Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez kadrę dydaktyczną

ZASADY OGÓLNE

 1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne i prowadzący działalność naukową w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US.
 2. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1 330 EUR.
 3. Szkolenie może być realizowane w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej organizacji w jednym z krajów programu. W roku akademickim 2020/2021 są to następujące kraje:
 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia
 1. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej organizacji w jednym z krajów programu w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji, sympozjów, seminariów) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
 2. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych dla poszczególnych wydziałów jest równy limitowi wyjazdów dydaktycznych STA tych jednostek. Łączny limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych wynosi 57 wyjazdów.
 3. Uprawnione wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów szkoleniowych STT do dnia 21 grudnia 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 21 grudnia 2020r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 20 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji pierwotnej, jeśli zostaną skorygowane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) o nieprawidłowościach .
 4. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 5. Do dnia 31 października 2020:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl w sekcji „Dla pracowników”  zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a osoba kontaktowa dla wyjazdów STT przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT oraz informację o liczbie wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.

KWALIFIKACJA PODSTAWOWA I DODATKOWA

 1. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny
  on-line w systemie DreamApply
  dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowej. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 1-6 grudnia 2020r. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona jest w terminie: 1-7 marca 2021r.
 2. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się co najmniej z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału, przy czym komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego, odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 4. W przypadku gdy oceniany jest Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME pracownika będącego jednocześnie członkiem komisji kwalifikacyjnej, osoba ta opuszcza skład tej komisji na czas oceny jej wniosku, a skład komisji uzupełnia wówczas dodatkowo powołana osoba (dodatkowy członek komisji powołany na czas merytorycznej oceny Indywidualnego Programu Nauczania).
 5. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):
  a) ocena celów szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-3 pkt
  b) ocena uzasadnienia dot. związku szkolenia z rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć lub/i tworzenia programów studiów/ Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills (w przypadku, gdy taki związek został wskazany w formularzu aplikacyjnym, oceniany na podstawie uzasadnienia: spełnienie jednego warunku 1 pkt, spełnienie obu warunków 2 pkt): 0-2 pkt
  c) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
  d) ocena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (np. realność wykonania postawionych zadań): 0-3 pkt
  e) ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-2 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-3 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– w zgłoszeniu o którym mowa punkcie 10 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2016 z dnia 1.11.2016r. §4, ustanawiającym sposób komunikacji z pracownikiem,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane,

– na szkolenia w formie kursów językowych mogą zgłaszać się pracownicy, którzy w momencie składania zgłoszenia mogą udokumentować fakt formalnego uczenia się danego języka w przeciągu ostatnich 12 miesięcy minimum przez 3 pełne miesiące załączając w systemie DreamApply dokument(y) wystawione przez szkołę językową/zarejestrowaną firmę kształcenia językowego/lektora prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą i pracownicy którzy potwierdzają fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku – w sekcji uzasadnienie szkolenia,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu szkoleniowego STT w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w następującej formie elektronicznej: zatwierdzony przez komisję protokół skopiowany do treści e-mail opatrzony potwierdzeniami jego treści całego składu komisji w terminie do 21 grudnia 2020r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 22 marca 2021r. dla kwalifikacji
 2. Wersję finalną protokołu do treści e-mail (nie w formie załącznika) wkleja przewodniczący komisji i przesyła drogą e-mail do wszystkich przedstawicieli komisji i Działu Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), następnie reprezentujący komisję zatwierdzają poprawność danych w protokole przesyłając odpowiedź do wszystkich.
 3. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia z podpisami całego składu komisji (podpisy akceptowane j.w.).
 4. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Training z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ i wytycznymi FRSE i przyjmuje lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 5. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są od 1 marca 2021r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) w systemie DreamApply. Dokumenty załączone przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 6. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o zakwalifikowaniu w ramach rezerwy – lista rezerwowa, lub o grancie zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

PO PIERWSZEJ KWALIFIKACJI

 1. Zakwalifikowany na wyjazd w ramach puli rezerwowej pracownik w terminie od 1 marca 2021r. załącza w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (zgodnie z punktem 25 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement– Staff Mobility for Trainig). Dokumenty załączone przed tą datą nie będą brane pod uwagę.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w kwalifikacji dodatkowej załącza w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (zgodnie z punktem 25 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) nie wcześniej niż przed otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu jak w punkcie nr 20. Dokumenty załączone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Środki w ramach rezerwy przyznawane są zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu dokumentu w systemie jak w punktach powyżej.

