🇵🇱 Proszę wybrać zakładkę z odpowiednim rokiem akademickim Państwa wyjazdu!
🇬🇧 Please choose a tab with the proper academic year of your mobility!

🇵🇱 Zasady weryfikacji językowej (drugi etap kwalifikacji): https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/ 
🇬🇧 Rules of central linguistic verification (second stage of the qualification): https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Aneks nr 1

Niniejszym postanawia się, że  punkt I. 4 Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 otrzymuje brzmienie:

Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 października 2020 do 30 września 2021. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 2

Aneks nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Rozdział III, punkt 20 Zasad dotyczący wymaganego zakresu ubezpieczenia otrzymuje brzmienie:

załączyć do systemu DreamApply dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy  mobilności, która  w terminie objętym umową będzie realizowana tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej (bez wyjazdu za granicę).  W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej student/absolwent/doktorant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca.

 1. Rozdział IV punkt 23 Zasad otrzymuje brzmienie:

Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Uczestnikowi realizującemu praktykę w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania praktyki nie przysługuje.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 3

Aneks nr 3 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 uściślający kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

W związku z koniecznością doprecyzowania Zasad postanawia się, że:

1.Nazwa zasad otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji wyjazdów studentów i doktorantów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

2.Nagłówek I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu, ustęp 1, otrzymuje brzmienie:

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
 • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • które ukończyły studia/zakończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji wydziałowej (pierwszego etapu kwalifikacji) na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej US,
 • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów/Szkoły Doktorskiej US,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2020/2021 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania[1], Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.
 3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
 4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2020 do 30 września 2021. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
 5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów/Szkoły Doktorskiej US.
 6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
 7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1).

[1] pod warunkiem spełnienia kryterium kwalifikowalności przez cały okres trwania dotacji

II. Kwalifikacja na praktykę

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
  • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
  • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
 • Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 20 stycznia 2020 – 08 marca 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2020 r.
 3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
 4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply.. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech albo pięciu osób (w zależności od liczby koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale), w tym:
  • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
  • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 • Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 10 marca 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 25 maja 2020r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 3. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Umowa stypendialna powinna zostać podpisana na min. 2 tygodnie przed wyjazdem!

III. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
 2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
 3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
  • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta/doktoranta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej w przypadku osób studiujących na wydziałach US lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej w przypadku osób kształcących się w Szkole Doktorskiej US.
  •  w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału/Szkoły Doktorskiej US lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates,
  • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego: zgody macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta/doktoranta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego/obrony pracy doktorskiej – w przypadku tzw. recent graduates,
  • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż 20 czerwca 2020r. dla kwalifikacji podstawowej i 01 lipca 2020 r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 2. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant/absolwent jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

IV. Aspekty finansowe

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
620 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
600 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
550 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 20 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

 1. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
 2. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

V. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant/absolwent,  na 30 dni przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową,załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktorant/absolwenta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student,
 • podpisane przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY”

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz przekazuje formularz do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
 2. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Praktyki zatwierdzone przez właściwego koordynatora
 3. Student/doktorant/absolwent załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 4. DSM przesyła studentowi/doktorantowi/absolwentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 5. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 6. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
 7. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

VI. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
 2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorem macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.
 5. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta/absolwenta.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+: kraje programu w r.a. 2019/2020 niezrealizowane przed 18/06/2020 są niemożliwe do zrealizowania.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd w r.a. 2019/2020, które nie zrealizowały wyjazdu przed 18/06/2020 mogą zrealizować wyjazd w r.a. 2020/2021 pod warunkiem dopełnienia formalności przed wyjazdem.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1.Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:

   • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego,
   • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów,
   • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:

   • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
   • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.
4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2019 do 30 września 2020. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie  z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf)  oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1).

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

II. Kwalifikacja na praktykę

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
   • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
   • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
   1. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
   • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1],
   • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

   1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 01 – 25 lutego 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2019 r.
   3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do dnia 06 marca 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 maja 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej.
   5. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora  ds. Nauki  i Współpracy Międzynarodowej.
   6. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   7. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

III. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
   • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów– w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
   • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
   • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego: zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
   • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
   1. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż 20 czerwca 2019r. dla kwalifikacji podstawowej i 01 lipca 2019 r. dla kwalifikacji dodatkowej.
   2. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

IV. Aspekty finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
600 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
550 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
   1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 19 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

   1. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
   2. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

V. Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent,  na 30 dni przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową,załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • wypełniony, podpisany przez studenta/doktorant/absolwenta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student,
    • podpisane przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY”oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów w US
   1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator kierunkowy zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   2. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatora i dziekana dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego
   3. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
   4. DSM przesyła studentowi/doktorantowi/absolwentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
   5. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
   6. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   7. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

VI. Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.
   5. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta/absolwenta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

   1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
    • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
    • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów
    • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
   2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2018/2019 są to następujące kraje:
    • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
    • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM ((Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
   3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en .
   4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2018 do 30 września 2019. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
   5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
   6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
   7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
   8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 )

