Pula wyjazdów wyczerpana

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w programie Erasmus+, Akcja Kluczowa 1 - mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt 2017-1-PL01-KA107-037002 (1.06.2017 – 31.07.2019)

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT uprawnieni są pracownicy jednostek US posiadających umowy międzyinstytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.

2. Umowa międzyinstytucjonalna powinna zostać podpisana i dostarczona do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej w dniu podpisywania umowy stypendialnej przez pracownika wyjeżdżającego w ramach projektu 2017-1-PL01-KA107-037002.

3. Wyjazd w celach dydaktycznych w ramach projektu 2017-1-PL01-KA107-037002 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:

 1. European University of Tirana, Albania;
 2. Universidad Nacional del Sur, Argentyna;
 3. Armenian National Agrarian University, Armenia;
 4. Belarusian State University, Belarus;
 5. Concordia University of Edmonton, Canada;
 6. Batumi Shota Rustaveli State University, Gruzja;
 7. Caucasus University, Gruzja;
 8. Grigol Robakidze University, Gruzja;
 9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonezja;
 10. University of Montenegro, Czarnogóra
 11. University of Kelaniya, Sri Lanka;
 12. National Economics University, Wietnam;
 13. Foreign Trade University, Wietnam.

4. Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu 2017-1-PL01-KA107-037002 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:

 1. European University of Tirana, Albania;
 2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonezja;
 3. University of Montenegro, Czarnogóra;
 4. National Economics University, Wietnam;
 5. Foreign Trade University, Wietnam.

5. Wyjazd dydaktyczny STA/szkoleniowy STT trwa 5 dni.

6. Wyjazdy dydaktyczne STA/ szkoleniowy STT mogą być zrealizowane począwszy od 20 listopada 2017 r. i maksymalnie do 30 czerwca 2019 r.

7. Kwalifikacja centralna prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych US jest kwalifikacją ciągłą prowadzoną od dnia 30 października 2017 r. do wyczerpania środków.

8. W ramach projektu 2017-1-PL01-KA107-037002 przewidziane są następujące mobilności do wykorzystania przez pracowników wszystkich wydziałów US, przy czym jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność w ramach projektu.

kraj liczba mobilności STA liczba mobilności STT
Albania 1 1
Argentyna 1 0
Armenia 1 0
Białoruś 1 0
Kanada 1 0
Gruzja 1 0
Indonezja 1 1
Czarnogóra 2 2
Sri Lanka 1 0
Wietnam 1 1

9. Osoby zainteresowane wyjazdem składają od dnia 30 października 2017 r. do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty:

  1. Application form for Teaching/Training Staff Mobility (wniosek aplikacyjny);
  2. Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia).

W momencie przedkładania do oceny dokumenty muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach. W momencie przedkładania do oceny Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia musi być zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji (oryginalny podpis) oraz przez uczelnię partnerską (skan podpisu) w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES. Nie musi natomiast zawierać dokładnej daty przyjazdu do uczelni partnerskiej (arrival date) i wyjazdu z uczelni partnerskiej (departure date).

10. Uczelnie partnerskie akceptują pracowników US na podstawie merytorycznej oceny ich Indywidualnych Planów Nauczania/Szkolenia, biorąc pod uwagę:

 1. cele mobilności – overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane);
 2. rogram zajęć/szkolenia – content of the teaching/training programme;
 3. oczekiwane rezultaty/ expected outcomes and impact;
 4. wartość dodaną mobilności/ Added value of the mobility (w kontekście modernizacji i internacjonalizacji obu uczelni).

11. Dokumenty wymienione w punkcie 7 powinny być dostarczone do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 21 dni przed planowanym wyjazdem.

12. Dzienna ryczałtowa stawka stypendium Erasmus+ (kategoria „Wsparcie indywidualne”) dla wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych wynosi 160 Euro dziennie z zastrzeżeniem pkt.15.

13. Uczestnik może wyjechać wcześniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności lub wrócić do kraju później niż jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.

14. Pracownicy otrzymują także dodatkową kwotę stypendium na pokrycie kosztów podróży, która obliczana jest na podstawie odległości rzeczywistej przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

15. Przy wypłacie stypendium będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16. Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy oraz ubezpieczenia leży po stronie pracownika.

17. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie uczestnikiem programu Erasmus+ w momencie podpisania umowy stypendialnej, która stanowi podstawę do wypłacenia stypendium. Umowa stypendialna powinna być podpisana przez pracownika na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

18. Po zakończeniu pobytu stypendialnego pracownik dostarcza w oryginale do Działu Spraw Międzynarodowych zaświadczenie o pobycie (Certificate of attendance) potwierdzone przez uczelnię partnerską oraz Indywidualny Program Nauczania zatwierdzony przez uczelnię partnerską w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES.