Zasady zawierania umów inter-instytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie ERASMUS +

1. Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + , w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS – Student Mobility – Studies, STA – Staff Teaching Assignments, STT – Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.

2. Realizacja mobilności SMS – Student Mobility – Studies oraz STA – Staff Teaching Assignments może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy inter-instytucjonalnej Erasmus +, natomiast w odniesieniu do mobilności STT – Staff Training zawarcie umowy jest opcjonalne.

3. Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską Erasmus może być realizowana tylko z uczelnią uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus + 2014-2020, tzn. taką, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter- EUC) ważną na rok akademicki, którego dotyczy wymiana.

4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies są koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów oraz koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 73/2012.

5. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umowów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności STA – Staff Teaching Assignments oraz STT – Staff Training w zakresie kadry akademickiej wydziałów są: koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 83/2012

6. Osoby pełniące jednocześnie obie funkcje, tzn. funkcję koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów oraz funkcję koordynatora ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus mają prawo do podpisywania umów zarówno dla mobilności SMS – Student Mobility – Studies jak i dla mobilności STA – Staff Teaching Assignments oraz STT – Staff Training kadry dydaktycznej wydziałów.

7. Zawarcie umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + obejmuje:

a. sprawdzenie, czy potencjalna uczelnia partnerska uczestniczy w programie Erasmus+ w roku akademickim, którego ma dotyczyć umowa,

b. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin naukowych realizowanych w US,

c. sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,

d. przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,

f. dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: dwz@univ.szczecin.pl w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus