Projekt 2020-1-PL01-KA107-079886
Pozostałe mobilności do wykorzystania, stan na 27 stycznia 2022 r.
Albania: 3 STA
Bośnia i Hercegowina: 4 STA
Czarnogóra: 2 STA
Kambodża: 2 STA
Korea Południowa: 1 STA
Mongolia: 1 STA

Zasady realizacji wyjazdów w projekcie nr 2020-1-PL01-KA107-079886

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2020-1-PL01-KA107-079886 (1.08.2020 – 31.07.2023)

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2020-1-PL01-KA107-079886. Wykaz znajduje się na stronie „Uczelnie partnerskie”.
 3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
 4. Pracownik wybiera mobilność w ramach umów oznaczonych kodem ISCED, odpowiadającym reprezentowanej przez Pracownika dyscyplinie naukowej.
 5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni (czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej). Dodatkowo doliczane są dwa dni na podróż.
 6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 22 marca 2021 r. i maksymalnie do 02 lipca 2023 r.
 7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 1 marca 2021 r. do wyczerpania środków.
 8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
 9. Pracownicy aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 nie mogą mieć zaplanowanych (przyznane stypendium) i niezrealizowanych wyjazdów w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826. Dokumenty aplikacyjne można złożyć najwcześniej 1 dnia mobilności rozpoczętej w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826.
 10. Pracownik aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886, o ile zostanie mu przyznane stypendium, automatycznie rezygnuje ze wszystkich swoich wyjazdów w ramach list rezerwowych w projektach 2018-1-PL01-KA107-048630 lub 2019-1-PL01-KA107-064826.
 11. W ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność (łącznie) w ramach projektu.
  Albania: 3 STA,  2 STT;
  Argentyna:  1 STA, 0 STT
  Armenia:  1 STA, 0 STT
  Białoruś: 1 STA, 0 STT
  Bośnia i Hercegowina:  3 STA, 0 STT
  Czarnogóra: 6 STA, 0 STT
  Gruzja: 1 STA, 0 STT
  Kambodża: 3 STA, 0 STT
  Kanada: 2 STA, 0 STT
  Korea Południowa: 1 STA, 0 STT
  Iran: 3 STA, 2 STT
  Rosja:  2 STA, 0 STT
  Ukraina: 1 STA, 0 STT
  Wietnam: 1 STA, 0 STT
 12. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 1 marca 2021 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu Dream Apply:
  Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement(indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia);
  Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru zgoda-na-wyjazd-staff KA107-2020);
  Elektroniczny formularz aplikacyjny.
 13. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2020-1-PL01-KA107-079886. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.
 14. Dokumenty składane w systemie Dream Apply muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez właściwego koordynatora ds. wymiany oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.
 15. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:
  cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
  program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
  oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
  wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).
 16. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie Dream Apply nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.
 17. W przypadku, gdy pracownik składa dokumenty aplikacyjne lub przystępuje do podpisania umowy stypendialnej w czasie trwania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub w sytuacji, gdy obowiązują inne przepisy, m.in. sanitarne mogące mieć wpływ na realizację mobilności, Dział Spraw Międzynarodowych US zastrzega sobie prawo do wymagania innych dokumentów uprawdopodobniających bezpieczną realizację mobilności, np.
  Dodatkowe potwierdzenie uczelni partnerskiej o możliwości organizacji mobilności;
  Weryfikacja wytycznych rządowych związanych z podróżami zagranicznymi, np. publikowanych przez właściwe ministerstwa
 18. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.19.
 19. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.
 20. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu Erasmus+.
 21. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

  Odległość – Kwota

  10 – 99 km:  20 EUR
  100 – 499 km:  180 EUR
  500 -1999 km:  275 EUR
  2000 – 2999 km:  360 EUR
  3000 – 3999 km:  530 EUR
  4000 – 7999 km:  820 EUR
  8000 km lub więcej:  1500 EUR
 22. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.
 23. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.
 24. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
 25. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych:
  zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską zawierające co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę pobytu w uczelni partnerskiej, datę wystawienia certyfikatu (nie wcześniejsza niż ostatni dzień pobytu), ilość godzin przeprowadzonych zajęć (w przypadku wyjazdów STA), informację o zgodności zrealizowanego szkolenia z zaplanowanym programem (w przypadku wyjazdów STT)
  oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.
 26. Zasady realizacji mobilności zdalnych (on-line) zostaną uregulowane odrębnymi zasadami.

Zasady realizacji wyjazdów w projekcie nr 2019-1-PL01-KA107-064826

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2019-1-PL01-KA107-064826 (1.08.2019 – 31.07.2022)

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie 2019-1-PL01-KA107-064826. Wykaz znajduje się na stronie „Uczelnie partnerskie”.
3. Wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych są realizowane w ramach umów międzyinstytucjonalnych, które muszą określać dyscypliny (kod ISCED) oraz rodzaj wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+
4. Kody ISCED przypisane są do Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni.
6. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 02 stycznia 2020 r. i maksymalnie do 17 lipca 2022 r.
7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 16 grudnia 2019 r. do wyczerpania środków.
8. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
9. W ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064826 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez pracowników wszystkich wydziałów US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność (łącznie) w ramach projektu.

kraj liczba mobilności STA liczba mobilności STT
Albania 3 1
Argentyna 1 0
Armenia 1 0
Białoruś 1 0
Czarnogóra 2 1
Gruzja 1 0
Kambodża 3 0
Kanada 1 1
Indonezja 1 0
Iran 2 3
Mongolia 1 0
Rosja 1 1
Chiny 1 1
Sri Lanka 1 0
Wietnam 1 0

10. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2019-1-PL01-KA107-064826. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.

11. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 16 grudnia 2019 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu Dream Apply:

 •  Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement(indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia);
 • Zgoda na wyjazd (wg. załączonego wzoru);
 • Elektroniczny formularz aplikacyjny.

12. Dokumenty składane w systemie Dream Apply muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego (Dyrektor Instytutu) oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.

13. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:

 • cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
 • program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
 • oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
 • wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).

14. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie Dream Apply nie później niż 14 dni przed planowanym wyjazdem.

15. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.16.

16. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.

17. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Odległość – Kwota
10 – 99 km:  20 EUR
100 – 499 km:  180 EUR
500 -1999 km:  275 EUR
2000 – 2999 km:  360 EUR
3000 – 3999 km:  530 EUR
4000 – 7999 km:  820 EUR
8000 km lub więcej:  1500 EUR

18. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.

19. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.

20. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

21. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską oraz oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064826 jest zakończona.

Dokumenty do pobrania

W przypadku problemów z pobraniem plików, proszę spróbować innej przeglądarki.

KA107 zgoda-na-wyjazd-staff

KA107 STA-MA-form-outgoing

KA107 STT-MA-form-outgoing