Realizacja służbowych wyjazdów zagranicznych, będzie możliwa w zależności od wytycznych ustalonych na szczeblu rządowym dot. otwarcia granic oraz określenia państw, do których wyjazdy będą możliwe.
Pracownicy, studenci i doktoranci US mogą realizować wyjazdy zagraniczne do państw, do których w danym momencie jest to możliwe, o ile otrzymają gwarancję przyjęcia przez uczelnię goszczącą.
Ze względu na dynamiczną sytuację, proszę nie przesyłać potwierdzeń wyjazdów z większym niż dwumiesięczne wyprzedzenie.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2019-1-PL01-KA107-064826 (1.08.2019 – 31.07.2022)

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2019-1-PL01-KA107-064826. Wykaz znajduje się na stronie „Uczelnie partnerskie”.
3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
4. Kody ISCED przypisane są do Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni.
6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 02 stycznia 2020 r. i maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 16 grudnia 2019 r. do wyczerpania środków.
8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
9. W ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064826 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez pracowników wszystkich wydziałów US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność (łącznie) w ramach projektu.

kraj liczba mobilności STA liczba mobilności STT
Albania 3 1
Argentyna 1 0
Armenia 1 0
Białoruś 1 0
Czarnogóra 2 1
Gruzja 1 0
Kambodża 3 0
Kanada 1 1
Indonezja 1 0
Iran 2 3
Mongolia 1 0
Rosja 1 1
Chiny 1 1
Sri Lanka 1 0
Wietnam 1 0

10. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2019-1-PL01-KA107-064826. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.

11. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 16 grudnia 2019 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu Dream Apply:

  •  Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement(indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia);
  • Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru);
  • Elektroniczny formularz aplikacyjny.

12. Dokumenty składane w systemie Dream Apply muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego (Dyrektor Instytutu) oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.

13. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:

  • cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
  • program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
  • oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
  • wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).

14. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie Dream Apply nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.

15. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.16.

16. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.

17. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Odległość – Kwota
10 – 99 km:  20 EUR
100 – 499 km:  180 EUR
500 -1999 km:  275 EUR
2000 – 2999 km:  360 EUR
3000 – 3999 km:  530 EUR
4000 – 7999 km:  820 EUR
8000 km lub więcej:  1500 EUR

18. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.

19. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.

20. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

21. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską oraz oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

Uwaga!
Pula wyjazdów do Czarnogóry, Gruzji, Indonezji, Kambodży, Kanady i Wietnamu wyczerpana.

Wnioski aplikacyjne na wyjazdy są składane online w systemie DreamApply.

Prosimy zapoznać się instrukcją obsługi DA kadra kraje partnerskie