Zasady podziału kwoty dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność”: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2020/2021

Przewidywane kwoty alokowane dla US dla projektu 2020-1-PL01-KA103-079006 :

 1. Wyjazdy studentów na studia (SMS): 362 880 EUR
 2. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP): 113 100 EUR

Podstawę alokacji dla przyznanej subwencji stanowią następujące wielkości:

 • 126 wyjazdów studentów na studia (SMS),
 • 65 wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

I . Stypendia na wyjazdy studentów na studia (SMS)

 1. Kwota dofinansowania przyznana na wyjazdy studentów na studia (SMS) dzielona będzie zgodnie z punktami II. Aspekty finansowe oraz III. Kwalifikacja Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021, jak również zgodnie z punktem I.9  i IV. 27 tych zasad.
 2. Przyjmuje się, że punktacja stanowiąca postawę przyznania stypendium porównywana jest w skali wydziału.
 3. Okres finansowania wynosi do 4,5 miesiąca (135 dni) przy pobycie semestralnym oraz do 9 miesięcy (270 dni) przy pobycie rocznym.
 4. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. krótszych okresów mobilności niż planowane lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi wg kolejności listy rankingowej, w proporcji równej lub maksymalnie zbliżonej do równej w odniesieniu do wszystkich wydziałów oraz począwszy od studentów/doktorantów wydziału o najmniejszym udziale studentów/doktorantów zakwalifikowanych w kwalifikacji podstawowej w ogólnej sumie studentów/doktorantów zakwalifikowanych z uwzględnieniem rezygnacji.
 5. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej (prowadzonej w terminie 20 stycznia–08 marca 2020 r.) oraz dodatkowej (prowadzonej w terminie 01–20 maja 2020 r.) przed osobami zakwalifikowanymi w ewentualnych kolejnych kwalifikacjach.
 6. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu określony w punkcie 3 niniejszych zasad.
 7. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na studia (SMS) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

II. Stypendia na wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

 1. Kwota dofinansowania przyznana na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem II. Kwalifikacja na praktykę oraz IV. Aspekty finansowe Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021, jak również zgodnie z punktem I. 6-7 i III. 21 tych zasad.
 2. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie,  przy czym maksymalnie na okres 3 miesięcy (90 dni).
 3. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów/absolwentów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej nie będą miały pierwszeństwa przy przyznawaniu środków przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu określony w punkcie 2 niniejszych zasad.
 6. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

Zasady podziału kwoty dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność”: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2019/2020

Przewidywane kwoty alokowane dla US dla projektu 2019-1-PL01-KA103-062889 :

 1. Wyjazdy studentów na studia (SMS):  342 900 EUR
 2. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):143 550 EUR

Podstawę alokacji dla przyznanej subwencji stanowią następujące wielkości:

 • 127 wyjazdów studentów na studia (SMS),
 •  87 wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

I . Stypendia na wyjazdy studentów na studia (SMS)

 1. Kwota dofinansowania przyznana na wyjazdy studentów na studia (SMS) dzielona będzie zgodnie z punktami Aspekty finansowe oraz III. Kwalifikacja Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020, jak również zgodnie z punktem I.7 i IV. 26 tych zasad.
 2. Przyjmuje się, że punktacja stanowiąca postawę przyznania stypendium porównywana jest w skali wydziału.
 3. Okres finansowania wynosi do 4,5 miesiąca (135 dni) przy pobycie semestralnym oraz do 9 miesięcy (270 dni) przy pobycie rocznym.
 4. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. krótszych okresów mobilności niż planowane lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi wg kolejności listy rankingowej, w proporcji równej lub maksymalnie zbliżonej do równej w odniesieniu do wszystkich wydziałów oraz począwszy od studentów/doktorantów wydziału o najmniejszym udziale studentów/doktorantów zakwalifikowanych w kwalifikacji podstawowej w ogólnej sumie studentów/doktorantów zakwalifikowanych z uwzględnieniem rezygnacji.
 5. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej (prowadzonej w terminie 01–25 lutego 2019 r.) oraz dodatkowej (prowadzonej w terminie 01–20 maja 2019 r.) przed osobami zakwalifikowanymi w ewentualnych kolejnych kwalifikacjach.
 6. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu określony w punkcie 3.
 7. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na studia (SMS) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

II. Stypendia na wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

 1. Kwota dofinansowania przyznana na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem Kwalifikacja na praktykę oraz IV. Aspekty finansowe Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020, jak również zgodnie z punktem I. 6-7 i III. 21 tych zasad.
 2. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie, przy czym maksymalnie na okres 3 miesięcy (90 dni).
 3. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów/absolwentów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej nie będą miały pierwszeństwa przy przyznawaniu środków przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie mogło nastąpić po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu określony w punkcie 2.
 6. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

Zasady podziału subwencji z funduszu Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność”: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2018/2019

Przewidywane kwoty alokowane dla US dla projektu 2018-1-PL01-KA103-047910  :

 1. Wyjazdy studentów na studia (SMS):  342 900 EUR
 2. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):118 800 EUR

Podstawę alokacji dla przyznanej subwencji stanowią następujące wielkości:

 • 127 wyjazdów studentów na studia (SMS),
 •  72 wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

I . Stypendia na wyjazdy studentów na studia (SMS)

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na studia (SMS) dzielona będzie zgodnie z punktami Aspekty finansowe oraz III. Kwalifikacja Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019, jak również zgodnie z punktem I. 7 i IV. 26 tych zasad.
 2. Przyjmuje się, że punktacja stanowiąca postawę przyznania stypendium porównywana jest w skali wydziału.
 3. Okres finansowania wynosi do 4,5 miesiąca (135 dni) przy pobycie semestralnym oraz do 9 miesięcy (270 dni) przy pobycie rocznym.
 4. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. krótszych okresów mobilności niż planowane lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi wg kolejności listy rankingowej, w proporcji równej lub maksymalnie zbliżonej do równej w odniesieniu do wszystkich wydziałów oraz począwszy od studentów/doktorantów wydziału o najmniejszym udziale studentów/doktorantów zakwalifikowanych w kwalifikacji podstawowej w ogólnej sumie studentów/doktorantów zakwalifikowanych z uwzględnieniem rezygnacji.
 5. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej oraz pierwszej kwalifikacji dodatkowej (termin zakończenia kwalifikacji wydziałowej: 25.06.2018) przed osobami zakwalifikowanymi w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin zakończenia kwalifikacji wydziałowej: 10.11.2018).
 6. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 3.
 7. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na studia (SMS) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

II. Stypendia na wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

 1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem Kwalifikacja na praktykę oraz IV. Aspekty finansowe Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019, jak również zgodnie z punktem I. 6-7 tych zasad.
 2. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie, przy czym maksymalnie na okres 3 miesięcy (90 dni).
 3. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej nie będą miały pierwszeństwa przy przyznawaniu środków przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.
 5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 2.
 6. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

Zasady podziału subwencji z funduszu Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność”: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2017/2018

Przewidywane kwoty alokowane dla US:

 1. Wyjazdy studentów na studia (SMS): 305 100 EUR
 2. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP): 87 450 EUR

Podstawę alokacji dla przyznanej subwencji stanowią następujące wielkości:

 • 113 wyjazdów studentów na studia (SMS),
 • 53 wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

I. Stypendia na wyjazdy studentów na studia (SMS)

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na studia (SMS) dzielona będzie zgodnie z punktami II. Aspekty finansowe oraz III. Kwalifikacja Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018, jak również zgodnie z punktem I. 7 i V. 27 tych zasad.

2.Przyjmuje się, że punktacja stanowiąca postawę przyznania stypendium porównywana jest w skali wydziału.

3. Przyjmuje się skrócenie okresu finansowania do 4,5 miesiąca (135 dni) przy pobycie semestralnym oraz 9 miesięcy (270 dni) przy pobycie rocznym.

4. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. krótszych okresów mobilności niż planowane lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi wg kolejności listy rankingowej, w proporcji równej lub maksymalnie zbliżonej do równej w odniesieniu do wszystkich wydziałów oraz począwszy od studentów/doktorantów wydziału o najmniejszym udziale studentów/doktorantów zakwalifikowanych w kwalifikacji podstawowej w ogólnej sumie studentów/doktorantów zakwalifikowanych z uwzględnieniem rezygnacji.

5. Pierwszeństwo przy przyznawaniu środków będą miały osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej oraz pierwszej kwalifikacji dodatkowej (termin zakończenia kwalifikacji wydziałowej: 31.05.2017) przed osobami zakwalifikowanymi w drugiej kwalifikacji dodatkowej (termin zakończenia kwalifikacji wydziałowej: 30.10.2017).

6. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 3.

7. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na studia (SMS) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.

II. Stypendia na wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

1. Kwota subwencji przyznanej na wyjazdy studentów na praktyki (SMP) dzielona będzie zgodnie z punktem II. Kwalifikacja na praktykę oraz IV. Aspekty Finansowe Zasad realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018, jak również zgodnie z punktem I. 6-7 tych zasad.

2. Finansowanie zostanie przyznane na liczbę miesięcy określoną we wniosku o zakwalifikowanie, przy czym maksymalnie na okres 3 miesięcy (90 dni).

3. Przyznanie środków, jak również dalsza dystrybucja środków uwalnianych w trakcie realizacji wyjazdów w wyniku np. rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdu, nastąpi na podstawie dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków przyznanych US przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

4. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej nie będą miałby pierwszeństwa przy przyznawaniu środków przed osobami zakwalifikowanymi w kwalifikacji dodatkowej.

5. Przyznanie środków na przedłużenia pobytu będzie przyznane po przyznaniu środków na podstawowy okres pobytu, z zastrzeżeniem punktu 2.

6. W miarę możliwości uczelnia podejmie starania, żeby zwiększyć wysokość środków na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) poprzez dokonanie przeniesień z puli środków przyznanych na wsparcie mobilności (OS), poprzez ubieganie się o dodatkowe środki przyznawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w procesie redystrybucji lub poprzez ubieganie się o dodatkowe środki z funduszu POWER.