REALIZACJA

 1. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 30 września 2021r. w tym od 1 stycznia 2020r. do 31 lipca 2020r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility AgreementStaff Mobility for Trainig) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji
  COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez instytucję goszczącąsekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STT wg zatwierdzonego wzoru
 • Potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana treść e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z koniecznością fizycznego pobytu face to face/zdalnej (wirtualnej, on-line)/formie łączonej (hybrydowej). W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny.
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. Potwierdzenie planowanych dat pobytu przez instytucję przyjmującą/goszczącą może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem, wymaga jednak załączenia w systemie DreamApply: skanu zatwierdzonego Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement– Staff Mobility for Trainig) z potwierdzonym terminem realizacji lub kopii informacji e-mail/indywidualnego zaproszenia z potwierdzonym terminem realizacji Indywidualnego Programu z instytucji przyjmującej/goszczącej.
 3. W czasie realizacji mobilności pracownik musi pozostawać w czynnym stosunku pracy z uczelnią macierzystą (nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie).
 4. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu.
 5. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2021r.

FINANSOWANIE

 1. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty (waluta EUR) stypendium  na rachunek bankowy podany w formularzu aplikacyjnym DreamApply.
 2. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 3. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas faktycznego pobytu za granicą.

ROZLICZENIE ZE ZREALIZOWANEJ MOBILNOŚCI

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia wyjazdu to:
 • dostarczenie do DSM oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji,
 • złożenie w DSM potwierdzenia ukończenia szkolenia ze wskazanym  terminem jego realizacji (wystawia/potwierdza instytucja przyjmująca/goszcząca),
 • uzupełnienie ankiety on-line.

REZYGNACJA

 1. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Aneks nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Punkt 8 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020r. i maksymalnie do 31 lipca 2021r. w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 22 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 01 lipca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu z w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji  wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21,

 1. Punkt 8 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020r. i maksymalnie do 31 marca 2021r. w tym od 01 marca 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 22 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i  w nieprzekraczalnym  terminie 01 marca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

 1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są:
 • pracownicy administracji wydziałów oraz pracownicy jednostek administracyjnych US wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej z wyłączeniem Działu Spraw Międzynarodowych dalej zwanych jednostkami administracyjnymi
 • pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne i prowadzący działalność naukową w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadających aktualne umowy Inter-instytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 1. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1235 EUR.
 2. Szkolenie może być realizowane w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:
 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Serbia
 1. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
 2. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych dla poszczególnych wydziałów i dyscyplin jest równy limitowi wyjazdów dydaktycznych STA tych jednostek. Łączny limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych wynosi 79 wyjazdów.
 3. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników jednostek administracyjnych łącznie wynosi 15 wyjazdów.
 4. Uprawnione wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów szkoleniowych STT do dnia 20 lutego 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 20 lutego 2020r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 17 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.
 5. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020r. i maksymalnie do 30 września 2020r. w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2020r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 30 września 2020r. dla wyjazdów rezerwowych.
 6. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 7. Do dnia 31 grudnia 2019 r.:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” pracowników” zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa do wyjazdów STT) przesyła kierownikom jednostek administracyjnych US drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT.
 • Do dnia 31 grudnia 2019 r. Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a osoba kontaktowa dla wyjazdów STT przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT oraz informację o liczbie wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.
 2. Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 1- 31 stycznia 2020r. Kwalifikacje dodatkowe prowadzone są w termiach: 1-15 marca 2020 oraz 1-15 maja 2020r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Pracownicy jednostek administracyjnych zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminie: 01 stycznia – 29 lutego 2020 r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli 15 miejsc, środki dla miejsc niewykorzystanych przenoszone są do puli środków przeznaczonej na wyjazdy szkoleniowe STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym:
  a) dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych – komisję wydziałową składającą się z trzech lub pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału, przy czym komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego,
  b) dla jednostek administracji innej niż DSM – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 5. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):
  a) ocena celów szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-3 pkt
  b) ocena uzasadnienia dot. związku szkolenia z rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć lub/i tworzenia programów studiów/ Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills (w przypadku, gdy taki związek został wskazany w formularzu aplikacyjnym): 0-2 pkt
  c) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
  d) ocena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (np. realność wykonania postawionych zadań): 0-3 pkt
  e) ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-2 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-3 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– na szkolenia w formie kursów językowych mogą zgłaszać się pracownicy, którzy w momencie składania zgłoszenia mogą udokumentować fakt formalnego uczenia się danego języka co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem zgłoszenia lub fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu szkoleniowego STT w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej/ przy tworzeniu protokołu z kwalifikacji dla pracowników administracji.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 20 lutego 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 marca 2020r. i do 01 czerwca 2020r. dla kwalifikacji dodatkowych Dział Spraw Międzynarodowych tworzy protokół z kwalifikacji centralnej wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 16 marca 2020r.   Protokół z każdorazowej kwalifikacji centralnej przechowywany jest w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Training z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 3. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.
 4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility AgreementStaff Mobility for Trainig) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez instytucję goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STT wg zatwierdzonego wzoru
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są od 01 marca 2020r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 3. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2020 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.
 4. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Archiwum: