W związku z przedłużeniem projektu PPI/PRO/2019/1/00036 do 31 maja 2022 r. zaktualizowane zostały zasady realizacji wyjazdów.

Aneks nr 2 do zasad realizacji wyjazdów w ramach projektu PPI/PRO/2019/1/00036/U/00001 obowiązujący od 12 lipca 2021 r.

1. Wyjazdy realizowane w ramach projektu PPI/PRO/2019/1/00036/U/001 muszą zakończyć się do dnia 22 maja 2022 r. W uzasadnionych sytuacjach, termin ten może zostać wydłużony do 29 maja 2022 r., za zgodą Prorektor ds. Organizacji.

2. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd w celu aktywnego uczestnictwa w konferencji, mogą uczestniczyć w niej w sposób zdalny (on-line), z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji stypendium pokrywa jedynie koszty opłaty konferencyjnej.

3. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd w celu aktywnego uczestnictwa w konferencji, mogą zmienić wybraną konferencję, jeśli została ona odwołana lub odbywa się w formie on-line, na inne wydarzenie o zbliżonym profilu. Warunkiem jest przedstawienie takiej samej prezentacji, posteru, itp. jak we wniosku aplikacyjnym oraz nieprzekroczenie kwoty przyznanego już stypendium. Każda zmiana zatwierdzana jest indywidualnie przez Prorektor ds. Organizacji.

4. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd, mogą zmienić datę wyjazdu, pod warunkiem uzyskania nowego potwierdzenia od instytucji goszczącej oraz nowej zgody na wyjazd, wg. obowiązujących wzorów.

5. Dopuszcza się organizację dodatkowej kwalifikacji w roku 2021/22 na wyjazdy lub przyjazdy w ramach projektu, jeśli ze względu sytuację związaną z pandemią COVID-19, organizacja zaplanowanych mobilności nie będzie możliwa.

6. Wszystkie mobilności w ramach projektu odbywać się będą z uwzględnieniem aktualnych wytycznych i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 oraz wytycznych rządowych i międzynarodowych dotyczących podróży.

Zasady realizacji wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 r.ż. Uniwersytetu Szczecińskiego ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (PPI/PRO/2019/1/00036/U/00001)

Postanowienia ogólne

 1. Celem umowy nr PPI/PRO/2019/1/00036/U/001, zwanej dalej Projektem, jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 r.ż. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zagranicznych uczelni partnerskich poprzez ich udział w krótkich formach kształcenia w ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej.
 2. W ramach Projektu możliwa jest realizacja następujących form kształcenia:
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni (14 dni pobytu, 2 dni podróży);
  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk); wyjazd powinien trwać minimalnie 5 dni (3 dni pobytu, 2 dni podróży);
  • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni (14 dni pobytu, 2 dni podróży) – tylko doktoranci.
 3. Wyjazdy mogą odbywać się jedynie do instytucji znajdujących się w krajach członkowskich OECD http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
 4. Wyjazdy realizowane w ramach projektu PPI/PRO/2019/1/00036/U/001 muszą zakończyć się do 20 września 2020 r. W uzasadnionych sytuacjach, termin ten może zostać wydłużony do 30 września 2020 r., za zgodą Prorektora właściwego ds. międzynarodowych.

Uczestnicy

 1. Doktorantem jest osoba zarejestrowana na studiach III stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński i posiadająca status doktoranta od momentu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5, do 30 września 2020 r.
 2. Doktoranci zatrudnieni w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku nauczyciela akademickiego mogą korzystać ze wsparcia w Programie PROM na zasadach dotyczących kadry akademickiej.
 3. Przedstawicielem kadry akademickiej jest osoba zatrudniona w Uniwersytecie Szczecińskim jako nauczyciel akademicki od momentu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5, do 30 września 2020 r.
 4. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie przedstawicieli kadry akademickiej, którzy w momencie rozpoczęcia wyjazdu nie ukończyli 40 roku życia.

