Realizacja służbowych wyjazdów zagranicznych, będzie możliwa w zależności od wytycznych ustalonych na szczeblu rządowym dot. otwarcia granic oraz określenia państw, do których wyjazdy będą możliwe.
Pracownicy, studenci i doktoranci US mogą realizować wyjazdy zagraniczne do państw, do których w danym momencie jest to możliwe, o ile otrzymają gwarancję przyjęcia przez uczelnię goszczącą.
Ze względu na dynamiczną sytuację, prosimy nie przesyłać potwierdzeń wyjazdów z większym niż dwumiesięczne wyprzedzenie.

Z powodu pandemii COVID-19 został przedłużony do 31 lipca 2021 r. W związku z tym, wszystkie mobilności mogą być realizowane do końca czerwca 2021 r.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2018-1-PL01-KA107-048630 (1.06.2018 – 31.07.2021)

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy jednostek US posiadających umowy międzyinstytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.
2. Wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych mogą być realizowane jedynie do uczelni partnerskich w projekcie 2018-1-PL01-KA107-048630, których wykaz znajduje się na stronie „Uczelnie partnerskie”.
3. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni.
4. Wyjazdy dydaktyczne STA/szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 02 stycznia 2019 r. i maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.
5. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 15 listopada 2018 r. do wyczerpania środków.
6. Pracownicy, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostało im przyznane stypendium ze względu na wyczerpanie środków, znajdują się na liście rezerwowej.
7. W ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez pracowników wszystkich wydziałów US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność (łącznie) w ramach projektu.

8. Liczba mobilności może być zwiększona, w szczególności dla pracowników z listy rezerwowej, w ramach przesunięć budżetowych dozwolonych umową finansową nr 2018-1-PL01-KA107-048630. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.
9. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 15 listopada 2018 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty za pośrednictwem systemu Dream Apply:
a) Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia);
b) Zgoda Dziekana na wyjazd (wg. załączonego wzoru);
c) Elektroniczny formularz aplikacyjny.
10. Dokumenty składane w systemie Dream Apply muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego (kierownik katedry/instytutu) oraz przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej dat pobytu w uczelni partnerskiej.
11. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:
a) cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
b) program zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
c) oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
d) wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).
12. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w systemie Dream Apply nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem.
13. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 180 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.16.
14. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.
15. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Odległość – Kwota
10 – 99 km:  20 EUR
100 – 499 km:  180 EUR
500 -1999 km:  275 EUR
2000 – 2999 km:  360 EUR
3000 – 3999 km:  530 EUR
4000 – 7999 km:  820 EUR
8000 km lub więcej:  1500 EUR

16. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego.
17. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy, ubezpieczenia i ewentualnych szczepień leży po stronie pracownika.
18. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
19. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską oraz oryginał Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia zatwierdzony przez wszystkie strony w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.

Pozostałe mobilności do wykorzystania, stan na 26 lutego 2021 r.

Argentyna – 1 STA
Chiny – 2 STA
Kambodża – 1 STA
RPA – 2 STA (wymagania uczelni partnerskiej)

Wnioski aplikacyjne na wyjazdy są składane online w systemie DreamApply.

Prosimy zapoznać się instrukcją obsługi DA kadra kraje partnerskie