umowy interinstytucjonalne

Zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie ERASMUS + z krajami partnerskimi

 1. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + , w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS – Student Mobility – Studies, STA – Staff Teaching Assignments, STT – Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.
 2. Realizacja mobilności wymienionych w pkt. 1 może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+.
 3. Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus + może być realizowana z uczelnią z kraju partnerskiego uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus + 2014-2020, posiadającą akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej.
 4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies są koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów oraz koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 73/2012.
 5. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności STA – Staff Teaching Assignments oraz STT – Staff Training w zakresie kadry akademickiej wydziałów są: koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 83/2012.
 6. Osoby pełniące jednocześnie obie funkcje, tzn. funkcję koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów oraz funkcję koordynatora ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus mają prawo do podpisywania umów zarówno dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies jak i dla mobilności STA – Staff Teaching Assignments oraz STT – Staff Training kadry dydaktycznej wydziałów.
 7. Osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności STT – Staff Training w zakresie pracowników niebędących częścią kadry akademickiej wydziałów jest prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej. Umowy międzyinstytucjonalne przygotowywane są za pośrednictwem Działu Spraw Międzynarodowych.
 8. Zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus + obejmuje:
  1. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin naukowych realizowanych w US,
  2. sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
  3. przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,
  4. dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+ podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: dwz@univ.szczecin.pl w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Opracowanie: mgr Małgorzata Kopalska – koordynator mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w programie Erasmus+