ENGLISH VERSION BELOW

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Aneks nr 1

Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Rozdział II Aspekty finansowe, punkt 10 Zasad otrzymuje brzmienie:

Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium. Uczestnikowi realizującemu kształcenie w formie zdalnej/on-line/wirtualnej z kraju macierzystego (bez wyjazdu za granicę) stypendium na czas trwania kształcenia nie przysługuje.

 1. Rozdział IV punkt 25 Zasad dotyczący zakresu ubezpieczenia otrzymuje brzmienie:

Załączyć do systemu Dream Apply dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy  mobilności, która  w terminie objętym umową będzie realizowana tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej (bez wyjazdu za granicę).  W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej student/doktorant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji mobilności jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako uczestnicy studiów doktoranckich/doktoranci w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. W trakcie trwania wyjazdu na studia w programie Erasmus+ student/doktorant nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej/doktorskiej.
 4. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2020/2021 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania[1], Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.
 5. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów/doktorantów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska musi posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2020/2021, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 6. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 7. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 8. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

[1] pod warunkiem spełnienia kryterium kwalifikowalności przez cały okres trwania dotacji

II. Aspekty finansowe

 1. Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
520 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 1. Osoby uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
 3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.
 4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
 • Kwalifikacja prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej lub w Szkole Doktorskiej US przez koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej,
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 1. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 2. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2020/2021 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 20 stycznia 2020 – 08 marca 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2020 r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane po warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.
 3. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.
 4. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej/koordynatora szkoły doktorskiej wymiany międzynarodowej w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja kwalifikacyjna na poziomie wydziału lub w ramach Szkoły Doktorskiej US składająca się z trzech albo pięciu osób (w zależności od liczby koordynatorów wyznaczonych na danym wydziale), w tym:
 • w przypadku wydziałów US – wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Studentów/Dziekana danego wydziału,
 • w przypadku Szkoły Doktorskiej US – koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej US.

Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego. Decyzja o zakwalifikowaniu komisji następuje poprzez nadanie statusu „nominowany” w systemie DreamApply oraz stworzenie protokołu z posiedzenia komisji według zatwierdzonego wzoru. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany na podstawie danych z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 10 marca 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 25 maja 2020r. dla kwalifikacji dodatkowej.

 1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Prorektora Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację na poziomie wydziału/Szkoły Doktorskiej US, przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 3. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową w dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
 • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
 • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział lub Szkołę Doktorską US oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora ds. wymiany międzynarodowej oraz Prodziekana ds. Studentów/pełnomocnika ds. studiów doktoranckich w przypadku osób studiujących na wydziałach US lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej oraz zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US w przypadku osób kształcących się w Szkole Doktorskiej US. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 18 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 18 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US (dotyczy studentów, nie dotyczy doktorantów). W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
 • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zgoda macierzystego wydziału/Szkoły Doktorskiej US na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich (studenci I i II stopnia)/pełnomocnika ds. studiów doktoranckich (słuchacze studiów doktoranckich)/dyrekcji Szkoły Doktorskiej US, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci/doktoranci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Porozumienie o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 2. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, która zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na jeden semestr.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Stypendysta ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany międzynarodowej) lub Szkoły Doktorskiej US (koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów należy:
  • jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem ds. wymiany/koordynatorem Szkoły Doktorskiej US (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę,
  • (po uzyskaniu wstępnej zgody) wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej,
  • przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora do akceptacji przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział/Szkołę Doktorską US, koordynator odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant na miesiąc przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową i nie później niż do 30 listopada 2020 r. załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student
 • podpisane przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneks)

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks i przekazuje dokumenty do akceptacji prodziekana ds. studentów/pełnomocnika Rektora US ds. studiów doktoranckich/zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej US, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 2. Po otrzymaniu zatwierdzonych dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwego koordynatora/prodziekana/pełnomocnika/zastępcę dyrektora Szkoły Doktorskiej US.
 1. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 2. DSM przesyła studentowi/doktorantowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 3. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 4. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VII. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,

lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)

 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
 • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do DSM.
 1. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 2. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 3. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.
 4. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
  • Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
 3. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2019/2020, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 4. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 5. Studenci/doktoranci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 6. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student/doktorant przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

II. Aspekty finansowe

9. Osoby wyjeżdżające na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

10. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:

500 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
450 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
400 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

11. Osoby uprawnione przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

12. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

13. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.

14. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

15. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo kandydaci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:

 • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów[1]
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym realizowane będą studia na uczelni partnerskiej.

Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

16. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).

17. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 01 – 25 lutego 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja prowadzona jest w terminie 01–  20 maja 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja dotyczy przede wszystkim wyjazdów realizowanych w semestrze letnim. Wyjazdy w semestrze zimowym będą realizowane po warunkiem, że będzie możliwe dotrzymanie terminów przesyłania zgłoszeń wyznaczonych przez uczelnie partnerskie.

18. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia. Przesłanie zgłoszenia w DreamApply nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w uczelni partnerskiej.

19. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora kierunkowego w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji najpóźniej do 06 marca 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 maja 2019r. dla kwalifikacji

20. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału.  Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora  Nauki  i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

21. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

22. Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Spraw Międzynarodowych – osobę kontaktową w dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

[1] tam, gdzie zasady odnoszą się do koordynatora wydziałowego/kierunkowego ds. wymiany studentów, mowa jest o osobie pełniącej tę funkcję lub wykonującej obowiązki koordynatora zgodnie z przepisami wewnętrznymi US.

IV. Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
 • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
 • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta/doktoranta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 20 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 20 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US (dotyczy studentów). W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
 • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zgoda macierzystego wydziału na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci/doktoranci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
 • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Porozumienie o Programie StudiówLearning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 1. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 2. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, które zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na semestr.

V. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Stypendysta ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów należy:
  • jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym wymiany studentów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
  • (po uzyskaniu wstępnej zgody) wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej
  • przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego wymiany studentów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VI. Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student/doktorant uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).
 2. Student/doktorant na miesiąc przed datą zakończenia pobytu stypendialnego określonego umową i nie później niż do 30 listopada 2019 r. załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • wypełniony, podpisany przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowany przez instytucję przyjmującą formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student
 • podpisane przez studenta/doktoranta oraz zaakceptowane przez instytucję przyjmującą Porozumienie o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneks)

oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM i właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów w US.

 1. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia koordynator kierunkowy zatwierdza formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks i przekazuje dokumenty do akceptacji koordynatora wydziałowego.
 2. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów od koordynatora kierunkowego, koordynator wydziałowy zatwierdza przedłużenie pobytu i przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 3. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM załącza skany następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów
 1. Student/doktorant załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i załącza w systemie DreamApply skan karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania oraz powiadamia mailowo o tym fakcie osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 2. DSM przesyła studentowi/doktorantowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 3. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 4. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VII. Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student/doktorant ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,

lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)

 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
 • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do
 1. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 2. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 3. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.
 4. Data początkowa pobytu uznana/rozliczona przez US nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy stypendialnej przez studenta/doktoranta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2018/2019 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
 4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2018/2019, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1 ).

Aspekty finansowe

 1. Studenci/doktoranci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 2. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
 500 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 450 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 400 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
 1. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
  Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
 3. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.
 4. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (minimalna średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów wymiany studentów i doktorantów
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej.Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy i zostać ogłoszona przez wydział m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 2. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 3. Podstawowa kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2018/2019 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w terminie 15 marca – 15 kwietnia 2018 r. Dodatkowe kwalifikacje prowadzone są w terminach 01– 15 czerwca 2018 r. oraz 05 – 31 października 2018r.
 4. Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych. W zgłoszeniu należy uwzględnić dokumenty związane z uprawnieniami POWER i posiadane certyfikaty/uprawnienia językowe oraz szczególne osiągnięcia.
 5. Średnia ocen uzupełniana jest przez dziekanat w systemie DreamApply. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia uzupełniana jest przez koordynatora kierunkowego w systemie DreamApply. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisjinajpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. dla kwalifikacji podstawowej, a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 25 czerwca 2018 r. i 10 listopada 2018r.
 6. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 7. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 8. Osoby zakwalifikowane informowane są przez osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu (zgłoszenie w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia). Informacje przekazywane są drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply.

Przystąpienie do programu Erasmus+, wyjazd na studia (umowa stypendialna)

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów (WZÓR Learning Agreement for studies- US 20182019).
 2. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest:
  • przesłanie przez osobę zakwalifikowaną zgłoszenia/aplikacji do uczelni partnerskiej
  • dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych oryginału Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia. Porozumienie zostaje podpisane przez studenta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego. Minimalna liczba punktów ECTS pozwalająca na zatwierdzenie Porozumienia wynosi 15 punktów za przedmioty/komponenty realizowane w uczelni przyjmującej i 15 punktów za przedmioty/komponenty uznane w US . W aneksie do Porozumienia znajdują się wszystkie przedmioty/komponenty realizowane w uczelni partnerskiej, a nie uznawane w US lub/i przedmioty/komponenty dodatkowo wymagane do zaliczenia semestru poza Porozumieniem. Zaleca się, aby studenci/doktoranci zostawiali 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.
  • załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
    • zgoda macierzystego wydziału na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych
    • list/mail akceptacyjny z uczelni przyjmującej potwierdzający przyjęcie zgłoszenia/aplikacji
    • dokumenty poświadczające wymagany zakres ubezpieczenia. Obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego transport medyczny oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
    • Porozumienie o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies część Porozumienia „BEFORE THE MOBILITY zatwierdzonego przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą ( oraz – jeśli dotyczy – aneks do Porozumienia).
 3. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wykonania testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS).
 4. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki). Osoba, które zaaplikowała na pobyt semestralny w ramach umowy rocznej podpisuje umowę stypendialną na semestr.

Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

 1. Student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.
 2. miany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien:
  • Jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym ds. wymiany studentów i doktorantów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
  • Po uzyskaniu wstępnej zgody należy wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) , podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej
  • Przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” (oraz ewentualnie Aneks) pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

Przedłużenie pobytu stypendialnego

 1. Student uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form 20182019).
 2. Student przesyła – w terminie do 30 listopada 2018 r. – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ studies extension form:programme country student jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” (oraz ewentualnie Aneksem) podpisanym przez studenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.
 3. DSM przesyła formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.
 4. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz i Porozumienie do akceptacji koordynatora wydziałowego.
 5. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator wydziałowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” oraz ewentualnie Aneks do DSM pocztą wewnętrzną.
 6. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM przekazuje studentowi w formie zeskanowanej i/lub pocztą tradycyjną:
  • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
  • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
  • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów
 7. Student załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i przesyła na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSMkopię karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW oraz OC na przedłużony okres studiowania
 8. DSM przesyła studentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.
 9. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).
 10. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

Rozliczenie ze stypendium

 1. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
  • Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), część „BEFORE THE MOBILITY” zatwierdzone (podpisane) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą i jeżeli dotyczy, aneks do Porozumienia – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą, jeżeli dotyczy – oryginał do DSM,
  • Część Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą (zawierające wykaz ocen i daty pobytu na stypendium) – oryginał do DSM,
   lub (opcjonalnie, wystawione jako osobne dokumenty przez uczelnię przyjmującą)
  • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium – skan w systemie DreamApply oraz Wykaz ocen(transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (ostateczny program zatwierdzony przez US) – skan w systemie DreamApply
  • Części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział (część: recognition) – oryginał do DSM.
 2. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium w systemie Mobility Tool+ (Mt+) oraz wykonania drugiego testu językowego w platformie Online Linguistic Support (OLS) po zakończeniu mobilności. Osoby, które w pierwszym teście językowym OLS (przed rozpoczęciem mobilności) osiągnęły wynik C2 są zwolnione z wykonania drugiego testu językowego (po zakończeniu mobilności).
 3. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.
 4. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.

