wawrzyniaka 15 w co najmniej dwóch terminach wyznaczonych przez ACKJ dla każdego języka w okresie:
 • 23-27 marca dla kwalifikacji podstawowej
 • 15-19 czerwca 2020r. dla kwalifikacji dodatkowej i poprawy testu z kwalifikacji podstawowej
 • 14-16 września 2020r. dla poprawy testu z kwalifikacji dodatkowej.

          Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

 1. Osoby zgłoszone w kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego  mają prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych w okresie 15-19 czerwca 2020r. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.
 2. Osoby zgłoszone w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych w okresie 14-16 września 2020r. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie 100% zadań testu w wersji podstawowej.
 3. Do 11 marca osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 4. Do 15 marca 2020r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej wskazują w systemie DreamApply wybrane szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
 5. Do 17 marca 2020r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji podstawowej z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).
 6. Do 08 kwietnia 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji podstawowej (23-27 marca 2020r.) otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.
 7. Do 28 maja 2020 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby z kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 8. Do 03 czerwca 2020r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby przystępujące do poprawy testu wskazują w systemie DreamApply wybrane szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
 9. Do 08 czerwca 2020r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji dodatkowej oraz wykaz osób poprawiających z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).
 10. Do 30 czerwca 2020r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji dodatkowej i poprawy testu z kwalifikacji podstawowej (15-19 czerwca 2020r.) otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.
 11. Do 15 lipca 2020 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się poprawkowe testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 12. Do 25 sierpnia 2020r. osoby przystępujące do poprawy testu w dniach 14-16 września wskazują w systemie DreamApply wybrane przez siebie szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
 13. Do 01 września 2020r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób poprawiających z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).
 14. Do 25 września 2020r. osoby, które przystąpiły do poprawy testu w dniach 14-16 września otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

ENGLISH VERSION:
Rules_of_central_linguistic_verification_for_students_who_have_been

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową kwalifikację  podstawową i dodatkową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w roku akademickim 2019/2020 w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

1.Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5  języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy studia (SMS) lub/i praktyka (SMP) realizowane będą w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.

2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.

3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:

 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – pod warunkiem załączenia skanu oświadczenia w systemie DreamApply i potwierdzeniu wyniku przez DSM (wzór oświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń  przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia –  do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).

4. Testy poziomujące odbywają się w siedzibie ACKJ, ul. Wawrzyniaka 15 w co najmniej dwóch terminach wyznaczonych przez ACKJ dla każdego języka w okresie:

 • 18-22 marca dla kwalifikacji podstawowej
 • 10-14 czerwca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej i poprawy testu z kwalifikacji podstawowej
 • 09-13 września 2019r. dla poprawy testu z kwalifikacji dodatkowej.

       Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

5. Osoby zgłoszone w kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego  mają prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych w okresie 10-14 czerwca 2019.. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.

6. Osoby zgłoszone w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z  testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych w okresie 09-13 września 2019r. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.

7. Do 08 marca osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

8. Do 12 marca 2019r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej wskazują w systemie DreamApply wybrane szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.

9. Do 14 marca 2019r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji podstawowej z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).

10. Do 05 kwietnia 2019r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji podstawowej (18-22 marca 2019r.) otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

11. Do 03 czerwca 2019 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby z kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

12. Do 05 czerwca 2019r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby przystępujące do poprawy testu wskazują w systemie DreamApply wybrane szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.

13. Do 06 czerwca 2019r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji dodatkowej oraz wykaz osób poprawiających z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).

14. Do 28 czerwca 2019r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji dodatkowej i poprawy testu z kwalifikacji podstawowej (10-14 czerwca 2019r.) otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

15. Do 05 sierpnia 2019 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się poprawkowe testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

16. Do 30 sierpnia 2019r. przystępujące do poprawy testu w dniach 09-13 września wskazują w systemie DreamApply wybrane przez siebie szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.

17. Do 02 września 2019r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób poprawiających z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).

18. Do 25 września 2019r. osoby, które przystąpiły do poprawy testu w dniach 09-13 września otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

Kwalifikacja - wyjazd na praktykę w ramach umów z instytucjami partnerskimi 2018/19 (05/2019)

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły wydziałową do wyjazdu na studia praktykę (SMP) w roku akademickim 2018/2019 w ramach umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

1.Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5  języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy praktyka (SMP) realizowana będzie w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.

2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.

3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:

 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – pod warunkiem załączenia skanu oświadczenia w systemie DreamApply i potwierdzeniu wyniku przez DSM (wzór oświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń  przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia –  do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).

4. Testy poziomujące odbywają się w siedzibie ACKJ, ul. Wawrzyniaka 15 w co najmniej dwóch terminach wyznaczonych przez ACKJ dla każdego języka w okresie 10-14 czerwca 2019r.

Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

5. Do 03 czerwca 2019 osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMP w ramach umów instytucjami partnerskimi otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

6. Do 05 czerwca 2019r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMP w ramach umów instytucjami partnerskimi wskazują w systemie DreamApply wybrane szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.

7. Do 06 czerwca 2019r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały do wyjazdów SMP w ramach umów instytucjami partnerskimi z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).

8. Do 28 czerwca 2019r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego otrzymują informację o wyniku testu w formie e-mail/poprzez system DreamApply.

Kwalifikacja dodatkowa druga (10/2018)

Zasady przeprowadzenia  poprawy testów poziomujących dla studentów zakwalifikowanych na wydziałach do wyjazdów na studia(SMS) lub/i praktykę (SMP) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku akademickim 2018/2019 w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 05-31 października 2018r.)

 1. Do poprawy testów poziomujących przystępują osoby zakwalifikowane do wyjazdów na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku akademickim 2018/2019 w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 05-31 października 2018r.), które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu (poziom min. B1), w trakcie weryfikacji językowej prowadzonej dla tej kwalifikacji. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.
 2. Poprawa testów prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 3  języki: angielski, hiszpański, włoski.
 3. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.
 4. Testy zostaną przeprowadzone w następujących terminach i salach:

Wtorek 8 stycznia 2019  – sala 103 ACKJ

 • 830-1000 angielski
 • 1015-1145 hiszpański
 • 1200 – 1330 włoski

Środa 9 stycznia 2019 – sala 103 ACKJ

 • 830-1000 włoski
 • 1015-1145 angielski
 • 1200-1330 hiszpański

Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

 1. Do 13 grudnia r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 05-31 października 2018r.), które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia(SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 2. Do 14 grudnia 2018r. osoby przystępujące do poprawy testu przesyłają zwrotną informację mailową o w wybranym przez siebie szczegółowym terminie (dzień, godzina).
 3. Do 14 grudnia 2018r. Dział Spraw Międzynarodowych przesyła ACKJ listę osób, dla których należy przeprowadzić poprawę testu poziomującego w podziale na język i wybrany przez studenta termin.
 4. Do 15 stycznia 2019 osoby, które przystąpiły do poprawy testu poziomującego otrzymują informację o wyniku testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia (SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób zakwalifikowanych przez wydziały do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku akademickim 2018/2019 w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji : 05-31 październik 2018r.)

 1. Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5  języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy studia (SMS) lub/i praktyka (SMP) realizowane będą w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.
 2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.
 3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:
 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – pod warunkiem załączenia skanu oświadczenia w systemie DreamApply i potwierdzeniu wyniku przez DSM (wzór oświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń  przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia –  do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 1. Testy poziomujące odbywają się w siedzibie ACKJ, ul. Wawrzyniaka 15 w następujących terminach:

