Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zwanych dalej „NMF
i MF EOG” zaangażowane jest szereg podmiotów, które pełnią rolę administratorów
w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (RODO)  Administratorem danych osobowych wytworzonych
w  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jak również danych przekazanych do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez inne podmioty zaangażowane w realizację NMF i MF EOG – jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest realizacja zadań Operatora Programu Edukacja, wynikających z umów wskazanych w pkt
pt.: „Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych”.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy  w sprawie realizacji Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej
w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartej w dniu 02.04.2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. niezbędność do realizacji uzasadnionego prawnie interesu administratora) oraz na podstawie art.6 ust 1 lit b) RODO (tj. przygotowanie
oraz realizacja umowy pomiędzy FRSE a Beneficjentem), w związku z:

1) umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11)
oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie
i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”;

2) umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz
Królestwem Norwegii  w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
(Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r.
w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”:

3) umową w sprawie Programu z dnia 08.03.2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji
i Rozwoju a Komitetem Mechanizmu Finansowego w sprawie dofinansowania Programu „Edukacja”, oraz Umowy w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej z 4 września 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a KMF i norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

W celu realizacji swoich zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przetwarza dane:

1) osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres
e-mail);

2) uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców bezpośrednich projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu  numer telefonu, adres e-mail, wizerunek);

3) konsultantów zewnętrznych zaangażowanych w przygotowanie wniosku aplikacyjnego (imię, nazwisko, nazwa podmiotu).

IV. Źródło pochodzenia danych

  1. Źródłem danych są wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz podmioty zaangażowane
    we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą albo od podmiotów zaangażowanych we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania
    o dofinasowanie projektów, realizacji projektów, a także wykonywania zadań wynikających
    z Regulacji/ umowy w sprawie programu/umowy w sprawie realizacji projektu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej pięciu lat od przyjęcia przez instytucje reprezentujące Państwa Darczyńców raportu końcowego dla programu.

Po upływie okresów wynikających z Regulacji dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

VI. Odbiorcy danych

Dane  będą przekazywane do:

1) Państw Darczyńców i podmiotów wykonujących zadania po stronie tych Państw
oraz Ministra Funduszy i Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, płatności, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji;

2) podmiotów świadczących na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  usługi związane
z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,
w szczególności dostawców rozwiązań IT i operatorów telekomunikacyjnych, a także
do podmiotów świadczących usługi doradcze – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją NMF i MF EOG, przysługują następujące prawa:

1) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać, na adresy wskazane w pkt pt.: „Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych”. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych NMF i MF EOG”.

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  ma swoją siedzibę pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych FRSE jest możliwy pod adresem:

1) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,

2) poczty elektronicznej: iod@frse.org.pl