Online Linguistic Support - testy OLS

https://erasmusplusols.eu/

https://erasmusplusols.eu/

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

I. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:

 • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
 • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.

2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

3. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2017/2018 są to następujące kraje:

 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).

4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2017/2018, uprawniającą do uczestnictwa w programie.

5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.

6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).

7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie (w momencie jego opublikowania).

II. Aspekty finansowe

9. Studenci/doktoranci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

10. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:

 500 euro Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 450 euro Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 350 euro Bułgaria, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

11. Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

12. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.

13. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.

14. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

III. Kwalifikacja

15. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia mimimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

16. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:

 • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów wymiany studentów i doktorantów
 • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej.

17. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).

18. Kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2017/2018 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w okresie 01 lutego – 31 marca 2017 r. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy. Koordynatorzy mogą przeprowadzić dodatkową kwalifikację w okresie 01– 31 maja 2017 r. oraz 15 – 30 października 2017r.

19. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów  Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.

20. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi uprawnień POWER jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r., a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 31 maja 2017 r. i 30 października 2017r.

21. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.

22. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

IV. Postępowanie wobec zakwalifikowanych osób

23. Osoby zakwalifikowane otrzymują od osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu informację mailową zawierającą:

 • Oświadczenie, w którym student podaje swoje dane personalne, dane o rachunku bankowym, na który należy przekazywać stypendium, niezbędne dane odnoszące się do sprawozdawczości do Komisji Europejskiej. Oświadczenie zawiera też zobowiązanie do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniem na czas podróży i pobytu za granicą.
 • Opis procedury zgłoszeniowej w uczelni partnerskiej (link do strony uczelni)
 • Formularz Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement.Studenci/doktoranci sporządzają Porozumienie o Programie Studiów w co najmniej dwóch egzemplarzach (formularz dostępny w DSM oraz w załączniku). Porozumienie zostaje podpisane przez studenta oraz zatwierdzone przez koordynatora kierunkowego i koordynatora wydziałowego.
 • Formularz podania do władz macierzystego wydziału o zgodę na wyjazd. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie zgody władz dziekańskich, o którą można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd. Studenci/doktoranci uczęszczający na seminaria powinni ponadto poinformować promotorów o wyjeździe oraz uzgodnić sposób kontaktu i rozliczenia seminarium. Studenci są również zobowiązani do uzgodnienia sposobu zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • Formularz Transcript of Records dotyczący dotychczasowych osiągnięć studenta w US.

V. Przystąpienie do programu Erasmus – wyjazd na studia (umowa stypendialna)

24. Osoba zakwalifikowana na wyjazd staje się formalnie beneficjentem programu Erasmus+ – wyjazd na studia, podpisując umowę stypendialną. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty grantu na rachunek bankowy, którego numer podano w oświadczeniu. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu (okres finansowania) oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.

25. Warunkiem podpisania umowy stypendialnej jest dostarczenie przez studenta oryginału Porozumienia o Programie Studiów zatwierdzonego przez macierzysty wydział, zgody na wyjazd oraz listu/maila akceptacyjnego z uczelni przyjmującej, Oświadczenia i dokumentów poświadczających wymagany zakres ubezpieczenia. Studenci powinni zostawić 1 egzemplarz Porozumienia w dziekanacie swojego wydziału.

26. Przed wyjazdem na stypendium student/doktorant jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

27. Umowa dotycząca wyjazdu na studia zawierana jest na okres studiów wynikający z umowy z uczelnią partnerską, tj. semestr lub 2 semestry (1 rok akademicki).

VI. Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

28. Student ma prawo do dokonania zmian w Porozumieniu polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu.

29. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody macierzystego wydziału (koordynatora ds. wymiany studentów) w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni partnerskiej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu. Może to zostać potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy i prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nie uznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.

30. Aby wprowadzić zmiany w Porozumieniu o Programie Studiów student powinien:

 • Jak najszybciej (początek semestru) skontaktować się z koordynatorem kierunkowym ds. wymiany studentów i doktorantów (poczta elektroniczna) i uzyskać wstępną zgodę na proponowaną zmianę.
 • Po uzyskaniu wstępnej zgody należy wypełnić część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT”, podpisać się i uzyskać potwierdzenie (podpisy) koordynatorów uczelni partnerskiej.
 • Przesłać zeskanowaną część Porozumienia „DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT” pocztą elektroniczną do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów do akceptacji.

Po zatwierdzeniu zmian przez macierzysty wydział, koordynator kierunkowy odsyła zeskanowane Porozumienie studentowi.

VII. Przedłużenie pobytu stypendialnego

31. Student uzyskuje zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (formularz ERASMUS+ studies extension form: programme country student).

32. Student przesyła – w terminie do 30 listopada 2017 r. – wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ERASMUS+ studies extension form:programme countrystudent jako załącznik e-mail (wyłącznie w formie zeskanowanej) wraz z zeskanowanym Porozumieniem o Programie Studiów część „DURING THE MOBILITY” podpisanym przez studenta oraz zaakceptowanym przez instytucję przyjmującą na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSM.

33. DSM przesyła formularz i Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do właściwego koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów i doktorantów w US.

34. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator kierunkowy przekazuje formularz i Porozumienie do akceptacji koordynatora wydziałowego.

35. Po zatwierdzeniu przedłużenia pobytu, koordynator wydziałowy przekazuje formularz do akceptacji dziekana, a po jej uzyskaniu, przesyła formularz i zatwierdzone Porozumienie, część „DURING THE MOBILITY” do DSM pocztą wewnętrzną.

36. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez koordynatorów i dziekana dokumentów, DSM przekazuje studentowi w formie zeskanowanej i/lub pocztą tradycyjną:

 • zaświadczenie dot. przedłużenia pobytu w języku angielskim
 • zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia ważności ubezpieczenia/karty EKUZ
 • Porozumienie o Programie Studiów z podpisami właściwych koordynatorów

37. Student załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem i przesyła na adres e-mail osoby kontaktowej dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+: kraje programu w DSMkopię karty EKUZ/ubezpieczenia o równorzędnym zakresie i ubezpieczenia NW na przedłużony okres studiowania

38. DSM przesyła studentowi formie elektronicznej aneks do umowy stypendialnej dot. przedłużenia pobytu.

39. Student odsyła podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach aneks do umowy stypendialnej do DSM (oryginał dokumentu).

40. Student przedłużający pobyt stypendialny nie otrzymuje dofinansowania na przedłużony okres studiów. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku powstania rezerwy finansowej środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub w przypadku pozyskania przez Uniwersytet Szczeciński dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich studentów.

VIII. Rozliczenie ze stypendium

41. W ciągu dwóch tygodni od daty kończącej okres stypendialny student ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w Dziale Spraw Międzynarodowych:

 • Oryginał Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies), zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą.
 • Oryginał części Porozumienia „DURING THE MOBILITY, changes to the original Learning Agreement” zatwierdzonego (podpisanego) przez macierzysty wydział i uczelnię przyjmującą – jeżeli dotyczy,
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez instytucję przyjmującą lub
 • Zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który wypłacone zostało stypendium oraz
 • Wykaz ocen (transcript of Records) pokrywający się z listą przedmiotów zatwierdzonych w Porozumieniu o Programie Studiów (w razie naniesienia zmian należy rozliczyć ostateczny program zatwierdzony przez US).
 • Oryginał części Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies): „Section to be completed AFTER THE MOBILITY” zatwierdzonego przez macierzysty wydział.

42. Student/doktorant ma też obowiązek wypełnienia ankiety on-line dotyczącej pobytu na stypendium oraz testu poziomującego znajomość języka, w którym studiował w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Działu Spraw Międzynarodowych.

43. Student/doktorant powracający z pobytu na stypendium zobowiązany jest również do nawiązania kontaktu z koordynatorami macierzystego wydziału i rozliczenia/ zaliczenia pobytu na US.

44. Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem US.

Online Linguistic Support - testy OLS