Zasady zawierania umów inter-instytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu

1. Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + , Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność  w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS – Student Mobility – Studies, STA – Staff Teaching Assignments, STT – Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.

2. Realizacja mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff  Teaching Assignments może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy inter-instytucjonalnej  Erasmus +, natomiast w odniesieniu do mobilności STT – Staff Training zawarcie umowy jest opcjonalne.

3. Umowa inter-instytucjonalna  Erasmus +  w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską Erasmus może być realizowana  tylko z uczelnią uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus +  2014-2020, tzn. taką, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter- EUC) ważną na rok akademicki, którego dotyczy wymiana.

4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i zawierania umów inter-instytucjonalnych  Erasmus + Mobilność Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff Teaching Assignments i STT – Staff Training w zakresie kadry akademickiej są koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies: koordynator szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 171/2019 oraz zarządzeniami zmieniającymi nr  178/2019 i 188/2019.

5. Zawarcie umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + obejmuje:

a) sprawdzenie, czy potencjalna uczelnia partnerska uczestniczy w programie Erasmus+ w roku akademickim, którego ma dotyczyć umowa,
b) ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin badawczych, których dotyczy pełnomocnictwo koordynatora,
c) sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
d) przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,
e) dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: dwz@univ.szczecin.pl w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zatwierdził Prorektor ds. Nauki 11 grudnia 2019r .