Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2015/16

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych FSS STA uprawnieni są pracownicy jednostek naukowo-dydaktycznych wydziałów US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.

2.Wyjazd dydaktyczny FSS STA może trwać minimalnie 1 dzień i maksymalnie 10 dni (z wyłączeniem czasu podróży).

3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.

4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych FSS STA oraz wyjazdów szkoleniowych FSS STT pracowników uprawnionych jednostek wynosi 2 wyjazdy. Limit może zostać zwiększony w przypadku zawarcia nowych umów Inter-instytucjonalnych oraz przyznania dodatkowych środków przez Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

5. Jednostki zachowują prawo do wykorzystania limitu wyjazdów dydaktycznych FSS STA i szkoleniowych FSS STT tj. do nadsyłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do momentu wykorzystania środków finansowych.

6. Wyjazdy dydaktyczne FSS STA mogą być zrealizowane począwszy od 15 stycznia 2016 i maksymalnie do 30 września 2016.

7. Do dnia 31 grudnia 2015 r. :

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie internetowej www.dsm.usz.edu.pl w sekcji „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność – wyjazdy dydaktyczne pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych FSS STA oraz wzory wymaganych dokumentów,
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów FSS STA) rozsyła do kierowników wszystkich uprawnionych jednostek, tj. dziekanów elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne FSS STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd nauczycieli akademickich danej jednostki jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dana jednostka może zrealizować.

8. Kierownicy uprawnionych jednostek, tj. dziekani rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne FSS STA i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom danej jednostki równy dostęp do informacji. Kierownicy zobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

9. Pracownicy uprawnionych jednostek zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy poprzez złożenie do komisji kwalifikacyjnej, następujących dokumentów:

 • Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny STA (Teaching Staff Mobility) w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2015/2016
 • Indywidualny Program Nauczania (INDIVIDUAL TEACHING PROGRAMME FOR TEACHING STAFF MOBILITY) w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2015/2016

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne :

 • muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Nauczania zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej: Arrival date ………, Departure date …………, która ma pozostać nieuzupełniona,
 • muszą być zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji w sekcji Indywidualnego Programu Nauczania Approval of the teaching programme: The Sending Institution, natomiast sekcja zawierająca podpis osoby z uczelni partnerskiej Approval of the teaching programme: The Receiving Institution ma pozostać nieuzupełniona.

Dokumenty niekompletne pod względem formalnym są odsyłane kandydatom bez dalszego rozpatrzenia w ciągu 1 tygodnia od daty ich otrzymania. Pracownicy zobowiązani są do zachowania kopii przedłożonego do oceny Programu Nauczania w formie skanu.

10. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym kierownika uprawnionej jednostki tj. dziekana.

11. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę przedłożonego przez pracownika Indywidualnego Programu Nauczania według poniższej skali punktowej:

 1. ocena celów nauczania/ objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-2 pkt
 2. ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności/ Added value expected from the mobility: 0-2 pkt
 3. ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-2 pkt
 4. ocena oczekiwanych rezultatów/ expected results:0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

 • program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską: 2 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2pkt

12. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób i osób zakwalifikowanych rezerwowo.

13. Środki na realizację wyjazdów dydaktycznych przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej, w ramach puli miejsc objętych limitem oraz zgodnie z kolejnością nadsyłania protokołów przez uprawnione jednostki.

14. Wysokość przyznanego dofinansowania określają następujące kwoty:

 • zryczałtowana kwota przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania i ubezpieczenia:
   Okres pobytu: stawka
   Pobyt 1-4 dniowy 1058,10 PLN/dzień
  Pobyt 1 tygodniowy (5-10 dni) 5290,50 PLN/tydzień
 • zryczałtowana kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podróży: jednorazowo 2 116,20 PLN.

15. Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych tj. dziekani przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów FSS STA) zatwierdzony przez komisję protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wg wymaganego wzoru wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników w procesie kwalifikacji w terminie: od dnia 01 stycznia 2016 do 15 sierpnia 2016.

16. Dziekani mają prawo do dokonywania większej liczby kwalifikacji w ramach określonych zasadami terminów i limitów.

17. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) w terminie 7 dni od otrzymania protokołów przesyła do kandydatów indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, wysokości przyznanego dofinansowania oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej . Informacja przesyłana jest na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny FSS STA.

18. Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu dydaktycznego STA uzgadnia z instytucją przyjmującą dokładny termin realizacji wyjazdu, a następnie, najpóźniej 21 dni przed datą planowanego wyjazdu:

 • uzupełnia sekcję Indywidualnego Programu Nauczania (INDIVIDUAL TEACHING PROGRAMME FOR TEACHING STAFF MOBILITY) zawierającą daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Arrival date ………, Departure date ………… na zachowanym skanie dokumentu.
 • uzyskuje potwierdzenie realizacji Programu w wybranym terminie przez odpowiednią osobę w uczelni partnerskiej, tj. podpis tej osoby w sekcji Approval of the teaching programme: The Receiving Institution na zachowanym skanie dokumentu
 • przesyła skan zatwierdzonego Indywidualnego Programu Nauczania na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów STA w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 • przesyła zatwierdzony dokument POTWIERDZENIE PLANOWANYCH DAT POBYTU FSS STA 2015/2016do osoby kontaktowej dla wyjazdów STA w Dziale Spraw Międzynarodowych. Wstępnie akceptowany jest skan POTWIERDZENIA przesłany na adres e-mail osoby kontaktowej, jednak oryginał musi dostarczony najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

19. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów FSS STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego FSS STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 31 sierpnia 2016 r.

20. Przy podpisywaniu umowy stypendialnej pracownik odbiera oryginał Indywidualnego Programu Nauczania (INDIVIDUAL TEACHING PROGRAMME FOR TEACHING STAFF MOBILITY) złożonego podczas kwalifikacji w celu uzupełnienia dat pobytu i uzyskania podpisu osoby, która poprzednio zatwierdziła program na skanie dokumentu. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu stanowi element rozliczenia z wyjazdu.

21. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów FSS STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy w ramach limitu.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus