Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/20

 1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są:
 • pracownicy administracji wydziałów oraz pracownicy jednostek administracyjnych US wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej z wyłączeniem Działu Spraw Międzynarodowych dalej zwanych jednostkami administracyjnymi
 • pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni realizujący zajęcia dydaktyczne i prowadzący działalność naukową w ramach dyscyplin badawczych prowadzonych przez wydziały US posiadających aktualne umowy Inter-instytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych uprawnionymi wydziałami.
 1. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 1235 EUR.
 2. Szkolenie może być realizowane w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu. W roku akademickim 2019/2020 są to następujące kraje:
 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Serbia
 1. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).
 2. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych dla poszczególnych wydziałów i dyscyplin jest równy limitowi wyjazdów dydaktycznych STA tych jednostek. Łączny limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych wynosi 79 wyjazdów.
 3. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników jednostek administracyjnych łącznie wynosi 15 wyjazdów.
 4. Uprawnione wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów szkoleniowych STT do dnia 20 lutego 2019r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 20 lutego 2019r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 17 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.
 5. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 01 marca 2020r. i maksymalnie do 30 września 2020r. w tym od 01 marca 2020r. do 31 lipca 2020r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2020r. do 30 września 2019r. dla wyjazdów rezerwowych.
 6. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 7. Do dnia 31 grudnia 2019 r.:
 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” pracowników” zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa do wyjazdów STT) przesyła kierownikom jednostek administracyjnych US drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT.
 • Do dnia 31 grudnia 2019 r. Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a osoba kontaktowa dla wyjazdów STT przesyła do Koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej powołanych dla dyscyplin uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT oraz informację o liczbie wyjazdów, którą w ramach przyznanego US finansowania i przyjętych zasad alokacji dla danego wydziału można zrealizować.
 1. Koordynatorzy ds. wymiany studentów i kadry akademickiej rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT i terminach kwalifikacji, umożliwiając wszystkim uprawnionym pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym równy dostęp do informacji.
 2. Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych i przesyłając zgłoszenie on-line w terminach wyznaczonych dla kwalifikacji podstawowej oraz kwalifikacji dodatkowych. Kwalifikacja podstawowa prowadzona jest w terminie 1- 31 stycznia 2020r. Kwalifikacje dodatkowe prowadzone są w termiach: 1-15 marca 2020 oraz 1-15 maja 2020r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.
 3. Pracownicy jednostek administracyjnych zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminie: 01 stycznia – 29 lutego 2020 r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli 15 miejsc, środki dla miejsc niewykorzystanych przenoszone są do puli środków przeznaczonej na wyjazdy szkoleniowe STT pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 4. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym:
  a) dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych – komisję wydziałową składającą się z trzech lub pięciu osób, w tym wszystkich Koordynatorów ds. wymiany powołanych dla dyscyplin prowadzonych przez dany wydział oraz Prodziekana ds. Kształcenia/Dziekana danego wydziału, przy czym komisja powinna wyznaczyć przewodniczącego,
  b) dla jednostek administracji innej niż DSM – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 5. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej (wartości dyskretne, tj. punktacja: 0, 1, 2, 3):
  a) ocena celów szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-3 pkt
  b) ocena uzasadnienia dot. związku szkolenia z rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć lub/i tworzenia programów studiów/ Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills (w przypadku, gdy taki związek został wskazany w formularzu aplikacyjnym): 0-2 pkt
  c) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-1 pkt
  d) ocena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (np. realność wykonania postawionych zadań): 0-3 pkt
  e) ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-2 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-3 pkt

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i jedno zgłoszenie w każdej kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 5 punktów łącznie będą odrzucane,

– na szkolenia w formie kursów językowych mogą zgłaszać się pracownicy, którzy w momencie składania zgłoszenia mogą udokumentować fakt formalnego uczenia się danego języka co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem zgłoszenia lub fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku,

– w sytuacji przyznania identycznej liczby punktów za ocenę jakościową dla dwóch lub kilku zgłoszeń, uwzględnia się dodatkową punktację w wysokości 0,5 punktu w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizował wyjazdu szkoleniowego STT w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich. Punktacja doliczana jest przez Dział Spraw Międzynarodowych po dostarczeniu protokołu z kwalifikacji wydziałowej/ przy tworzeniu protokołu z kwalifikacji dla pracowników administracji.

 1. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Przewodniczący komisji wydziałowej przesyła do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) protokół wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 20 lutego 2020 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz do 31 marca 2020r. i do 01 czerwca 2020r. dla kwalifikacji dodatkowych Dział Spraw Międzynarodowych tworzy protokół z kwalifikacji centralnej wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie do 16 marca 2020r.   Protokół z każdorazowej kwalifikacji centralnej przechowywany jest w Dziale Spraw Międzynarodowych.
 2. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Training z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje lub odsyła protokół przewodniczącemu komisji wydziałowej do korekty.
 3. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.
 4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:
 • Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility AgreementStaff Mobility for Trainig) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME z treścią identyczną  do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez właściwego koordynatora ds. wymiany w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez instytucję goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STT wg zatwierdzonego wzoru
 1. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.
 2. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są od 01 marca 2020r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.
 3. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 31 sierpnia 2020 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.
 4. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Mobilność Edukacyjna: kraje programu

Zatwierdzono na spotkaniu koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej  10 grudnia 2019 r.

Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19

1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są:

 • pracownicy administracji wydziałów oraz pracownicy jednostek administracyjnych US wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej z wyłączeniem Działu Spraw Międzynarodowych dalej zwanych jednostkami administracyjnymi
 • pracownicy wydziałów US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej uprawnionymi wydziałami.

2. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 935 EUR.

3. Szkolenie może być realizowane w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu. W roku akademickim 2018/2019 są to następujące kraje:

 • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
 • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

4. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).

5. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników naukowo-dydaktycznych poszczególnych uprawnionych wydziałów jest równy limitowi wyjazdów dydaktycznych STA tych jednostek. Łączny limit wyjazdów szkoleniowych STT  pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów wynosi 48 wyjazdów.

6. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników pozostałych jednostek administracyjnych łącznie wynosi 26 wyjazdów.

7. Uprawnione wydziały zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów szkoleniowych STT do dnia 28 lutego 2019r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2019r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danego wydziału do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 22 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

8. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 01 stycznia 2019r. i maksymalnie do 30 września 2019r. w tym od 01 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2019r. do 30 września 2019r. dla wyjazdów rezerwowych.

9. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

10. Do dnia 15 września 2018 r.:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” pracowników” zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT oraz  wzory wymaganych dokumentów.
 • Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa do wyjazdów STT) przesyła kierownikom jednostek administracyjnych US drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT.

11. Do dnia 15 września 2018 r. Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu opracowuje, a osoba kontaktowa dla wyjazdów STT przesyła do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ wszystkich uprawnionych wydziałów drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT oraz informację o liczbie wyjazdów, którą dany wydział może zrealizować w ramach przyznanego limitu.

12. Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym wydziałów równy dostęp do informacji. Koordynatorzy zobowiązani są  do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

13. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uprawnionych wydziałów zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminach wyznaczonych przez Wydziałowych Koordynatorów, przy czym początkowym terminem wysyłania zgłoszeń on-line jest 15 października 2018r. dla kwalifikacji podstawowej i 15 luty 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej, a najpóźniejszym terminem zakończenia wysyłania zgłoszeń określonym przez koordynatora jest 31 stycznia 2019r. dla kwalifikacji podstawowej i 30 czerwca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.

14. Pracownicy jednostek administracyjnych zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy wypełniając formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w terminie: 15 października – 03 grudnia 2018 r. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli 26 miejsc, prowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie 01 lutego – 03 marca 2019 r. Zgłoszenie zawiera część merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), tj. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME.

15. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym:
a) dla pracowników naukowo-dydaktycznych uprawnionych wydziałów – Wydziałowego Koordynatora ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ danego wydziału,
b) dla jednostek administracji innej niż DSM – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

16. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) opisanego przez pracownika w formularzu aplikacyjnym według poniższej skali punktowej:

a) ocena celów szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-2 pkt

b) ocena uzasadnienia dot. związku szkolenia z rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć lub/i tworzenia programów studiów/ Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills (w przypadku, gdy taki związek został wskazany w formularzu aplikacyjnym): 0-2 pkt

c) ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt

d) ocena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (ocena zadań i harmonogramu pracy: 0-1 pkt, realność wykonania postawionych zadań: 0-1 pkt): 0-2 pkt

e) ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-1 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

– wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
– wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
– wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt 

Dodatkowo, obowiązują następujące zasady kwalifikacji:

– jeden pracownik może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie w kwalifikacji podstawowej i maksymalnie dwa zgłoszenia w kwalifikacji dodatkowej,

– zgłoszenia o identycznej treści PROPOSED MOBILITY PROGRAMME dotyczące różnych wyjazdów tego samego pracownika ( także wyjazdów już zrealizowanych) lub złożone przez dwóch/kilku pracowników będą odrzucane,

– zgłoszenia, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane,

– na szkolenia w formie kursów językowych mogą zgłaszać się pracownicy, którzy w momencie składania zgłoszenia mogą udokumentować fakt formalnego uczenia się danego języka co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem zgłoszenia lub fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

17. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający wykaz wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do kwalifikacji oraz listę rankingową zakwalifikowanych osób. Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) protokoły wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji w terminie: od dnia 01 listopada 2018 do 28 lutego 2019 r. dla kwalifikacji podstawowej oraz od 01 marca 2019r. do 31 lipca 2019r. dla kwalifikacji dodatkowej. Dział Spraw Międzynarodowych tworzy protokół z kwalifikacji centralnej wg wymaganego wzoru w formie elektronicznej (plik excel wygenerowany z systemu DreamApply) oraz w formie wydruku z podpisami komisji. Protokół z każdorazowej kwalifikacji centralnej przechowywany jest w Dziale Spraw Międzynarodowych

18. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Training z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i przyjmuje protokół lub odsyła protokół do korekty.

19. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) przesyła do kandydatów (drogą mailową lub/i poprzez system DreamApply) indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, kwocie przyznanego stypendium (także o stypendium zerowym) oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej.

20. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest załączenie skanów następujących dokumentów w systemie DreamApply:

 • Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility AgreementStaff Mobility for Trainig) wg zatwierdzonego wzoru o treści identycznej w sekcji I: PROPOSED MOBILITY PROGRAMME do tej sekcji w formularzu aplikacyjnym DreamApply, kompletnego pod względem formalnym (uzupełnionego w wymaganych sekcjach) oraz  zaakceptowanego/podpisanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise oraz przez instytucję goszczącą w sekcji II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The receiving institution.
 • POTWIERDZENIA PLANOWANYCH DAT POBYTU dot. wyjazdu STT wg zatwierdzonego wzoru

21. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

22. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są od 01 marca 2019r. zgodnie z kolejnością (datą i godziną) załączania skanu Indywidualnego Programu Szkolenia (Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) w systemie DreamApply. Dokumenty załączane przed tą datą nie są brane pod uwagę.

23. Po załączeniu w systemie DreamApply wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną dla wyjazdu szkoleniowego STT nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym  terminie 15 sierpnia 2019 r. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium  na rachunek bankowy, którego numer podano w formularzu aplikacyjnym DreamApply. W umowie wyszczególniona jest stawka i całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej, w tym obowiązek rozliczenia się. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Training- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji stanowi obowiązkowy element rozliczenia z wyjazdu.

24. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów w formie informacji mailowej. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.

Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 - Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/18

1. Do realizacji wyjazdów szkoleniowych STT uprawnieni są:

 • pracownicy administracji wydziałów oraz pracownicy jednostek administracyjnych US wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej z wyłączeniem Działu Spraw Międzynarodowych dalej zwanych jednostkami administracyjnymi
 • pracownicy jednostek US posiadających ważne/aktualne umowy Inter-instytucjonalne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+, dalej zwanych jednostkami dydaktycznymi.

2. Wyjazd szkoleniowy STT może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży), przy czym okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR.

3. Szkolenie może być realizowane w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu, tzn.:

4. Celem wyjazdu szkoleniowego STT jest doskonalenie zawodowe w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub innej odpowiedniej organizacji w jednym z krajów programu w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).

5. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników poszczególnych uprawnionych jednostek dydaktycznych jest równy limitowi wyjazdów dydaktycznych STA tych jednostek. Łączny limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników jednostek dydaktycznych wynosi 39 wyjazdów.

6. Limit wyjazdów szkoleniowych STT pracowników pozostałych jednostek administracyjnych łącznie wynosi 17 wyjazdów.

7. Jednostki dydaktyczne zachowują prawo do przyznanych limitów wyjazdów szkoleniowych STT do dnia 28 lutego 2018r. Niewykorzystanie limitu wyjazdów, tj. brak nadesłania protokołów z kwalifikacji kandydatów do wyjazdów do dnia 28 lutego 2018r. prowadzi do automatycznego przeniesienia środków przyznanych na wyjazdy danej jednostki do puli przeznaczonej na realizację wyjazdów rezerwowych. Protokoły, które zgodnie z punktem 22 zostały odesłane do korekty uznaje się za nadesłane w dniu dostarczenia wersji poprawnej.

8. Pracownicy jednostek administracyjnych przystępują do kwalifikacji centralnej poprzez złożenie dokumentów aplikacyjnych określonych w punkcie 14. w Dziale Spraw Międzynarodowych w terminie: 06 listopada – 05 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu dokumentów. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli 17 miejsc, prowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie 01.luty – 15 luty 2018 r.

9. Wyjazdy szkoleniowe STT mogą być zrealizowane począwszy od 15 października 2017r. i maksymalnie do 30 września 2018r. w tym od 15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 maja 2018r. do 30 września 2018r. dla wyjazdów rezerwowych.

10. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

11. Do dnia 15 września 2018 r.:

 • Dział Spraw Międzynarodowych publikuje na stronie www.dsm.usz.edu.pl/eplus w sekcji „Dla pracowników” pracowników” zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT oraz wzory wymaganych dokumentów.
 • Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa do wyjazdów STT) przesyła kierownikom jednostek administracyjnych US drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT

12. Do dnia 15 września 2016 r. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus określa a osoba kontaktowa do wyjazdów STT przesyła kierownikom uprawnionych jednostek dydaktycznych drogą elektroniczną informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT oraz informację o liczbie wyjazdów, którą dana jednostka może zrealizować w ramach przyznanego limitu. W przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału, informacja kierowana jest do Wydziałowych Koordynatorów ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+.

13. Kierownicy jednostek dydaktycznych/Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ rozpowszechniają informację o możliwości ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe STT i terminie kwalifikacji, umożliwiając wszystkim pracownikom danej jednostki równy dostęp do informacji. Kierownicy/Koordynatorzy zobowiązani są do określenia terminów kwalifikacji w sposób umożliwiający terminowe nadesłanie protokołów z kwalifikacji.

14. Pracownicy uprawnionych jednostek zainteresowani wyjazdami zgłaszają się do kwalifikacji na wyjazdy poprzez złożenie do komisji kwalifikacyjnej, a w przypadku kwalifikacji centralnej – do Działu Spraw Międzynarodowych – następujących dokumentów:

 • Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy STT (Staff Training Mobility): kraje programu
 • Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement-Staff Mobility for Training)

W momencie przedkładania do oceny dokumenty aplikacyjne :

 • muszą być kompletne pod względem formalnym, tj. uzupełnione w wymaganych sekcjach, za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia zawierającej daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji partnerskiej I. Planned period of the training activity: from [….day/…..month/……year] till [….day/….month…./year], która ma pozostać nieuzupełniona,
 • muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby (w sekcji Indywidualnego Programu Szkolenia II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: The sending institution/enterprise przez bezpośredniego przełożonego pracownika przystępującego do kwalifikacji), za wyjątkiem sekcji Indywidualnego Programu II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES:The receiving institution, która ma pozostać nieuzupełniona. Dokumenty niekompletne pod względem formalnym są odsyłane kandydatom bez dalszego rozpatrzenia w ciągu 1 tygodnia od daty ich otrzymania.

15. Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję składającą się z co najmniej z trzech osób, w tym:

 1. dla jednostek dydaktycznych – kierownika uprawnionej jednostki dydaktycznej lub – w przypadku jednostek dydaktycznych posiadających umowy zawarte na poziomie wydziału – Koordynatora Wydziałowego
 2. dla jednostek administracji innej niż DSM – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

16. Kwalifikacja przeprowadzona jest w oparciu o ocenę przedłożonego przez pracownika Indywidualnego Programu Szkolenia według poniższej skali punktowej:

 1. ocena celów szkolenia/ overall objectives of the mobility (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe – celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych lub organizacyjnych, np. podpisania umowy lub omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń): 0-2 pkt
 2. cena zawartości programu pracy/ activities to be carried out (ocena zadań i harmonogramu pracy: 0-1 pkt, realność wykonania postawionych zadań: 0-1 pkt): 0-2 pkt
 3. ocena wartości dodatkowej dotyczącej mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)/ Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved): 0-2 pkt
 4. ocena oczekiwanych rezultatów/ Expected outcomes and impact (możliwość bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy: 0-1 pkt, możliwość przeszkolenia innych pracowników lub wdrożenia wyników: 0-1 pkt): 0-2 pkt

oraz przy uwzględnieniu dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

 • szkolenie jest przeznaczone dla uczestników wielu instytucji zagranicznych, np. Staff Week, summer school, warsztaty tematyczne: 2 pkt
 • wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił w poprzednim roku akademickim: 0 pkt
 • wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił dwa lata temu: 1 pkt
 • wyjazd szkoleniowy STT pracownika nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy: 2 pkt
  Dodatkowo, w odniesieniu do kwalifikacji centralnej (prowadzonej dla wyjazdów szkoleniowych pracowników jednostek administracji innej niż DSM), będą obowiązywały następujące zasady kwalifikacji:

  • jeden pracownik może złożyć maksymalnie 1 wniosek w każdej z prowadzonych kwalifikacji.
  • dokumenty aplikacyjne o identycznej treści sekcji I: PROPOSED MIBILITY PROGRAMME w Indywidualnym Programie Szkolenia dotyczące różnych wyjazdów złożone przez dwóch pracowników będą odrzucane,
  • dokumenty aplikacyjne, dla których nie będzie możliwe przyznanie minimalnie 1 punktu za ocenę celów szkolenia i minimalnie 6 punktów łącznie będą odrzucane

17. W wyniku kwalifikacji tworzony jest protokół zawierający listę rankingową zakwalifikowanych osób. W przypadku wyjazdów z listy podstawowej, tj. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej oraz w ramach puli miejsc objętych limitem. W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów szkoleniowych STT przyznawane są od 01 marca 2018r. na podstawie potwierdzenia przyjęcia pracownika na szkolenie w określonym terminie przesłanego mailem przez pracownika, którego dotyczy kwalifikacja do osoby kontaktowej ds. STT. Potwierdzenie może stanowić formę:

 • załącznika np. wystawionego przez instytucję goszczącą potwierdzenie rejestracji, zaproszenia itp.,
 • fragment korespondencji uczestnika z instytucją goszczącą, z której wynika w sposób klarowny, że jest on zaproszony na szkolenie w określonym terminie i że proponowany program szkolenia został zaakceptowany . Stosowny fragment korespondencji powinien zostać przesłany do osoby kontraktowej ds. STT.
 • osobnego maila wysłanego z instytucji goszczącej do osoby kontaktowej ds. STT potwierdzającego przyjęcie uczestnika na szkolenie w określonym terminie że proponowany program szkolenia został zaakceptowany. Mail powinien wyjaśniać której mobilności dotyczy oraz zostać wysłany przez osobę kontaktową wpisaną w programie Mobility Agreement.

18. Wysokość przyznanego dofinansowania i sposób jego wypłaty określają odrębne zasady przyjęte w US.

19. Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych /Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do Działu Spraw Międzynarodowych (osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) zatwierdzony przez komisję protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wg wymaganego wzoru wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników w procesie kwalifikacji w terminie: od dnia 01 października 2018r. do 28 lutego 2018r. dla wyjazdów w ramach przyznanych limitów oraz od 01 marca 2018r. do 30 lipca 2018r. dla kwalifikacji dodatkowych.

20. Protokół z każdorazowej kwalifikacji centralnej przechowywany jest w Dziale Spraw Międzynarodowych.

21. Kierownicy/Koordynatorzy mają prawo do dokonywania większej liczby kwalifikacji w ramach określonych zasadami terminów i limitów.

22. Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, weryfikuje poprawność protokołu i zgodność treści Mobility Agreement- Staff Mobility for Training z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + i wytycznymi FRSE i potwierdza przyjęcie protokołu (informacja mailowa) lub odsyła protokół do korekty. Na podstawie przyjętego protokołu Dział Spraw Międzynarodowych (osoba kontaktowa dla wyjazdów STT) przesyła do kandydatów indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem, w tym o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej. Informacja przesyłana jest na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy STT. Osoby zakwalifikowane w kwalifikacji podstawowej otrzymują także informację o wysokości przyznanego dofinansowania.

23. Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu szkoleniowego STT dostarcza zatwierdzony dokument POTWIERDZENIE DAT WYJAZDU STT do osoby kontaktowej dla wyjazdów STT w Dziale Spraw Międzynarodowych. Dokument musi zostać dostarczony najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

24. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów pracownik zawiera w Dziale Spraw Międzynarodowych (u osoby kontaktowej dla wyjazdów STT) umowę stypendialną nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem i w nieprzekraczalnym terminie 15 sierpnia 2018 r.

25. Przy popisywaniu umowy stypendialnej pracownik odbiera oryginał Indywidualnego Programu Szkolenia (Staff Mobility for Trainig- Mobility Agreement) złożonego podczas kwalifikacji w celu uzupełnienia dat pobytu i uzyskania podpisu osoby zatwierdzającej program w imieniu instytucji przyjmującej. Dostarczenie oryginału uzupełnionego i zatwierdzonego Programu stanowi element rozliczenia z wyjazdu

26. Kandydaci zobowiązani są do powiadomienia Dział Spraw Międzynarodowych (osobę kontaktową dla wyjazdów STT) o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów. Rezygnacja z wyjazdu powoduje przeniesienie środków przeznaczonych na dany wyjazd do puli środków przeznaczonych na wyjazdy rezerwowe.