Kwalifikacja na praktykę

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjanych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internerowej. 
   2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
    • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów,
    • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjanych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
   3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   4. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminie 15 marca – 15 kwietnia 2018 r. Dodatkowe kwalifikacje prowadzone są w terminach 01– 15 czerwca 2018 r. oraz 05 – 31 października 2018r.
   5. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   6. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej, a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 25 czerwca 2018 r. i 10 listopada 2018r.
   7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   9. Osoby zakwalifikowane informowane są przez osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Kwalifikacja na praktykę w ramach umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
   • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów określona przez komisję kwalifikacyjną (minimum 3,6)
   • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka na poziomie określonym w umowie partnerskiej zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
   • Zgodność realizowanego kierunku studiów i minimalnego poziomu językowego kandydatów z zapisami w umowie Erasmus+ z instytucją partnerską.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

   1. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:
   • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1],
   • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
   • Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem instytucji partnerskiej (skype, telefon) w Dziale Spraw Międzynarodowych
   1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   2. Kwalifikacja wydziałowa prowadzona jest w terminie 01– 20 maja 2019 r.
   3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe.
   4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 31 maja 2019r.
   5. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora  ds. Nauki  i Współpracy Międzynarodowej.
   6. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji znajomości języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych. Osoby, które pomyślnie przeszły weryfikację przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem instytucji partnerskiej w terminie wyznaczonym przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu. Protokół z ostatniego etapu kwalifikacji z listą osób zakwalifikowanych oraz listą rankingową osób zakwalifikowanych rezerwowo sporządzany jest przez Dział Spraw Międzynarodowych.
   7. Osoby zakwalifikowane/zakwalifikowane rezerwowo informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową dla wyjazdów na praktykę w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (sporządzenie Porozumienia o programie praktyki– Learning Agreement for Traineeships, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych i Kierunkowych Koordynatorów ds. wymiany studentów 25 stycznia 2019 r.

Zatwierdził:  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Górski

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na praktykę (umowa stypendialna)

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   3. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną do Działu Spraw Międzynarodowych:
    • Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni. Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów i doktorantów – w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
    • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego:zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
   4. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż w terminie od 20 czerwca 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz odpowiednio od 20 lipca 2018r. i od 01 grudnia 2018r. dla kwalifikacji dodatkowych.
   5. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).

Aspekty finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na praktykę otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
 600 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 550 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 500 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
   1. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 19 do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu ostatniego z kompletu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
    Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
   4. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące.
   5. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent przesyła – w terminie co najmniej 30 dni przed datą upływu pierwotnie ustalonego okresu pobytu na praktyce – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej w DSM.
   3. DSM przesyła formularz do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
   4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   5. Po otrzymaniu zgody koordynatora kierunkowego oraz dziekana na przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej, DSM przekazuje studentowi/doktorantowi/absolwentowi w formie zeskanowanej lub/i pocztą tradycyjną:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwych koordynatorów oraz w formie elektronicznej: aneks do umowy stypendialnej.
   6. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu) wraz z kopią karty EKUZ/ubezpieczenia na przedłużony okres praktyki.
   7. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   8. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.

Online Linguistic Support - testy OLS

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

   1. Do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+ uprawnione są osoby:
    • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
    • które ukończyły studia w Uniwersytecie Szczecińskim, tzw. recent graduates – pod warunkiem przystąpienia do kwalifikacji na ostatnim roku studiów i zrealizowania praktyki w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów
    • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
   2. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ może być zrealizowany do instytucji zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajach programu. W roku akademickim 2017/2018 są to następujące kraje:
    • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
    • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).
   3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en .
   4. Okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2017 do 30 września 2018. Praktyka realizowana jest w trybie ciągłym, tj. bez przerw.
   5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.
   6. Wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W przypadku tzw. recent graduate łączny okres pobytu liczony jest przy uwzględnieniu stopnia studiów ukończonych, podczas których nastąpiła kwalifikacja.
   7. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ (z dofinansowaniem lub bez).
   8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie (w momencie jego opublikowania).

Kwalifikacja na praktykę

   1. odstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów – minimum 3,0.
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka – co najmniej na poziomie B1 zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

    Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punktach 18. i 20. do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

   2. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
    • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów.
    • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka.
   3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   4. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w okresie 01 lutego – 31 marca 2017r. w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy. Koordynatorzy mogą przeprowadzić dodatkową kwalifikację w okresie 01 – 31 maja oraz 15 – 30 października 2017r.
   5. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów, a w przypadku kwalifikacji centralnej – w Dziale Spraw Międzynarodowych – Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd SMP 20172018 wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.
   6. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wydziałowej wraz z listą osób zakwalifikowanych oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi uprawnień POWER, jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 31 maja 2017 r. i 30 października 2017r.
   7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

Kwalifikacja na praktykę w ramach umów z instytucjami partnerskimi nie posiadającymi Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

