Zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu, perspektywa 2014-2020

 1. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + , Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS – Student Mobility – Studies, STA – Staff Teaching Assignments, STT – Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.
 2. Realizacja mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff Teaching Assignments może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy inter-instytucjonalnej  Erasmus +, natomiast w odniesieniu do mobilności STT – Staff Training zawarcie umowy jest opcjonalne.
 3. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską Erasmus może być realizowana  tylko z uczelnią uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus +  2014-2020, tzn. taką, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter- EUC) ważną na rok akademicki, którego dotyczy wymiana.
 4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i zawierania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus + Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff Teaching Assignments i STT – Staff Training w zakresie kadry akademickiej są koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies: koordynator szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 171/2019 oraz zarządzeniami zmieniającymi nr  178/2019 i 188/2019.
 5. Zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus + obejmuje:
 • sprawdzenie, czy potencjalna uczelnia partnerska uczestniczy w programie Erasmus+ w roku akademickim, którego ma dotyczyć umowa,
 • umowa dotycząca mobilności studentów zostaje podpisana po ustaleniu zgodności oferty edukacyjnej (informacja o przedmiotach) dla studentów zagranicznych w uczelni, której ma dotyczyć umowa z ofertą uczelni macierzystej, dla uzyskania jak najwyższego poziomu uznawalności dla zrealizowanych mobilności,
 • ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin badawczych, których dotyczy pełnomocnictwo koordynatora,
 • w przypadku umowy związanej z mobilnością pracowników ustalenie liczby wymian dla każdej wybranej dziedziny/dyscypliny naukowej ISCED, której dotyczy pełnomocnictwo koordynatora,
 • sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
 • przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,
 • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus + podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: international@usz.edu.pl w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

 

Opracowanie:– Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej w dniu 30.09.2020 r.

 

Kopia Kody-Erasmusa-nowe-i-stare
Kody ISCED F 2013
Kopia ISCED97 and Erasmus subject codes
US-2020-szablon-umowy-międzyinstytucjonalnej-3