Welcome to Poland to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej. Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział Spraw Międzynarodowych koordynował projekt o wartości 333 390,00 PLN trwający od 1 października 2019 r. do 31 marca 2022 r. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Szkolenie językowe dla kadry dydaktycznej – specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli akademickich na temat prowadzenia zajęć w języku obcym, przygotowywania prezentacji i materiałów dydaktycznych, wprowadzania słownictwa specjalistycznego podczas prowadzenia zajęć, a także wspomagające analizę stosowanych metod dydaktycznych.
 2. Kurs językowy na poziomie A1 dla pracowników administracyjnych obsługujących studentów i pracowników z zagranicy. Celem kursujest przełamanie bariery językowej i zachęcenie do aktywnego komunikowania się.
 3. Szkolenie międzykulturowe dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, którego celem jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.
 4. Aplikacja mobilna dla studentów i pracowników z zagranicy, ułatwiająca poruszanie sie po terenie uczelni oraz w Szczecinie oraz umożliwiająca kontakt z poszczególnymi jednostkami US.
 5. Przygotowanie obcojęzycznych wersji strony głównej US oraz angielskojęzycznej wersji strony głównej i poszczególnych jednostek.
 6. Przygotowanie angielskojęzycznego oznakowania budynków US.
 7. Tłumaczenie na język angielski dokumentów i aktów prawa wewnętrznego funkcjonujących w US.
 8. Szkolenie językowe dla kadry dydaktycznej w formie zdalnej w trybie self-study.
 9. Szkolenie międzykulturowe dla studentów i pracowników w formie zdalnej w trybie self-study.
 10. Szkolenie dotyczące zdalnego zarządzania projektami międzynarodowymi z wykorzystaniem narzędzi on-line w formie zdalnej w trybie self-study.
 11. Uniwersytecki słownik języka angielskiego wraz z glosariuszem.

Tablice