Zasady realizacji „Preparatory visits – instytucje bez ECHE” w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019: kraje programu

1. Preparatory visitinstytucje bez ECHE to wizyta w potencjalnej zagranicznej instytucji partnerskiej w kraju programu[1], której celem jest podpisanie umowy z instytucją inną niż uczelnia, nie posiadającą Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w zakresie wyjazdów studentów na praktykę SMP w programie Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego.

2. Do realizacji Preparatory visits uprawnieni są:

  • koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów w programie Erasmus+
  • koordynatorzy   kierunkowi ds. wymiany studentów w programie Erasmus+ po uzyskaniu akceptacji koordynatora wydziałowego  i do dnia 30 kwietnia 2019r.
  • koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

Wydziału Humanistycznego
Wydziału Matematyczno-Fizycznego
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydziału Biologii
Wydziału Prawa i Administracji
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydziału Teologicznego
Wydziału Filologicznego
Wydziału Nauk o Ziemi
Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

3. Koordynatorzy mogą otrzymać środki na zrealizowanie Preparatory visit – do kwoty 900 EUR – ze środków na wsparcie organizacyjne (OS) programu Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu 2018/2019.

4.Środki otrzymane na pokrycie kosztów preparatory visit – diet, noclegu i podróży – podlegają rozliczeniu zgodnie z zasadami dotyczącymi delegacji zagranicznych przyjętymi w US.

5. Limit wyjazdów preparatory visit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest równy 1. Łączny limit wyjazdów preparatory visit wynosi 10.

6. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów preparatory visit do dnia 30 marca 2019r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. niezłożenie wniosku o realizację preparatory visit z do dnia 30 marca 2019r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazd danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Przyznanie środków w ramach puli rezerwowej następuje wg kolejności składania wniosków.

7. Wniosek o realizację preparatory visit 2018/2019 składa się w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dofinansowanie następuje po zaopiniowaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu i uzyskaniu zgody dysponenta środków na organizację wymiany, tj. Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

  • od 10 stycznia 2019 do 30 marca 2019 dla preparatory visits realizowanych w ramach limitów
  • od 01 kwietnia 2019 do 01 lipca 2019 dla preparatory visits realizowanych w ramach puli rezerwowej.

8. Wyjazdy preparatory visit mogą być zrealizowane począwszy od 15 stycznia 2019 i maksymalnie do 31 lipca 2019.

9. Realizacja wyjazdu, w tym dostarczenie dokumentów dotyczących kosztów noclegu i podróży do Działu Spraw Międzynarodowych musi nastąpić zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 101/2018 i w nieprzekraczalnym terminie 14 sierpnia 2019 r. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, decyzja o przyznaniu środków może zostać cofnięta, a pracownik wezwany do zwrotu pobranej zaliczki. Elementem rozliczenia jest złożenie sprawozdania z wyjazdu wg określonego wzoru.

[1] W roku 2018/2019 krajami programu są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zasady realizacji „Preparatory visits – instytucje bez ECHE” w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018: kraje programu

1. Preparatory visit – instytucje bez ECHE to wizyta w potencjalnej zagranicznej instytucji partnerskiej w kraju programu¹ , której celem jest podpisanie umowy z instytucją inną niż uczelnia, nie posiadającą Karty Erasmusa dla uczelni (ECHE) w zakresie wyjazdów studentów na praktykę SMP w programie Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego.

2. Do realizacji Preparatory visits – instytucje bez ECHE uprawnieni są:

  • koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów w programie Erasmus+ lub koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów w programie Erasmus+ po uzyskaniu akceptacji koordynatora wydziałowego
  • koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

Wydziału Humanistycznego
Wydziału Matematyczno-Fizycznego
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydziału Biologii
Wydziału Prawa i Administracji
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydziału Teologicznego
Wydziału Filologicznego
Wydziału Nauk o Ziemi
Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

3. Na zrealizowanie Preparatory visit – instytucje bez ECHE koordynatorzy mogą otrzymać środki – w kwocie do 900 EUR – ze środków na wsparcie organizacyjne (OS) programu Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu 2017/2018.

4. Środki otrzymane na pokrycie kosztów preparatory visit – instytucje bez ECHE tj. diet, noclegu i podróży, podlegają rozliczeniu zgodnie z zasadami dotyczącymi delegacji zagranicznych przyjętymi w US.

5. Limit wyjazdów preparatory visit – instytucje bez ECHE poszczególnych uprawnionych wydziałów jest równy 1. Łączny limit wyjazdów preparatory visit wynosi 10.

6. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów preparatory visit – instytucje bez ECHE do dnia 30 marca 2018r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. niezłożenie wniosku o realizację preparatory visit – instytucje bez ECHE z do dnia 30 marca 2018r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazd danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Przyznanie środków w ramach puli rezerwowej następuje wg kolejności składania wniosków.

7. Wniosek o realizację preparatory visit 2017/2018 – instytucje bez ECHE składa się w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dofinansowanie następuje po zaopiniowaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu i uzyskaniu zgody dysponenta środków na organizację wymiany, tj. Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

  • od 10 stycznia 2018 do 10 kwietnia 2018 dla preparatory visits realizowanych w ramach limitów
  • od 11 kwietnia 2018 do 10 czerwca 2018 dla preparatory visits realizowanych w ramach puli rezerwowej.

8.Wyjazdy preparatory visit – instytucje bez ECHE mogą być zrealizowane począwszy od 15 stycznia 2018 i maksymalnie do 15 czerwca 2018.

9. Rozliczenie wyjazdu, w tym dostarczenie dokumentów dotyczących kosztów noclegu i podróży do Działu Spraw Międzynarodowych musi nastąpić do 14 dni po zakończeniu preparatory visit i w nieprzekraczalnym terminie 29 czerwca 2018 r. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, decyzja o przyznaniu środków może zostać cofnięta, a pracownik wezwany do zwrotu pobranej zaliczki.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
Zatwierdził: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Górski

¹ – W roku 2017/2018 krajami programu są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.