Zasady finansowania wyjazdów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2020/2021 z Programu Operacyjnego Wiedza Kapitał Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

I. Granty na wyjazdy studentów na studia

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na studia (SMS) z funduszy PO WER dzielona będzie zgodnie z punktami II.9, II.11-14 Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim na roku akademickim 2020/2021; kraje programu, jak również zgodnie z punktem I.9 oraz w oparciu o zapisy dotyczące przedłużenia pobytu stypendialnego (VI.31-38) i zasady dotyczące kwalifikacji (III.16-23).
 2. W przypadku środków finansowych niewystarczających do objęcia wszystkich studentów, stypendia zostaną przyznane w pierwszej kolejności studentom o wyższej liczbie punktów na protokole kwalifikacyjnym.
 3. Osoby zakwalifikowane na podstawie tzw. cudzych umów, tj. umów innego wydziały niż macierzysty traktowane są tak samo jak osoby zakwalifikowane w ramach umów macierzystych wydziału w aspekcie ich pozycji na liście rankingowej.
 4. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Środki na przedłużenie pobytu będą przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu.
 6. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia studiów. Wniosek należy złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
 7. Stypendia w ramach projektu wypłacane są w polskich złotych.

II. Granty na wyjazdy dla studentów na praktyki

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem IV.23, IV.25-27,29 oraz V.30-38 Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021, jak również zgodnie z punktem I.8 tych zasad oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (II.9-17).
 2. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 4. Środki na przedłużenie pobytu będą przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu.
 5. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia praktyki. Wniosek należy złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
 6. Stypendia w ramach projektu wypłacane są w polskich złotych.

Stawki w programie PO WER na rok 2020/2021

Wyjazdy studentów z prawem do” dodatku socjalnego”

Kraj
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia
, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 771 PLN

Wyjazdy studentów z niepełnosprawnościami

Kraj
Miesięczna stawka
stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 217 PLN 2 643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
2 131 PLN 2 558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia
, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej
W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

Oświadczenie-uczestnika-projektu_RODO

Oświadczenie jest uzupełniane w dniu podpisania umowy.

2018_wniosek-student-niepelnosprawny

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie dla studenta z niepełnosprawnością proszę o kontakt z p. Piotrem Gertruda (e-mail: piotr.gertruda@usz.edu.pl)

Zasady finansowania wyjazdów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2019/2020 z Programu Operacyjnego Wiedza Kapitał Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów Niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 3.”

I. Granty na wyjazdy studentów na studia

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na studia (SMS) z funduszy PO WER dzielona będzie zgodnie z punktem II.9, II.11-14. Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim na roku akademickim 2019/2020; kraje programu, jak również zgodnie z punktem I.8 oraz w oparciu o zapisy dotyczące przedłużenia pobytu stypendialnego (VI.30-38) i zasady dotyczące kwalifikacji (III. 15-22).
 2. W przypadku środków finansowych niewystarczających do objęcia wszystkich studentów, stypendia zostaną przyznane w pierwszej kolejności studentom o wyższej liczbie punktów na protokole kwalifikacyjnym.
 3. Osoby zakwalifikowane na podstawie tzw. cudzych umów, tj. umów innego wydziału niż macierzysty traktowane są tak samo jak osoby zakwalifikowane w ramach umów macierzystych wydziału w aspekcie ich pozycji na liście rankingowej.
 4. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu.
 6. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia studiów. Wniosek taki należy składać najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

II. Granty na wyjazdy dla studentów na praktyki

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem IV.23, IV.25-27,29 oraz V (30-38) Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019, jak również zgodnie z punktem I.8 tych zasad oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (punktami II.9-17)
 2. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie, przy czym maksymalnie na okres 5 miesięcy.
 3. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 2.
 6. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia praktyki. Wniosek taki należy składać najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Stawki w programie PO WER na rok 2019/2020

 1. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Kraj
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 995 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
2 781 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1
, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 567 PLN

2. Wyjazdy studentów z niepełnosprawnościami

Kraj
Miesięczna stawka
stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 139 PLN 2 567 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
1 925 PLN 2 353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1
, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej
W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

Oświadczenie-uczestnika-projektu_RODO

Oświadczenie jest uzupełniane w dniu podpisania umowy.

2018_wniosek-student-niepelnosprawny

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie dla studenta z niepełnosprawnością proszę o kontakt z p. Piotrem Gertruda (e-mail: piotr.gertruda@usz.edu.pl)

Zasady finansowania wyjazdów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2018/2019 z Programu Operacyjnego Wiedza Kapitał Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów Niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.”

I. Granty na wyjazdy studentów na studia

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na studia (SMS) z funduszy PO WER dzielona będzie zgodnie z punktem II.9, II.11-14. Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim na roku akademickim 2018/2019; kraje programu, jak również zgodnie z punktem I.8 oraz w oparciu o zapisy dotyczące przedłużenia pobytu stypendialnego (VI.30-39) i zasady dotyczące kwalifikacji (III. 15-22).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z PO WER:

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia z prawem do „dodatku socjalnego” Kraj
3019 PLN Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2803 PLN Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2587 PLN Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia 
Kraj
2156 PLN Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
1940 PLN Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
1725 PLN Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.
 1. W przypadku środków finansowych niewystarczających do objęcia wszystkich studentów, stypendia zostaną przyznane w pierwszej kolejności studentom o wyższej liczbie punktów na protokole kwalifikacyjnym.
 2. Osoby zakwalifikowane na podstawie tzw. cudzych umów, tj. umów innego wydziału niż macierzysty traktowane są tak samo jak osoby zakwalifikowane w ramach umów macierzystych wydziału w aspekcie ich pozycji na liście rankingowej.
 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 4. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu.
 5. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia studiów. Wniosek taki należy składać najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

II. Granty na wyjazdy dla studentów na praktyki

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem IV.23, IV.25-29 oraz V (30-37) Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019, jak również zgodnie z punktem I.8 tych zasad oraz w oparciu o zapisy dotyczące kwalifikacji (punktami II.9-17)

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z PO WER:

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktyki z prawem do „dodatku socjalnego” Kraj
3019 PLN Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2803 PLN Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2587 PLN Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktyki Kraj
2587 PLN Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2372 PLN Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
2156 PLN Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej licznie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych
 1. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie, przy czym maksymalnie na okres 5 miesięcy.
 2. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 4. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 2.
 5. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powinien złożyć Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami, na którym należy przedstawić i uzasadnić koszty niezbędne do odbycia praktyki. Wniosek taki należy składać najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Oświadczenie-uczestnika-projektu_RODO

Oświadczenie jest uzupełniane w dniu podpisania umowy.

2018_wniosek-student-niepelnosprawny

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie dla studenta z niepełnosprawnością proszę o kontakt z p. Piotrem Gertruda (e-mail: piotr.gertruda@usz.edu.pl)