English version below

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2020/2021

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 70 395 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 119 795 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2020-1-PL01-KA103-079006): 57

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2020-1-PL01-KA103-079006): 97

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 57

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 97

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 24 września 2020 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 1 330 EUR.

Stypendia przyznawane na wyjazdy pracowników (ST).

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) oraz kwota przyznana na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z:
 • zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21,
 • zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez kadrę dydaktyczną
 • zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez pracowników nie będących kadrą akademicką
 1. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży).
 2. Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Uczestnikowi realizującemu mobilność w formie zdalnej/On-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania mobilności nie przysługuje. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:
Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka w EUR (przy wyjazdach trwających do 14 dni)
1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140
 1. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:
Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EUR
2000-2999 km 360 EUR
3000-3999 km 530 EUR
4000-7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 1. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 2. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

English version

The rules for the distribution of the Erasmus+ Programme subvention granted to the University of Szczecin by the Erasmus National Agency for decentralised mobility actions in the Programme Countries: Staff Teaching Assignment (STA), Staff Mobility for Training (STT) in the academic year 2020/2021

Amounts allocated to the University of Szczecin:

 1. Staff Teaching Assignments (STA): EUR 70,395
 2. Staff Mobility for Training (STT): EUR 119,795

Calculated number of STA mobilities (resulting from the allocation for the project): 57

Calculated number of STT mobilities (resulting from the allocation for the project): 97

Number of calculated STA mobilities adopted by the University of Szczecin*: 57

Number of calculated STT mobilities adopted by the University of Szczecin*: 97

*By a decision of the faculty exchange coordinators taken at the meeting on 24 September 2020, a lump sum grant for mobility costs was included, limiting the maximum total grant for a single mobility to EUR 1,330.

Scholarships awarded for the staff mobility (ST).

 1. The amount of subsidy allocated for Staff Teaching Assignments (STA) and the amount allocated for Staff Mobility for Training (STT) will be divided according to:
 1. The scholarship amount includes a lump sum for personal support (subsistence allowance) for the duration of the stay at the partner university and a mobility lump sum (mobility costs).
 2. The subsistence lump sum is paid only for the days of stay at the host institution. A participant carrying out mobility remotely/on-line/virtual from his home country (without going abroad) is not entitled to a grant for the duration of the mobility. According to the information provided by the Foundation for the Development of the Education System, the daily flat rate for Erasmus+ individual support for STA mobilities is:
 3. The amount of the lump sum for mobility costs depends on the distance between the place of departure (Szczecin) and the destination (location of the host institution) according to the following rates:

The appropriate mobility lump sum rate is determined using an on-line calculator available at the European Commission (EC) website.

 1. The provisions of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax shall apply to the payment of the scholarship, including the provisions concerning exemptions from income tax. The difference between the amount of the scholarship and the amount equivalent to the daily rate for business mobilities outside the country, as defined in the regulations on the amount and conditions for determining the amounts due to employees working in a state or local government unit of the budgetary sphere for business mobilities outside the country, for each day on which the scholarship was received, will not be subject to charges to the Social Insurance Institution in connection with the position contained in decision no. 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB of 23 October 2017 issued by the Director of the National Tax Information and in the letter of the Social Insurance Institution No. 390000/70/28R/2015-UBS1-APT of 21 August 2015.
 2. The unallocated amount as well as any further grant reserves arising during the implementation of the mobilities and resulting from shorter planned stays, lower than planned number of mobilities, resignation of employees from the mobility due to random reasons will form a fund earmarked for the implementation of the mobilities.

Aneks nr 1 do Zasad podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa Zasad podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez  Narodową Agencję  Programu Erasmus na  działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej  Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez  Narodową Agencję  Programu Erasmus na  działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21.

 1. Punkt I.1. Zasad otrzymuje brzmienie:

Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).

 1. Punkt II.1. Zasad otrzymuje brzmienie:

Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasady realizacji  wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 21).

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 97 565 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 116 090 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2019-1-PL01-KA103-062889):79

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2019-1-PL01-KA103-062889):94

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 79

Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 94

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 10 grudnia 2019 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 1235 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).
2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

140 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 1235 EUR.
3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze  rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów  rezerwowych.

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 21)
2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

140 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 1235 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.
4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus
na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2018/2019

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 44 880 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 69 190 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z alokacji dla projektu 2018-1-PL01-KA103-047910):48
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z alokacji dla projektu 2018-1-PL01-KA103-047910):74

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 48
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 74

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 08 czerwca 2018 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 935 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10-15) i zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 19).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 X 2018

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 11-18) i  zasady dot. przyznawania środków na wyjazdy w ramach limitów i wyjazdy rezerwowe (pkt. 22)

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I

 

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 EUR

II

 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 EUR

III

 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 EUR

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10 – 99 km: 20 EUR
100 – 499 km: 180 EUR
500 -1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km: 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km lub więcej 1500 EUR

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy kwotą stypendium, a kwotą stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, nie będzie podlegać obciążeniom na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stanowiskiem zawartym w decyzji nr 0115-KDIT2-2.4011.227.2017.2.ENB z dnia 23 października 2017r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz w piśmie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 390000/70/28R/2015-UBS1-APT z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 X 2018

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze  rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz  przeznaczony na realizację wyjazdów  rezerwowych.

Zasady podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2017/2018

Kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy dydaktyczne kadry (STA): 34 125 EUR
 2. Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT): 49 000 EUR

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA (wynikająca z umowy 2016-1-PL01-KA103-023870):39
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT (wynikająca z umowy 2016-1-PL01-KA103-023870):56

Ilość obliczeniowa wyjazdów STA przyjęta w US*: 39
Ilość obliczeniowa wyjazdów STT przyjęta w US*: 56

*Decyzją koordynatorów wydziałowych ds. wymiany kadry podjętą na spotkaniu 23 czerwca 2017 r. włączono ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży, ograniczając maksymalną łączną kwotę dofinansowania pojedynczego wyjazdu do 875 EUR.

I . Stypendia na wyjazdy dydaktyczne STA/przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-8 Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/18, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 10, 11, 12, 13,14, 16 i 17).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów dydaktycznych pracowników STA wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska*, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110 EUR
III Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia) Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 EUR
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 EUR

* dotyczy przyjazdów pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć STA w polskiej uczelni

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EURO
2000-2999 km 360 EURO
3000-3999 km 530 EURO
4000-7999 km 820 EURO
8000 km lub więcej 1300 EURO

Właściwa stawka ryczałtu na podróż określana jest na podstawie kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Łączne dofinansowanie na dni pobytu i koszty podróży wynosi maksymalnie 875 EUR.

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Uniwersytet Szczeciński wystąpi do właściwej Izby Skarbowej o interpretację w zakresie określenia składowych stypendium nie objętych obowiązkowymi składkami na rzecz ZUS, a następnie ustali sposób wypłaty stypendium.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dydaktycznych STA ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz przeznaczony na realizację wyjazdów rezerwowych.

II. Stypendia na wyjazdy szkoleniowe STT

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) dzielona będzie zgodnie z pkt.1-10 Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT)do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/17, oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (pkt. 13-17, 19-21).

2. Kwota stypendium zawiera ryczałt na wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) na czas pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałt na podróż (koszty podróży). Ryczałt na koszty utrzymania wypłacany jest tylko na dni pobytu w instytucji przyjmującej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dzienna ryczałtowa stawka ryczałtu na wsparcie indywidualne Erasmus+ dla wyjazdów szkoleniowych pracowników STT wynosi:

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium
I Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska*, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110 EUR
III Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia) Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 EUR
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 EUR

* dotyczy przyjazdów pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć STA w polskiej uczelni

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Szczecin) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

Odległość Kwota
10-99 km 20 EUR
100-499 km 180 EUR
500-1999 km 275 EURO
2000-2999 km 360 EURO
3000-3999 km 530 EURO
4000-7999 km 820 EURO
8000 km lub więcej 1300 EURO

3. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisy dotyczące zwolnień od podatku dochodowego. Uniwersytet Szczeciński wystąpi do właściwej Izby Skarbowej o interpretację w zakresie określenia składowych stypendium nie objętych obowiązkowymi składkami na rzecz ZUS, a następnie ustali sposób wypłaty stypendium.

4. Kwota nierozdzielona, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów szkoleniowych STT ewentualne dalsze rezerwy grantu, wynikające z krótszych planowano pobytów, zrealizowania mniejszej niż zaplanowana liczby wyjazdów, rezygnacji pracowników z wyjazdu z przyczyn losowych – tworzyć będą fundusz przeznaczony na realizację wyjazdów rezerwowych.