Program EDUKACJA

O projekcie

O projekcie

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym o numerze EOG/19/K2/W/0015 korzysta z dofinansowania o wartości 48325,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Na łączną kwotę dofinansowania składają się środki z:
1) Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w wysokości 41076,25 EUR,
2) budżetu państwa w wysokości 7248,75 EUR. 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników między Uniwersytetem Szczecińskim, a instytucjami partnerskimi.

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja.

Czas trwania projektu:

01.07.2020 – 30.09.2022

Budżet projektu:

48 325 EUR

Partnerzy projektu:

University of Bergen
Volda University College
Onoy/Luroy Primary School – zakończono udział w projekcie z dniem 30.09.2021

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

English version

Education Programme

About project

About project

The Mobility in Higher Education project (EEA/19/K2/W/0015) uses funding of EUR 48325.00 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants. The total amount of co-financing consists of funds from:
1) The EEA Financial Mechanism 2014-2021 in the amount of EUR 41,076.25,
2) the state budget in the amount of EUR 7,248.75.

Objective of the Programme:  The main objective of the project is to strengthen cooperation in the field of student and staff mobility between the University of Szczecin and partner Institutions.

The Education Programme, where the Foundation for the Development of the Education System (FRSE) act as the Programme Operator, is one of the programmes implemented of the EEA Financial Mechanism for 2014-2021, concluded between Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway and the Republic of Poland. The main objective of the Programme Education is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) at all levels of education. Program activities are aimed at strengthening human potential and expanding knowledge in Poland.

Mobilities of students and employees of universities are carried out on the principles of the Erasmus+ program for Higher Education, financed from the Education Programme.

Project duration:

01.07.2020 – 30.09.2022

Project budget:

48 325 EUR

Project partners:

University of Bergen
Volda University College
Onoy/Luroy Primary School – participation in the project ended on 31.09.2022

Archiwum / Archive

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (2013 – 2016)

Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) w ramach Programu Edukacja w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/22 przez kadrę dydaktyczną

ZASADY OGÓLNE

 1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne i prowadzący działalność naukową w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.
 2. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 7 dni (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1 525 EUR.
 3. Szkolenie może być realizowane tylko w Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies w Uniwersytecie w Bergen.
 4. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji, sympozjów, seminariów) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
 5. W ramach programu możliwy jest 1 wyjazd szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 6. Koordynatorzy ds. wymiany studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazd szkoleniowy STT i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.

KWALIFIKACJA

 1. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie mailowo do koordynatora Programu EDUKACJA (piotr.gertruda@usz.edu.pl) w terminie wyznaczonym dla kwalifikacji. Kwalifikacja prowadzona jest w terminie 14-21 kwietnia 2022 r.
 2. 22 kwietnia 2022 r. koordynator Programu EDUKACJA przesyła zgłoszenia do komisji na Wydziale Humanistycznym.
 3. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się co najmniej z trzech osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez Wydział Humanistyczny, przy czym komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego, odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 5. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):
  a) ocena celów szkoleniaoverall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-3 pkt
  b) ocena uzasadnienia dot. związku szkolenia z rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć lub/i tworzenia programów studiów/ Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills (w przypadku, gdy taki związek został wskazany w formularzu aplikacyjnym, oceniany na podstawie uzasadnienia: spełnienie jednego warunku 1 pkt, spełnienie obu warunków 2 pkt): 0-2 pkt
  c) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
  d) ocena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (np. realność wykonania postawionych zadań): 0-3 pkt
  e) ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-2 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-3 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie,

– w zgłoszeniu o którym mowa w punkcie 10 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2016 z dnia 1.11.2016r. §4, ustanawiającym sposób komunikacji z pracownikiem,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu szkoleniowego STT w ramach Programu ERASMUS+ w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (Koordynator Programu EDUKACJA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wg wzoru podanego przez DSM) oraz w następującej formie elektronicznej: zatwierdzony przez komisję protokół skopiowany do treści e-mail opatrzony potwierdzeniami jego treści całego składu komisji w terminie do 27 kwietnia 2022 r.
 2. Wersję finalną protokołu do treści e-mail (nie w formie załącznika) wkleja przewodniczący komisji i przesyła drogą e-mail do wszystkich przedstawicieli komisji i Działu Spraw Międzynarodowych (Koordynator Programu EDUKACJA), następnie reprezentujący komisję zatwierdzają poprawność danych w protokole przesyłając odpowiedź do wszystkich.
 3. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia z podpisami całego składu komisji (podpisy akceptowane j.w.).
 4. Dział Spraw Międzynarodowych (Koordynator Programu EDUKACJA) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i przyjmuje lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 5. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (Koordynator Programu EDUKACJA) przesyła do kandydatów (drogą mailową) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

REALIZACJA

 1. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 9 maja 2022 r. i maksymalnie do 30 września 2022 r.
 2. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest przesłanie mailowo:
 • Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement– Staff Mobility for Trainig) wg zatwierdzonego wzoru, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez instytucję goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STT wg zatwierdzonego wzoru
 • Potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana treść e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z koniecznością fizycznego pobytu face to face/zdalnej (wirtualnej, on-line)/formie łączonej (hybrydowej). W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny.
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. Potwierdzenie planowanych dat pobytu przez instytucję przyjmującą/goszczącą może nastąpić najpóźniej na 7 dni i nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.
 3. W czasie realizacji mobilności pracownik nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie.
 4. Po przesłaniu wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

FINANSOWANIE

 1. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty (waluta EUR) stypendium  na rachunek bankowy podany mailowo Koordynatorowi Programu EDUKACJA.
 2. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 3. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas faktycznego pobytu za granicą.
 4. Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów STT wynosi:
Okres Stawka
1-4 dni 150 EUR/dzień
1 tydzień (5-7 dni) 1250 EUR/pobyt
 1. Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą wynosi 275 EUR.

ROZLICZENIE

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia wyjazdu to:
 • dostarczenie do DSM oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji,
 • złożenie w DSM potwierdzenia ukończenia szkolenia ze wskazanym  terminem jego realizacji (wystawia/potwierdza instytucja przyjmująca/goszcząca),
 • uzupełnienie ankiety.

REZYGNACJA

 1. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje nominowanie kolejnej osoby wg listy rankingowej i przeniesienie środków na dany wyjazd