Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2015/2016

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1. Do wyjazdu na praktykę w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni uprawnione są osoby:

 • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim na jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
 • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. Wyjazd na praktykę w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni może być zrealizowany do instytucji partnerskich zarejestrowanych w jednym z Państw-Darczyńców uczestniczących w programie w roku akademickim 2015/2016, tj.: Norwegii, Liechtensteinie i Islandii.

3. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to uczelnie posiadające tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2014/2015, uprawniającą do uczestnictwa w programie, instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in. z którymi Uniwersytet Szczeciński zawarł umowę międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji praktyk w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni według wzoru wymaganego przez Operatora. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii wymienionych na stronie ec.europa.eu/institutions/index_en.htm.

4. Okres praktyki trwa od 3 do 12 miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego. Praktyka musi zostać rozpoczęta i zakończona w okresie od 01 lipca 2015 do 30 września 2016.

5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu praktyki zrealizowanych w instytucji partnerskiej. Co do zasady uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu do dyplomu w sekcji dotyczącej dodatkowych osiągnięć (uznanie praktyki Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym), choć nie wyklucza się możliwości alternatywnego uznania tej praktyki jako obowiązkowej w programie studiów.

6. Wyjazd na praktykę studia w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu w ramach obu programów na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez) lub/i Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Przewodniku dla Wnioskodawców w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/mobility/pl/2015/01/przewodnik_dla_wnioskodawcow_mobilnosc_studentow_i_pracownikow_uczelni_2015.pdf).

II. Aspekty finansowe

8. Studenci/doktoranci wyjeżdżający na praktykę do instytucji partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci stypendium, przyznawanego w następujący sposób:

 • zryczałtowana kwota przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania i ubezpieczenia: stawka miesięczna 3 385,92 PLN x liczba miesięcy w uprawnionym okresie
 • zryczałtowana kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podróży: jednorazowo 2 116,20 PLN

9. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością otrzymują zwiększoną stawkę na pokrycie kosztów utrzymania i ubezpieczenia niż kwota określona w punkcie 8. Zależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności stawka ta wynosi 3809,16 PLN – lekki stopień, 4232,40 PLN – średni stopień oraz 5078,88 PLN – znaczny stopień. Podstawą uprawniającą do przyznania zwiększonego ryczałtu na utrzymanie jest orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS (obejmujące okres pobytu na studiach) dostarczone na etapie kwalifikacji.

10. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, zawierana maksymalnie na czas określony w umowie międzyinstytucjonalnej w przypadku wyjazdu ze stypendium standardowym (w przypadku zwiększonej stawki stypendium, maksymalny okres dofinansowania określony będzie wysokością otrzymanych funduszy). Przedłużenie okresu finansowania wyjazdu na praktykę możliwe jest pod warunkiem posiadania przez US wystarczających środków.

11. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja na praktykę

12. Kwalifikacja na wyjazd na praktykę w programie Fundusz stypendialny i Szkoleniowy odbywa się na macierzystym wydziale studenta/doktoranta i prowadzona jest przez wydziałowego koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów w zakresie dziedzin akademickich, który określa załącznik do umowy międzyinstytucjonalnej z instytucją partnerską właściwy dla danego wydziału oraz w ramach środków przyznanych przez Operatora programu.

13. Termin(y) prowadzenia kwalifikacji określa wydziałowy koordynator ds. wymiany studentów i doktorantów po zawarciu umowy międzyinstytucjonalnej z instytucją partnerską.

14. Podczas kwalifikacji następuje weryfikacja:

 • przygotowania językowego studentów do realizacji praktyki zgodnie z wymogami określonymi przez komisję kwalifikacyjną
 • średniej ocen studentów za okres studiów ustalony przez koordynatora prowadzącego kwalifikację.

15. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej. Kwalifikacja odbywa się dwustopniowo. Najpierw weryfikowana jest znajomość języka obcego (warunek konieczny do zakwalifikowania do wyjazdu na praktykę), następnie osoby z wystarczającą znajomością języka obcego rankingowane są według kryterium średniej ocen, która decyduje o kolejności przyznawania stypendium do wyczerpania środków i/lub liczby wyjazdów w ramach umowy międzyinstytucjonalnej dotyczącej danego wydziału. W przypadku dużej liczby kandydatów koordynatorzy mogą wprowadzić dodatkowe kryteria selekcji.

16. Studenci/doktoranci ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w jednej z instytucji partnerskich składają do wydziałowego koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów podanie o wyjazd zawierające obowiązkowo informację o stopniu zaawansowania języka, w którym realizowana będzie praktyka i proponowany program praktyki, a w przypadku doktorantów – także zgodę promotora na wyjazd. W późniejszym etapie kwalifikacji, w terminie wyznaczonym przez komisję, studenci/doktoranci dostarczają zaświadczenie o średniej ocen.

17. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób zakwalifikowanych rezerwowo jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w terminie 7 dni od daty zakończenia kwalifikacji. Terminem ostatecznego zakończenia kwalifikacji i nadesłania protokołów z przez koordynatorów wydziałowych do osoby kontaktowej do wyjazdów studentów na praktykę jest 31 marca 2016 r.

18. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

IV. Postępowanie wobec zakwalifikowanych osób

19. Osoby zakwalifikowane otrzymują od koordynatora wydziałowego lub od osoby przez niego upoważnionej informację mailową o terminach realizacji praktyki w poszczególnych instytucjach partnerskich. Kopię tej informacji otrzymuje osoba kontaktowa do wyjazdów na praktykę w Dziale Spraw Międzynarodowych.

20. Osoby zakwalifikowane otrzymują od osoby kontaktowej dla wyjazdów na praktykę w programie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w Dziale Spraw Międzynarodowych informację mailową o dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem zawierającą:

 • Formularz Oświadczenia, w którym student podaje swoje dane personalne, dane o rachunku bankowym, na który należy przekazywać stypendium, niezbędne dane odnoszące się do sprawozdawczości do Operatora oraz deklarację o wcześniej zrealizowanej mobilności: wyjazd na studia/praktykę. Oświadczenie zawiera też zobowiązanie do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniem na czas podróży i pobytu za granicą.
 • Formularz Porozumienia o Programie Praktyki i Karty Jakości Praktyki (Training Agreement and Quality Committment). Studenci/doktoranci sporządzają Porozumienie o Programie Praktyki w trzech egzemplarzach (formularz dostępny w DSM oraz w załączniku). Dokument podpisują: student/doktorant, osoba odpowiedzialna za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów – w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Porozumienie o Programie Praktyki i Karta Jakości Praktyki jest dokumentem o charakterze merytorycznym, w oparciu o który następuje uznanie praktyki w uczelni macierzystej studenta/doktoranta, dlatego jego treść powinna spełniać wymagania zarówno instytucji przyjmującej, jak i Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Formularz podania do władz macierzystego wydziału o zgodę na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich na realizację praktyki w określonym terminie wraz z :
  • w przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego:zgody władz dziekańskich wydziału macierzystego na wyjazd celem realizacji praktyki w określonym terminie wraz z określeniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie przez studenta okresu studiów, w którym realizowana była praktyka, w tym sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu. Należy zwrócić uwagę, że student/doktorant podczas realizacji praktyki nie może przebywać na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. W związku z tym najwłaściwszym rozwiązaniem jest uzyskanie zgody na indywidualną organizację roku akademickiego/indywidualny tok studiów.
  • w przypadku realizacji całości praktyki w okresie innym niż podczas trwania roku akademickiego: dokumentu poświadczającego status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim, w którym nastąpi realizacja praktyki wydanego przez dziekanat właściwego wydziału (ewentualnie zaświadczenia o pomyślnie zdanej sesji końcowej roku akademickiego poprzedzającego rok realizacji praktyki).

V. Umowa stypendialna

21. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – wyjazd na praktykę, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty przyznanego stypendium. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, numer rachunku bankowego, na który przekazana zostanie kwota grantu, termin pobytu oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie praktyki i Karta Jakości Praktyki.

22. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez zakwalifikowanego studenta/doktoranta zatwierdzonego Porozumienia o programie praktyki i Karta Jakości Praktyki oraz innych dokumentów określonych w punkcie 20. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki w instytucji partnerskiej. Brak dostarczenia wymaganych dokumentów w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja kandydata z wyjazdu.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

23. Przedłużenie pobytu stypendialnego możliwe jest jedynie w przypadku posiadania przez US wystarczających środków z programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

24. Okres przedłużenia pobytu na praktyce nie może wykraczać poza termin 30 września 2016 r.

25. Etapy przedłużenia pobytu na praktyce:

 • Stypendysta uzyskuje zgodę instytucji przyjmującej (formularz SCHOLARSHIP AND TRAINING FUND: Mobility Project training extension form).
 • Stypendysta przesyła – w terminie co najmniej 30 dni przed datą upływu pierwotnie ustalonego okresu pobytu na praktyce – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz SCHOLARSHIP AND TRAINING FUND: Mobility Project training extension form jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Praktyki (wersja dotycząca przedłużenia pobytu) podpisanym przez stypendystę na adres e-mail osoby kontaktowej w DSM.
 • DSM przesyła formularz do właściwego kierunkowego koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
 • Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie do DSM (jako załącznik e-mail w formie zeskanowanej bądź pocztą wewnętrzną).
 • Po otrzymaniu zgody koordynatora kierunkowego oraz dziekana na przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej DSM przekazuje stypendyście w formie zeskanowanej lub/i pocztą tradycyjną:
  • właściwe zaświadczenie w celu przedłożenia w instytucji przyjmującej
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Praktyki z podpisami właściwych koordynatorów oraz w formie elektronicznej: aneks do umowy stypendialnej.
 • Stypendysta odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu) wraz z kopią karty EKUZ/ubezpieczenia na przedłużony okres praktyki.
 • Najpóźniej do 2 tygodni od podpisania aneksu, stypendysta przesyła do DSM oryginał uzgodnionego Porozumienia o Programie Praktyki, zaakceptowany przez instytucję przyjmującą. DSM przesyła Porozumienie do właściwego koordynatora wydziałowego ds. wymiany studentów US w celu akceptacji.

VII. Rozliczenie ze stypendium

26. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek przedłożenia następujących dokumentów w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który wypłacone zostało stypendium,
 • Potwierdzenia zrealizowania programu praktyki określonego w Porozumieniu o Programie Praktyki i Karcie Jakości Praktyki wraz z oceną,
 • Ankiety w wersji on-line (ex-ante i ex-post)
 • Sprawozdania z pobytu (w wersji elektronicznej i w oryginale, z podpisem studenta).

27. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorem macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US. Uznanie okresu praktyki następuje z uwzględnieniem Regulaminu i przepisów wewnętrznych US.