Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2020/2021

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 70 395 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 119 795 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2020-1-PL01-KA103-079006): 57

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2020-1-PL01-KA103-079006): 97

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 57

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 97

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 24 września 2020 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 1 330 EUR.

Stypendia przyznawane na wyjazdy pracowników (ST).

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) oraz kwota przyznana na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z:
 • zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21,
 • zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez kadrę dydaktyczną
 • zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez pracowników nie będących kadrą akademicką
 1. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży).
 2. Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Uczestnikowi realizującemu mobilność w formie zdalnej/On-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania mobilności nie przysługuje. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:
Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka w EUR (przy wyjazdach trwających do 14 dni)
1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140
 1. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:
Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EUR
2000-2999 km 360 EUR
3000-3999 km 530 EUR
4000-7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 1. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 2. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

Aneks nr 1 do Zasad podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa Zasad podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez  Narodową Agencję  Programu Erasmus na  działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej  Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez  Narodową Agencję  Programu Erasmus na  działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21.

 1. Punkt I.1. Zasad otrzymuje brzmienie:

Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).

 1. Punkt II.1. Zasad otrzymuje brzmienie:

Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasady realizacji  wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 21).

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 97 565 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 116 090 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2019-1-PL01-KA103-062889):79

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2019-1-PL01-KA103-062889):94

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 79

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 94

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 10 grudnia 2019 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 1235 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).
2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

140 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 1235 EUR.
3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze  rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów  rezerwowych.

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 21)
2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

140 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 1235 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.
4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus
na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2018/2019

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 44 880 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 69 190 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2018-1-PL01-KA103-047910):48
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2018-1-PL01-KA103-047910):74

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 48
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 74

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 08 czerwca 2018 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 935 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 X 2018

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 22)

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 X 2018

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze  rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów  rezerwowych.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2017/2018

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 34 125 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 49 000 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z umowy 2016-1-PL01-KA103-023870):39
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z umowy 2016-1-PL01-KA103-023870):56

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 39
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 56

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 23 czerwca 2017 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 875 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA/przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/18, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10, 11, 12, 13,14, 16 i 17).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska*, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110 EUR
III Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia) Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 EUR
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 EUR

* dotyczy przyjazdów pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć STA w polskiej uczelni

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EURO
2000-2999 km 360 EURO
3000-3999 km 530 EURO
4000-7999 km 820 EURO
8000 km lub więcej 1300 EURO

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 875 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Uniwersytet Szczeciński wystąpi do właściwej Izby Skarbowej o interpretację w zakresie określenia składowych stypendium nie objętych obowiązkowymi składkami na rzecz ZUS, a następnie ustali sposób wypłaty stypendium.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz przeznaczony na realizację wyjazdów rezerwowych.

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/17, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 13-17, 19-21).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska*, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110 EUR
III Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia) Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 EUR
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 EUR

* dotyczy przyjazdów pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć STA w polskiej uczelni

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EURO
2000-2999 km 360 EURO
3000-3999 km 530 EURO
4000-7999 km 820 EURO
8000 km lub więcej 1300 EURO

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Uniwersytet Szczeciński wystąpi do właściwej Izby Skarbowej o interpretację w zakresie określenia składowych stypendium nie objętych obowiązkowymi składkami na rzecz ZUS, a następnie ustali sposób wypłaty stypendium.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz przeznaczony na realizację wyjazdów rezerwowych.