Zasady realizacji wyjazdów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt nr 2018-1-PL01-KA107-048630 (1.06.2018 – 31.07.2020)

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów partnerskich uprawnione są osoby formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci studiów III stopnia, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy semestr studiów III stopnia.
3. Wyjazd na studia w ramach Projektu nr 2018-1-PL01-KA107-048630 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:
a) Albania: European University of Tirana;
b) Kambodża: National University of Management;
c) Czarnogóra: University of Montenegro
4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”.
5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do pięciu miesięcy (1 semestr) i jest realizowany w roku 2019/2020.
6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się skalę określoną przez uczelnie w Projekcie nr 2018-1-PL01-KA107-048630.
7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na stypendiach wynosi 12 miesięcy na III stopniu studiów. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus na studiach lub praktyce (ze stypendium lub bez).
8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie.

II. Aspekty finansowe

 1. Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka wynosi 700 Euro miesięcznie.
 2. Studenci otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/2018-KA107-Wysokosc-stawek-1.pdf , która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania i pobytu jest 5 miesięcy. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty).
 4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

 1. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest umotywowanie wyjazdu stypendialnego w kontekście pisanej rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Ponadto należy udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, który będzie językiem wykładowym / roboczym.
 2. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Koordynator przeprowadzający kwalifikację przyznaje 0,5 punktu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku aplikacyjnego przez studenta, zgodnie z załączonym protokołem.
 3. W celu weryfikacji znajomości języka obcego, osoby posiadające certyfikat językowy poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) powinny załączyć go do wniosku aplikacyjnego. Osoby nieposiadające odpowiedniego certyfikatu, zobowiązane są przystąpienia do testu poziomującego z języka obcego przeprowadzanego przez Dział Spraw Międzynarodowych US.
  Weryfikacja nie dotyczy studentów filologii języków obcych, o ile jest to język wykładowy w uczelni partnerskiej.
 4. Znajomość języka obcego na wymaganym poziomie oraz akceptacja i przydzielenie opiekuna naukowego są warunkami koniecznymi do zakwalifikowania się do wyjazdu na studia. Natomiast ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego jest kryterium rankingującym decydującym o przyznaniu stypendium.
 5. Pierwsza kwalifikacja wydziałowa na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w okresie 18 marca – 14 kwietnia 2019. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.
 6. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w pierwszej kwalifikacji, koordynatorzy przeprowadzają kolejną kwalifikację w okresie 7 października – 3 listopada 2019.
 7. Kandydaci składają formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w systemie Dream Apply zgodnie z załączoną instrukcją w j. angielskim. Część wniosku aplikacyjnego dotyczącego motywacji wyjazdu składana jest w j. wykładowym w uczelni partnerskiej.
 8. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r., a w przypadku kolejnych kwalifikacji do 12 listopada 2019 r.
 9. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora właściwego ds. Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 10. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową, a nie posiadają odpowiedniego certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, przystępują do testu poziomującego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 11. Dział Spraw Międzynarodowych w ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji przekazuje listę rankingową studentów uczelniom partnerskim, które akceptują kandydatury studenta oraz przydzielają opiekunów naukowych w ramach limitu mobilności określonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w budżecie projektu.
 12. Uczelnie partnerskie przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych listę przyjętych kandydatów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listy rankingowej.

IV. Podpisanie umowy stypendialnej Erasmus+

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, nr rachunku bankowego, na który ma zostać ono przekazane, termin pobytu (okres finansowania) oraz zobowiązania stron umowy. Umowa stypendialna jest umową trójstronną i podpisywana jest przez studenta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego i uczelni partnerskiej (goszczącej).
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta następujących dokumentów:
 • Learning Agreement for Studies (Porozumienie o Programie Studiów) zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz uczelnię partnerską;
 • zgoda na wyjazd Dziekana wydziału, na którym realizuje się studia III stopnia i promotora;
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia.

3. Studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności na zajęciach dotyczących także pozostałych kierunków, np. indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. W sytuacji, kiedy Porozumienie o Programie Studiów nie może zostać zrealizowane w pierwotnym kształcie z różnych przyczyn niezależnych od studenta, student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. W celu wprowadzenia zmian w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien: wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie koordynatorów uczelni partnerskiej. Następnie załączyć zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY” w systemie Dream Apply, w celu zatwierdzenia przez właściwego koordynatora/rów. Koordynator zatwierdza zmiany i załącza skan dokumentu w w/w systemie.

VI. Rozliczenie stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:
 • Oryginał Porozumienia o Programie Studiów, zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą.

2. Student ma obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium.

3. Student powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

4. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US. Właściwy koordynator uzupełnia Tabelę D Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” i przesyła w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych.

Rekrutacja zakończona

Zasady realizacji wyjazdów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt nr 2017-1-PL01-KA107-037002 (1.06.2017 – 31.07.2019)

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów partnerskich uprawnione są osoby formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci studiów III stopnia, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia.

3. Wyjazd na studia w ramach Projektu nr 2017-1-PL01-KA107-037002 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:

 1. Albania: European University of Tirana;
 2. Armenia: Armenian National Agrarian University;
 3. Chińska Republika Ludowa: Guangdong University of Foreign Studies, Ningbo University;
 4. Gruzja: Grigol Robakidze University, Caucasus University, Batumi Shota Rustaveli State University;
 5. Czarnogóra: University of Montenegro;

4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”.

5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do pięciu miesięcy (1 semestr) i jest realizowany podczas semestru letniego 2017/2018 bądź semestru zimowego 2018/2019.

6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się skalę określoną przez uczelnie w Projekcie nr 2017-1-PL01-KA107-037002.

7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na stypendiach wynosi 12 miesięcy na III stopniu studiów. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus na studiach lub praktyce (ze stypendium lub bez).

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie.

II. Aspekty finansowe

9. Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka wynosi 650 Euro miesięcznie.

10. Studenci otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

11. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania i pobytu jest 5 miesięcy. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty).

12. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

13. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest umotywowanie we wniosku aplikacyjnym wyjazdu stypendialnego w kontekście pisanej rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Ponadto należy udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, który będzie językiem wykładowym/roboczym.

14. W celu weryfikacji znajomości języka obcego, osoby posiadające certyfikat językowy poświadczający kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) powinny załączyć go do wniosku aplikacyjnego składanego na macierzystym Wydziale. Osoby nieposiadające odpowiedniego certyfikatu, zobowiązane są przystąpienia do testu poziomującego z języka obcego przeprowadzanego przez Dział Spraw Międzynarodowych we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Weryfikacja nie dotyczy studentów filologii języków obcych, o ile jest to język wykładowy w uczelni partnerskiej.

15. Kwalifikacja na wyjazd na studia odbywa się wg. poniższego schematu:

 • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale przez wydziałowych lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów;
 • Weryfikacja znajomości języka obcego – test poziomujący z języka obcego dla osób nieposiadających odpowiedniego certyfikatu;
 • Akceptacja kandydatury studenta przez uczelnię partnerską oraz przydzielenie mu opiekuna naukowego na czas pobytu stypendialnego.

16. Znajomość języka obcego na wymaganym poziomie oraz akceptacja i przydzielenie opiekuna naukowego są warunkami koniecznymi do zakwalifikowania się do wyjazdu na studia. Natomiast ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego jest kryterium rankingującym decydującym o przyznaniu stypendium.

17. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).

18. Pierwsza kwalifikacja wydziałowa na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 odbywa się w okresie 6 listopada – 10 grudnia 2017. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.

19. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w pierwszej kwalifikacji, koordynatorzy przeprowadzają kolejne kwalifikacje w okresie 1 – 31 marca 2018 oraz 1 -31 października 2018.

20. Kandydaci składają u odpowiednich koordynatorów Erasmus+ application form – student mobility between Programme and Partner countries wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez odpowiednich koordynatorów.

21. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 r., a w przypadku kolejnych kwalifikacji odpowiednio do 6 kwietnia 2018 r. i do 5 listopada 2018 r.

22. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

23. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową, a nie posiadają odpowiedniego certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, przystępują do testu poziomującego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania protokołów kwalifikacyjnych z Wydziałów.

24. Dział Spraw Międzynarodowych w ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji przekazuje listę rankingową studentów uczelniom partnerskim, które akceptują kandydatury studenta oraz przydzielają opiekunów naukowych w ramach limitu mobilności określonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w budżecie projektu oraz proporcji ilości mobilności przewidzianych w międzyinstytucjonalnych umowach z każdą z uczelni partnerskich.

25. Uczelnie partnerskie przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych listę przyjętych kandydatów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listy rankingowej.

IV. Podpisanie umowy stypendialnej Erasmus+

26. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, nr rachunku bankowego, na który ma zostać ono przekazane, termin pobytu (okres finansowania) oraz zobowiązania stron umowy. Umowa stypendialna jest umową trójstronną i podpisywana jest przez studenta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego i uczelni partnerskiej (goszczącej).

27. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta następujących dokumentów:

 • Learning Agreement for Studies (Porozumienie o Programie Studiów) zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz uczelnię partnerską;
 • zgoda na wyjazd Dziekana i promotora;
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia;
 • oświadczenie z numerem rachunku bankowego.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

28. W sytuacji, kiedy Porozumienie o Programie Studiów nie może zostać zrealizowane w pierwotnym kształcie z różnych przyczyn niezależnych od studenta, student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.

29. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.

30. W celu wprowadzenia zmian w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien: wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie koordynatorów uczelni partnerskiej. Następnie Przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY” pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora do akceptacji. Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VI. Rozliczenie ze stypendium

31. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Oryginał Porozumienia o Programie Studiów, zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą.

32. Student ma obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium.

33. Student powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

34. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.