Rekrutacja

 1. W celu rekrutacji uczestników na wymianę stypendialną prowadzona jest kwalifikacja centralna w następujących terminach:
  • Kwalifikacja I: 18 listopada 2019 r. – 8 grudnia 2019 r.
  • Kwalifikacja II: 20 stycznia – 9 lutego 2020 r.
  • Kwalifikacja III: 23 marca – 15 kwietnia 2020 r.
 2. Kwalifikacja prowadzona jest do momentu wykorzystania wszystkich środków finansowych.
 3. Kandydaci składają swoje zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazanego przez Dział Spraw Międzynarodowych US w terminach wymienionych w punkcie 9.
 4. Kwalifikacja na wyjazdy ma charakter otwarty, tzn. wszystkie osoby spełniające kryteria uwzględnione w punktach 5-8 mogą wziąć udział w kwalifikacji.
 5. Każdy kandydat może się ubiegać maksymalnie o 1 wyjazd w ramach projektu określonego umową nr PPI/PRO/2019/1/00036/U/001
 6. Doktoranci składają następujące dokumenty aplikacyjne za pomocą systemu teleinformatycznego znajdującego się na stronie https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/
  • Elektroniczny formularz aplikacyjny zawierający w szczególności opis planowanego działania oraz jego umotywowanie;
  • Potwierdzenie rejestracji na konferencję wystawione przez organizatora konferencji albo potwierdzenie przyjęcia w celu zbierania materiałów/przeprowadzenia kwerendy wystawione przez instytucję zagraniczną wg. załączonego wzoru;
  • Zgoda na realizację działania wg. załączonego wzoru.
 7. Przedstawiciele kadry akademickiej składają następujące dokumenty aplikacyjne za pomocą systemu teleinformatycznego znajdującego się na stronie https://out-staff.dsm.usz.edu.pl/
  • Elektroniczny formularz aplikacyjny zawierający w szczególności opis planowanego działania oraz jego umotywowanie;
  • Potwierdzenie rejestracji na konferencję wystawione przez organizatora konferencji albo potwierdzenie przyjęcia w celu zbierania materiałów wystawione przez instytucję zagraniczną wg. załączonego wzoru;
  • Zgoda na realizację działania wg. załączonego wzoru.

Kwalifikacja uczestników Projektu

 1. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie w ramach dostępnych środków finansowych decyduje Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Prorektora właściwego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, na podstawie oceny dokumentów złożonych przez Kandydata.
 2. Zgłoszenia niepełne, złożone po terminie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub korekt.
 3. Zgłoszenia spełniające kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
 4. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, biorąc pod uwagę:
  • Motywację realizacji wyjazdu w ramach Projektu (0-4 pkt.);
  • Zasadność wyjazdu w kontekście rozwoju kompetencji Kandydata (0-4 pkt.);
  • Zasadność wyjazdu w kontekście strategii rozwoju uczelni (0-2pkt.).
 5. Komisja tworzy listę rankingową i przyznaje stypendium na wyjazd w ramach dostępnych środków Kandydatom, którzy uzyskali co najmniej 60% liczby punktów i w ramach następujących limitów:
  • 10 doktorantów (3 wyjazdy na kwerendę, 4 wyjazdy w celu zbierania materiałów, 3 wyjazdy na konferencje);
  • 5 przedstawicieli kadry akademickiej (3 wyjazdy na konferencje, 2 wyjazdy w celu zbierania materiałów).
 6. W przypadku, gdy dostępne środki nie pozwalają na przyznanie stypendium wszystkim kandydatom z minimalną wymaganą liczbą punktów, tworzy się listę rankingową.
 7. Wyniki rekrutacji przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, kandydat ma prawo pisemnie odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o wynikach kwalifikacji.
 8. Rezygnacja z udziału w Projekcie wraz z uzasadnieniem wymaga formy pisemnej.

