UWAGA: Aplikując proszę wybierać umowy Erasmus+ w ramach reprezentowanej przez Państwa dyscypliny badawczej

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

ZASADY OGÓLNE

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1 330 EUR.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 57. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach międzyinstytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 30 sierpnia 2020r.
 5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 21 grudnia 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 21 grudnia 2020r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 17 zostały odesłane do korekty uznaje się za przyjęte w dniu dostarczenia wersji pierwotnej, jeśli zostaną skorygowane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z DSM (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) o nieprawidłowościach.
 6. Wyjazd następuje tylkodo uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę międzyinstytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa międzyinstytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.
 7. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Do dnia 31 października 2020r.:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie http://dsm.usz.edu.pl w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd dydaktyczny jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.

KWALIFIKACJA PODSTAWOWA I DODATKOWA

 1. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie  1-6 grudnia 2020r. Kwalifikacja dodatkowa prowadzona jest w terminie: 1-7 marca 2021r.
 2. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Pracownicy zgłaszają się do kwalifikacji w ramach umowy międzyinstytucjonalnej w ramach dyscypliny badawczej którą reprezentują. Pracownicy, którzy reprezentują więcej niż jedną dyscyplinę mają prawo do aplikowania w ramach każdej z nich.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję wydziałową składającą się z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału. Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego,  odpowiedzialnego za dostarczenie i ewentualne korekty protokołu.
 5. W przypadku gdy oceniany jest Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME pracownika będącego jednocześnie członkiem komisji kwalifikacyjnej, osoba ta opuszcza skład tej komisji na czas oceny jej wniosku, a skład komisji uzupełnia wówczas dodatkowo powołana osoba (dodatkowy członek komisji powołany na czas merytorycznej oceny Indywidualnego Programu Nauczania).
 6. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):

a) ocena celów nauczaniaoverall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme0-3 pkt
d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact0-3 pkt.

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– w zgłoszeniu o którym mowa punkcie 11 pracownik zobowiązany jest korzystać ze służbowego adresu e-mail, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2016 z dnia 01.11.2016r. §4, ustanawiającym sposób komunikacji z pracownikiem,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika (także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu dydaktycznego STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w następującej formie elektronicznej: zatwierdzony przez komisję protokół skopiowany do treści e-mail opatrzony potwierdzeniami jego treści całego składu komisji w terminie do 21 grudnia 2020r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 22 marca 2021r. dla kwalifikacji dodatkowej.
 2. Wersję finalną protokołu do treści e-mail (nie w formie załącznika) wkleja przewodniczący komisji i przesyła drogą e-mail do wszystkich przedstawicieli komisji i Działu Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), następnie reprezentujący komisję zatwierdzają poprawność danych w protokole przesyłając odpowiedź do wszystkich.
 3. Za termin przyjęcia prawidłowo złożonego protokołu przyjmuje się dzień wpłynięcia potwierdzeń e-mail całego składu komisji (potwierdzenia jw.).
 4. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 5. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej,dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 1 marca 2021r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego jw. Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 6. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA)przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o zakwalifikowaniu w ramach rezerwy – lista rezerwowa, lub o grancie zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

PO PIERWSZEJ KWALIFIKACJI

 1. Zakwalifikowany na wyjazd w ramach puli rezerwowej pracownik w terminie od 1 marca 2021r. załącza  w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 24 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching). Dokumenty załączone przed tą datą nie będą brane pod uwagę.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w kwalifikacji dodatkowej załącza w systemie DreamApply skan zatwierdzonego (jak w punkcie 27 niniejszych zasad) Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) nie wcześniej niż przed otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu jak w punkcie nr 22. Dokumenty załączone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Środki w ramach rezerwy przyznawane są zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączenia skanu zatwierdzonego przez wszystkie strony dokumentu zgodnie z punktami powyżej.

REALIZACJA

 1. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 1 stycznia 2021r. i maksymalnie do 30 września 2021r., w tym od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest pomyślny wynik kwalifikacji i załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement– Staff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru
 • Potwierdzenia z instytucji przyjmującej (akceptowana w formie e-mail) stwierdzające jednoznacznie w jakiej formie realizowana będzie mobilność: z koniecznością fizycznego pobytu face to face/zdalnej (wirtualnej, on-line)/formie łączonej (hybrydowej). W przypadku realizacji mobilności tylko w formie zdalnej/on-line/wirtualnej wyjazd nie jest zasadny.
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. Potwierdzenie planowanych dat pobytu przez instytucję przyjmującą/goszczącą może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem, wymaga jednak załączenia w systemie DreamApply Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) z potwierdzonym terminem realizacji lub kopii informacji e-mail/indywidualnego zaproszenia z potwierdzonym terminem realizacji z instytucji przyjmującej/goszczącej.
 3. W czasie realizacji mobilności pracownik musi pozostawać w czynnym stosunku pracy z uczelnią macierzystą (nie może przebywać na zwolnieniu/urlopie).
 4. Należy zachować termin minimum 5 dni przerwy między mobilnościami realizowanymi w ramach programu.
 5. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2021r.

FINANSOWANIE

 1. Umowa stanowi podstawę do przekazania wskazanej w umowie kwoty (EUR) stypendium  na rachunek bankowy podany w formularzu aplikacyjnym DreamApply.
 2. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium w walucie EUR, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się.
 3. Uczestnik otrzyma stypendium tylko za czas faktycznego pobytu za granicą.

ROZLICZENIE ZE ZREALIZOWANEJ MOBILNOŚCI

 1. W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Obowiązkowe elementy rozliczenia z wyjazdu to:
 • dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji,
 • dostarczenie oryginału potwierdzenia ukończenia Programu Nauczania wraz z terminem jego realizacji i liczbą przeprowadzonych jednostek zajęć (min. 8 h zajęć na tydzień pobytu),
 • uzupełnienie ankiety on-line.

REZYGNACJA

 1. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA)o ewentualnej rezygnacji z wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

UWAGA: Aplikując proszę wybierać umowy Erasmus+ w ramach reprezentowanej przez Państwa dyscypliny badawczej

Aneks nr 2 do Zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Punkt 6 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 31 lipca 2021r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 lipca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 20 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i  w nieprzekraczalnym terminie 01 lipca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 do zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

Niniejszym postanawia się, że:

 1. Zmianie ulega nazwa zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu z w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

Zasady realizacji  wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 –  Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim, projekt nr 2019-1-PL01-KA103-062889 w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21,

 1. Punkt 6 Zasad otrzymuje brzmienie:

Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 31 marca 2021r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 31 marca 2021r. dla wyjazdów rezerwowych.

 1. Punkt 20 Zasad otrzymuje brzmienie:

Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i  w nieprzekraczalnym  terminie 01 marca 2021 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

Pozostałe warunki Zasad pozostają bez zmian.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

 1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadające aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1235 EUR.
 3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.
 4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 79. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów i dla poszczególnych dyscyplin jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach Inter-instytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 20 lutego 2020r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 20 lutego 2020 r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 15 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.
 6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020 r. i maksymalnie do 30 września 2020r., w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2020r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 30 września 2020r. dla wyjazdów rezerwowych.
 7. Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 9. Do dnia 31 grudnia 2019r:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie http://dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd dydaktyczny jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.
 2. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne STA wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 1- 31 stycznia 2020r. Kwalifikacje dodatkowe prowadzone są w termiach: 1-15 marca 2020 oraz 1-15 maja 2020r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję wydziałową składającą się z trzech albo pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału. Komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego.
 4. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):

a) ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-3 pkt
b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-3 pkt
d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact: 0-3 pkt.

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu dydaktycznego STA w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 20 lutego 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 marca 2020r. i do 01 czerwca 2020r. dla kwalifikacji dodatkowych.
 2. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 3. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.
 4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility AgreementStaff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji dodatkowej) oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2020r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 3. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2020 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.
 4. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.

UMOWY ERASMUS+ stan na 18.12.2018r.

2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.

4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 48. Limit poszczególnych uprawnionych wydziałów jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów dydaktycznych STA w umowach Inter-instytucjonalnych danego wydziału w łącznej liczbie wyjazdów dydaktycznych STA wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie wydziały na dzień 31 sierpnia 2018 r.

5. Wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 28 lutego 2019r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2019r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 15 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 01 stycznia 2019 r. i maksymalnie do 30 września 2019r., w tym od 01 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2019r. do 30 września 2019r. dla wyjazdów rezerwowych.

7.Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Do dnia 15 września 2018r:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ wszystkich uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd nauczycieli akademickich danego wydziału jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dany wydział może zrealizować.

10. Wydziałowi koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym wydziałów równy dostęp do informacji. Koordynatorzy zobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

11. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminach wyznaczonych przez Wydziałowych Koordynatorów, przy czym początkowym terminem wysyłania zgłoszeń on-line jest 15 października 2018r. dla kwalifikacji podstawowej i 15 luty 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej, a najpóźniejszym terminem zakończenia wysyłania zgłoszeń określonym przez koordynatora jest 31 stycznia 2019r. dla kwalifikacji podstawowej i 30 czerwca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.

12. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym Koordynatora Wydziałowego danego wydziału.

13. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) PROPOSED MOBILITY PROGRAMME opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej:

a) ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-2 pkt

b) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt

c) ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-2 pkt

d) ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact:0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

– program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską: 2 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
– wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i maksymalnie dwa zgłoszenia w kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów nauczania i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane.

14. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) protokoły wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie: od dnia 01 listopada 2018 do 28 lutego 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz od 01 marca 2019r. do 31 lipca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej.

15. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół do korekty.

16. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

17. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:

 • Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility AgreementStaff Mobility for Teaching) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez uczelnię goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STA wg zatwierdzonego wzoru

18. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

19. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2019r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.

20. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 15 sierpnia 2019 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

21. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/18

1. Do realizacji wyjazdów dydaktycznych STA uprawnieni są pracownicy jednostek US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne z uczelniami z krajów programu dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.

2. Wyjazd dydaktyczny STA może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR.

3. Minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 8 godzin przy wyjeździe do 1 tygodnia i proporcjonalnie więcej przy wyjeździe powyżej 1 tygodnia.

4. Łączny limit wyjazdów dydaktycznych STA wynosi 39. Limit poszczególnych uprawnionych jednostek dydaktycznych jest przyznawany w oparciu o proporcjonalny udział liczby wyjazdów w umowach Inter-instytucjonalnych danej jednostki w łącznej liczbie wyjazdów wynikających z umów Inter-instytucjonalnych zawartych przez wszystkie jednostki na dzień 31 sierpnia 2017 r.

5. Jednostki zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów dydaktycznych STA do dnia 28 lutego 2018r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2018r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danej jednostki do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 18 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

6. Wyjazdy dydaktyczne STA mogą być zrealizowane począwszy od 15 października 2017 r. i maksymalnie do 30 września 2018r., w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r.dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2018r. dla wyjazdów rezerwowych.

7. Wyjazd następuje tylko do uczelni partnerskiej w oparciu o aktualną umowę inter-instytucjonalną dotyczącą wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+. Umowa inter-instytucjonalna musi zostać zawarta przed dostarczeniem protokołu z kwalifikacji.

8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Do dnia 15 września 2017r:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie www.dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych STA do krajów programu oraz wzory wymaganych dokumentów.
 • Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) rozsyła do kierowników wszystkich uprawnionych jednostek elektroniczną informację dotyczącą możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA do uczelni partnerskich. Informacja ta zawiera listę uczelni partnerskich, do której wyjazd nauczycieli akademickich danej jednostki jest możliwy oraz liczbę wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dana jednostka może zrealizować. W przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału, informacja kierowana jest do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+.

10. Kierownicy uprawnionych jednostek/Wydziałowi koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy dydaktyczne STA i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom danej jednostki równy dostęp do informacji. Kierownicy/Koordynatorzyzobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

11. Pracownicy zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy w terminach wyznaczonych przez kierowników uprawnionych jednostek/Wydziałowych koordynatorów poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny STA (Staff Mobility for Teaching):kraje programu
 • Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne :

 • muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Nauczania zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej I. Planned period of the teaching activity: from [….day/…..month/……year] till [….day/….month…./year], która ma pozostać nieuzupełniona,
 • muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Nauczania II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES:The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona. Dokumenty niekompletne pod względem formalnym są odsyłane kandydatom bez dalszego rozpatrzenia w ciągu 1 tygodnia od daty ich otrzymania.

12. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym kierownika uprawnionej jednostki lub – w przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału – Koordynatora Wydziałowego danego wydziału.

13. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę przedłożonego przez pracownika Indywidualnego Programu Nauczania według poniższej skali punktowej:

 1. ocena celów nauczania/ overall objectives of the mobility (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-2 pkt
 2. ocena zawartości programu zajęć/ content of the teaching programme: 0-2 pkt
 3. ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności(w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt
 4. ocena oczekiwanych rezultatów/ expected outcomes and impact:0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

 • program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską: 2 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
 • wyjazd dydaktyczny STA pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt

14. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, tj. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów dydaktycznych STA przyznawane są od 01 marca 2018r. na podstawie potwierdzenia przyjęcia pracownika na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie przesłanego mailem przez pracownika, którego dotyczy kwalifikacja do osoby kontaktowej ds. STA. Potwierdzenie może stanowić formę:

 • załącznika np. wystawionego przez uczelnię goszczącą potwierdzenie rejestracji, zaproszenia itp.,
 • fragment korespondencji uczestnika z uczelnią goszczącą, z której wynika w sposób klarowny, że jest on zaproszony na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie i że proponowany program nauczania został zaakceptowany . Stosowny fragment korespondencji powinien zostać przesłany do osoby kontraktowej ds. STA
 • osobnego maila wysłanego z uczelni goszczącej do osoby kontaktowej ds. STA potwierdzającego przyjęcie uczestnika na wyjazd dydaktyczny w określonym terminie że proponowany program nauczania został zaakceptowany. Mail powinien wyjaśniać której mobilności dotyczy oraz zostać wysłany przez osobę kontaktową wpisaną w programie Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching.

15. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

16. Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych /Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) zatwierdzony przez komisję protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wg wymaganego wzoru wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników w procesie kwalifikacji w terminie: od dnia 01 października 2017r. do 28 lutego 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 marca 2018r. do 31 lipca 2018r. dla kwalifikacji dodatkowych.

17. Kierownicy/Koordynatorzy mają prawo do dokonywania większej liczby kwalifikacji w ramach określonych zasadami terminów i limitów.

18. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA), w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i potwierdza przyjęcie protokołu (informacja mailowa) lub odsyła protokół do korekty. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STA) przesyła do kandydatów indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej . Informacja przesyłana jest na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny STA. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej otrzymują także informację o wysokości przyznanego dofinansowania.

 • Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu dydaktycznego STA dostarcza zatwierdzony dokument POTWIERDZENIE DAT WYJAZDU STA do osoby kontaktowej dla wyjazdów STA w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dokument musi dostarczony najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

19. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STA) umowę stypendialną dla wyjazdu dydaktycznego STA nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 15 sierpnia 2018 r.

20. Przy podpisywaniu umowy stypendialnej pracownik odbiera oryginał Indywidualnego Programu Nauczania (Staff Mobility for Teaching- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji w celu uzupełnienia dat pobytu i uzyskania podpisu osoby zatwierdzającej program w imieniu uczelni goszczącej. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu stanowi element rozliczenia z wyjazdu.

21. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STA) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ 23 czerwca 2017 r.