Procedura dot. zawierania umów o współpracy i listów intencyjnych z podmiotami zagranicznymi

 1. Procedura dotyczy zawierania umów o współpracy i listów intencyjnych z podmiotami zagranicznymi, niezależnie od ich statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności statutowej. Podmiotem zagranicznym jest każdy podmiot, który ma główną siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od istnienia ewentualnych filii lub oddziałów podmiotu na obszarze naszego państwa.
 2.  Wniosek o zawarcie umowy o współpracy albo listu intencyjnego powinien zawierać:
  a) nazwę jednostki partnerskiej oraz jej adres,
  b) planowany zakres współpracy międzynarodowej,
  c) wyznaczenie osoby kontaktowej ze strony jednostki partnerskiej, z którą będę ustalane szczegóły dot. przygotowania umowy (pracownik administracji),
  d) wskazanie osoby kontaktowej ze strony US, odpowiedzialnej merytorycznie za realizację celów umowy.
 3. Wniosek przewidziany do rozpatrzenia na określonym posiedzeniu Senatu powinien być złożony w terminie umożliwiającym dotrzymanie wymagań określonych w przepisach Regulaminu odbywania posiedzeń Senatu, załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego,  § 3 ust. 1-3, ustalających tryb i terminy przeprowadzenia prac nad dokumentami przygotowywanymi do rozpatrzenia przez Senat, w tym wyrażenia opinii przez komisje senackie (§ 65 ust. 1 Statutu US).
 4. Osoba zainteresowana wyrażeniem woli współpracy z podmiotem zagranicznym w formie umowy międzynarodowej albo listu intencyjnego ma obowiązek uzyskać na wniosku o zawarcie umowy albo listu pisemną aprobatę właściwego dyrektora instytutu lub dziekana wydziału, w zależności od zakresu przedmiotowego umowy albo listu.
 5. Po otrzymaniu zaaprobowanego w trybie pkt. 3 wniosku o zawarcie umowy z danym podmiotem zagranicznym od osoby zainteresowanej Dział Spraw Międzynarodowych US uzyskuje zgodę prorektora właściwego do spraw współpracy międzynarodowej na dalsze czynności.
 6. W zakończeniu czynności przewidzianych w pkt. 4 procedury przygotowywana jest umowa:
  a) na podstawie wzoru ustalonego na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego, albo
  b) na podstawie wzoru proponowanego przez podmiot zagraniczny.
 7. W przypadku, gdy inicjatywa podpisania umowy leży po stronie podmiotu zagranicznego, który zgłosił chęć podpisania umowy bezpośrednio do władz Uniwersytetu Szczecińskiego, wniosek przygotowuje Dział Spraw Międzynarodowych, stosując odpowiednio reguły określone w pkt. 4 i 5 procedury.
 8. Tekst umowy, która ma być zawarta według wzoru proponowanego przez podmiot zagraniczny, musi być dostarczony do Działu Spraw Międzynarodowych również w języku polskim i zaopiniowany przez Dział Prawny.
 9. Za tłumaczenie na język obcy ewentualnych zmian w treści umowy po zaopiniowaniu przez Dział Prawny odpowiada osoba zainteresowana podpisaniem umowy.
 10. Na wniosek Działu Spraw Międzynarodowych przewodniczący senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej zwołuje posiedzenie w celu zaopiniowania zasadności podpisania umów z podmiotem zagranicznym, które przeszły niniejszą procedurę. Istotę współpracy na podstawie opiniowanej umowy referuje osoba zainteresowana jej zawarciem.
 11. Umowy, które uzyskają pozytywną opinię komisji, zgłaszane są przez Dział Spraw Międzynarodowych na Senat US w celu uzyskania wymaganej opinii.
 12. Po uzyskaniu opinii Senatu US umowy są przekazywane do podpisu Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie podmiotom zagranicznym.
 13. Umowy zawierane są w języku angielskim i, na prośbę podmiotów zagranicznych, w innych językach. W kwestiach spornych jako treść wiążącą przyjmuje się treść umowy w języku angielskim.
 14. Umowy z podmiotami zagranicznymi są rejestrowane w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 15. W uzasadnionych przypadkach umowa o współpracy z podmiotem zagranicznym może być podpisana najpierw przez podmiot zagraniczny, a następnie przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, z zachowaniem czynności określonych w pkt. 6 i 7.