Finansowanie wyjazdów

 1. Uczestnikom przysługuje zryczałtowane finansowanie:

5 dni – 4 000,00 zł
6 dni – 4 420,00 zł
7 dni 4 840,00 zł
8 dni – 5 260,00 zł
9 dni – 5 680,00 zł
10 dni – 6 100,00 zł
11 dni – 6 520,00 zł
12 dni – 6 940,00 zł
13 dni – 7 360,00 zł
14 dni – 7 780,00 zł
15 dni – 8 200,00 zł
16 dni – 8 450,00 zł

poniżej 500 km – 1 000,00 zł
500 – 999 km – 2 000,00 zł
1 000 – 2 999 km – 3 000,00 zł
3 000 – 6 000 km – 4 000,00 zł
powyżej 6 000 km – 5 000,00 zł

 1. W przypadku wyjazdu na konferencję, 100% kosztów rzeczywistych związanych z uczestnictwem w konferencji (opłata konferencyjna) jest zwracanych uczestnikowi na podstawie dokumentów księgowych.
 2. Pozostałe postanowienia związane z uczestnictwem w Projekcie, w szczególności dotyczące obowiązków rozliczeniowych Uczestnika zawarte są w umowie z Uczestnikiem.
 3. Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w przypadku zmiany wytycznych opublikowanych przez NAWA. Uczestnik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną.
 4. W sprawach spornych decyzje podejmuje Prorektor właściwy ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Aneks do zasad realizacji wyjazdów w ramach projektu PPI/PRO/2019/1/00036/U/00001 obowiązujący od 9 lipca 2020 r.

1. Wyjazdy realizowane w ramach projektu PPI/PRO/2019/1/00036/U/001 muszą zakończyć się do dnia 26 września 2021 r. W uzasadnionych sytuacjach, termin ten może zostać wydłużony do 30 września 2021 r., za zgodą Prorektora właściwego ds. międzynarodowych.

2. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd w celu aktywnego uczestnictwa w konferencji, mogą uczestniczyć w niej w sposób zdalny (on-line), z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji stypendium pokrywa jedynie koszty opłaty konferencyjnej.

3. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd w celu aktywnego uczestnictwa w konferencji, mogą zmienić wybraną konferencję, jeśli została ona odwołana lub odbywa się w formie on-line, na inne wydarzenie o zbliżonym profilu. Warunkiem jest przedstawienie takiej samej prezentacji, posteru, itp. jak we wniosku aplikacyjnym oraz nieprzekroczenie kwoty przyznanego już stypendium. Każda zmiana zatwierdzana jest indywidualnie przez Prorektora właściwego ds. międzynarodowych

4. Uczestnicy, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd, mogą zmienić datę wyjazdu, pod warunkiem uzyskania nowego potwierdzenia od instytucji goszczącej oraz nowej zgody na wyjazd, wg. obowiązujących wzorów.

5. Dopuszcza się organizację dodatkowej kwalifikacji w roku 2020/21 na wyjazdy lub przyjazdy w ramach projektu, jeśli ze względu sytuację związaną z pandemią COVID-19, organizacja zaplanowanych mobilności nie będzie możliwa.

6. Wszystkie mobilności w ramach projektu odbywać się będą z uwzględnieniem aktualnych wytycznych i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 oraz wytycznych rządowych i międzynarodowych dotyczących podróży.

Osoba kontaktowa:
Żaklin Skokowska, tel. 91 444 12 08, zaklin.skokowska@usz.edu.pl

Minimalny czas pobytu, zgodnie z regulaminem programu PROM, wynosi 5 dni (3 dni pobytu, 2 dni podróży). jest to szczególnie ważne przy wyborze wyjazdu na konferencję.

Wnioski aplikacyjne wraz załącznikami składane są poprzez system Dream Apply, proszę wybrać rodzaj mobilności „PROM”.

Doktorant – zgoda na wyjazd

Pracownik – zgoda na wyjazd

Potwierdzenie z instytucji goszczącej