Poniedziałek 26 listopada 2018 – sala 209 ACKJ

 • 1415-1545 angielski
 • 1600-1730 niemiecki

Wtorek 27 listopada 2018  – sala 108 ACKJ

 • 830-1000 angielski
 • 1015-1145 niemiecki

Środa 28 listopada 2018 – sala 209 ACKJ

 • 900-1030 francuski
 • 1045-1215 włoski
 • 1230-14000 hiszpański

Czwartek 29 listopada 2018 – sala 103 ACKJ

 • 1415-1545 włoski
 • 1600-1730 hiszpański

Piątek 30 listopada 2018 – sala 109 ACKJ

 • 1200-1330 francuski

Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

 1. Osoby zgłoszone w pierwszej kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z  testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych dla drugiej kwalifikacji dodatkowej, tj. kwalifikacji prowadzonej na wydziałach w okresie 05 – 31 października 2018r. W Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.
 2. Do 13 listopada r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 05-31 października 2018r.) oraz osoby z pierwszej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 01– 15 czerwca 2018 r.), które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia(SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
 3. Do 15 listopada 2018r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w drugiej kwalifikacji dodatkowej oraz osoby przystępujące do poprawy testu wskazują w systemie DreamApply wybrane przez siebie szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
 4. Do 16 listopada 2018r. Dział Spraw Międzynarodowych przesyła ACKJ listę osób zakwalifikowanych w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 05-31 października 2018r.) oraz ewentualnie listę osób z pierwszej kwalifikacji dodatkowej (termin kwalifikacji: 01– 15 czerwca 2018 r.), które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu, dla których należy przeprowadzić testy poziomujące w podziale na język i wybrany przez studenta termin.
 5. Do 10 grudnia 2018r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla drugiej kwalifikacji dodatkowej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

Kwalifikacja podstawowa (03-04/2018) oraz dodatkowa pierwsza (06/2018)

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły drugą dodatkową kwalifikację wydziałową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w roku akademickim 2018/2019 w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

 1. Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z ACKJ jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących. Weryfikacja obejmuje 5 języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. W przypadku, gdy studia (SMS) lub/i praktyka (SMP) realizowane będą w innym języku, należy spełnić warunki dotyczące zwolnień z testu poziomującego.
 2. Test poziomujący będzie zawierał zadania jednokrotnego wyboru w ramach następujących komponentów: czytanie, gramatyka, słuchanie. Przewidywany czas rozwiązania testu wyniesie ok. 1,5 godziny.
 3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:
  • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
  • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym/lingwistycznym dot. języków obcych w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem załączenia skanu certyfikatu w systemie DreamApply,
  • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji – pod warunkiem załączenia skanu oświadczenia w systemie DreamApply i potwierdzeniu wyniku przez DSM (wzór oświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+),
  • które realizowały już mobilność Erasmus+ i uzyskały poziom co najmniej B1 z testu OLS (Online Linguistic Support) – pod warunkiem załączenia skanu wyniku w systemie DreamApply.
  • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym – pod warunkiem załączenia w systemie DreamApply skanu zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka lub z zaliczeń przedmiotów obejmujących praktyczną znajomość danego języka (wzór zaświadczenia – do pobrania ze strony Działu Spraw Międzynarodowych dot. wyjazdów studentów na studia/praktykę w programie Erasmus+).
 4. Testy poziomujące odbywają się w siedzibie ACKJ, ul. Wawrzyniaka 15 w osobnych turach dla kwalifikacji podstawowej i dodatkowej i w co najmniej dwóch terminach wyznaczonych przez ACKJ dla każdego języka w okresie:
  • Kwalifikacja podstawowa: : 07-25 maja 2018r.
  • Kwalifikacja dodatkowa: 01-13 lipca 2018r.

            Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

  1. Osoby zgłoszone w kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego mają prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji dodatkowej. Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.
  2. Osoby zgłoszone w kwalifikacji dodatkowej, które nie uzyskały wyniku co najmniej B1 z testu poziomującego będą miały prawo do przystąpienia do poprawy testu w terminach wyznaczonych dla drugiej kwalifikacji dodatkowej, tj. kwalifikacji prowadzonej na wydziałach w okresie 05 – 31 października 2018r. W Wersja poprawkowa testu będzie polegała na zmianie co najmniej 50% zadań testu w wersji podstawowej.
  3. Do 27 kwietnia 2018r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia(SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
  4. Do 29 kwietnia 2018r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji podstawowej wskazują w systemie DreamApply wybrane przez siebie szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
  5. Do 30 kwietnia 2018r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji podstawowej z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).
  6. Do 05 czerwca 2018r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji podstawowej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.
  7. Do 27 czerwca 2018r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby z kwalifikacji podstawowej, które nie uzyskały pozytywnego wyniku testu otrzymują informację o szczegółowych terminach (dniach i godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest przez osoby kontaktowe dla wyjazdów na studia(SMS)/praktykę (SMP) w Dziale Spraw Międzynarodowych poprzez system DreamApply na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.
  8. Do 29 czerwca 2018r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w kwalifikacji dodatkowej oraz osoby przystępujące do poprawy testu wskazują w systemie DreamApply wybrane przez siebie szczegółowe terminy (dzień, godzina) lub zamieszczają dokumenty wymagane przy zwolnieniu z testu poziomującego.
  9. Do 30 czerwca 2018r. Dział Spraw Międzynarodowych przekazuje do ACKJ wykaz osób zakwalifikowanych przez wydziały w kwalifikacji dodatkowej oraz wykaz osób przystępujących do poprawy testu z wybranymi szczegółowymi terminami przystąpienia do testu poziomującego (dzień, godzina).
  10. Do 06 sierpnia 2018r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego w terminach określonych dla kwalifikacji dodatkowej otrzymują informację o wyniku testu poprzez system DreamApply.

Zasady prowadzenia centralnej weryfikacji językowej dla osób które pomyślnie przeszły drugą dodatkową kwalifikację wydziałową do wyjazdu na studia (SMS) lub/i praktykę (SMP) w roku akademickim 2017/2018 w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna: kraje programu

1. Weryfikacja językowa prowadzona jest przez Dział Spraw Międzynarodowych przy współpracy z Wydziałem Filologicznym jako jednostką odpowiedzialną za opracowanie i sprawdzenie testów poziomujących.

2. Test poziomujący ma formę pisemną i trwa około 1,5 godz.

3. Nieprzystąpienie do testu poziomującego jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu. Z testu poziomującego zwolnione są osoby:

 • posiadające certyfikat językowy (lista certyfikatów w załączniku), poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B1 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – pod warunkiem przesłania kopii certyfikatu w sposób określony przez DSM,
 • posiadające dyplom ukończenia studiów o charakterze filologicznym w zakresie weryfikowanego języka – pod warunkiem przesłania kopii dyplomu w sposób określony przez DSM,
 • które uzyskały pozytywny wynik z testu poziomującego w trakcie poprzedniej/ich kwalifikacji,
 • będące studentami studiów I stopnia kierunku o charakterze filologicznym w zakresie języka innego niż angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański oraz norweski – pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z macierzystego wydziału o uzyskaniu poziomu co najmniej B1 z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka.

4. Testy poziomujące odbywają się w Rektoracie US, al. Papieża Jana Pawła II 22A w Sali Senatu w dniach:

 • 07 listopada 2017r. (wtorek),
 • 08 listopada 2017r. (środa),
 • 09 listopada 2017r. (czwartek),
 • 10 listopada 2017r. (piątek).

5. Do dnia 31 października 2017r. Dział Spraw Międzynarodowych informuje osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP o dokładnych terminach (godzinach), w których odbywają się testy poziomujące oraz o warunkach zwolnienia z przystąpienia do testu. Informacja przekazywana jest na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

6. Do dnia 03 listopada 2017r. osoby zakwalifikowane przez wydziały do wyjazdów SMS/SMP w informacji zwrotnej podają dwa wybrane przez siebie terminy, wskazując jeden z nich jako priorytetowy.

7. Do dnia 06 listopada 2017r. Dział Spraw Międzynarodowych informuje osoby przystępujące do testu poziomującego o indywidualnym terminie testu. Informacja przekazywana jest na adresy e-mail wskazane przez studentów podczas kwalifikacji wydziałowej.

8. Osoby przystępujące do testu poziomującego powinny mieć przy sobie legitymację studencką US.

9. Do dnia 29 listopada 2017r. osoby, które przystąpiły do testu poziomującego otrzymują informację o wyniku testu.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu