umowy interinstytucjonalne

Zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie ERASMUS + z krajami partnerskimi

 1. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + , w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS – Student Mobility – Studies, STA – Staff Teaching Assignments, STT – Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.
 2. Realizacja mobilności wymienionych w pkt. 1 może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+.
 3. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + może być realizowana z uczelnią z kraju partnerskiego uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus + 2014-2020, posiadającą akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej.
 4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i zawierania umów inter-instytucjonalnych Erasmus + Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff Teaching Assignments i STT – Staff Training w zakresie kadry akademickiej są koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies: koordynator szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 171/2019 oraz zarządzeniami zmieniającymi nr 178/2019 i 188/2019.
 5. Osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności STT – Staff Training w zakresie pracowników niebędących częścią kadry akademickiej wydziałów jest prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej. Umowy międzyinstytucjonalne przygotowywane są za pośrednictwem Działu Spraw Międzynarodowych.
 6. Zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus + obejmuje:
  a. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin naukowych realizowanych w US,
  b. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin badawczych, których dotyczy pełnomocnictwo koordynatora,
  c. sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
  d. przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,
  e. dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: international@usz.edu.pl w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Pliki do pobrania