• 19 CZE 23

  Miedzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS 2024

  Deutsche Version unten

  Ruszyła kolejna edycja Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego 2024.

  Jeśli są Państwo zainteresowani stażem w Parlamencie niemieckim, to ta oferta skierowana właśnie do Państwa.

  Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do udziału w trwającym pięć miesięcy Międzynarodowym Stypendium Parlamentarnym 2024 (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w terminie od 1 marca do 31 lipca 2024 roku w Berlinie.

  IPS skierowany jest dla młodych absolwentek i absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, którzy ze względu na swoje kwalifikacje i osobowość mogą w przyszłości sprawować funkcje kierownicze w swoich krajach. Staż ten daje młodym ludziom doskonałą okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego w teorii i praktyce.

  Celem stażu jest również przekazywanie wartości demokratycznych i tolerancji w społeczeństwie pluralistycznym, pogłębianie zrozumienia dla różnorodności kulturowej oraz promowanie pokojowego współistnienia w świecie, jak również przyczynienie się do wzmocnienia dwustronnych stosunków Niemiec z krajami uczestniczącymi w programie.

  Warunki uczestnictwa:

  •  obywatelstwo polskie (dopuszczalne podwójne obywatelstwo)
  •  ukończone studia wyższe (studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe)
  •  bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziome B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
  • zainteresowanie tematyką polityczną i społeczną oraz znajomość historii Niemiec
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium

   

  Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2023 roku pod adresem: ips@wars.diplo.de  lub info@warschau.diplo.de

  Więcej informacji na stronie Bundestagu: www.bundestag.de/ipswww.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046 oraz Ambasady Niemiec i w mediach społecznościowych: https://polen.diplo.de/pl-pl/-/2599068

  Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym!

  Uczestnicy są wybierani w dwuetapowej procedurze. Wstępna kwalifikacja jest przeprowadzana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Wyłonione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną jesienią/zimą 2023 roku. Komisja rekrutacyjna niemieckiego Bundestagu dokonuje ostatecznego wyboru na podstawie umiejętności językowych, zawodowych, społecznych i międzykulturowych kandydatów.

   

  Haben Sie Interesse an einem Praktikum im deutschen Parlament?

  Der Deutsche Bundestag lädt gemeinsam mit der Freien Universität, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin zur Teilnahme am fünfmonatigen Internationalen Parlaments-Stipendium (IPS) vom 1. März bis 31. Juli 2024 in Berlin ein.

  Das IPS richtet sich an junge Hochschulabsolventen, die sich für Politik interessieren und aufgrund ihrer Ausbildung und persönlichen Eignung zukünftig in ihren Ländern Führungsfunktionen ausüben können. Das Praktikum bietet jungen Menschen eine hervorragende Gelegenheit, das deutsche parlamentarische System in Theorie und Praxis kennenzulernen.

  Das Ziel des Praktikums besteht darin, sowohl demokratische Werte und Toleranz in einer pluralen Gesellschaft zu vermitteln, das Verständnis für kulturelle Vielfalt zu vertiefen als auch das friedliche Zusammenleben in der Welt zu fördern. Darüber hinaus will das IPS einen Beitrag zur Festigung der bilateralen Beziehungen Deutschlands mit den teilnehmenden Ländern leisten.

  Teilnahmebedingungen:

  • polnische Staatsbürgerschaft (doppelte Staatbürgerschaft möglich)
  • abgeschlossenes Hochschulstudium (B.A., B.S., M.A., Diplom-, Magister-, Staatsprüfung oder Promotion)
  • sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (mindestens Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen)
  • Kenntnisse der deutschen Politik und Geschichte sowie der deutschen Gesellschaft
  • zu Beginn des Stipendiums dürfen die Kandidaten das 30. Lebensjahr nicht vollendet haben

  Sie können sich bis 31. Juli 2023 unter folgender Adresse bewerben: ips@wars.diplo.de oder info@warschau.diplo.de.

  Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundestags: www.bundestag.de/ipswww.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046, der Deutschen Botschaft Warschau und in den sozialen Netzwerken https://polen.diplo.de/pl-de/-/2599074.

  Wir laden Sie zu einem Auswahlverfahren ein!

  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt. Die Vorauswahl erfolgt durch die deutsche Botschaft in Warschau. Die qualifiziertesten Bewerber werden dann zu einem persönlichen Auswahlgespräch im Herbst/ Winter 2023 eingeladen. Eine Auswahlkommission des Deutschen Bundestages trifft die Endauswahl auf Grundlage der sprachlichen, fachlichen, sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Bewerber.