   1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
    • wyniki w nauce – średnia ocen za okres ostatniego ukończonego semestru studiów określona przez komisję kwalifikacyjną (minimum 3,6)
    • znajomość języka, w którym realizowana będzie praktyka na poziomie określonym przez komisję kwalifikacyjną (minimum B1) zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) z ewentualnym uwzględnieniem komponentu dot. wiedzy o kraju docelowym.
    • Wykazane w liście motywacyjnym szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc., za którą student może uzyskać od 0 do 1,0 punktu doliczanego po uzyskaniu wymaganej średniej.
    • Zgodność realizowanego kierunku studiów i minimalnego poziomu językowego kandydatów z zapisami w umowie Erasmus+ z instytucją partnerską.
   2. Stypendium przyznawane jest osobom zakwalifikowanym w kolejności dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w punktach 19 i 20. do Działu Spraw Międzynarodowych (decyduje data wpływu dokumentów) do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   3. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ odbywa się na macierzystym wydziale studenta/doktoranta i prowadzona jest przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów.
   4. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
   5. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy.
   6. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów, a w przypadku kwalifikacji centralnej – w Dziale Spraw Międzynarodowych – Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd SMP 20172018 wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.
   7. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wydziałowej wraz z listą osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. Liczba studentów zakwalifikowanych nie może przekroczyć liczby mobilności uzgodnionej w umowie z instytucją partnerską. Komisja może także zakwalifikować studentów na rankingową listę rezerwową.
   8. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne. W przypadku kwalifikacji centralnej odwołanie następuje bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
   9. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na macierzystym wydziale mogą przystąpić do kompletowania dokumentów określonych w punktach 19 i 20.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych i Kierunkowych Koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów 05 grudnia 2017 r.

Dokumenty związane z realizacją praktyki wymagane w Programie Erasmus+

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci uprawnieni do realizacji praktyki w ramach Programu Erasmus samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami (z uwzględnieniem, jakiego rodzaju instytucje wykluczone są z realizacji tego działania).
   2. Instytucja, która wyrazi zgodę na przyjęcie na praktykę powinna zostać zapoznana z warunkami Porozumienia o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Porozumienie podpisują: student/doktorant/absolwent, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów i doktorantów – w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
   3. Porozumienie o Programie Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta, dlatego treść Porozumienia powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i uczelni.
   4. Poza Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships), osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktykę przed przystąpieniem do podpisania umowy stypendialnej zobowiązane są ponadto do dostarczenia:
    • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018 wydanego przez dziekanat właściwego wydziału lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego:zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka lub zaświadczenie z dziekanatu US zawierające datę egzaminu dyplomowego – w przypadku tzw. recent graduates,
    • Oświadczenia, w którym student podaje swoje dane personalne, dane o rachunku bankowym, na który należy przekazywać stypendium oraz niezbędne dane odnoszące się do sprawozdawczości do Komisji Europejskiej. Oświadczenie zawiera też zobowiązanie do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniem na czas podróży i pobytu za granicą.
   5. Studenci zobowiązani są do dostarczenia kompletu wspomnianych powyżej dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do momentu podpisania umowy stypendialnej, przy czym nie wcześniej niż w terminie od 28 czerwca 2017 r. , a w dla kwalifikacji przeprowadzonej w październiku – od 01 grudnia 2017r.

Aspekty Finansowe

   1. Studenci/doktoranci/absolwenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
   2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (praktyka) wynosi:
600 euro Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
550 euro Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
450 euro Bułgaria, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
   1. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
   2. Studenci/doktoranci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
    Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) jest rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
   3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 5 miesięcy.
   4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju instytucji przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Umowa stypendialna

   1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota stypendium, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta/doktoranta/absolwenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki.
   2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta/doktoranta/absolwenta zatwierdzonego Porozumienia o programie praktyki oraz dokumentów określonych w punkcie 21 w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczecia pobytu stypendialnego*.
   3. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant/absolwent jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie realizować praktykę w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

* – zmiana wprowadzona na podstawie aneksu nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018z dnia 13.12.2017r.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

   1. Student/doktorant/absolwent uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student).
   2. Student/doktorant/absolwent przesyła – w terminie co najmniej 30 dni przed datą upływu pierwotnie ustalonego okresu pobytu na praktyce – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ traineeship extension form: programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta/doktoranta/absolwenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej w DSM.
   3. DSM przesyła formularz do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
   4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana (nie dotyczy absolwentów), a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.
   5. Po otrzymaniu zgody koordynatora kierunkowego oraz dziekana na przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej, DSM przekazuje studentowi/doktorantowi/absolwentowi w formie zeskanowanej lub/i pocztą tradycyjną:
    • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
    • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwych koordynatorów oraz w formie elektronicznej: aneks do umowy stypendialnej.
   6. Student/doktorant/absolwent odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu) wraz z kopią karty EKUZ/ubezpieczenia na przedłużony okres praktyki.
   7. Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, student/doktorant/absolwent przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia, część „DURING THE MOBILITY”.
   8. Student/doktorant/absolwent przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres praktyki. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

Rozliczenie ze stypendium

   1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant/absolwent ma obowiązek przedłożenia w Dziale Spraw Międzynarodowych oryginału części Porozumieniu o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą.
   2. Student/doktorant/absolwent ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz testu poziomującego znajomość języka, w którym była realizowana praktyka w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.
   3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
   4. Uznanie studentom/doktorantom pobytu na praktyce za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.

Online Linguistic Support - testy OLS