Prosimy wziąć pod uwagę, że minimalny czas pobytu, zgodnie z regulaminem programu PROM, wynosi 5 dni (3 dni pobytu, 2 dni podróży). jest to szczególnie ważne przy wyborze wyjazdu na konferencję.

Zasady realizacji wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 r.ż. Uniwersytetu Szczecińskiego ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (nr umowy PPI/PRO/2018/1/00014/U/001)

Postanowienia ogólne

 1. Celem umowy nr PPI/PRO/2018/1/00014/U/001, zwanej dalej Projektem, jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 r.ż. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zagranicznych uczelni partnerskich poprzez ich udział w krótkich formach kształcenia w ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej.
 2. W ramach Projektu możliwa jest realizacja następujących form kształcenia:
  1. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
  2. aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
  3. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
 3. W celu rekrutacji uczestników na wymianę stypendialną prowadzona jest kwalifikacja centralna w następujących terminach:
  1. Kwalifikacja podstawowa: 14 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r.
  2. Kwalifikacja dodatkowa: 1 – 31 marca 2019 r. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona będzie, o ile w ramach kwalifikacji podstawowej nie zostaną wykorzystane wszystkie środki finansowe.
 4. Kandydaci składają swoje zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazanego przez Dział Spraw Międzynarodowych US w terminach wymienionych w punkcie 3.
 5. Kwalifikacja na wyjazdy ma charakter otwarty, tzn. wszystkie osoby spełniające kryteria uwzględnione w punktach 9, 10, 12 i 13 mogą wziąć udział w kwalifikacji.
 6. Każdy kandydat może się ubiegać maksymalnie o 1 wyjazd w ramach projektu określonego umową nr PPI/PRO/2018/1/00014/U/001
 7. Wyjazdy mogą odbywać się jedynie do instytucji znajdujących się w krajach członkowskich OECD http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
 8. Wyjazdy w ramach kwalifikacji podstawowej mogą być realizowane najwcześniej od 3 lutego 2019 r. do 15 września 2019 r., natomiast wyjazdy w ramach kwalifikacji dodatkowej od 15 kwietnia 2019 r. do 22 września 2019 r.

W uzasadnionych sytuacjach, Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej może na wniosek Uczestnika Projektu wydłużyć czas realizacji wyjazdu do 29 września 2019 r.

Wyjazdy doktorantów

 1. Doktorantem jest osoba zarejestrowana na studiach III stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński i posiadająca status doktoranta od momentu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4, do 30 września 2019.
 2. Doktoranci zatrudnieni w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku nauczyciela akademickiego mogą korzystać ze wsparcia w Programie PROM na zasadach dotyczących kadry akademickiej.
 3. Doktoranci mogą realizować następujące formy kształcenia:
  1. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni (14 dni pobytu, 2 dni podróży);
  2. aktywny udział w konferencji zagranicznej, w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk; wyjazd może trwać maksymalnie 5 dni (3 dni pobytu, 2 dni podróży)

Wyjazdy kadry akademickiej

 1. Przedstawicielem kadry akademickiej jest osoba zatrudniona w Uniwersytecie Szczecińskim jako nauczyciel akademicki od momentu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4, do 30 września 2019.
 2. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie przedstawicieli kadry akademickiej, którzy w momencie rozpoczęcia wyjazdu nie skończyli 40 roku życia.
 3. Przedstawiciele kadry akademickiej mogą realizować następujące formy kształcenia:
  1. pozyskanie materiałów do artykułu naukowego; wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni (14 dni pobytu, 2 dni podróży);
  2. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego; wyjazd może trwać maksymalnie 7 dni (5 dni pobytu, 2 dni podróży)

Zasady kwalifikacji uczestników Projektu

 1. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie w ramach dostępnych środków finansowych decyduje Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, na podstawie oceny dokumentów złożonych przez Kandydata.
 2. Doktoranci składają następujące dokumenty aplikacyjne za pomocą systemu teleinformatycznego znajdującego się na stronie https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/
  1. Elektroniczny formularz aplikacyjny zawierający w szczególności opis planowanego działania oraz jego umotywowanie;
  2. Potwierdzenie rejestracji na konferencję wystawione przez organizatora konferencji albo potwierdzenie przyjęcia w celu zbierania materiałów wystawione przez instytucję zagraniczną wg. załączonego wzoru;
  3. Zgoda Dziekana i opiekuna naukowego na realizację działania wg. załączonego wzoru.
 3. Przedstawiciele kadry akademickiej składają następujące dokumenty aplikacyjne za pomocą systemu teleinformatycznego znajdującego się na stronie https://out-staff.dsm.usz.edu.pl/
  1. Elektroniczny formularz aplikacyjny zawierający w szczególności opis planowanego działania oraz jego umotywowanie;
  2. Potwierdzenie przyjęcia przez instytucję zagraniczną w celu zbierania materiałów albo deklaracja tworzenia wspólnego projektu wystawiona przez instytucję zagraniczną wg. załączonego wzoru;
  3. Zgoda Dziekana i bezpośredniego przełożonego na realizację działania wg. załączonego wzoru.
 4. Zgłoszenia niepełne, złożone po terminie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub korekt.
 5. Zgłoszenia spełniające kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
 6. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, o której mowa w punkcie 16, biorąc pod uwagę:
  a)Motywację realizacji wyjazdu w ramach Projektu (0-4 pkt.);
  b)Zasadność wyjazdu w kontekście rozwoju kompetencji Kandydata (0-4 pkt.);
  c)Zasadność wyjazdu w kontekście strategii rozwoju uczelni (0-2pkt.).
 7. Komisja tworzy listę rankingową i przyznaje stypendium na wyjazd w ramach dostępnych środków Kandydatom, którzy uzyskali co najmniej 60% liczby punktów.
 8. Limity wyjazdów dla doktorantów:
  1. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego – co najmniej 8 wyjazdów;
  2. aktywny udział w konferencji zagranicznej, w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk – co najmniej 8 wyjazdów
 9. Limity wyjazdów dla przedstawicieli kadry akademickiej:
  1. pozyskanie materiałów do artykułu naukowego – co najmniej 2 wyjazdy;
  2. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – co najmniej 2 wyjazdy.
 10. W przypadku, gdy dostępne środki nie pozwalają na przyznanie stypendium wszystkim kandydatom z minimalną wymaganą liczbą punktów, tworzy się listę rankingową.
 11. Wyniki rekrutacji przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, kandydat ma prawo pisemnie odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o wynikach kwalifikacji.
 12. Rezygnacja z udziału w Projekcie wraz z uzasadnieniem wymaga formy pisemnej.

Finansowanie wyjazdów

 1. Uczestnikom przysługuje zryczałtowane finansowanie:
  a)Kosztów utrzymania wg. Tabeli 2 zawartej w Regulaminie Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej opublikowanego przez NAWA w dniu 18 maja 2018
  b)Kosztów podróży liczonych na podstawie odległości w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscowością docelową za pomocą kalkulatora odległości Komisji Europejskiej znajdującego się na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en i  wg. Tabeli 1 zawartej w Regulaminie Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej opublikowanego przez NAWA w dniu 18 maja 2018
  c)100% kosztów rzeczywistych związanych z uczestnictwem w konferencji (opłata konferencyjna) na podstawie dokumentów księgowych.
 2. Pozostałe postanowienia związane z uczestnictwem w Projekcie, w szczególności dotyczące obowiązków rozliczeniowych Uczestnika zawarte są w umowie z Uczestnikiem.
 3. Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w przypadku zmiany wytycznych opublikowanych przez NAWA. Uczestnik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną.
 4. W sprawach spornych decyzje podejmuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Osoba kontaktowa: Aurelia Mayer, tel. 91 444 12 08, aurelia.mayer@usz.edu.pl

Wnioski aplikacyjne wraz załącznikami składane są poprzez system Dream Apply, prosimy wybrać rodzaj mobilności „PROM” wg. następującego schematu
Doktoranci
Pracownicy